0

giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngan hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tây hà nội

49 343 0
  • giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngan hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tây hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 07:20

Mục lục Lời mở đầu 1 Chơng I: Những vấn đề lý luận về tín dụng và chất lợng tín dụng 3 1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thơng mại (NHTM) 3 1.1.1. Ngân hàng thơng mại và hoạt động của NHTM 3 1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3 1.1.1.2. Các hoạt động của ngân hàng 7 1.1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thơng mại 12 1.1.2.1. Tín dụng Sự cần thiết của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 12 1.1.2.2. Các loại hình thức tín dụng 14 1.2. Chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mại 17 1.2.1. Khái niệm 17 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng 19 1.2.2.1. Hoạt động tín dụng xét ở góc độ hoạt động của ngân hàng 19 1.2.2.2.Chất lợng tín dụng ngân hàng dới góc độ họat động của doanh nghiệp 21 1.2.3. Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng 21 1.2.3.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 22 1.2.3.2. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp 23 1.2.3.3. Các nhân tố khách quan khác 24 Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội 26 2.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ 26 2.1.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh 26 2.1.1.1. Sự hình thành NHNo&PTNT Việt Nam và Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Hà Nội 26 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội 27 2.1.1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội 32 2.1.2. Thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ 36 2.2. Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 39 2.2.1. Cho vay theo d nợ 39 2.2.1.1. D nợ tín dụng đến /06/2004 39 2.2.1.2. D nợ tính đến hết 31/12/2004 41 2.2.2. Chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 42 2.3. Đánh giá về chất lợng tín dụng của Chi nhánh với doanh nghiệp vừa và nhỏ 4 3 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ 2.3.1. Những kết quả đạt đợc 43 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 45 2.3.2.1. Những hạn chế 45 2.3.2.2. Những nguyên nhân 46 Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội 49 3.1. Định hớng phát triển tín dụng của Chi nhánh 49 3.1.1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 49 3.1.1.1. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2004 49 3.1.1.2. D nợ đến 31/12/2004 50 3.1.1.3. Kết qủa tài chính 50 3.1.2. Định hớng mục tiêu giải pháp năm 2005 51 3.1.2.1.Định hớng chung 51 3.1.2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2005 51 3.1.2.3. Các giải pháp thực hiện 52 3.2. Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 53 3.2.1. Công tác huy động vốn 53 3.2.2 .Công tác tính dụng điều hành hoạt động kinh doanh 53 3.2.3. Giải pháp phát triển thị phần 54 3.2.4. Tăng cờng công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ 54 3.3. Một số kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 54 3.3.1. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 54 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc 55 3.3.3 Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nớc Kết luận 57 Lời nói đầu Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 2 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ Với bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một nền kinh tế nào thì vốn luôn là yếu tố hàng đầu quyết định sự tăng trởng kinh tế. Từ một nớc nông nghiệp lạc hậu sản xuất không đủ tiêu dùng, qua gần 15 năm đổi mới Việt Nam đã và đang từng bớc vơn lên, bớc đầu khẳng định đợc uy tín, chinh phục đợc mọi thị trờng, chiếm lĩnh thị trờng lớn, ổn định góp phần nâng cao vị thế của mình trên chính trờng quốc tế. Hiện nay với cơ chế mở cửa, các thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo pháp luật. Nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời và phát triển mạnh mẽ. Cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nớc cũng nh nớc ngoài đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới công nghệ, trang thiết bị và mở rộng sản xuất. Theo dự tính trong tơng lai thì nhu cầu vốn ngày càng tăng nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh tạo ra năng lực mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để hoạt động kinh doanh phát triển và cạnh tranh đ- ợc trên thị trờng các doanh nghiệp cần phải đầu t một lợng vốn không nhỏ, mà vốn tự có của doanh nghiệp chỉ đáp ứng đợc phần nào nhu cầu vốn của họ. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ do vốn tự có ít nên nhu cầu về vốn là rất cấp thiết. Vì vậy ngân hàng chính là nơi mà các doanh nghiệp này tìm đến để giải quyết các khâu về vốn. Tín dụng của các ngân hàng thơng mại là một trong những hình thức sử dụng vốn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Tuy nhiên trong những năm qua, vấn đề tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp không ít những khó khăn và tồn tại nh: sự an toàn, chất l- ợng, hiệu quả đặc biệt là vấn đề chất lợng của các khoản tín dụng. Đây là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng trong đó có Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội. Nâng cao chất lợng tín dụng luôn là một vấn đề cấp thiết và quan trọng đối với các ngân hàng, vì chất lợng tín dụng liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì lý do đó mà em đã chọn đề tài: Gii phỏp nõng cao cht lng tớn dng i vi cỏc doanh nghip va v nh ti Chi nhỏnh Ngan hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Tõy H Ni với mục đích nghiên cứu các vấn đề lý luận và tiễn để nói nên đợc tầm quan trọng về chất lợng của các khoản tín dụng. Bài viết đợc chia làm 3 phần: Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 3 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ Chơng I : Những vấn đề lý luận về chất lợng tín dụng Chơng II : Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội Chơng III : Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội Do trình độ lí luận cũng nh kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp của thầy giáo và các anh, chị trong Chi nhánh để chuyên đề đợc hoàn thiện và đầy đủ hơn. Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 4 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ Chơng I: Những vấn đề lý luận về tín dụng và chất lợng tín dụng 1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thơng mại (NHTM) 1.1.1. Ngân hàng thơng mại và hoạt động của NHTM. 1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Quá trình phát triển kinh tế kinh tế là điều kiện và đòi hỏi sự phát triển của ngân hàng; đến lợt mình, sự phát triển của hệ thống ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Nghề ngân hàng bắt đầu với nghiệp vụ đổi tiền hoặc đúc tiền của các thợ vàng. Việc lu hành những đồng tiền riêng của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ kết hợp với thơng mại và giao lu quốc tế tạo ra yêu cầu đúc và đổi tiền tại các cửa khẩu hoặc trung tâm thơng mại. Ngời làm nghề đúc tiền, đổi tiền, thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ và ngợc lại. Lợi nhuận thu đợc là chênh lệch giá mua-bán. Ngời làm nghề đổi tiền thờng là ngời giàu, trớc đó có thể đã làm nghề cho vay nặng lãi. Họ thờng có két tốt để cất giữ đảm bảo an toàn. Do yêu cầu cất trữ tiền của các lãnh chúa, các nhà buôn nhiều ngời làm nghề đổi tiền thực hiện luôn cả nghiệp vụ cất trữ hộ. Thực hiện cất trữ hộ làm tăng thu nhập, tăng khả năng đa dạng hoá loại tiền, tăng qui mô tài sản của ngời kinh doanh tiền tệ. Việc cất trữ hộ nhiều ngời khác là đièu kiện để thực hiên thanh toán hộ và thanh toán không dùng tiền mặt. Với những u điểm của mình thanh toán không dùng tiền mặt đă thu hút các thơng gia gửi tiền nhiều hơn. Trong đIều kiện lu thông tiền kim loại (bạc hoặc vàng) các chủ cửa hàngvàng bạc vừa đổi tiền, thanh toán hộ, vừa đúc tiền. Những ngân hàng loại này gọi là ngân hàng của những thợ vàng. Nghề ngân hàng cũng đợc bắt đầu từ ngời cho vay nặng lãi. Một số ngời cho vay nặng lãi đã thực hiện cả nghiệp vụ đổi tiền, giữ hộ tiền và thanh toán hộ. Các ngân hàng đầu tiên dùng vốn tự có để tài trợ cho hoạt động của họ, nh- ng điều đó không kéo dài. Từ hoạt động thực tiễn, các chủ ngân hàng nhận thấy thờng xuyên có ngời gửi tiền vào và có ngời lấy tiền ra, xong tất cả ngời gửi đều không cùng rút tiền một lúc nên đã tạo ra số d thờng xuyên ở ngân hàng. Do tính chất vô danh của tiền, chủ ngân hàng có thể sử dụng tạm thời một phần tiền gửi của khách để cho vay. Hoạt động cho vay tạo lên lợi nhuận lớn cho ngân hàng, do Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 5 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ vậy các ngân hàng đều tìm cách mở rộng thu hút tiền gửi để cho vay bằng cách trả lãi cho ngời gửi tiền. Bằng cách cung cấp các tiện ích khác nhau mà ngân hàng huy động đợc ngày càng nhiều tiền gửi, là điều kiện để mở rộng cho vay và hạ lãi suất cho vay. Tóm lại, ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế. Các ngân hàng có thể đợc định nghĩa qua các chức năng, các dịchv ụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ các yếu tố trên đang không ngừng thay đổi. Thực tế, rất nhiều tổ chức tài chính-bao gồm cả các công ty chứng khoán, công ty môi giới chúng khoán, quỹ tơng hỗ và công ty bảo hiểm hàng đầu đều đang cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng. Ngợc lại ngân hàng đang đối phó với các đối thủ cạnh tranh (các tổ chức tài chính phi ngân hàng) bằng cách mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ về bất động sản và môi giới chứng khoán, tham gia các hoạt động bảo hiểm, đầu t vào quỹ tơng hỗ và thực hiện nhiều dịch vụ môi giới khác. Cách tiếp cận thận trọng nhất là có thể xem xét các tổ chức này trên phơng diện những loại hình mà chúng cung cấp. Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Một số định nghĩa dựa trện các hoạt động chủ yếu. Ví dụ, Luật các tổ chức tín dụng của nớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thờng xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền vay này để cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ thanh toán. Hình thức ngân hàng đầu tiên- ngân hàng của các thợ vàng, hoặc ngân hàng của những kẻ cho vay nặng lãi- thực hiện cho vay với các cá nhân, chủ yếu của các ngời giàu nh: quan lại, địa chủ nhằm mục đích phục vụ tiêu dùng. Nhiều chủ ngân hàng lớn còn mở rộng cho vay đối với vua chúa, nhằm tài trợ một phần cho chi tiêu trong chiến tranh. Hình thức cho vay chủ yếu là thấu chi- tức là cho khách hàng chi nhiều hơn số tiền gửi tại ngân hàng, một hình thức cho vay có nhiều rủi ro. Do lợi nhuận từ cho vay rất cao, nhiều chủ ngân hàng đã lạm dụng u thế của chứng chỉ tiền gửi (lu thông thay vàng bạc), phát hành tiền gửi khống để cho vay. Thực trạng này đã đẩy nhiều ngân hàng đến chỗ mất khả năng thanh toán và phá sản. Sự sụp đổ của các ngân hàng gây khó khăn cho hoạt động thanh toán, ảnh hởng xấu đến hoạt động mua bán. Hơn nữa lãi suất cao nên những nhà buôn Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 6 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ không thể sử