0

Tiểu luận: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị

14 2,553 10
  • Tiểu luận: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 19:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN QUỐC TUÂN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC - ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH : KIẾN TRÚC MÃ SỐ : 62.58.01.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KIẾN TRÚC Hà Nội, 2014 Luận án được hoàn thành tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.KTS. Nguyễn Bá Đang TS.KTS. Nguyễn Trí Thành Phản biện 1: GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính Phản biện 2: PGS.TS.KTS. Nguyễn Hồng Thục Phản biện 3: TS.KTS. Lê Quân Luận án được bảo vệ tại hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại: Vào hồi giờ ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia, thư viện Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1. Di sản kiến trúc - đô thị thời Pháp thuộc tại các đô thị vừa và nhỏ trước năm 1945 - một bộ phận của di sản văn hóa Việt Nam [Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, số 4 năm 2006] 2. Yếu tố sông nước với việc hình thành khu phố Pháp tại Hải Phòng [Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, số 11 năm 2010] 3. Đánh giá tiềm năng bảo tồn di sản đô thị khu phố Pháp Hải Phòng [Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, số 8 năm 2013] 4. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc - đô thị khu phố Pháp Hải Phòng [Tạp chí Kiến trúc, số 9 nă m 2013] 5. Lưu giữ và phát huy dấu ấn thành phố sông nước [Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, số 10 năm 2013] - 1 - MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Theo tiến trình phát triển lịch sử, Việt Nam đã tích lũy được quỹ di sản kiến trúc đô thị to lớn, trong đó có những di sản được hình thành dưới thời Pháp thuộc. Mảng di sản này có giá trị cao về kiến trúc, nghệ thuật và sử dụng, đã tham gia vào đời sống xã hội Việt Nam từ hơn một thế kỷ nay và đóng vai trò lịch sử quan trọng trong sự phát tri ển của đất nước, do đó đã trở thành một bộ phận của di sản văn hóa Việt Nam. Gắn kết được di sản với sự phát triển đô thị sẽ nâng cao giá trị các khu vực đô thị lịch sử và mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế địa phương. Đưa di sản tham gia vào đời sống và các hoạt động của đô thị cũng là góp phần bảo t ồn và phát huy giá trị của các di sản đó. Tuy nhiên trong quá trình phát triển và hiện đại hoá đô thị, nhiều nơi đã ưu tiên cho các mục tiêu ngắn hạn hơn là duy trì lâu dài quỹ quỹ di sản kiến trúc đô thị nên nhiều di sản đã bị ảnh hưởng, bị xâm hại, thậm chí bị phá hủy - dù mang lại lợi ích về kinh tế nhưng lại làm mất đi những giá trị tinh thần của cộng đồ ng, là sự mất mát của quốc gia, và phần nào là của cả nhân loại. Thời Pháp thuộc, Hải Phòng là TP lớn thứ ba của Việt Nam sau Hà Nội và Sài Gòn - Chợ Lớn. Tại Hải Phòng đã hình thành một hệ thống các công trình kiến trúc đô thị khá hoàn chỉnh và đa dạng, được xây dựng với quy mô và chất lượng cao. Ngày nay, khu phố Pháp (KPP) là trung tâm lịch sử của TP, là hạt nhân định hướng phát triển của đô thị Hải Phòng - một trong sáu đô thị cấp trung ương của cả nước, một trong ba cực của tam giác phát triển kinh tế Bắc Bộ. Trong khi đã có nhiều nghiên cứu khá chi tiết về di sản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thì KPP tại Hải Phòng vẫn chưa được quan tâm tương xứng với ý nghĩa và giá trị đặc sắc của nó. Đến nay, Hải Phòng vẫn chưa xây dựng được quy ho ạch bảo tồn một cách bài bản và đầy đủ, chưa thống kê được quỹ di sản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc trên địa bàn, chưa có quy chế quản lý cũng như giải pháp căn cơ để bảo tồn và phát huy giá trị. Về mặt học thuật, chưa có luận văn, luận án hay công trình khoa học nào nghiên cứu giải quyết các vấn đề nêu trên theo hướng tích hợp các giá trị di sản ki ến trúc và di sản đô thị. Trong bối cảnh đó, luận án chọn đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc - đô thị khu phố Pháp tại thành phố Hải Phòng” là có ý nghĩa cấp thiết trên cả phương diện lý thuyết và thực tiễn. - 2 - 2. Mục đích nghiên cứu của luận án Mục đích nghiên cứu của luận án là bảo tồn và phát huy giá trị của KPP tại Hải Phòng với tư cách một hệ thống tích hợp giữa di sản kiến trúc và di sản đô thị. Các nhiệm vụ nghiên cứu được xác định gồm: - Đánh giá tiềm năng bảo tồn di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng. - Xác định lập quỹ di sả n đô thị, quỹ di sản kiến trúc và phân khu vực bảo tồn. - Đề xuất các giải pháp bảo tồn di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng. - Đề xuất các định hướng quản lý di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng - Đề xuất các giải pháp phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị của KPP Hải Phòng trong sự phát triển tiếp nối của đô thị Hải Phòng. 