0

SKKN: biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà

13 1,113 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:58

SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà PHN TH NHT: M U I. Lý do chn đ tài: 1. Lý do khách quan: Ch tch H Chí Minh đã tng khng đnh: Nu t chc vic kim tra đc chu đáo thì công vic ca chúng ta nht đnh tin b gp mi ln; Lãnh đo mà không kim tra thì coi nh không lãnh đo. ó là điu mà bt c nhà qun lý, ngi lãnh đo nào cng cn nm vng. Kim tra s giúp cho ngi lãnh đo nm đc nhng thông tin chính xác v thc trng đn v mình, cng nh xác đnh các mc đ, giá tr, các yu t nh hng, t đó tìm ra nguyên nhân và đ ra các gii pháp điu chnh, un nn có hiu qu. Kim tra còn có tác dng đôn đc, thúc đy, h tr và giúp đ các đi tng kim tra làm tt hn. Kim tra không ch là giai đon cui ca cùng trong quá trình hot đng ca h thng hoc khâu sau cùng ca chu trình qun lý; kim tra không phi là hot đng đan xen mà là quá trình liên tc v thi gian và bao quát v không gian, kim tra là yu t thng trc ca nhà qun lý  mi ni, mi lúc. Kim tra toàn din giáo viên trong nhà trng có ý ngha cc k to ln. Nó giúp ngi đng đu nhà trng nm đc trình đ, cht lng công tác ging dy, giáo dc ca tng cán b, giáo viên; đánh giá đúng đc thc trng công tác ca dy hc ca nhà trng t đó có chin lc, có k hoch phát trin trng lp. Kim tra toàn din giáo viên còn giúp cho nhà qun lý có hình thc đng viên, khen thng, s dng, đ bt nhng giáo viên hoàn thành tt nhim v, có nng lc công tác, ging dy; đng thi góp ý, phê bình, sa cha, un nn kp thi nhng giáo viên vi phm, còn có sai sót, lch lc. Tóm li, kim tra toàn din giáo viên là công vic không th thiu ca ngi làm công tác qun lý trong trng hc. 2. Lý do ch quan:  góc đ cá nhân, bn thân trong nm hc 2010-2011 đc giao nhim v ph trách Trung tâm và trong nhiu nm hc đc tham gia làm cng tác viên Thanh tra ca S giáo dc và ào to tin hành thanh tra hot đng s phm ca giáo viên. Trong quá trình công tác, tôi nhn thy vic kim tra toàn din giáo viên là mt vic làm va khó khn, phc tp, va tinh t nhy cm đòi hi ngi làm công tác thanh kim tra giáo viên va phi có k hoch, có bin pháp, hình thc kim tra có tính cht ch, nghiêm túc nhng cng đng thi va phi có tính linh hot, sáng to. Vi nhng lý do trên, kt hp yêu cu thc tin trong công tác vi nhng hiu bit lý lun v nghip v qun lý trng hc, tôi xin trình bày nhng suy ngh ca bn thân trong nm hc va qua v công tác kim tra toàn din giáo viên trong đn v vi ni dung “ Bin pháp ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên  Trung tâm GDTX Bc Hà nm hc 2010-2011”. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà PHN TH HAI: NI DUNG A. C s khoa hc ca đ tài: I. C s lý lun ca đ tài: Kim tra ni b trng hc nói chung và kim tra toàn din giáo viên nói riêng xut phát t lun đim c bn đó là “ S liên h ngc” – nói cách khác là “ thông tin quay tr v vi ngi ra quyt đnh sau mt hành đng”. C s lý lun ca kim tra toàn din giáo viên là to lp mi liên h thông tin ngc (kênh thông tin phn hi) trong qun lý trng hc. Kim tra toàn din giáo viên ca ngi đng đu nhà trng cn thc hin các nguyên tc, nhim v, ni dung, phng pháp, hình thc và quy trình sau: 1. Nguyên tc kim tra toàn din giáo viên: Nguyên tc ch đo hot đng kim tra toàn din giáo viên là nhng t tng ch đo, phng hng c bn quy đnh vic la chn ni dung, phng pháp, phng tin và hình thc t chc kim tra phù hp. Hot đng kim tra toàn din giáo viên phc tp, đa dng, đi tng ch yu là con ngi, mc đích là vì s tin b ca giáo viên, ca đi ng. Do đó ngi làm công tác kim tra không th tin hành tùy tin mà cn tuân th các nguyên tc ch đo hot đng kim tra toàn din giáo viên sau: - m bo tính pháp ch. - m bo tính k hoch. - m bo tính khoa hc. - m bo tính giáo dc và phát trin. - m bo tính khách quan, công bng. - m bo tính hiu qu. - m bo tính công khai. Các nguyên tc trên có liên quan, b sung, h tr cho nhau. Tùy đi tng, ni dung và tình hung kim tra c th mà ngi kim tra vn dng các nguyên tc hoc phi hp ti u gia chúng mt cách linh hot và sáng to. 2. Nhim v kim tra toàn din giáo viên: Nhà qun lý có nhim v kim tra thng xuyên, đnh k theo k hoch cht ch. Trong nm hc kim tra toàn din 1/3 giáo viên, còn tt c giáo viên khác đc kim tra tng mt hay chuyên đ. C th, ngi làm công tác qun lý cn thc hin nhim v kim tra vi các ni dung sau: - Nhim v kim tra: Xem xét vic thc hin nhim v ca giáo viên đc kim tra đã quy đnh trong các vn bn đã quy phm pháp lut và các hng dn ca các cp qun lý. - Nhim v đánh giá: Xác đnh đúng mc đ đt đc trong vic thc hin các nhim v theo quy đnh, phù hp vi bi cnh và đi tng đ xp loi đi tng kim tra. - Nhim v t vn: Nêu đc nhng nhn xét, gi ý giúp cho đi tng kim tra thc hin ngày càng tt hn nhim v ca mình. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà - Nhim v thúc đy: Là hot đng kích thích, phát hin, ph bin các kinh nghim tt, nhng đnh hng mi hoàn thin dn hot đng ca đi tng kim tra, góp phn vào vic nâng cao cht lng đi ng và s nghip phát trin giáo dc ca đn v. 3. Ni dung kim tra toàn din giáo viên: - Phm cht chính tr, đo đc, li sng. - Kt qu công tác đc giao. 4. Phng pháp kim tra toàn din giáo viên:  thu thp đc nhng thông tin tin cy, khách quan v công tác kim tra toàn din giáo viên, nhà qun lý cn s dng nhiu phng pháp kim tra. Nhng la chn phng pháp nào là tùy thuc vào đc đim đi tng, mc đích, nhim v, thi gian kim tra và tình hung c th trong kim tra. Kim tra toàn din giáo viên thng s dng các phng pháp sau: - Phng pháp kim tra hot đng ging dy ca giáo viên: d gi, xem xét kim tra các tài liu, đàm thoi vi giáo viên. - Phng pháp quan sát. - Phng pháp phân tích tài liu, sn phm. - Phng pháp tác đng trc tip đn đi tng. - Phng pháp tham d các hot đng. 5. Hình thc kim tra: - Kim tra s b: xem xét các k hoch, các tài liu chun b lên lp ca giáo viên v các phng pháp và hình thc ging bài, cng c bài… - Kim tra thc hin: Theo thi gian (d gi có báo trc, d gi đt xut); theo phng pháp kim tra trc tip, gián tip, theo s lng đi tng kim tra (chn la đi tng đ kim tra). - Kim tra tng kt: Nghiên cu các kt qu lao đng ca giáo viên v ging dy và giáo dc hc sinh trong mt thi k nht đnh, nghiên cu s sách, các bn báo cáo, các bài kim tra vit, hi đáp hc sinh và tham gia các hot đng khác nh lao đng, vn ngh, th dc th thao… 6. Quy trình kim tra: Quy trình kim tra toàn din giáo viên bao gm các bc sau: - Xây dng k hoch kim tra. - T chc kim tra, xây dng lc lng kim tra. - Ch đo kim tra. - Tng kt, điu chnh. II. C s pháp lý ca đ tài: Công tác kim tra toàn din giáo viên trong Trung tâm GDTX là mt hot đng mang tính pháp ch đc quy đnh trong các vn bn pháp quy ca nhà nc và B Giáo dc và ào to nh: - Lut Giáo dc và Ngh đnh ca Chính ph hng dn thi hành Lut giáo dc. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà - Quyt đnh s 01/2007/Q-BGD&T ngày 02/01/2007 ca B Giáo dc và ào to v Ban hành quy ch t chc và hot đng ca Trung tâm GDTX. - Thông t s 43/2006/TT-BGDT ngày 20/10/2006 ca B GD&T v hng dn thanh tra toàn din nhà trng, c s giáo dc khác và thanh tra hot đng s phm nhà giáo. - Công vn s 3040/BGD&T –TCCB ngày 17/4/2006 ca B GD&T – TCCB ngày 17/4/2006 ca BGD&T v vic hng dn mt s điu trong “Quy ch đánh giá, xp loi nhà giáo mm non và nhà giáo công lp” - Công vn s 1106/SGD&T-TTr ngày 22/9/2010 ca SGD&T Lào Cai v hng dn thc hin nhim v công tác Thanh tra nm hc 2010-2011. III. C s thc tin ca đ tài: Do yêu cu ca hot đng giáo dc, dy hc trong trng hc phc tp, đa dng; mt khác sn phm đào to là con ngi không đc phép ph phm, do đó ngi làm công tác qun lý trng hc thng xuyên hay đnh k phi kim tra toàn b hot đng, công vic và mi quan h trong nhà trng đ phát hin, theo dõi, kim soát, phòng nga và đánh giá chính xác nhm đng viên, giúp đ un nn, điu chnh kp thi cho phù hp vi mc tiêu, k hoch, quy ch… Trên c s đó rút kinh nghim ci tin c ch qun lý và hoàn thin chu trình qun lý mi phù hp hn, đm bo nâng cao cht lng và hiu qu giáo dc, đào to ca nhà trng. B. Phân tích thc trng ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên  Trung tâm GDTX Bc Hà: I. c đim tình hình Trung tâm GDTX Bc Hà: Nm hc 2010-2011, Trung tâm đã có các loi hình đào to sau: - BTVH: S lng: Tng s 09 lp vi s lng đu nm 275, trong đó có 03 lp BTTT= 43HV; 06 lp BTTC = 232 HV. - ào to, bi dng ngoi ng, tin hc : + Tin hc: 4 lp = 70 HV; Ting Anh 5 lp vi 168HV; Ngh ph thông: 76HV; Phi hp vn hoá và dy ngh: 82HV + Phi hp vi các c quan ban ngành trong huyn và tnh m 01 lp ting Mông = 28HV cho cán b công chc trong huyn Bc Hà. II. Thng kê đi ng giáo viên: GV hiÖn cã Thâm niên công tác TT M«n T.S Trình đ đào to 20 nm tr lên 15-19 nm 10-14 nm 5-9 nm D i 5 nm 1 V¨n 2 H 02 2 Sö 1 H 01 3 §Þa 1 H 01 SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà 4 To¸n 2 H 01 01 5 Lý 1 H 02 6 Ho¸ 2 H 01 01 7 Sinh 1 H 01 8 N. Ng÷ 1 H 01 9 Tin 1 H 01 Cng 13 01 01 05 06 T bng thng kê trên, ta thy đi ng giáo viên có nhng đim mnh và đim yu sau: * im mnh: - S giáo viên tr chim t l cao (GV mi ra trng công tác đc di 9 nm 84,6%). ây là đi ng nhit tình, giàu tâm huyt, sôi ni, nng n trong công vic, tip cn vi nhng cái mi nhanh, thành tho vi tính, có trình đ ngoi ng… Chính nh đi ng này mà phong trào vn hóa xã hi, vn ngh, th dc th thao phát trin mnh. - a s giáo viên yên tâm công tác mc dù trong môi trng không có đc nhiu điu kin thun li v đi tng hc viên đ phát trin chiu sâu v chuyên môn. * im yu: - S giáo viên tr va là đim mnh nhng cng là đim yu ca Trung tâm. i ng này có ít kinh nghim trong ging dy, kinh nghim công tác nên nh hng đn cht lng ging dy, giáo dc cha cao. im yu này biu hin  phng pháp ging dy ca mt s giáo viên còn non yu, cha có đc phng pháp dy hc linh hot phù hp đi tng hc viên, vic giáo dc đo đc hc viên còn khó khn vì nhiu hc viên cá bit, nhiu hc viên li ln tui hn thy