dụng nguồn vay này. Trớc tình hình đó những nhà buôn tự thành lập ngân hàng gọi là ngân hàng thơng mại. Nh vậy ngân hàng thơng mại đợc hình thành xuất phát từ t bản thơng nghiệp, và gắn liền với qúa trình luân chuyển của t bản thơng nghiệp. Ngân hàng thơng mại cũng thực hiện các nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng nh huy động tiể gửi, thanh toán, cất trữ hộ và cho vay. Tuy nhiên, đIểm khác biệt giữa ngân hàng thơng mại và các nhà buôn vay dới hình thức chiết khấu thơng phiếu. Đây là các khoản cho vay ngắn hạn, dựa trên quá trình luân chuyển của hàng hoá với lãi suất phải thấp hơn lợi nhuận tạo ra do sử dụng tiền vay. Để đảm bảo an toàn, ngân hàng thơng mại ban đầu không cho vay đối với nguời tiêu dùng, không cho vay trung và dài hạn, không cho vay đối với nhà nớc. Sự phá sản của nhiều ngân hàng thơng mại đã gây tổn thất lớn cho ngời gửi tiền là nguyên nhân dẫn đến hình thành ngân hàng tiền gửi . Ngân hàng này không cho vay, chỉ thực hiện giữ hộ, thanh toán hộ để lấy chi phí. Đồng thời tại mỗi nớc, trong những điều kiện lịch sử cụ thể đã hình thành nên nhiều loại ngân hàng khác nhau nh ngân hàng tiết kiệm, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu t, ngân hàng trung ơng (ngân hàng Nhà Nớc) tạo nên hệ thống các ngân hàng. Trong đó trừ ngân hàng trung ơng có chức năng xây dựng và quản lý chính sách tiền tệ quốc gia, các ngân hàng còn lại dù có mốt số nghiệp vụ khác nhau song đều có đắc điểm là kinh doanh tiền tệ và tín dụng. Cùng với sự phát triển kinh tế và công nghệ, hoạt động ngân hàng đã có những bớc tiến rất nhanh. Trớc hết đó là sự đa dạng các loại hình ngân hàng và các hoạt động ngân hàng, Từ các ngân hàng t nhân, quá trình tích tụ và tập trung vốn trong ngân hàng đã dẫn đến hình thành ngân hàng cổ phần. Quá trình gia tăng vai trò quản lí nhà nớc đối với hoạt động ngân hàng đã tạo ra các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nớc; ngân hàng liên doanh, các tập đoàn ngân hàng phát triển mạnh trong những năm cuối thế kỷ 20. Nhiều nghiệp vụ truyền thống vẫn đợc giữ bên cạnh những nghiệp vụ mới ngày càng phát triển. Ngân hàng thơng mại từ chỗ chỉ cho vay ngắn hạn là chủ yếu đã mở rộng cho vay trung và dài hạn, cho vay để đầu t vào bất động sản. Nhiều ngân hàng mở rộng cho vay tiêu dùng, kinh doanh chứng khoán, cho thuê Các hình thức huy động cũng ngày càng phong phú. Các loại hình tiền gửi khác nhau đựơc đa ra nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh các hình thức huy động tiền gửi, các ngân hàng đẫ mở rộng các hình thức vay nh vay ngân hàng trung ơng, vay các ngân hàng khác. Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 7 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ Công nghệ ngân hàng đang góp phần làm thay đổi các hoạt động cơ bản của ngân hàng. Thanh toán điện tử thay thế dần thanh toán thủ công, đẩy nhanh tốc độ, tính thuận tiện an toàn trong thanh toán. Các loại thẻ đang thay thế dần tiền giấy và dịch vụ ngân hàng 24 giờ, dịch vụ ngân hàng đang tạo ra các tiện ích ngày càng lớn cho dân chúng. Quá trình phát triển của các ngân hàng không những làm gia tăng số lợng các ngân hàng mà còn làm tăng qui mô của mỗi ngân hàng. Tích tụ và tập trung vốn đã tạo ra các công ty ngân hàng cực lớn với số vốn tự có hàng tỷ đô la Mỹ, tổng tài sản hàng trăm tỷ đô la Mỹ, đủ sức tài trợ cho các ngành công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn toàn cầu. Quá trình phát triển của ngân hàng đã tạo ra mối liên hệ ràng buộc ngày càng chặt chẽ, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn giữa các ngân hàng. Các hoạt động ngân hàng xuyên quốc gia và đa quốc gia đã và đang đợc thúc đẩy hình thành các hiệp hội, các tổ chức liên kết các ngân hàng nhằm tạo ra những chính sách nhằm thống nhất trong điều hành và vận hành hệ thống ngân hàng trong mỗi quốc gia, khu vực và quốc tế. Lịch sử phát triển của các ngân hàng cũng đã chứng kiến nhiều khủng hoảng và hoảng loạn ngân hàng trong mỗi quốc gia, khu vực và thế giới, gây tổn thất rất lớn cho nền kinh tế và mất ổn định chính trị. Có thể nói các vụ sụp đổ ngân hàng cũng là một khâu tất yếu trong tiến trình phát triển ngân hàng. Các nhà quản lý đã và đang không ngừng cải tiến chính sách quản lý để quản lý sự sụp đổ và mở đờng cho sự phát triển của khu vực ngân hàng. 1.1.1.2. Các hoạt động của ngân hàng Ngân hàng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng và doanh nghiệp. Thành công của ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác định các dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu, thực hiện các dịch vụ đó một cách có hiệu quả. a). Mua, bán ngoại tệ. Một trong những dịch vụ ngân hàng đầu tiên đợc thực hiện là trao đổi (mua, bán) ngoại tệ: Mua, bán một loại tiền này lấy một loại tiền khác và hởng phí dịch vụ. Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 8 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ b). Nhận tiền gửi. Cho vay đợc coi là hoạt động sinh lời cao, do đó các ngân hàng đã tìm mọi cách để huy động đợc tiền. Một trong những nguồn quan trọng là các khoản tiền gửi thanh toán và tiết kiệm của khách hàng. Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ ngời có tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn. Trong cuộc cạnh tranh để tìm và dành đợc các khoản tiền gửi, các ngân hàng đã trả lãi cho tiền gửi nh là phần thởng cho khách hàng về việc sẵn sàng hy sinh nhu cầu tiêu dùng trớc mắt và cho phép ngân hàng sử dụng tạm thời để kinh doanh. Trong lịch sử đã có những kỷ lục về lãi suất, chẳng các ngân hàng Hy Lạp đã trả lãi suất 16% một năm để thu hút các khoản tiền tiết kiệm nhằm mục đích cho vay đối với các chủ tầu ở Địa Trung Hải với lãi suất gấp đôi hay gấp ba lãi suất tiết kiệm. Nh vây, khi cung cấp dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng thu phí gián tiếp thông qua thu nhập của hoạt động sử dụng tiền gửi đó. c). Cho vay. * Cho vay th ơng mại. Ngay ở thời kỳ đầu, các ngân hàng đã chiết khấu thơng phiếu mà thực tế là cho vayđối với ngời bán (ngời bán chuyển các khoản phải thu cho ngân hàng để lấy tiền trớc). Sau đó ngân hàng cho vay trực tiếp đối với khách hàng (là ngời mua), giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. * Cho vay tiêu dùng Tronggiai đoạn đầu hầu hết các ngân hàng không tích cực cho vay đối với cá nhân và hộ gia đình bơỉ vì họ tin rằng các khoản cho vay tiêu dùng rủi ro vỡ nợ tơng đối cao. Sự gia tăng thu nhập của ngời tiêu dùng và sự cạnh tranh trong cho vay đã hớng các ngân hàng tới ngời tiêu dùng nh là một khách hàng tiềm năng. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, tín dụng tiêu dùng đã trở thành một trong những loại hình tín dụng tăng trởng nhanh nhất ở các nớc có nền kinh tế phát triển *Tài trợ cho dự án. Bên cạnh cho vay truyền thống là cho vay ngắn hạn, các ngân hàng ngày càng trở nên năng động trong việc tài trợ trung, dài hạn: Tài trợ xây dựng nhà máy, phát triển ngành công nghệ cao. Một số ngân hàng còn cho vay để đầu t vào đất. d). Bảo quản tài sản hộ Các ngân hàng thực hiện việc lu giữ vàng, các giấy tờ có giá và tài sản khác cho khách hàng trong két ( vì vậy còn gọi là dịch vụ cho thuê két). Ngân hàng thờng giữ hộ những tài sản tài chính, giấy tờ cầm cố, hoặc những giấy tờ Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 9 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ quan trọng khác của khách hàng với nguyên tắc an toàn, bí mật, thuận tiện. Dịch vụ này phát triển cùng vời nhiều dịch vụ khác nh mua bán hộ các giấy tờ có giá cho khách, thanh toán lãi hoặc cổ tức hộ e) .Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán. Khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, ngân hàng không chỉ bảo quản mà còn thục hiện các lệnh chi trả cho khách hàng. Thanh toán qua ngân hàng đã mở đầu cho thanh toán không dùng tiền mặt, tức là ngời gửi tiền không cần phải đến ngân hàng để lấy tiền mà chỉ cần viết phiếu chi trả cho khách, khách hàng mang giấy đến ngân hàng sẽ nhận đợc tiền. Các tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt (an toàn, nhanh chóng, chính xác, tiếtkiệm chi phí) đã góp phần rút ngắn thời gian kinh doanh và nâng cao thu nhập cho khách hàng. Khi ngân hàng mở chi nhánh, phạm vi thanh toán qua ngân hàng đợc mở rộng, càng tạo nhiều lợi ích hơn. Điều này đã khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng để nhờ ngân hàng thanh toán hộ. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, bên cạnh các thể thức thanh toán nh séc, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, L/C, đã phát triển các hình thức thanh toán mới bằng điện, thẻ f). Quản lý ngân quỹ. Các ngân hàng mở tài khoản và giữ tiền của phần lớn các doanh nghiệp và cá nhân. Nhờ đó, ngân hàng thờng có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều khách hàng. Do có kinh nghiệm trong quản lý ngân quỹ và khả năng trong việc thu ngân, nhiều ngân hàng đã ccung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý ngân quỹ, trong đó ngân hàng đồng ý quản lý việc thu chi cho một công ty kinh doanh và tiến hành đầu t phần thặng d tiền mặt tạm thời vào các chứng khoán sinh lời và tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng cần tiền mặt để thanh toán. g). Tài trợ các hoạt động của chính phủ Khả năng huy động và cho vay với khối lợng lớn của ngân hàng đã trở thành trọng tâm chú ý của các chính phủ. Do nhu cầu chi tiêu lớn và thờng là cấp bách trong khi thu không đủ, chínhphủ các nớc đều muốn tiếp cận với các khoản cho vay của ngân hàng. Ngày nay, chính phủ dành quyền cấp phép hoạt động và kiểm soát các ngân hàng. Các ngân hàng đợc cấp giấy phép thành lập với điều kiện là họ phải cam kết thực hiện với mức độ nào đó các chính sách của chính phủ và tài trợ cho Chính phủ. Các ngân hàng thờng mua trái phiếu Chính phủ theo một tỷ lệ nhất định trên tổng lợng tiền gửi mà ngân hàng huy động đợc. h). Bảo lãnh Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A 10 [...]... khoản tín dụng bị giảm sút Khoa Ngân Hàng Tài Chính 23 Lớp Ngân hàng 43A Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội 2.1 Giới thiệu khái quát về Chi nhánh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ 2.1.1 Giới thiệu khái quát về Chi nhánh 2.1.1.1 Sự hình thành NHNo&PTNT Việt Nam và Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Hà Nội. .. chính thức đi vào hoạt động vào ngày 21/07/2003 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hà Nội (NHNo&PTNT Tây Hà Nội) trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Khoa Ngân Hàng Tài Chính 24 Lớp Ngân hàng 43A Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT VN), hoạt động theo luật các Tổ chức tín dụng và điều lệ hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam NHNo&PTNT Tây Hà Nội là một đơn... trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nớc ta hiện nay chi m khoảng 96% tổng số doanh nghiệp trên toàn quốc với gần 120.000 doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp Nhà nớc chi m 3,5%, còn lại chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chi m xấp xỉ 97% Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chi m 17%, lĩnh vực xây dựng 14%, nông nghiệp. .. sống công nhân 1.2.3 Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng Để có thể nâng cao đợc chất lợng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ( cả về ngân hàng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) ta phải hiểu rõ các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng để từ đó phát huy những ảnh hởng tích cực cũng nh hạn chế các ảnh hởng tiêu cực Mặt khác cả ngân hàng và doanh nghiệp phải cố gắng... ngân hàng, của các doanh nghiệp và đảm bảo đựơc chất lợng tín dụng của các doanh nghiệp đó với ngân hàng Còn nếu môi trờng pháp lý không hoàn chỉnh, có nhiểu lỗ hổng thì kết quả sẽ ngợc lại cho cả ngân hàng và các doanh nghiệp từ đó làm cho chất lợng của các khỏan tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp sẽ xấu và khó có thể thu hồi - Chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nớc Trong nền kinh tế thị trờng các. .. Ngân hàng Nhà nứơc Việt Nam đợc thủ tớng Chính phủ uỷ quền đổi tên Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hoạt động theo mô hình tổng công ty 90 Với tên gọi mới, ngoài chức năng của một ngân hàng thơng mại (NHTM) , Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đựơc xác định thêm nhiệm vụ: Đầu t phát triển đối vơi khu vực nông thôn thông... Tổng doanh thu của ngân hàng từ hoạt động tín dụng - Cơ cấu thu nhập từ các hoạt động tín dụng của ngân hàng và từ trong hoạt động kinh doanh khác - Lợi nhuận trớc thuế và lợi nhuận sau thuế của ngân hàng 1.2.2.2 Chất lợng tín dụng ngân hàng dới góc độ họat động của doanh nghiệp Doanh nghiệp là ngời trực tiếp quản lý và sử dụng vốn nên đối với họ chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng ngân hàng là doanh. .. triển nông thôn Việt Nam là ngân hàng Việt Nam đầu tiên đợc kiểm toán quốc tế do công ty kiểm toán úc Cooper and Lybrand thực hiện và xác nhận Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là tổ chức Ngân hàng lành mạnh, đáng tin cậy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hà Nội có trụ sở chính tại Số 115 Nguyễn Lơng Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội đợc thành lập vào ngày 05/06/2003 và. .. công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là ngân hàng duy nhất có mạng lới rộng khắp tại tất cả các đô thị và vùng nông thôn Với công nghệ ngày càng tiên tiến bao gồm hơn 25.000 nhân viên đợc đào tạo, hệ thống làm việc ở hơn 2000 Sở giao dịch, Chi nhánh tỉnh, thành phố, huyện, xã Kể từ năm 1993 đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển. .. của ngân hàng cho một khách hàng rất lớn và do ngân hàng nắm giữ tiền gửi của khách hàng, nên ngân hàng có uy tín trong bảo lãnh cho khách hàng Trong những năm gần đây, nghiệp vụ bảo lãnh ngày càng đa dạng và phát triển mạnh Ngân hàng thờng bảo lãnh cho khách hàng của mình mua chịu hàng hoá và trang thiết bị, phát hành chứng khoán, vay vốn của tổ chức tín dụng khác i) Cho thuê thiết bị trung và dài . chất lợng tín dụng Chơng II : Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội Chơng III : Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với doanh. hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng Để có thể nâng cao đợc chất lợng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ( cả về ngân hàng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) ta phải hiểu rõ các nhân tố. và nguyên nhân 45 2.3.2.1. Những hạn chế 45 2.3.2.2. Những nguyên nhân 46 Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngan hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tây hà nội, giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngan hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tây hà nội, , Từ một nước nông nghiệp lạc hậu sản xuất không đủ tiêu dùng, qua gần 15 năm đổi mới Việt Nam đã và đang từng bước vươn lên, bước đầu khẳng định được uy tín, chinh phục được mọi thị trường, chiếm lĩnh thị trường lớn, ổn định góp phần nâng cao vị thế của mì

Từ khóa liên quan