3. Đố i tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống các di sản kiến trúc và di sản đô thị thời Pháp thuộc trong KPP Hải Phòng. Nội hàm của di sản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc được xác định gồm các công trình kiến trúc, các không gian và cảnh quan đô thị được hình thành trong thời kỳ Pháp thuộc (1858-1954). Những kiến trúc chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp, theo phong cách Pháp nhưng hình thành trong các thời k ỳ sau này thì không thuộc đối tượng nghiên cứu của Luận án. Phạm vi nghiên cứu cũng được xác định rõ về không gian và thời gian. KPP tại Hải Phòng là khu phố hình thành trong giai đoạn 1874-1954, trong khu vực giới hạn bởi sông Cấm, sông Tam Bạc, hồ Tam Bạc (sông Lấp) và dải vườn hoa trung tâm. Phạm vi nghiên cứu có thể mở rộng để tích hợp các di sản kiến trúc không thuộc giai đoạn nói trên nhưng nằm trong / lân cận KPP. 4. Phương pháp nghiên cứ u Thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra, luận án đã sử dụng phương thức tiếp cận hệ thống, tư duy phân tích và tổng hợp để nhận thức và xử lý thông tin từ các nghiên cứu thành phần: - Phương pháp sưu tầm, hồi cứu - Phương pháp phân tích - tổng hợp - Phương pháp khảo sát, điều tra XH học - Phương pháp thống kê, phân loại - Phương pháp chồng lớp bản đồ - Phương pháp so sánh / đối chiếu - Phương pháp thực nghiệm - 3 - 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 5.1. Ý nghĩa khoa học: - Lần đầu tiên, KPP Hải phòng được lựa chọn là đối tượng nghiên cứu của một Luận án. Đặc biệt, luận án không chỉ dừng ở nghiên cứu bảo tồn, cải tạo và thích nghi các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc có giá trị, mà còn lấy toàn bộ cấu trúc đô thị của khu phố này làm đối tượng nghiên cứu chính. - Luận án có cách tiế p cận mới để phân tích cấu trúc đô thị (cách thức sử dụng đất, đặc điểm các công trình kiến trúc và phương thức sử dụng đô thị trong hoạt động kinh tế, xã hội và văn hóa), đánh giá tiềm năng bảo tồn của KPP Hải Phòng thông qua các tiêu chí đánh giá khoa học, xem xét trên cả hai bình diện: Bảo tồn và Phát huy giá trị để đề xuất các nhóm giải pháp thích hợp hơn cả cho phát tri ển thành phố - vốn mang trong mình giá trị đô thị nổi trội cần bảo tồn, nhưng lại gặp sự thách thức lớn khi phải (bằng mọi giá) phát triển trong trào lưu đô thị hóa. 5.2. Ý nghĩa thực tiễn - Cung cấp cứ liệu khoa học khả tín cho các nghiên cứu liên quan đến đặc điểm và giá trị của di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng. - Góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý, hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị các di sản kiến trúc đô thị trong sự phát triển tiếp nối và bền vững. 6. Đóng góp mới của luận án 6.1. Đóng góp về phương diện khoa học: - Xây dựng cách tiếp cận mới cho việc nghiên cứu các KPP có qui mô trung bình và nhỏ như thành phố Hải Phòng để bảo tồn quĩ di sản đô thị có giá trị trong lịch sử xây dựng đô thị của Việt Nam. - Góp phần làm rõ các ứng xử khoa học đối với quĩ di sản đô thị và kiến trúc khi coi chúng là hai thực thể hữu cơ, không thể tách rời để đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của chúng trong phát triển đô thị ở Việt Nam trong tương lai gần. - Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá tiềm năng bảo tồn phù hợp với đặc điểm c ủa di sản đô thị Việt Nam, đóng góp cho khoa học bảo tồn về mặt phương pháp luận. 6.2. Đóng góp về phương diện thực tiễn: - Kiểm kê, xác lập danh mục và khoanh vùng bảo vệ quỹ các di sản kiến trúc đô thị trong KPP Hải Phòng. - Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc trong quy hoạch phát triển đô thị Hải Phòng. - 4 - 7. Cấu trúc của luận án Cấu trúc luận án gồm các phần Mở đầu, Nội dung và Kết luận - Kiến nghị. Phần Nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu bảo tồn di sản kiến trúc đô thị thời thuộc địa và khu phố Pháp Hải Phòng. Chương 2: Cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng. Ch ương 3: Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng. Danh mục tài liệu tham khảo gồm 71 tài liệu. Phần Phụ lục được tách riêng gồm 14 phụ lục (136 trang). NỘI DUNG LUẬN ÁN Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu bảo tồn di sản kiến trúc đô thị thời thuộc địa và khu phố Pháp Hải Phòng 1.1. Tổng quan nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị thời thuộc địa trên thế giới và tại Việt Nam Luận án khảo cứu tình hình bảo tồn di sản kiến trúc thời thuộc địa trên thế giới và tại Việt Nam, giới thiệu các khái niệm về di sả n, di sản kiến trúc đô thị, các trào lưu và xu hướng bảo tồn di sản trên thế giới, trong đó nổi lên một số vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng như sau: - Từ bảo tồn di tích đã chuyển sang bảo tồn di sản rồi bảo tồn đô thị, phạm vi bảo tồn được mở rộng (bao gồm cả không gian và cả nh quan xung quanh các di tích, di sản). - Phát triển tiếp nối là quá trình phát triển không tạo ra sự gián đoạn, đảm bảo tính liên tục của đời sống đô thị. Bởi đô thị là môi trường vật chất (phần xác) và xã hội - nhân văn (phần hồn) được hình thành trong lịch sử tiến hóa, tiếp nối các thế hệ và các giai đoạn lịch sử, tạo nên thực thể sống gắn liền quá khứ và hiệ n tại. Di sản đô thị là một bộ phận cấu thành, tồn tại song hành và vận động cùng với cơ thể sống của đô thị. - Ở các nước, di sản kiến trúc đô thị thời thuộc địa được bảo tồn rất hiệu quả và phát huy giá trị với nhiều hình thức, trong đó phổ biến nhất là khai thác phục vụ du lịch văn hóa. Ở Việt Nam, m ới có một số nghiên cứu liên quan đến di sản đô thị thời Pháp thuộc tại các đô thị lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) nhưng việc kiểm đếm thiếu chặt chẽ, chưa có quy - 5 - chế quản lý các KPP; đã có hiện tượng xây dựng xen cấy không hợp lý, di sản bị chuyển đổi chức năng không phù hợp, bị xâm lấn và phá hủy. Tại Hải Phòng, quỹ di sản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc khá đa dạng về loại hình, phong cách và kiểu cách. Việc bảo tồn nhóm di sản này chưa được quan tâm đúng với giá trị của nó. Đến nay, chính quyền thành phố mới tiến hành kiể m kê, vẽ ghi một số công trình công cộng chủ yếu và các biệt thự có giá trị. KPP Hải Phòng chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và tổng quát về các giá trị về đô thị và kiến trúc, cũng như chưa được khoanh vùng bảo tồn, xác định các định hướng và giải pháp bảo tồn di sản kiến trúc đô thị của khu phố này. 1.2. Tổng quan quá trình hình thành và phát triển các khu phố Pháp tại Việt Nam và thành phố Hả i Phòng Kiến trúc Pháp xuất hiện ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX khi kinh thành Huế và thành Hà Nội được xây theo kiểu Vauban. Sau khi chiếm được Gia Định (1859), người Pháp đã quy hoạch lại Sài Gòn theo mô hình châu Âu. Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, Sài Gòn là một trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của toàn vùng Đông Dương, được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Tại Hà Nội, người Pháp lập khu nhượng địa ven sông Hồng (1875) rồi mở rộng dầ n về phía Tây thành KPP với những công trình kiến trúc có phong cách đa dạng và ấn tượng. Ngoài ra KPP còn được xây dựng tại Huế, Hải Phòng và các thị trấn nghỉ dưỡng (Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo, ). Tại Hải Phòng, sau Hòa ước Giáp Tuất (1874), người Pháp lập khu nhượng địa 2 ha ở bờ Nam sông Cấm, năm 1875 mở rộng lên 7 ha, xây dựng bến cảng, đồn binh, trụ sở lãnh sự, trạm xá, nhà thờ, Cùng thời gian đó, khu thị dân bả n xứ cũng được hình thành ven sông Tam Bạc - đó là những nơi được đô thị hoá đầu tiên ở Hải Phòng. Từ năm 1885 bắt đầu làm đường và xây dựng theo quy hoạch, hình thành và phát triển dần các ô phố xuống phía Nam. Chồng lớp các bản đồ cho thấy quá trình phát triển mở rộng đô thị Hải Phòng: năm 1885 kênh Bonnan được đào để cách ly khu phố Tây, đến 1900 đã không còn vai trò phòng vệ nữa mà trở thành không gian cảnh quan nội th ị (với Nhà hát lớn), đến 1925 thì bị lấp thành dải vườn hoa “trung tâm”; ranh giới phía Nam được mở rộng đến lớp ô phố đầu tiên sau dải vườn hoa, đến 1925 đã vượt qua tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và đến 1935 thì không còn rõ nữa. Trong quá trình đó, hạt nhân đô thị ban đầu vẫn tiếp tục được xây dựng thêm các công trình và lấp đầy các ô phố, trở thành khu vực ngày nay được gọi là KPP, thuộc địa bàn quậ n Hồng Bàng. - 6 - 1.3. Hiện trạng đô thị khu phố Pháp Hải Phòng KPP Hải Phòng có hình dạng đặc biệt bởi các ranh giới nước tự nhiên và nhân tạo. Năm 1885, người Pháp đào kênh Bonnan nối từ sông Tam Bạc vòng ra sông Cấm, tạo cho khu vực đô thị ban đầu có hình dạng “lưỡi rìu”. Phần lớn kênh đào đã bị lấp (1925), song KPP hiện nay vẫn giữ được gần như nguyên trạng hình thức quy hoạch thời Pháp thuộc với hệ thống đường xá theo lưới ô cờ, phân khu chức năng rõ rệt, các công trình kiến trúc mang phong cách Pháp rõ nét. Qua khảo sát, phân tích hiện trạng, đã phân lập KPP Hải Phòng thành 5 khu vực với đặc trưng hình thái khác biệt khá rõ, hoạt động đô thị và cảnh quan văn hóa đô thị ở mỗi khu vực cũng có những nét riêng độc đáo: - Khu Nam sông Cấm (khu vực 1). - Khu vực trung tâm, gồm các ô phố dọc trục Điện Biên Phủ (khu vực 2a) và trục Hoàng Văn Th ụ - Đinh Tiên Hoàng (khu vực 2b). - Khu phố bản xứ cũ (khu vực 3). - Dải vườn hoa trung tâm và các ô phố dọc trục (khu vực 4). 1.4. Hiện trạng kiến trúc khu phố Pháp Hải Phòng KPP Hải Phòng có hệ thống các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc rất phong phú về loại hình và đa dạng về phong cách. Các công trình công cộng đô thị cũng đầy đủ như ở Hà Nội hay Sài Gòn, chỉ kém hơn một chút về quy mô và mức độ tinh xảo trong trang trí n ội ngoại thất. Các công trình nhà ở chủ yếu là biệt thự (trong KPP và một vài cụm ở bên ngoài) và nhà phố (tại khu phố bản xứ của người Việt, người Hoa). Các công trình công nghiệp, cảng biển cũng có giá trị đáng kể về kiến trúc tại thời điểm trước đây, song hiện nay hầu hết đã được di dời hoặc bị phá hủy. Có 03 công trình kiến trúc thời Pháp thuộc đã được công nhận là Di tích cấp Thành phố, gồm Nhà hát lớn, Bưu điện và Ga Hải Phòng. 1.5. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án KPP Hải Phòng có tiềm năng di sản kiến trúc đô thị rất lớn nhưng chưa được quản lý, bảo tồn và phát huy đúng với giá trị. Có một số dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế về di sản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc, song chỉ t ập trung tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, ngoài ra là Huế, Đà Lạt. Một số đề tài do Viện Nghiên cứu kiến trúc (Bộ Xây dựng) thực hiện có đề cập đến di sản kiến trúc thời Pháp thuộc tại Hải Phòng, nhưng chỉ ở mức độ khảo cứu các công trình công cộng tiêu biểu. Các luận văn thạc sĩ về kiến trúc Hải Phòng chỉ khảo sát riêng rẽ một vài loại hình trong phạm vi h ạn hẹp, chưa tích hợp thành hệ thống ở cấp độ đô thị. Chỉ có một luận án tiến sĩ (nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của các không - 7 - gian công cộng tại Hải Phòng - tác giả Nguyễn Thanh Bình, ĐH Deakin, Australia) có đề cập đến quá trình phát triển đô thị Hải Phòng nói chung, nhưng không đi sâu vào KPP vào vấn đề bảo tồn - phát huy giá trị di sản. Đến thời điểm hiện tại, chưa có một nghiên cứu toàn diện về: - Đặc điểm và giá trị tổng thể kiến trúc đô thị của KPP Hải Phòng. - Xác lập quỹ di sản đô th ị, quỹ di sản kiến trúc và phân khu vực bảo tồn. - Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng. - Quản lý phát triển đô thị trong KPP Hải Phòng. 1.6. Những vấn đề luận án quan tâm giải quyết - Xây dựng công cụ thích hợp để phân tích và đánh giá đặc điểm, giá trị KPP để xác định chính xác hơn tiềm năng bảo tồn cấu trúc đô thị, công trình, cảnh quan và hoạt động… của nhóm di sản đặc thù này. - Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng, gồm các nội dung: đánh giá tiềm năng di sản, khoanh vùng bảo tồn, xác lập quỹ di sản đô thị và quỹ di sản kiến trúc, đề xuất các định hướng bảo tồn. - Quản lý và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị KPP trong sự phát triển kinh tế - xã hội, du lịch văn hóa, phát triển đô thị liên tụ c của thành phố Hải Phòng. Chương 2. Cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng. 2.1. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu Với lĩnh vực nghiên cứu có tính liên ngành, luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống để phối hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau: - Các phương pháp sưu tầm, hồi cứu, khảo sát, điều tra xã hội học để thu thập, kiểm chứ ng các thông tin chuyên ngành. - Phương pháp so sánh và đối chiếu để nhận diện những xu hướng lý thuyết, phát hiện những biến đổi của di sản kiến trúc đô thị Hải Phòng. - Phương pháp thống kê và phân loại để hệ thống hóa các dữ kiện kiến trúc, đô thị và di sản của KPP Hải Phòng. - Phương pháp chồng lớp bản đồ để phân tích hình thái đô thị, nhận biết quá trình hình thành và phát triển đô thị Hải Phòng. Thông tin từ các nghiên cứu thành phần được tiếp tục xử lý bằng tư duy Phân tích và Tổng hợp để xây dựng thành các kết quả và đề xuất của luận án. Cuối cùng là phương pháp thực nghiệm để kiểm chứng khả năng ứng dụng các kết quả đó. - 8 - 2.2. Các cơ sở pháp lý để bảo tồn di sản kiến trúc đô thị trên thế giới và tại Việt Nam Luận án đã đề cập và phân tích những nội dung liên quan đến bảo tồn di sản đô thị trong các Hiến chương Athens (1931), Venice (1964), Burra (1979), Washington (1987), Văn kiện Nara (1994), Nghị định thư Hội An (2003) và Tuyên bố Hà Nội (2009). Tại Việt Nam, Luật Di sản Văn hoá đã được thông qua năm 2001 và sửa đổi bổ sung nă m 2009, nhưng một số quy định chưa cụ thể hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nên khi áp dụng có những bất cập nhất định, chưa điều chỉnh được nhiều vấn đề phát sinh. Bên cạnh Luật Di sản Văn hoá còn có các văn bản pháp lý khác có liên quan. Nhìn chung, luật và các văn bản hầu hết tập trung vào công tác bảo vệ và trùng tu di tích hơn là bảo tồn di sản. Việc cụ thể hóa các quy t ắc ứng xử với di sản (nhất là di sản đô thị) và quy định sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn chưa được quan tâm, chưa thể hiện nhận thức về sự mở rộng phạm vi bảo tồn. Luận án cũng tìm hiểu Chương trình phát triển đô thị Quốc gia đến năm 2020 và Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 để t ập hợp thêm cơ sở khoa học phục vụ nghiên cứu và đề xuất giải pháp. 2.3. Cơ sở lý thuyết về bảo tồn di sản kiến trúc đô thị Hình 2.1: Phương pháp luận sử dụng trong luận án - nguồn: tác giả - 9 - Trên cơ sở phương pháp luận bảo tồn đô thị do các học giả của Viện Công nghệ Massachusett (MIT, Mỹ) xây dựng trong quá trình nghiên cứu kéo dài gần 30 năm và được Nahoum Cohen đúc kết trong cuốn sách “Urban Conservation”. Để áp dụng có hiệu quả ở Việt Nam, luận án đã cải biến phương pháp đánh giá tiềm năng di sản thích hợp Việt Nam để vận dụng cho KPP Hải Phòng. Để đánh giá đúng tiềm nă ng di sản kiến trúc đô thị tại các đô thị lịch sử Việt Nam và định hướng giải pháp bảo tồn phù hợp, cần thực hiện theo các bước sau: + Xác định phạm vi và đối tượng cần bảo tồn: Khu vực cần bảo tồn là trung tâm lịch sử đô thị đã phát triển chồng lớp qua nhiều thời kỳ, có sự tích hợp các giá trị vô hình (niên đại) và hữu hình (v ật liệu, di chỉ còn lại). Do đó, thường có sự chuyển hóa hình thái mềm mại giữa các khu vực đô thị, cảm nhận về địa điểm chủ yếu là thông qua yếu tố văn hóa - tinh thần. Đối tượng cần bảo tồn có thể là: sự đa dạng thể loại và kiểu cách kiến trúc; đặc điểm kiến trúc tuyến phố; các cảnh quan đặc trưng; cấ u trúc mạng lưới đường phố; diện mạo đô thị chung; sự chuyển hóa và tiếp biến hình thái giữa các khu vực đô thị; các hoạt động sống của cộng đồng. + Phân tích dữ liệu gốc để xác định các thành phần cần bảo tồn: dữ liệu gốc là hiện trạng đô thị. Các KPP có niên đại gần đây nên hiện trạng thường ổn định, kiế n trúc được bảo lưu tương đối rõ ràng, hồ sơ được lưu trữ tương đối đầy đủ. Đây là những yếu tố thuận lợi cho nghiên cứu bảo tồn. KPP Hải Phòng được duy trì tương đối nguyên vẹn do phần lớn công trình là các công sở thuộc quyền quản lý và sở hữu của nhà nước. + Xác định các cấu trúc thành phần cần bảo tồn: các khu vực đô thị th ường được nhận diện tương đối rõ ràng. Từ thời phong kiến, phần “đô” và phần “thị” đã được phân tách bởi thành và hào. Đến thời cận đại, KPP thường được hình thành ở vị trí tương đối tách biệt với khu phố bản xứ. Các cấu trúc thành phần của KPP Hải Phòng được phân lập tương đối rõ ràng do được hoạch định từ đầu bằng tư duy quy hoạch và phát triển đ ô thị phương Tây và chưa bị đô thị hóa quá mức trong thời kỳ mở cửa. + Đánh giá tiềm năng bảo tồn di sản kiến trúc đô thị: cần tiến hành theo các cấp độ từ vĩ mô tới vi mô - từ tổng thể đô thị, các cấu trúc thành phần, các địa điểm / khu vực đô thị đặc thù, rồi tới các công trình / cụm công trình cụ thể. Bên cạnh đó, cần so sánh giữa các khu vực khác nhau để xác định phạm vi tập trung nhiều giá trị và đặc trưng riêng có. + Điều chỉnh phương pháp và xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tiềm năng di sản kiến trúc đô thị thích hợp cho KPP Hải Phòng: - 10 - Hình 2.2: Xây dựng phương pháp đánh giá tiềm năng di sản KPP Hải Phòng- nguồn: tác giả Hình 2.3: Mục tiêu xác định tiềm năng bảo tồn di sản kiến trúc đô thị - n g u ồ n: tác g iả - 11 - Mục đích của phương pháp đánh giá tiềm năng di sản là lượng hóa một khái niệm định tính trừu tượng bằng cách cho điểm rồi so sánh kết quả giữa các khu vực, các ô phố, các địa điểm cụ thể để xác định đối tượng nghiên cứu và phân khu vực bảo tồn. Từ 5 tiêu chí do Cohen đề xuất với trị số biến thiên rộng (0-20%), luận án đã phân lọc chi tiết h ơn, xây dựng bộ tiêu chí mới gồm 4 nhóm x 5 tiêu chí bao trùm được các thành tố liên quan đến di sản. Với 5 điểm cho 1 tiêu chí, việc đánh giá là định tính nên ít sai sót hơn, việc khảo sát sẽ dễ dàng hơn, đảm bảo không tiêu chí nào quá thiên lệch / lép vế. Kết quả thu được (so với tổng điểm tối đa là 100) có tính định lượng, biểu thị tương đối chính xác tiềm năng di sản. Bảng 2.1: Hệ tiêu chí đánh giá tiềm năng bảo tồn cấu trúc đô thị KPP Hải Phòng - nguồn: tác giả CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CÁC TIẾU CHÍ & MỨC ĐIỂM TỐI ĐA GHI CHÚ Cho điểm theo các tiêu chí Có thể so sánh với các địa điểm khác tương tự Quỹ di sản kiến trúc 25đ 1.Hệ thống các di tích kiến trúc 5đ Mỗi tiếu chí tối đa là 5đ, tương ứng các mức độ: -Không có gì: 0đ -Ít: 1đ -Yếu: 2đ -T/Bình: 3đ -Khá: 4đ -Mạnh: 5đ Nếu tổng đi ểm đạt từ 60 điểm trở lên thì địa điểm / khu vực được xem như có tiềm năng bảo tồn. 2.Các công trình có giá trị cao 5đ 3.Tính toàn vẹn của tổng thể đô thị 5đ 4. Kỹ thuật xây dựng 5đ 5. Vật liệu xây dựng 5đ Hình thái đô thị 25đ 6. Ranh giới khu vực 5đ 7. Cấu trúc đường phố 5đ 8. Hình thái kiến trúc 5đ 9. Tương quan hình khối / không gian 5đ 10. Liên hệ với xung quanh 5đ Cảnh quan đô thị 25đ 11. Kiến trúc mặt phố 5đ 12. Diện mạo đô thị 5đ 13. Cảnh quan tự nhiên 5đ 14. Cảnh quan văn hóa 5đ 15. Kiểu cách và thể loại 5đ Văn hóa đô thị 25đ 16. Hoạt động đường phố 5đ 17. Tinh thần địa điểm 5đ 18. Cảm nhận lịch sử 5đ 19. Môi trường thẩm mỹ 5đ 20. Ứng xử với tự nhiên 5đ Bảng 2.2: Hệ tiêu chí đánh giá tiềm năng bảo tồn các công trình quan trọng trong KPP Hải Phòng - nguồn: tác giả CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CÁC TIÊU CHÍ & MỨC ĐIỂM TỐI ĐA (mức cao: 3đ, mức trung bình: 2đ, mức thấp: 1đ) Cho điểm theo các tiêu chí Đặc tính lịch sử 12đ 1. Giá trị niên đại 3đ 2. Giá trị tinh thần, biểu tượng 3đ 3. Gắn với sự kiện / danh nhân lịch sử 3đ - 12 - Có thể so sánh với các công trình khác tương tự 4. Giá trị địa điểm lịch sử 3đ Thẩm mỹ và phong cách 12đ 5. Phong cách kiến trúc độc đáo, tiêu biểu 3đ 6. Giá trị thẩm mỹ, hài hòa với khu vực 3đ 7.Tính riêng có, không trùng lặp về phong cách, thẩm mỹ 3đ 8. Tính nguyên gốc 3đ Chức năng và hoạt động 12đ 9. Duy trì chức năng gốc 3đ 10. Hoạt động thường xuyên, liên tục 3đ 11. Thích ứng cao với hoạt động đô thị trong khu vực 3đ 12. Chức năng hoạt động độc đáo, riêng có 3đ Kỹ thuật và vật liệu 14đ 13. Kỹ thuật xây dựng độc đáo, riêng có 3đ 14. Vật liệu nguyên gốc 3đ 15. Vật liệu độc đáo, riêng có 3đ 16. Có vật liệu thay thế tương đương 3đ 17. Chất lượng sử dụng 2đ Luận án đã tiến hành phân vùng đô thị (5 vùng), chia ô theo các ô phố để đánh giá tiềm năng di sản kiến trúc và đô thị. Các kết quả đánh giá tiềm năng di sản của từng ô phố / cấu trúc thành phần / các khu vực đô thị đặc thù, các công trình kiến trúc quan trọng sẽ là cơ sở để xác định tiềm năng bảo tồn và xây dựng giải pháp bảo tồn. 2.4. Cơ sở về đặc điểm, giá trị kiến trúc đô thị của khu phố Pháp Hải Phòng Hải Phòng mang đậm tính chất của một đô thị ven biển, ba bề bốn bên đều có sông: sông Lạch Tray, sông Cấm, sông Tam Bạc, sông Hạ Lý, sông Thượng Lý, sông Lấp (hồ Tam Bạc), Sông Cấm có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành thành phố công nghiệp - cảng biển Hải Phòng. Sông nước chính là nguồn gốc tạo nên đô thị Hải Phòng ngày nay. Khác với các đô thị truy ền thống ở Việt Nam (thường là đô thị hành chính, thương mại hoặc hỗn hợp hành chính + thương mại - từ đó có khái niệm thành thị), Hải Phòng có quá trình phát triển theo cách riêng rất đặc biệt: là đô thị hoàn toàn mới được hình thành vào thời kỳ cận đại, không gắn liền với thành lũy phòng ngự, không dựa trên cơ sở một điểm tụ cư, không nằm trên tuyến giao thương lâu đời, cũng không phát triển từ Làng lên Phố - mà được xây dựng tự đầu trên khu đất trống. Trong sự tương đồng nhất định với Hà Nội, Huế, Sài Gòn, KPP Hải Phòng cũng hình thành từ khu nhượng địa ven sông song gọn gàng hơn và không tạo ra sự xung đột đối chọi với khu phố bản xứ. Ở các đô thị khác, KPP xa khỏi khu phố cổ có trước, giãn cách bởi sông, hồ, thì ở Hải Phòng chúng lạ i cùng phát triển và hướng vào nhau, tưởng là sẽ tạo ra xung đột nhưng thực tế lại giao thoa khá êm ả. Sự lan tỏa về hình thức - 13 - kiến trúc từ KPP sang khu phố bản xứ và sự lan tỏa ngược lại về hình thái đô thị, về lối sống, hoạt động thương mại, hệ thống cung ứng dịch vụ và sản phẩm nông nghiệp từ khu phố bản xứ sang KPP có thể coi là một giá trị đặc sắc về sự giao thoa văn hóa trong phát triển đô thị ở Việt Nam thời Pháp thuộc. Qua phân tích cấ u trúc tổng thể đô thị KPP Hải Phòng cho thấy một số đặc điểm: là đô thị có mối quan hệ gắn kết với hệ thống sông nước; hình thành các cấu trúc đô thị chính với những đặc điểm riêng; cấu trúc đô thị có tính bền vững cao; phạm vi đô thị bị giới hạn giữa các con sông tự nhiên và kênh đào khiến cho mạng lưới đường phố không có dạng hình học chuẩn tắc, không đồng đều. Về đặc điểm kiến trúc, KPP Hải Phòng có đầy đủ các thể loại công trình dân dụng cơ bản và hội tụ đầy đủ các phong cách kiến trúc tiêu biểu thời Pháp thuộc có ở Việt Nam, gồm: Thực dân tiền kỳ; Cổ điển; Tân cổ điển; Địa phương Pháp; Đông Dương; Neo Gothic; Art Decor; Cận hiện đại. Về trang trí, các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc trong KPP Hải Phòng được hoàn thiện với những chi tiết trang trí giản dị hơn ở Hà Nội hay Sài Gòn, song mang nét khỏe khoắn, thô ráp đặc trưng của vùng biển. KPP Hải Phòng chứa đựng nhiều khía cạnh giá trị di sản đô thị - chứng tích về lịch sử và giao thoa văn hóa, kinh nghiệm về phát triển đô thị, cấu trúc đô thị ổn định bền vững, c ảnh quan khu phố gắn với sông nước và bến cảng, cảnh quan tự nhiên độc đáo trong lòng đô thị, cảm nhận về các địa điểm và những hoạt động đặc sắc. Về di sản kiến trúc, nhiều công trình trong KPP có giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa, giá trị thông tin khoa học về kỹ thuật / vật liệu - và giá trị sử dụng. Các khía cạnh giá trị trên đây cần được nghiên c ứu, đúc kết và phát huy một cách tổng hợp để tạo thành hệ thống giá trị của KPP trong phát triển đô thị Hải Phòng. 2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng Các điều kiện địa lý, tự nhiên, khí hậu đã tạo cho Hải Phòng những tiềm năng to lớn. Hải Phòng hội tụ các lợi th ế để phát triển trong thời kỳ toàn cầu hóa và đẩy mạnh giao thương quốc tế, trở thành thành phố hiện đại, một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại với thế mạnh là kinh tế biển, đóng vai trò là cực tăng trưởng quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Quy hoạch Hải Phòng tới 2025, tầm nhìn đến 2050 đã xác định KPP là trung tâm hạt nhân trong mô hình đô thị Hải Phòng đa trung tâm. Điều đó nói lên giá trị và vị thế của khu phố này, đồng thời cũng là thách thức đối với các kế hoạch bảo tồn trong tương lai. - 14 - Về mặt nhận thức, KPP Hải Phòng là trung tâm lịch sử của thành phố, là hạt nhân định hướng phát triển của đô thị Hải Phòng - một trong sáu đô thị cấp trung ương của cả nước, một trong ba cực của tam giác phát triển kinh tế Bắc Bộ. Các di sản và đặc trưng kiến trúc - đô thị của KPP là những nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố , có tiềm năng lớn để khai thác và phát huy phục vụ du lịch văn hóa. Các kết quả của chương 2 được tổng hợp thành hệ tiêu chí đánh giá tiềm năng bảo tồn di sản đô thị KPP Hải Phòng trong phát triển đô thị. Chương 3. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 3.1. Quan điểm và mục tiêu Luận án đề xuất quan điểm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản: - Đô thị là thực thể sống luôn vận động và biến đổi. Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị KPP phải đặt trong bối cảnh sự phát triển liên tục là bản chất của đô thị. Không đồng hóa di sản kiến trúc đô thị với di tích, không bảo tồn theo hướng trùng tu / bảo tàng hóa mà phải đưa di sản tham gia vào đời sống cộng đồng, đảm bảo sự song hành giữa bảo tồn và phát triển. - Bảo tồn và phát huy giá trị di sản KPP cần huy động nguồn lực từ nhiều thành phần xã hội và động chạm tới cuộc sống của người dân, do đ ó phải có sự tham gia của cộng đồng. - Khai thác phát huy giá trị là tiền đề để bảo tồn di sản (thông qua việc nâng cấp giá trị và cải thiện tiềm năng bảo tồn). Công tác quản lý phải chủ động và linh hoạt, coi phát triển là nguồn lực để thực thi các kế hoạch bảo tồn, đảm bảo sự song hành giữa bảo tồn và phát triển. - Phát huy giá trị di sản KPP để tạo dựng đặc trưng đô thị và phát triển kinh tế du lịch. Kết hợp hệ thống di sản với thế mạnh về du lịch biển, du lịch sinh thái để phát triển du lịch văn hóa, du lịch di sản tại Hải Phòng. + Các mục tiêu được xác định gồm có: - Đánh giá tiềm năng di sản và tiềm năng bảo tồn làm cơ sở đưa KPP Hải Phòng vào hệ thống di s ản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc ở Việt Nam. - Xác lập quỹ di sản kiến trúc đô thị và xác định ranh giới các khu vực bảo tồn, từ đó định hướng các nhóm giải pháp bảo tồn, cải tạo và phát triển trong KPP Hải Phòng. - Đề xuất các giải pháp khai thác và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị KPP trong sự phát triển tiếp nối của đô thị Hải Phòng, tối ưu hóa công tác qu ản lý và kiểm soát phát triển đô thị trong quá trình đô thị hóa. - 15 - 3.2. Kết quả đánh giá tiềm năng bảo tồn, xác định ranh giới các khu vực bảo tồn và xác lập quỹ di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng Vận dụng hệ tiêu chí đánh giá tiềm năng di sản đã xây dựng ở chương 2, việc xác định tiềm năng bảo tồn cho từng khu vực trong KPP Hải Phòng được thực hiện như sau: - Đánh giá sơ bộ theo 5 khu vự c (1-2A-2B-3-4) như đã phân lập. - Đánh giá bổ sung các ô phố quan trọng, các địa điểm đặc trưng trong mỗi vùng, các trục / tuyến đường chính. - Xác định các công trình di sản và đánh giá cho mỗi công trình. Tổng hợp kết quả đánh giá tiềm năng bảo tồn các cấu trúc thành phần, các cảnh quan đô thị đặc thù, các hoạt động đô thị cho thấy KPP Hải Phòng có tiềm năng bảo tồn cao (đạt 72/100 đ). Tiềm năng bảo tồn các công trình kiến trúc như sau: Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả đánh giá tiềm năng bảo tồn các công trình quan trọng - nguồn; tác giả TT TÊN CÔNG TRÌNH TIỀM NĂNG TT TÊN CÔNG TRÌNH TIỀM NĂNG C B T C B T 1 Trụ sở UBND TP 26 Ngân hàng Ngoại thương 2 Bảo tàng TP 27 Ngân hàng ACB 3 Bưu điện TP 28 Ngân hàng Vietbank 4 Nhà hát TP 29 Khách sạn Điện Biên 5 Sở Giao thông vận tải 30 Khách sạn Hồng Bàng 6 Sở Kế hoạch Đầu tư 31 Nhà khách Bến Bính 7 Sở Văn hóa, TT& DL 32 Trường Ngô Quyền 8 Sở Lao động, TB-XH 33 Trường Hồng Bàng 9 Sở Giáo dục đào tạo 34 Trường Đinh Tiên Hoàng 10 Sở Xây dựng 35 Trường Nguyễn Tri Phương 11 Công an Hải Phòng 36 Trường Trần Phú 12 Trụ sở Mặt trận tổ quốc TP 37 Chi nhánh VCCI Hình 3.1: Bản đồ phân loại các ô phố theo tiềm năng bảo tồn - nguồn: tác giả - 16 - 13 Trụ sở Liên đoàn Lao động TP 38 Nhà máy cơ khí Duyên hải 14 Thành đoàn Hải Phòng 39 CTy vận tải phía Bắc 15 Viện Kiểm sát nhân dân (cũ) 40 CTy Vosco 16 Tòa án ND quận Ngô Quyền 41 CTy Dược Y tế Duyên hải 17 Nhà xuất bản Hải Phòng 42 CTy TM đầu tư và PT đô thị 18 Liên hiệp hội Khoa học KT 43 CTy KD và quản lý nhà 19 Trung tâm Y tế dự phòng 44 Chi nhánh Saigontourist 20 Ga Hải Phòng 45 Cty Chứng khoán Hải Phòng 21 Nhà thờ Chánh tòa 46 Cụm BT phố HồXuânHương 22 Nhà thờ Viện Quân y 203 47 Cụm BT ngõ 20 HVThụ 23 Ngân hàng Nhà nước HP 48 Cụm BT phố Lê Đại Hành 24 Kho bạc Hồng Bàng 49 Cụm BT ngõ 60 LKThiện 25 Ngân hàng Công thương 50 Cụm nhà liền kề KP bản xứ Luận án đã xác định ranh giới bảo tồn tổng thể KPP Hải Phòng, các cấu trúc thành phần, các cảnh quan và địa điểm đô thị đặc thù. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng từng ô phố, đã phân vùng bảo tồn theo 3 cấp độ, gồm: Vùng bảo tồn cấp 1 - vùng lõi quan trọng nhất, cần hạn chế thay đổi, chỉ chỉnh trang tôn tạo dưới sự kiểm soát chặt chẽ; Vùng bả o tồn cấp 2 - cho phép cải tạo sửa chữa theo hướng duy trì và thích ứng hóa; Vùng 3 - vùng đệm, có thể cải tạo lớn, xen cấy hợp lý và phát triển có kiểm soát. Đồng thời luận án cũng xem xét khả năng mở rộng phạm vi bảo tồn để tích hợp thêm một số di sản kiến trúc trong các khu vực lân cận. Trong phạm vi đã xác định, luận án thống kê, kiểm đếm và lập danh mụ c quỹ di sản đô thị và quỹ di sản kiến trúc của KPP Hải Phòng: Hình 3.2: Bản đồ phân vùng bảo tồn Hình 3.3: Bản đồ vị trí và ranh giới bảo tồn Hình 3.4: Bản đồ mở rộng phạm vi bảo tồn KPP Hải Phòn g –n g u ồ n: tác g iả [...]... các di sản đô thị khác - Tầm quan trọng của việc khoanh vùng bảo tồn trong bối cảnh đô thị hóa ở Việt Nam và vai trò của quy hoạch bảo tồn trong quy hoạch phát triển đô thị - Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng và các vấn đề có liên quan từ phía chính quyền, các nhà chuyên môn và cộng đồng để đảm bảo bảo vệ di sản trong điều kiện tốt nhất có thể - Việc khai thác và phát huy giá trị di sản kiến. .. kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng trong phát triển đô thị Hải Phòng, phát huy giá trị của hệ thống sông nước trong phát triển đô thị Hải Phòng - Công tác quản lý bảo tồn di sản KPP Hải Phòng trong sự phát triển liên tục của đô thị Hải Phòng - Luận án cũng bàn luận về các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện nhận thức khoa học về bảo tồn loại hình di sản đô thị và mảng di sản kiến trúc đô thị thời... giá trị chuỗi phong cách kiến trúc Pháp, tổ chức tuyến đi bộ và các điểm đến phục vụ du lịch di sản / du lịch văn hóa dọc khu cảng cũ 3.5 Quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng + Về định hướng quản lý bảo tồn đô thị: - Bảo lưu tính nguyên gốc của cấu trúc di sản đô thị - Đảm bảo yêu cầu môi sinh cho không gian đô thị - Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã... pháp phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị KPP trong phát triển đô thị Hải Phòng trong các lĩnh vực: - Phát huy giá trị quỹ di sản kiến trúc đô thị trong xây dựng quy hoạch Hải Phòng đến 2025, tầm nhìn đến 2050: KPP được xác định là trung tâm hạt nhân của đô thị đa trung tâm Hải Phòng, là nơi tập trung các cơ quan đầu não hành chính, văn hóa và thương mại của thành phố - Phát huy đặc trưng kiến trúc. .. phát huy giá trị di sản trong tổ chức hoạt động đô thị, mở rộng liên kết phát triển du lịch văn hóa tại Hải Phòng và vùng lân cận, truyền thông di sản phục vụ phát triển du lịch - Khai thác các đặc trưng kiến trúc và đô thị của KPP trong thiết kế đô thị và tái phát triển khu cảng Hải Phòng: luận án đề xuất một số giải pháp nguyên tắc về quy hoạch, thiết kế đô thị và cảnh quan, kế thừa và phát huy giá trị. .. Quỹ di sản kiến trúc được xác lập gồm 45 công trình công cộng và 32 biệt thự có giá trị hiện còn lưu giữ được 3.3 Giải pháp bảo tồn quỹ di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng Luận án đề xuất 7 nhóm giải pháp cơ bản có tính định hướng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng Tùy theo vị trí / địa điểm cụ thể mà nhà bảo tồn và nhà quản lý có thể xác định và phối hợp các... giá trị di sản kiến trúc đô thị trong KPP Hải Phòng một cách thích hợp 7 Để có thể thực hiện tốt việc Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản trong bối cảnh phát triển và mở rộng đô thị đang di n ra tại Hải Phòng, luận án nghiên cứu và đề xuất các định hướng quản lý bảo tồn, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển thích hợp với đặc điểm của KPP Hải Phòng Các định hướng bảo tồn và quản lý di sản này cần được... đánh giá tiềm năng bảo tồn đô thị phù hợp với đặc thù của di sản kiến trúc đô thị Việt Nam và Hải Phòng, giúp cho kết quả của luận án có tính chính xác và khoa học, đóng góp phát triển khoa học bảo tồn đô thị đang mới mẻ ở Việt Nam 4 Luận án đã tổ chức khảo sát khoa học về hiện trạng đô thị KPP Hải Phòng một cách toàn di n và kỹ lưỡng để xác định đặc điểm, đánh giá giá trị nổi trội của tổng thể đô thị, ... thành phố Hải Phòng Thành phố đang phát triển mở rộng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nên việc nghiên cứu và đúc rút kinh nghiệm tổ chức không gian đô thị có ý nghĩa thiết thực cho bảo tồn và phát huy giá trị KPP Hải Phòng trong quy hoạch đô thị và thiết lập bản sắc kiến trúc tương lai Đây cũng là quan điểm của luận án: không tách rời bảo tồn cấu trúc đô thị, kiến trúc có giá trị với khai thác các hoạt động... và đô thị của KPP trong xây dựng và phát triển khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng: định hướng phân chia lô đất, định hướng kế thừa chuỗi phong cách kiến trúc, định hướng kế thừa các hoạt động đô thị trong phát triển kinh tế đô thị - Khai thác di sản kiến trúc và đô thị của KPP trong phát triển kinh tế đô thị và du lịch văn hóa: định hướng xây dựng các chương trình du - 19 - - 20 - lịch di sản, phát . năng bảo tồn di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng. - Xác định lập quỹ di sả n đô thị, quỹ di sản kiến trúc và phân khu vực bảo tồn. - Đề xuất các giải pháp bảo tồn di sản kiến trúc đô thị. sản kiến trúc đô thị, các trào lưu và xu hướng bảo tồn di sản trên thế giới, trong đó nổi lên một số vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng như sau: - Từ bảo tồn. tổng thể kiến trúc đô thị của KPP Hải Phòng. - Xác lập quỹ di sản đô th ị, quỹ di sản kiến trúc và phân khu vực bảo tồn. - Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị KPP Hải Phòng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị, Tiểu luận: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị, Tiểu luận: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị

Từ khóa liên quan