cô… - Vic dành thi gian cho vic t bi dng chuyên môn ca mt s giáo viên cha nhiu. III. Kt qu kim tra toàn din giáo viên trong 3 nm gn đây: Kt qu đt đc Nm hc S GV đc kim tra Tt Khá t yêu cu Cha đt yêu cu Ghi chú 2007-2008 05 02 01 01 2008-2009 05 01 02 01 2009-2010 05 03 02 SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà IV. Thc trng công tác ch đo kim tra toàn din giáo viên  Trung tâm GDTX Bc Hà nm hc 2010-2011: 1. Công tác xây dng k hoch kim tra toàn din giáo viên: u nm tôi trc tip ph trách và lp k hoch kim tra ni b trng hc trong đó có ni dung kim tra toàn din giáo viên. Thông báo k hoch này ti t chuyên môn giúp giáo viên đc kim tra ch đng đc thi gian, công vic. Thi gian b trí cho vic kim tra toàn din giáo viên đc xác đnh thc hin ch yu trong tháng 10, 11 (hc k I) và tháng 2, 3 (hc k II). ây là thi gian hp lý vì nhng tháng trc và sau đó còn đ cho nhng hot đng khác nh tp trung n đnh n np dy và hc, hi ging, ôn tp và kim tra hc k… 2. T chc kim tra toàn din giáo viên: 2.1. Xây dng lc lng kim tra: Lc lng kim tra là yu t quyt đnh đn cht lng ca vic kim tra toàn din giáo viên, lc lng kim tra không có uy tín, không nm vng các vn bn, các quy đnh quy trình công vic thì s không có tính thuyt phc đi vi đi tng kim tra. Nh vy cht lng kim tra s không đm bo, uy tín lãnh đo gim sút đi vi tp th giáo viên. Thc t trong điu kin đi ng giáo viên Trung s lng giáo viên/môn ít nên lãnh đo Trung tâm kt hp gia vic giao cho mt s giáo viên có chuyên môn vng cùng tham gia kim tra vi Ban giám đc. 2.2. Xây dng tiêu chí kim tra toàn din giáo viên: Vic kim tra toàn din giáo viên đc c th thành nhng tiêu chí c th da vào h thng các vn bn nh Lut Giáo dc, Quyt đnh s 01/2007/Q- BGD&T ngày 02/01/2007 ca B Giáo dc và ào to v Ban hành quy ch t chc và hot đng ca Trung tâm GDTX, Thông t s 43/2006/TT-BGDT ngày 20/10/2006 ca B GD&T, công vn s 422/SGD&T-GDTrH ngày 29/4/2009 ca SGD&T … Ngoài h thng vn bn trên, lãnh đo Trung tâm còn xây dng nhng tiêu chí khác da trên k hoch nm hc ca Trung tâm, nhim v ca giáo viên đc phân công v tt c các mt chuyên môn, ch nhim, hot đng đoàn th… Các tiêu chí c th v kim tra toàn din giáo viên đc trin khai hc tp, quán trit đy đ, công khai trong t chuyên môn và yêu cu tt c giáo viên cùng nm vng, thc hin. 3. Ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên: Sau khi đã xây dng k hoch kim tra và t chc kim tra, Giám đc Trung tâm ch đo công tác kim tra. 3.1. Nhim v kim tra: - D gi GV ít nht 02tit/GV ( có th d thêm nu cn thit). D gi là quan sát, xem xét hot đng ca giáo viên và hc sinh trên lp. Quá trình theo SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà dõi, quan sát đc c th hóa qua ni dung kin thc truyn đt, phng pháp ging dy, cách thc t chc gi hc, s dng phng tin dy hc và hiu qu đt đc. - Kim tra h s GV: Sau khi ( hoc đng thi) vi vic d gi, lc lng kim tra tin hành kim tra h s chuyên môn ca GV. H s chuyên môn ca GV đc quy đnh trong Quy ch hot đng ca Trung tâm GDTX bao gm S k hoch ging dy, Giáo án, S d gi, S đim cá nhân, S giáo viên ch nhim lp, S bi dng chuyên môn, nghip v. - Kim tra cht lng hc viên: vic kim tra này nhm xác đnh kt qu ging dy, giáo dc hc viên ca GV. Kim tra cht lng hc viên đc c th hóa qua hai hình thc: kim tra ngay sau tit dy và kt qu ging dy giáo dc hc viên qua nhng ln kim tra trc th hin trên s đim, h s. Qua đó xem xét mc đ tin b ca hc viên đ đánh giá cht lng công tác ca GV. Ngoài ra lc lng kim tra còn thc hin các công vic khác nh thu thp ý kin v GV qua hot đng chuyên môn  t,  đng nghip, các t chc đoàn th… Công vic kim tra đc tin hành t m, cn thn, chi tit. Tuy nhiên, tôi thy mình cha làm đc nhng công vic sau: - Vic s dng lc lng cùng tham gia kim tra còn hn ch do GV cùng môn ít, s GV có kinh nghim trong công tác ít; vic nhn thc v vic kim tra ca lc lng kim tra không đng nht, có ngi cn thn, t m, cht ch, k càng nhng cng có ngi kim tra qua loa đi khái, chú trng mt này xem nh mt kia… 3.2. Nhim v đánh giá: - Phân tích đnh tính, đnh lng các d kin, các s kin quan sát đc, các thông tin thu đc đ xác đnh mc đ đt đc ca GV. - i chiu vi các tiêu chí đ xp loi. - Thông báo vi giáo viên v nhng nhn xét và kt qu đánh giá. Tn ti ca nhim v này là mc dù đã có các tiêu chí c th đ đánh giá xp loi nhng quan đim đánh giá ca lc lng kim tra không đng nht, có ngi nghiêm khc vi quan đim đánh giá đúng thc cht đ giáo viên thy đc thc trng ca mình mà c gng phn đu, nhng cng có ngi đánh giá d dãi vi quan đim đng viên, cha đúng thc cht, thng là cao hn so vi kh nng thc có ca giáo viên đ khuyn khích. T đó gây ra kt qu thiu công bng trong đánh giá dn đn so bì thit hn, giáo viên thiu tin tng vào lc lng kim tra, vào lãnh đo nhà trng. 3.3. Nhim v t vn và thúc đy: Nhim v này phi đc thc hin xuyên sut trong quá trình kim tra toàn din giáo viên và trong tt c các ni dung kim tra. Trong đó tp trung vào hai SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà vn đ trng tâm sau: - T vn cho giáo viên trong công tác son ging và thc hin mt gi lên lp. - T vn cho giáo viên trong các công vic khác nh công tác ch nhim, trình bày h s cá nhân… 4. S dng các phng pháp và hình thc kim tra: 4.1. V các phng pháp kim tra: - Phng pháp quan sát: đc lc lng kim tra thc hin trong vic d gi, thm lp. C th nh: + Quan sát hot đng ca thy: li ging, t th, tác phong, ni dung kin thc, phng pháp dy hc, s dng các phng tin dy hc, cách thc t chc lp. + Quan sát hot đng ca trò: tinh thn thái đ nghe ging, ghi chép, phát biu xây dng bài. Ngoài ra phng pháp này còn đc lc lng kim tra thc hin trong quá trình quan sát giáo viên tham gia các hot đng ngoài gi lên lp. - Phng pháp phân tích tài liu sn phm ca giáo viên: phng pháp này đc lc lng kim tra thc hin qua các ni dung c th sau: + Kim tra h s giáo viên: gm các loi h theo quy đnh. + Kim tra mt s h s s sách ca nhà trng có liên quan đn giáo viên nh s gi tên ghi đim, s đu bài… + V ghi, bài kim tra ca hc viên. +  dùng dy hc, sáng kin kinh nghim ca giáo viên. - Phng pháp trao đi: + Trao đi trc tip vi đi tng giáo viên: Trao đi góp ý v gi dy h s, thc hin chng trình, cht lng ging dy… + Trao đi vi các lc lng giáo dc: Trao đi vi t chuyên môn, lãnh đo đn v, các t chc đoàn th, vi hc viên, ph huynh hc viên… 4.2. Các hình thc kim tra: - Kim tra đnh k hoc đt xut: đc dùng đ kim tra trong vic d gi ca giáo viên. Lãnh đo Trung tâm ch đo lc lng kim tra d mt tit có báo trc và mt tit đt xut. Tit th nht d gi có báo trc nhm giúp chó giáo viên có s chun b k càng. Tit th hai d đt xut không báo trc giúp cho ngi kim tra đánh gia trình đ tay ngh ca giáo viên đc khách quan, công bng và chính xác hn. - Kim tra trc tip hoc gián tip: Khi kim tra toàn din giáo viên ngi kim tra dùng hình thc kim tra trc tip giáo viên qua d gi, thm lp, h s, trao đi trc tip vi giáo viên. Cng có khi s dng hình thc kim tra gián tip SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà giáo viên qua trao đi vi các lc lng giáo dc trong và ngoài nhà trng, qua tham d các hot đng giáo dc c th. - Kim tra bng hình thc chn đi tng kim tra: Trong mt nm hc lãnh đo Trung tâm chn 1/3GV trên tng s đ kim tra, nh vy s giáo viên đc luân phiên c ít nht khong 3 nm đc kim tra 1 ln. ó là nói chung, trên thc t nhng giáo viên có phm cht chính tr đo đc tt, có nng lc chuyên môn vng vàng thì không nht thit kim tra toàn din 3 nm/ln. Còn nhng giáo viêncha nghiêm túc, cha có tinh thn t giác cao hoc còn nhiu hn ch thì đc kim tra nhiu hn, có th 2 nm/ln hoc 1 nm/ln đ đa nhng giáo viên này vào n np mi, tng bc phn đu rèn luyn nâng cao trình đ tay ngh. 5. Vic hng dn, đng viên, giúp đ hot đng kim tra: Trong nm hc 2010-2011 Trung tâm đã thc hin vic này nh sau: Cung cp đy đ các loi giy t, biên bn, h s cho lc lng kim tra làm vic. iu này giúp cho thng nht, đng b trong vic hoàn tt h s báo cáo. 6. Tng kt, điu chnh công tác kim tra toàn din giáo viên: Lãnh đo Trung tâm tin hành vic tng kt, điu chnh công tác kim tra toàn din giáo viên vào cui mi hc k, cui nm hc. C th: - Tng hp kt qu đánh giá xp loi ca lc lng kim tra. - Phân tích các s liu v s lng và cht lng kim tra toàn din giáo viên đ thy đc tình hình tin b hay không ca đi ng giáo viên trong đn v. - S dng kt qu đánh giá xp loi giáo viên trong kim tra toàn din đ xét các danh hiu thi đua, đánh giá xp loi công chc cui nm. - Các h s kim tra toàn din giáo viên đc lu trong h s qun lý nhân s ca Trung tâm. C. Mt s bin pháp ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên trong Trung tâm GDTX Bc Hà: Qua vic phân tích thc trng ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên ca Lãnh đo Trung tâm GDTX Bc Hà nm hc 2010-2011, tôi xin đ xut mt s bin pháp ch đo kim tra toàn din giáo viên trong Trung tâm nh sau: 1. Nâng cao nhn thc v vai trò ca công tác kim tra: - Lãnh đo nm vng các vn bn v công tác kim tra. Thu sut quan đim kim tra là mt khâu không th thiu trong quá trình dy và hc. Kim tra gn lin vi đánh giá đi ng góp phn thúc đy cht lng đi ng. - Giám đc Trung tâm phi tuyên truyn, ph bin rng rãi tinh thn đó ti toàn th hi đng s phm nhà trng. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà - Toàn th hi đng giáo dc ca nhà trng phi đc hc tp đy đ các vn bn v kim tra. T đó hiu rõ, hiu đúng ý ngha vai trò, tác dng đích thc ca công tác kim tra ni b trng hc trong đó có kim tra toàn din giáo viên. 2. V xây dng k hoch kim tra toàn din giáo viên: - u nm hc, đu mi hc k, mi tháng Giám dc cùng t trng chuyên môn lên danh sách s giáo viên đc kim tra toàn din. T trng chuyên môn là ngi theo dõi, nm vng công tác chuyên môn ca tng giáo viên. Giáo viên nào cn đc kim tra toàn din t trng s đ xut vi Giám đc. - K hoch kim tra toàn din giáo viên cn đc lp mt cách cht ch, đy đ, c th, khoa hc. K hoch cn ghi rõ thi gian, công vic tin hành, kim tra ai và ai kim tra. K hoch nm, k hoch hc k có th ch ghi đu vic, ngi kim tra, đi tng kim tra nhng k hoch tháng, tun phi rõ công vic, thi gian đ cán b giáo viên nm vng, ch đng thc hin thng nht, đng b. 3. Xây dng lc lng kim tra: - Giám đc Trung tâm xây dng lc lng kim tra đ mnh v s lng và cht lng, bao gm lãnh đo Trung tâm; t trng, t phó chuyên môn và mt s giáo viên có phm cht chính tr đo đc tt, có nng lc chuyên môn vng vàng, có uy tín cao và có kinh nghim kim tra. - Lc lng kim tra phi đc tp hun, đc đào to thông qua các lp bi dng. Giám đc Trung tâm cn to điu kin đ lc lng kim tra tham quan hc tp  các trng bn hoc tham gia các đoàn thanh kim tra ca S. - Có s phân công rõ ràng trong lc lng kim tra, phi có c ch kim tra và phân cp kim tra c th. 4. Ch đo công tác kim tra toàn din giáo viên: Giám đc Trung tâm cn quán trit ti lc lng kim tra bn nhim v: Kim tra, đánh giá, t vn, thúc đy, mi ý kin trao đi đu phi hng ti 4 nhim v này. ng thi ph bin 4 nhim v trên ti toàn th hi đng giáo dc. Có nh vy khi tin hành công tác kim tra toàn din giáo viên thì lc lng kim tra mi làm tt và giáo viên đc kim tra mi thc hin tt nhim v ca mình. 5. Vic hng dn, đng viên, giúp đ hot đng kim tra: - Cn phi có k hoch kim tra toàn din giáo viên hàng nm, tng hc k, hàng tháng đy đ, c th, chi tit. - u mi nm hc và thng xuyên trong nm hc, thông qua các cuc hp và các phng tin thông báo, Giám đc ph bin, tuyên truyn cho CBGV nhng ni dung, phng pháp, hình thc c th ca kim tra toàn din giáo viên. Làm sao cho mi ngi cùng nm vng mi yêu cu trên đ khi kim tra tránh tình trng không thng nht, đng b. [...]... toàn di n giáo viên , ng viên và công tác ng y , tích c c T vi c phân tích th c tr ng Giám c Trung tâm GDTX B c Hà ch o công tác ki m tra toàn di n giáo viên trong n m h c 2010-2011, có nh ng bài h c kinh nghi m c rút ra nh sau: 1 Giám c Trung tâm cùng toàn th cán b giáo viên trong Trung tâm ph i xác nh công tác ki m tra toàn di n giáo viên có vai trò vô cùng to l n trong ho t ng ki m tra n i b tr ng... ngành giáo d c, giáo viên tham gia công tác c ng tác viên thanh tra c a SGD& T v nghi p v công tác thanh tra tr ng h c Trên ây là nh ng ý ki n c a cá nhân tôi v công tác ki m tra toàn di n giáo viên trong nhà tr ng c a m i n m h c Nh ng ý ki n ó d a trên nh ng hi u bi t v công tác ki m tra n i b tr ng h c trong ó có vi c ki m tra toàn di n giáo viên; kinh nghi m tích lu c trong th i gian làm qu n lý Trung. .. nh ng giáo viên ch a th c s c g ng, có vi ph m thi u sót Làm c nh v y ch qua ki m tra toàn di n m t s giáo viên nh ng l i có tác d ng trong toàn h i ng s ph m nhà tr ng - Cu i cùng, các thông tin qua ki m tra toàn di n giáo viên ph i m t cách y , khoa h c PH N TH c l u tr BA: K T LU N Tóm l i, ki m tra toàn di n giáo viên là m t công vi c c ti n hành th ng xuyên, liên t c và mang tính bình th ng hàng... quá trình ki m tra c n c tháo g Giám c tuyên d ng ng viên nh ng thành viên trong l c l ng ki m tra hoàn thành t t nhi m v , ng th i nh c nh i u ch nh nh ng l ch l c sai sót - Trong cu c h p H i ng giáo d c cu i h c k , cu i n m, Giám c công b k t qu ki m tra toàn di n giáo viên, phân tích các s li u c th , phân tích các nguyên nhân thành công và ch a thành công, ng viên khen th ng giáo viên t k t qu... trong nhà tr ng 2 Mu n th c hi n c t t, có ch t l ng công tác ki m tra toàn di n giáo viên c n ph i c ti n hành m t cách bài b n, khoa h c theo úng quy trình h ng d n 3 Ph i xây d ng cl cl ch t l ng ây là nhân t quy t giáo viên ngki m tra hùng h u, v s l ng, m nh v nh thành công c a công tác ki m tra toàn di n 4 Ph i xây d ng c nh ng tiêu chí ki m tra c th , khoa h c úng v i các v n b n quy nh hi n hành... trong toàn b công tác ki m tra n i b tr ng h c và th c hi n nhi m v c a Trung tâm nói chung Trong công tác này vai trò c a ng i Giám c là không th thi u c Giám c ch u trách nhi m quan tr ng trong vi c l p k ho ch ki m tra, t ch c ki m tra, ch o ki m tra và t ng k t, i u ch nh ki m tra Trong m i ph n vi c c n ph i ch t ch , khoa h c, công khai, dân ch Trong công tác ch o vi c ki m tra toàn di n giáo viên. .. tác ch o vi c ki m tra toàn di n giáo viên Trung tâm GDTX B c Hà, n m h c 2010-2011 nhìn chung c ti n hành khá y ti n trình công vi c và t c hi u qu nh t nh Ch t l ng giáo viên qua ki m tra toàn di n c x p lo i khá t t t ng lên (n m h c 2010-2011 s GV c ki m tra toàn di n là 07 trong ó c x p lo i t t: 02, khá: 05; t) Tác d ng c a vi c ki m tra toàn di n giáo viên i v i t p th s ph m ngày m t thi t th... nh hi n hành và i u ki n giáo d c th c t c a n v 5 Có s phân c p rõ ràng, ch t ch trong ki m tra Giám c v a là ng i t ch c, ch o chung v a là ng i tr c ti p ki m tra toàn di n giáo viên Có nh v y công vi c m i sâu sát, ng b và có ch t l ng 6 Ph i lôi cu n m i ng i vào ho t ng ki m tra toàn di n giáo viên Tuy ch ki m tra m t s giáo viên nh ng ph i phát huy c tác d ng trong toàn th h i ng T nh ng v... TT GDTX B c Hà - Luôn luôn theo sát l c l ng ki m tra h ng d n, nh c nh , ng viên, giúp c l c l ng ki m tra và ng i c ki m tra hoàn thành nhi m v Trong quá trình ki m tra có th n y sinh nh ng v n khó kh n, tr ng i, mâu thu n…Giám c Trung tâm cùng các phó giám c gi i quy t nh ng khó kh n mâu thu n trên ng th i phát huy vai trò nòng c t c a giáo viên tham gia ki m tra 6 T ng k t, i u ch nh công tác. .. c t c a giáo viên tham gia ki m tra 6 T ng k t, i u ch nh công tác ki m tra toàn di n giáo viên: - Sau m t n m h c, m t h c k , Giám li u t các thành viên l c l ng ki m tra c c n t p h p toàn b k t qu , s - Cu i h c k , cu i n m, Giám c t ch c cu c h p rút kinh nghi m trong l c l ng ki m tra, các thành viên trong l c l ng ki m tra ki m i m báo cáo tình hình th c hi n nhi m v , nh ng vi clàm c, vi c . ngành giáo dc, giáo viên tham gia công tác cng tác viên thanh tra ca SGD&T v nghip v công tác thanh tra trng hc. Trên đây là nhng ý kin ca cá nhân tôi v công tác kim tra toàn. sng. - Kt qu công tác đc giao. 4. Phng pháp kim tra toàn din giáo viên:  thu thp đc nhng thông tin tin cy, khách quan v công tác kim tra toàn din giáo viên, nhà qun lý cn. 05 03 02 SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Yn - Phó G TT GDTX Bc Hà IV. Thc trng công tác ch đo kim tra toàn din giáo viên  Trung tâm GDTX Bc Hà nm hc 2010-2011: 1. Công tác xây dng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà, SKKN: biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan