skkn tìm hiểu đặc điểm chung của địa hình việt nam và ảnh hưởng của yếu tố địa hình đến khí hậu

14 1.5K 1
skkn tìm hiểu đặc điểm chung của địa hình việt nam và ảnh hưởng của yếu tố địa hình đến khí hậu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S GIÁO D C VÀ ÀO T O LÀO CAI TR NG THPT S TP LÀO CAI Tên sáng ki n: PH M TH THANH NGA Lào Cai, n m 2011 PH N M Đ U Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u Đ a hình thành ph n quan tr ng nh t c a mơi trư ng đ a lí t nhiên, ñ ng th i thành ph n b n v ng nh t, t o nên di n m o d u m c c nh quan th c đ a Đ a hình chi ph i m nh m thành ph n khác c a c nh quan t nhiên phân ph i l i ñi u ki n nhi t m c a khí h u, u ti t dịng ch y sơng ngịi th đ có th hi u rõ v đ c m đ a lí t nhiên Vi t Nam c n hi u bi t sâu s c v Đ a hình Qua th c ti n gi ng d y n i dung chuyên môn sâu v m ng Đ a lí t nhiên Vi t Nam Đ a hình khí h u m ng quan tr ng nh t ñ hi u ñư c ñ c ñi m r t ph c t p c a khí h u nhi t ñ i m gió mùa s phân hóa ña d ng c a c n ph i hi u rõ ñ c ñi m c a Đ a hình Vi t Nam Chính lí mà tơi l a ch n đ tài “Tìm hi u ñ c ñi m chung c a ñ a hình Vi t Nam nh hư ng c a y u t đ a hình đ n khí h u Vi t Nam” Tình hình nghiên c u Trong nh ng năm g n ñây tr c ti p tham gia b i dư ng h c sinh gi i, tơi đư c ti p c n v i nhi u ngu n tư li u khác vi t v ph n n i dung đ a hình , khí h u Vi t Nam tr c ti p ñư c d gi c a m t s ñ ng nghi p v ch ñ Tuy nhiên ch y u cách trình bày đ c l p v m ng ki n th c đ a hình khí h u Qua th c ti n gi ng d y tơi suy nghĩ áp d ng cách gi ng d y t ng h p, thi t l p m i quan h gi a y u t đ a hình khí h u năm h c 2009- 2010 2010- 2011 th y đ t hi u qu cao, lí mà tơi m nh d n nghiên c u sâu v n i dung “ Tìm hi u ñ c ñi m chung c a ñ a hình Vi t Nam nh hư ng c a y u t đ a hình đ n khí h u Vi t Nam” nh m m c đích có th t o m t tư li u có giá tr cho ñ ng nghi p tham kh o M c đích nhi m v c a đ tài - Tìm hi u m t cách tồn di n v ñ c ñi m chung c a Đ a hình Vi t Nam - Phân tích đư c nh hư ng c a y u t ñ a hình đ n khí h u Vi t Nam - T o m t tư li u chuyên môn có giá tr s d ng b i dư ng H c sinh gi i, b i dư ng chuyên môn cho giáo viên Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Nghiên c u “ Đ c ñi m chung c a ñ a hình Vi t Nam” n m n i dung chương trình sách giáo khoa Đ a lí l p 12, ñư c áp d ng gi ng d y b i dư ng H c sinh gi i chun đ “ Đ a lí t nhiên Vi t Nam” - Tìm đư c đ c ñi m c a khí h u, ñ c ñi m c a ch ñ nhi t mưa mà ngun nhân c a tác đ ng c a đ a hình PH N N I DUNG I Đ C ĐI M CHUNG C A Đ A HÌNH VI T NAM Đ a hình Vi t Nam r t ña d ng, ph c t p, thay ñ i t B c t i Nam, t Tây sang Đơng, t mi n núi đ n đ ng b ng b bi n, h i ñ o S ña d ng y th hi n qua ñ c ñi m n i b t sau - Đ a hình đ i núi chi m ph n l n di n tích ch y u ñ i núi th p - C u trúc ñ a hình nư c ta đa d ng - Đ a hình c a vùng nhi t đ i m gió mùa - Đ a hình ch u tác ñ ng m nh m c a ngư i a Đ a hình đ i núi chi m ph n l n di n tích ch y u ñ i núi th p - Vùng ñ i núi nư c ta chi m t i ¾ di n tích lãnh th , đ ng b ng ch chi m ¼ di n tích lãnh th , ñó ch y u ñ i núi th p, ñ a hình ñ ng b ng ñ i núi th p( dư i 1000m) chi m t i 85% di n tích Đ a hình núi cao( 2000m) ch chi m 1% di n tích c nư c - Vùng đ i núi nư c ta cịn r t hi m tr , khó l i, b chia c t b i m t m ng lư i sơng ngịi dày đ c, đ ng th i sư n l i d c ñ nh chênh vênh so v i thung lũng th vi c khai thác kinh t mi n núi r t khó khăn, dân cư thưa th t Tuy nhiên mi n núi l i ñư c thiên nhiên ưu cho r t nhi u th m nh v tài ngun khống s n, đ t tr ng, r ng ti m th y ñi n Vì v y thiên nhiên mi n núi có giá tr kinh t to l n - Tương ph n v i vùng ñ i núi vùng ñ ng b ng, ch chi m ¼ di n tích vùng ñ t ñai b ng ph ng, phù sa m u m , r t thu n ti n cho vi c qu n cư khai thác kinh t , nh t nông nghi p - Tuy nhiên gi a hai vùng núi ñ ng b ng l i có m i quan h vô m t thi t v m t phát sinh Các ñ ng b ng ch y u ñ ng b ng chân núi, hai ñ ng b ng r ng l n ñ ng b ng châu th sơng H ng đ ng b ng châu th sơng C u Long hình thành vùng núi c b s t lún, ñ ng đ ng b ng có th nhìn th y ñ i núi bao quanh, th m chí t i nh ng nơi s t võng y u, núi sót l ñ ng b ng b C u trúc đ a hình nư c ta đa d ng - Đ a hình nư c ta có c u trúc c ñư c v n ñ ng Tân ki n t o làm tr l i, t o nên s phân b c rõ r t theo ñ cao, th p d n t Tây B c xu ng Đơng Nam phân hóa đa d ng Do v n ñ ng nâng cao di n khơng liên t c mà theo nhi u đ t nh ng nh ng pha nâng pha yên tĩnh xen k Các b c đ a hình đư c nh n bi t ch y u qua ñ cao sàn sàn c a ñ nh núi thu c m t vùng núi, chúng nh ng di tích sót l i c a m t b m t san b ng c Trong m t vùng núi, b c cao tu i già, b c th p tu i tr Trong b c đ a hình b c 200- 600m chi m di n tích r ng nh t, b sông su i chia thành nh ng qu ñ i th p hay dãy ñ i, th ñ n b c 600- 900m t o nên vùng núi th p, c nh quan ñ i núi th p ph bi n nh t nư c ta, r i ñ n c nh quan cao nguyên ñ ng b ng, n cho tính ch t nhi t đ i m gió mùa tính ch t b n c a thiên nhiên Vi t Nam - C u trúc đ a hình g m hư ng + Hư ng Tây b c- Đông Nam th hi n rõ r t t h u ng n sông H ng ñ n dãy B ch Mã + Hư ng núi vịng cung th hi n vùng núi Đơng B c khu v c Nam Trung B c Đ a hình c a vùng nhi t đ i m gió mùa - S hình thành đ a hình Vi t Nam ch u nh hư ng sâu s c c a khí h u nhi t đ i m gió mùa Đi u ki n nóng m đ y nhanh q trình phong hóa mà ch y u phong hóa hóa h c t o nên m t l p ph v n b cho ñ a hình vùng núi d c cịn x y hi n tư ng ñ t trư t, ñ t l , đơi c đá l - Khí h u nhi t đ i m gió mùa cịn đ y nhanh t c đ hịa tan phá h y đá vơi, d n đ n vi c hình thành đ a hình cacxtơ - Sinh v t nhi t đ i hình thành nên m t s đ a hình m t s đ a hình đ c bi t đ m l y- than bùn U Minh, bãi tri u ñư c v t Cà Mau t i vùng b bi n h i ñ o b bi n san hơ - H qu c a q trình xâm th c, bào mịn m nh b m t đ a hình mi n đ i núi s b i t m mang nhanh chóng đ ng b ng h lưu sơng Rìa phía đơng nam đ ng b ng châu th sơng H ng phía Tây nam đ ng b ng châu th sơng C u Long hàng năm l n bi n t vài ch c ñ n g n trăm mét d Đ a hình ch u tác đ ng m nh m c a ngư i - Các ho t ñ ng c a ngư i ñ n ñ a hình bao g m c ho t đ ng tích c c tiêu c c, u ñó th hi n t mi n núi ñ n trung du, ñ ng b ng b bi n - Các ho t đ ng tích c c có tác d ng b o v đ a hình tăng hi u qu kinh t T i mi n ñ ng b ng, d ng ñ a hình nhân sinh ngày nhi u Đ ng b ng B c B có m t h th ng ñê ch ng lũ l t vĩ ñ i, ñư c xây ñ p không ng ng ñư c c ng c Cịn đ ng b ng sông C u Long l i n i ti ng v h th ng kênh r ch ch ng ch t có bàn tay c i t o c a ngư i, v a đư ng giao thơng v a nơi tiêu nư c vùng ñ i núi, m t vài nơi có nh ng ru ng b c thang c y lúa, phong c nh ñ p m t, m no, nói lên s c lao ñ ng c n cù, ñ o g t sư n núi tr i dài hàng th k c a bi t bao th h ñ nh canh ñ nh cư - Bên c nh tác ñ ng tiêu c c mi n ñ i núi tác ñ ng c a ngư i ñã ñ y nhanh t c đ bóc mịn, làm đ t ñai tr nên c n c i Còn mi n ñ ng b ng s b c m u c a đ t phù sa, s xói l b bi n khai thác s m, s nhi m phèn nhi m m n ñào kênh không khoa h c II TÁC Đ NG C A Đ A HÌNH Đ N KHÍ H U Đ a hình nhân t quan tr ng nh hư ng đ n khí h u, đ c bi t nh hư ng ñ n ch ñ nhi t ch ñ mưa Đ cao ñ a hình nhân t quan tr ng nh hư ng ñ n khí h u, ñ c bi t ch đ nhi t - Do di n tích đ i núi chi m ph n l n di c tích lãnh th nên ngồi s phân hóa nhi t ñ theo chi u B c - Nam nhi t đ cịn có s phân hóa theo đ cao rõ - Nư c ta v i ¾ di n tích đ i núi, 85% di n tích đ ng b ng đ i núi th p( dư i 1000m), 14% di n tích có đ cao t 1000m- 2000m, 2000m ch chi m 1% di n tích c nư c.Chính s phân hóa c a đ cao đ a hình t o nên s phân hóa đa d ng c a khí h u a T o nên s phân hóa nhi t đ theo chi u B c- Nam: Ngồi y u t gió mùa đơng b c vĩ đ đ a hình góp ph n t o nên s phân hóa đó, th hi n rõ r t nh t qua hai dãy núi ch y theo hư ng đơng- tây lan sát bi n Hoành Sơn B ch Mã, ñ c bi t dãy núi B ch Mã - Ph n lãnh th phía B c có n n khí h u Nhi t đ i, nhi t ñ trung bình năm 200 C, biên ñ nhi t trung bình năm l n - Ph n lãnh th phía Nam có n n nhi t thiên v khí h u Xích đ o, quanh năm nóng, nhi t đ trung bình 250 C b T o nên vành đai khí h u theo đ cao - Đ cao trung bình dư i 600- 700m( Mi n B c) trung bình dư i 900- 1000m ( Mi n Nam) : Vành đai khí h u nhi t ñ i - Đ cao t 600- 700m ñ n 2600m( mi n B c) t 900- 1000m( mi n Nam) : Vành đai khí h u c n nhi t ñ i - Trên 2600m : Vành đai khí h u ơn đ i - Theo quy lu t ñai cao c lên cao kho ng 100m nhi t đ gi m 0,60 C, v y nh ng vùng núi cao nư c ta có nhi t đ th p so v i n n nhi t đ trung bình c a c nư c: Ta có th so sánh nhi t đ trung bình năm c a tr m khí h u Đà L t Nha Trang, Đà L t ( đ cao 1000- 1500m) có nhi t đ trung bình năm 18 C, Nha Trang( có đ cao t 0- 5m) có nhi t đ trung bình năm 260 C v y chênh 80 C Đà L t cao nhi u so v i Nha Trang c S phân b c c a đ a hình làm cho quy lu t ñai cao phát huy tác d ng ñ a hình nư c ta ¾ đ i núi th p nên tính ch t nhi t đ i m gió mùa v n đ c trưng b n c a khí h u nư c ta Hư ng nghiêng c a đ a hình hư ng núi t o nên s phân hóa c a khí h u ch đ nhi t ch đ mưa a Do đ a hình nư c ta có hư ng nghiêng chung Tây B c- Đông Nam, th p d n bi n, k t h p v i hư ng lo i gió th nh hành năm t o u ki n ñ nh hư ng c a bi n có th tác đ ng sâu vào l c đ a n tính l c đ a c a đ a phương khơng rõ nét b Hư ng núi có nh hư ng đ n nhi t đ lư ng mưa - Hư ng vịng cung c a cánh cung núi Đông B c t o u ki n cho gió mùa đơng b c tác ñ ng xâm nh p sâu vào lãnh th nư c ta n cho ñ a phương phía B c có nhi u tháng nhi t ñ xu ng th p: Khu v c mi n B c Đông B c B c B có khí h u nhi t đ i có mùa đơng l nh, ví d L ng Sơn có tháng nhi t ñ dư i 200 C kéo dài t tháng 11 ñ n tháng năm sau có nhi t đ th p nh t 130 C ( tháng 1), v y có mùa đơng kéo dài Trong khu v c Tây B c b c ch n đ a hình- dãy núi Hồng Liên Sơn nên khí h u có mùa đơng l nh v a, đ n mu n k t thúc s m, có tháng nhi t ñ dư i 200 C, nhi t ñ trung bình tháng nh nh t đ t 170 C, cao L ng Sơn - Hư ng vòng cung c a cánh cung Trư ng Sơn Nam gây nên tính ch t song song v i hư ng gió c a b ph n duyên h i n cho nhi u khu v c có lư ng mưa th p: ví d Phan Rang có lư ng mưa dư i 800mm/ năm - Hư ng Tây B c- Đông Nam + Hư ng Tây B c- Đơng Nam c a dãy núi Hồng Liên Sơn có tác d ng ngăn nh hư ng c a gió mùa Đơng B c đ n khu v c Tây B c làm cho vùng có mùa đơng ng n so v i khu v c Đông B c + Hư ng Tây B c- Đông Nam c a dãy núi Trư ng Sơn vng góc v i gió Tây Nam n sư n đơng ch u nh hư ng c a gió Tây khơ nóng vào mùa h , nhi t đ lên cao, mưa Mùa đơng sư n đơng l i v trí đón gió nên có mưa nhi u - Hư ng Tây – Đơng c a dãy núi Hồng Sơn, B ch Mã có tác d ng ngăn nh hư ng c a gió mùa đơng b c xu ng phía nam, góp ph n làm cho n n nhi t phía nam cao phía b c - Các đ a m n m sư n đón gió c a dãy núi có lư ng mưa l n, n m sư n khu t gió có lư ng mưa nh III V N D NG Đ hình thành ki n th c cho h c sinh đ h c sinh có th phát huy tính tích c c, ch đ ng h c t p, sáng t o cách ti p c n trau d i ki n th c , ñã áp d ng phương pháp d y h c sau: Ví d m u: V n d ng phương pháp d y h c vào d y ph n “Hư ng nghiêng c a đ a hình hư ng núi t o nên s phân hóa c a khí h u ch đ nhi t ch ñ mưa” Th i Ho t ñ ng c a GV- HS N i dung gian 7’ HĐ 1: nh hư ng c a hư ng Hư ng nghiêng c a đ a hình hư ng ñ a hình núi t o nên s phân hóa c a khí h u M c tiêu: H c sinh hi u ñư c ch ñ nhi t ch đ mưa hư ng đ a hình, hư ng gió làm cho tính ch t l c ñ a c a a Do ñ a hình nư c ta có hư ng đ a phương không rõ nét nghiêng chung Tây B c- Đông Phương pháp: Đ ng não Nam, th p d n bi n, k t h p v i Thi t b : Atlat, máy chi u Cách ti n hành: Gv?: D a vào Atlat đ a lí Vi t Nam gi i thích tính hư ng lo i gió th nh hành năm t o ñi u ki n ñ nh hư ng c a bi n có th tác đ ng sâu vào l c đ a n tính l c đ a c a đ a phương khơng rõ nét ch t l c ñ a c a đ a phương khơng rõ nét, thiên nhiên nư c ta l i mang tính ch t h i dương đư c u hịa so v i nư c có vĩ đ HS tr l i - Do nh hư ng c a bi n Đơng - Do đ a hình có hư ng TB- ĐN, th p d n bi n th bi n tác đ ng sâu vào ñ t li n 13’ HĐ 2: Xác ñ nh dãy núi b nñ M c tiêu: HS xác ñ nh ñư c dãy núi b n đ Phương pháp: B n đ - Bi u ñ Thi t b : Atlat, máy chi u Cách ti n hành: GV?: D a vào Atlat xác đ nh dãy núi có hư ng Vịng cung, Tây B c- Đơng Nam, Tây- Đơng HS: Xem Atlat tr l i 25’ HĐ3: Phân tích đư c nh hư ng b Hư ng núi có nh hư ng đ n nhi t đ c a hư ng núi ñ n ch ñ nhi t lư ng mưa ch ñ mưa - Hư ng vòng cung c a cánh cung núi M c tiêu: HS hi u, phân tích Đơng B c t o u ki n cho gió mùa đơng ñư c nh hư ng c a ñ a hình b c tác ñ ng xâm nh p sâu vào lãnh th ñ n ch ñ nhi t mưa c a nư c ta n cho ñ a phương phía B c có nhi u tháng nhi t ñ xu ng th p nư c ta Phương pháp: Đ ng não, th o - Hư ng Tây B c- Đông Nam + Hư ng Tây B c- Đơng Nam c a dãy núi lu n nhóm Thi t b : Atlat, máy chi u Cách ti n hành: Hồng Liên Sơn có tác d ng ngăn nh hư ng c a gió mùa Đơng B c đ n khu v c Tây B c làm cho vùng có mùa đơng Bư c 1: GV phân chia nhóm(3 nhóm) ng n so v i khu v c Đông B c + Hư ng Tây B c- Đông Nam c a dãy núi Bư c 2: Phân công nhi m v Trư ng Sơn vng góc v i gió Tây Nam - Nhóm 1: Ch ng minh r ng n sư n đơng ch u nh hư ng c a gió hư ng núi vịng cung có nh Tây khơ nóng vào mùa h , nhi t ñ lên cao, hư ng ñ n ch ñ nhi t mưa mưa Mùa đơng sư n đơng l i v trí c a mi n B c – Đơng B c B c đón gió nên có mưa nhi u B C c Nam Trung B ( D a - Hư ng Tây – Đông c a dãy núi Hoàng Sơn, B ch Mã có tác d ng ngăn nh hư ng vào tr m khí h u) - Nhóm 2: Ch ng minh r ng c a gió mùa đơng b c xu ng phía nam, góp hư ng núi Tây B c- Đơng Nam t o nên s phân hóa ch ñ nhi t ch ñ mưa gi a Đông B c v i Tây B c, Gi a Tây Ngun v i Đơng Trư ng Sơn - Nhóm 3: Ch ng minh r ng dãy núi có hư ng Tây- Đơng góp ph n t o nên s phân hóa nhi t, m gi a mi n B c v i mi n Nam ph n làm cho n n nhi t phía b c phía nam cao Bư c 3: HS th o lu n Bư c 4: HS trình bày k t qu , giáo viên k t lu n IV K T QU ÁP D NG - V i cách làm trên, t đ c m c a đ a hình ch ng minh ñư c ñ c ñi m y nh hư ng m nh m ñ n ñ c m c a khí h u nư c ta giúp cho h c sinh + Hình thành, c ng c , kh c sâu v n d ng ñư c ki n th c v ph n đ a hình + Hình thành, c ng c , kh c sâu v n d ng ñư c ki n th c v ph n khí h u + Phân tích đư c m i quan h gi a y u t đ a hình khí h u - N i dung c a sáng ki n ñã ñư c áp d ng vào gi ng d y ki m tra ki n th c h c sinh gi i ñ t hi u qu cao Góp ph n nâng cao hi u qu c a m ng ki n th c Đ a lí t nhiên Vi t Nam v n r t tr u tư ng ph c t p + Bài kh o sát h c sinh gi i năm h c 2009- 2010: 60% ñ t Khá- Gi i + Bài kh o sát h c sinh gi i năm h c 2010- 2011: 75% ñ t Khá- Gi i - Đ i n h c sinh gi i mơn Đ a lí c a nhà trư ng năm qua ñ u ñ t gi i kì thi h c sinh gi i + Năm h c 2009- 2010: gi i h c sinh gi i c p t nh( Nhì, Ba), gi i qu c gia + Năm h c 2010- 2011: gi i h c sinh gi i c p t nh( gi i Nhì, gi i Ba) PH N K T LU N Đ gi ng d y t t mơn Đ a lí nói chung b i dư ng h c sinh gi i Đ a lí nói riêng m t vi c làm khó, m i ngư i giáo viên qua th c ti n gi ng d y c a đ u có c g ng tìm cách khai thác, ti p c n n i dung khó, tìm phương pháp gi ng d y phù h p v i ñ i tư ng h c sinh t ng d ng ki n th c Hi v ng v i sáng ki n kinh nghi m c a giáo viên chuyên môn giáo viên khác có th tham kh o áp d ng vào th c ti n gi ng d y, có đư c k t qu cao nh t cho c th y trị Đ hồn thi n sáng ki n kinh nghi m, mong nh n đư c ý ki n đóng góp c a đ ng chí, đ ng nghi p đ góp ph n t o tư li u hay cho ñ ng nghi p tham kh o ñ c bi t cho vi c b i dư ng h c sinh gi i TƯ LI U THAM KH O Đ a lí t nhiên Vi t Nam- Vũ T L p Hư ng d n h c khai thác atlat đ a lí Vi t Nam- Lê Thơng Đ a lí 12- Lê Thơng( T ng ch biên) Đ a hình cacxtơ Vi t Nam- Đào Tr ng Năng Lí lu n d y h c Đ a Lí – NXB Đ i h c Sư Ph m, 2006 ... hình Vi t Nam Chính lí mà tơi l a ch n đ tài ? ?Tìm hi u đ c m chung c a đ a hình Vi t Nam nh hư ng c a y u t đ a hình đ n khí h u Vi t Nam? ?? Tình hình nghiên c u Trong nh ng năm g n ñây tr c ti... a hình khí h u năm h c 2009- 2010 2010- 2011 th y ñ t hi u qu cao, lí mà m nh d n nghiên c u sâu v n i dung “ Tìm hi u đ c ñi m chung c a ñ a hình Vi t Nam nh hư ng c a y u t đ a hình đ n khí. .. mà nguyên nhân c a tác đ ng c a ñ a hình PH N N I DUNG I Đ C ĐI M CHUNG C A Đ A HÌNH VI T NAM Đ a hình Vi t Nam r t ña d ng, ph c t p, thay ñ i t B c t i Nam, t Tây sang Đông, t mi n núi ñ n

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan