phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng - phòng giao dịch kim liên

80 683 0
phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng - phòng giao dịch kim liên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THÙY DƢƠNG MÃ SINH VIÊN : A16367 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Trịnh Trọng Anh Sinh viên thực hiện : Phạm Thùy Dƣơng Mã sinh viên : A16367 Chuyên ngành : Tài Chính HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài em luôn nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô trƣờng Đại học Thăng Long; Ban lãnh đạo và các anh chị tại Phòng giao dịch khách hàng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng – Phòng giao dịch Kim Liên đã chỉ bảo, hƣớng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em trong quá trình thực tập đồng thời cung cấp số liệu để em hoàn thành khóa luận này. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới ThS. Trịnh Trọng Anh đã chỉ bảo tận tình về phƣơng pháp nghiên cứu, cách tiếp cận và phân tích đề tài để em có thể thuận lợi hoàn thành khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014 Sinh Viên Phạm Thùy Dương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận có nguồn gốc và đƣợc trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Phạm Thùy Dương MỤC LỤC CHƢƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1 1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của các NHTM 1 1.1.1. Khái niệm cho vay của NHTM 1 1.1.2. Phân loại hoạt động cho vay của NHTM 1 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của các NHTM 3 1.2.1. Khái niệm CVTD 3 1.2.2. Đặc điểm CVTD 4 1.2.3. 5 1.2.4. 7 1.2.5. Quy trình cho vay tiêu dùng 10 1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động CVTD 12 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến CVTD 14 1.3.1. 14 1.3.2. 17 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN……………… 19 2.1. 19 2.1.1. , 19 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Phòng giao dịch VPBank Kim Liên 19 2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch trong thời gian vừa qua . 21 2.2. Thực trạng hoạt động CVTD tại Phòng giao dịch VPBank Kim Liên 32 2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay tiêu dùng. 32 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch VPBank Kim Liên 33 2.2.3. Phân tích thực trạng hoạt động CVTD qua các năm 38 2.3. Đánh giá về hoạt động CVTD của VPBank Kim Liên 45 2.3.1. Kết quả đạt được 45 2.3.2. Hạn chế 46 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 47 CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN 51 3.1. Định hƣớng nâng cao hoạt động CVTD tại phòng giao dịch 51 3.1.1. Định hướng phát triển chung 51 3.1.2. Những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới 52 3.1.3. Định hướng nâng cao CVTD tại phòng giao dịch 53 3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động CVTD tại phòng giao dịch 53 3.2.1. Hoàn thiện chính sách kinh doanh 53 3.2.2. Áp dụng tích cực các chiến lược Marketing 54 3.2.3. Thực hiện tốt và có hiệu quả về quản trị nhân sự; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 59 3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra sau 60 3.2.5. Hiện đại hóa cơ sở vật chất và công nghệ ngân hàng 60 3.3. Một số kiến nghị 61 3.3.1. Kiến nghị với VPBank 61 3.3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam 62 3.3.3. Kiến nghị với cơ quan liên quan 63 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CBCNV Cán bộ công nhân viên CVTD Cho vay tiêu dùng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng Mại TMCP Thƣơng mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo VHĐ Vốn huy động VNĐ Việt Nam đồng VPBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 – 2013 22 Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn giai đoạn 2011– 2013 25 Bảng 2.3. Tình hình dƣ nợ trong giai đoạn 2011- 2013 29 Bảng 2.4. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2011 - 2013 31 Bảng 2.5. Cơ cấu CVTD theo thời hạn cho vay giai đoạn 2011-2013 40 Bảng 2.6. Dƣ nợ CVTD theo mục đích giai đoạn 2011- 2013 41 Bảng 2.7. Dƣ nợ CVTD so với giá trị TSĐB 42 Bảng 2.8. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu CVTD 44 Biểu đồ 2.1. Tổng VHĐ và tăng trƣởng VHĐ giai đoạn 2011-2013 21 Biểu đồ 2.2. Tổng dƣ nợ và tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng 2011-2013 28 Biểu đồ 2.3. Tình hình dƣ nợ và tỷ trọng CVTD giai đoạn 2011 - 2013 39 Biểu đồ 2.4. Doanh thu từ hoạt động CVTD trong giai đoạn 2011-2013 43 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức của phòng giao dịch VPBank Kim Liên 20 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm vừa qua, sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, nền kinh tế nƣớc ta đã có những bƣớc tiến nhảy vọt. Mặc dù trong những năm gần đây, thu nhập của ngƣời dân Việt Nam tăng lên tƣơng đối cao, (năm 2010 đạt mốc bình quân trên 1000 USD/ ngƣời – Tổng cục thống kê, 2010 d ra một môi trƣờng cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh đó, sự tham gia của các ngân hàng bán lẻ nổi tiếng trên thế giới nhƣ HSBC, ANZ… đã làm thị trƣờng cho vay tiêu dùng phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán ghi nợ Visa và nhiều tổ chức khác cũng góp phần làm thị trƣờng cho vay tiêu dùng ngày càng trở lên sôi động. Tuy nhiên, theo thống kê của NHNN, tình trạng dƣ thừa thanh khoản trên toàn hệ thống đã đến mức báo động đỏ: cung dồi dào, cầu vốn yếu; doanh số giao dịch giảm tới 80% so với cùng kỳ 2012, đạt bình quân 15 nghìn tỷ đồng/ngày. Ƣớc tính đến hết tháng 6/2013, tăng trƣởng vốn huy động lên tới 8,5% trong khi tăng trƣởng tín dụng chỉ 4,5%. Tín tiêu dùng vẫn chƣa đƣợc khai thác hết tiềm năng (Nguyễn Hoài, 2010). Xuất phát điểm là một NHTM ngoài quốc doanh, chủ yếu cho vay đầu tƣ, xây dựng cơ bản, lĩnh vực CVTD chƣa phải là mảng kinh doanh phát triển mạnh của VPBank. Với định hƣớng chung của VPBank là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong hệ thống các NHTM, phòng giao dịch Kim Liên cũng đặt mục tiêu phát triển trong thời gian tới, trong đó hoạt động cho vay tiêu dùng cũng rất quan trọng. Nhận thức đƣợc những vấn đề trên và xuất phát từ thực tiễn hoạt động CVTD tại phòng giao dịch Kim Liên, em đã quyết định lựa chọn đề tài “Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng giao dịch Kim Liên” làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. Mục đích trình bày Thứ nhất: Trình bày những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thƣơng mại. Thứ hai : Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng, đồng thời đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Phòng giao dịch Kim Liên giai đoạn 2011 – 2013. Thứ ba: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Phòng giao dịch Kim Liên. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Phòng giao dịch Kim Liên. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Phòng giao dịch Kim Liên giai đoạn 2011 – 2013. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Các phƣơng pháp phân tích, thống kê và phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng trong khóa luận. 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung của khóa luận chia làm 3 chƣơng: Chương 1: Những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên. Chương 3: Một số giải pháp pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - phòng giao dịch Kim Liên với sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng giao dịch và đặc biệt là sự tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn của Thạc sỹ Trịnh Trọng Anh trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, với quỹ thời gian thực tập hạn chế cộng với vốn kiến thức còn ít của mình nên khóa luận còn một số sai sót, khuyết điểm. Vì vậy, em rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô giáo và ban lãnh đạo phòng giao dịch để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014 Sinh viên PHẠM THÙY DƢƠNG CHƢƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của các NHTM 1.1.1. Khái niệm cho vay của NHTM Hiện nay, có rất nhiều khái niệm, quan điểm về cho vay tiêu dùng đƣợc đƣa ra trong nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo nhƣ: - Theo Luật các Tổ chức tín dụng (2010), “cho vay là hình thức cấp tín dụng theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sự dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. - Theo PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (2009), “cho vay là việc ngân hàng đƣa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong một khoảng thời gian xác định”. Trong phạm vi nghiên cứu, ta có thể hiểu rằng: Cho vay là một giao dịch v tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên đi vay khi đến hạn thanh toán. ( Cẩm nang quản lý tín dụng Ngân hàng, 2009). Nhƣng rủi ro trong các hoạt động Ngân hàng có xu hƣớng tập trung vào danh mục các khoản cho vay. Vậy thực ra, Ngân hàng đã thực hiện những khoản cho vay nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần tìm hiểu một số cách phân loại hoạt động cho vay của NHTM . 1.1.2. Phân loại hoạt động cho vay của NHTM Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa trên một số tiêu thức nhất định. Việc phân loại cho vay có cơ sở khoa học là tiền đề để thiết lập các quy trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Phân loại cho vay dựa vào các căn cứ sau đây: 1.1.2.1. Theo thời hạn cho vay - Cho vay ngắn hạn: là các khản vay có thời hạn dƣới 12 tháng và đƣợc sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lƣu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của các cá nhân. 1 - Cho vay trung hạn: là các khoản vay có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm. Cho vay trung hạn chủ yếu đƣợc sử dụng để đầu tƣ mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Bên cạnh đầu tƣ cho tài sản cố định, cho vay trung hạn còn là nguồn hình thức vốn lƣu động thƣờng xuyên của các doanh nghiệp. - Cho vay dài hạn: là các khoản vay có thời hạn trên 5 năm. Đây là loại hình đƣợc cung cấp để đáp ứng các nhu cầu dài hạn nhƣ xây dựng nhà ở, các thiết bị, phƣơng tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới. 1.1.2.2. Theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng - Cho vay không có bảo đảm: là loại cho vay không có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của ngƣời thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng đó. Đối với những khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, có khả năng tài chính mạnh, quản trị hiệu quả thì ngân hàng có thể cấp tín dụng dựa vào uy tín của bản thân khách hàng mà không cần một nguồn thu nợ bổ sung thứ hai. - Cho vay có bảo đảm: là loại hình cấp tín dụng dựa trên các bảo đảm nhƣ thế chấp hay cầm ba bảo lãnh. Đối với các khá pháp lý để Ngân hàng có nguồn thu thứ hai, bổ sung cho nguồn thu nợ 1.1.2.3. Theo phương thức cho vay - Cho vay từng lần: là hình thức cho vay tƣơng đối phổ biến của ngân hàng đối với các khách hàng không có nhu cầu vay thƣờng xuyên, không có điều kiện để đƣợc cấp hạn mức thấu chi. Một số khách hàng sử dụng vốn chủ sở hữu và tín dụng thƣơng mại là chủ yếu, chỉ khi có nhu cầu thời vụ, hay mở rộng sản xuất đặc biệt mới vay ngân hàng, tức là vốn từ ngân hàng chỉ tham gia vào một số giai đoạn nhất định của chu kỳ sản xuất kinh doanh. - Cho vay theo hạn mức: là hình thức cho vay theo đó ngân hàng thỏa thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng. Đƣợc áp dụng đối với những khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn, có quan hệ vay vốn thƣờng xuyên và có mức độ tín nhiệm cao về sử dụng vốn vay, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, mặt hàng đa dạng. Hạn mức tín dụng đƣợc cấp trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu vay vốn của khách hàng. Trong kỳ khách hàng có thể vay trả nhiều lần, song dƣ nợ không đƣợc vƣợt quá hạn mức tín dụng. Một số trƣờng hợp ngân hàng quy định hạn mức cuối kỳ. Dƣ nợ trong kỳ có thể lớn hơn hạn mức. Tuy nhiên đến cuối kỳ, khách hàng phải trả nợ để giảm dƣ nợ sao cho dƣ nợ cuối kỳ không vƣợt quá hạn mức. 2 - Cho vay thấu chi: là hình thức cho vay qua đó ngân hàng cho phép ngƣời vay đƣợc chi trội trên số dƣ tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định và trong khoảng thời gian xác định. Giới hạn này đƣợc gọi là hạn mức thấu chi. - Phƣơng thức cho vay theo dự án đầu tƣ cụ thể: áp dụng đối với các khách hàng đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tƣ sản xuất kinh doanh, dịch vụ cụ thể theo quy định. Ngân hàng sẽ giải ngân vốn vay một hay nhiều lần theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với yêu cầu sử dụng vốn thực tế của khách hàng trong thời hạn giải ngân đã thỏa thuận. Thông thƣờng nguồn trả nợ của khách hàng đƣợc lấy từ khấu hao và lợi nhuận của dự án cho vay. 1.1.2.4. Theo mục đích vay - Cho vay kinh doanh: là loại tín dụng cấp cho các nhà doanh nghiệp, các chủ thể kinh doanh để tiến hành sản xuất và lƣu động hàng hóa. - Cho vay tiêu dùng: là loại cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các cá nhân nhƣ mua sắm nhà cửa, xe cộ… Trong khóa luận này sử dụng cách phân loại trên và tập trung vào hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM. 1.1.2.5. Theo đối tượng tham gia quy trình cho vay - Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho ngƣời có nhu cầu, đồng thời ngƣời đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng. - Cho vay gián tiếp: Đây là hình thức cho vay thông qua các tổ chức trung gian. Ngân hàng cho vay qua các tổ, đội, hội, nhóm nhƣ nhó sản xuất, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ… Các tổ chức này thƣờng liên kết các thành viên theo một mục đích riêng, song chủ yếu đều hỗ trợ nhau, bảo vệ quyền lợi cho mỗi thành viên. Ngân hàng có thể chuyển một vài khâu của hoạt động cho vay sang các tổ chức trung gian nhƣ thu nợ, phát tiền vay…Tổ chức trung gian cũng có thể đứng ra bảo đảm cho các thành viên vay, hoặc các thành viên trong nhóm bảo lãnh cho một thành viên vay. Điều này rất thuận tiện khi ngƣời vay không có hoặc không đủ tài sản thế chấp. Ngân hàng cũng có thể cho vay thông qua ngƣời bán lẻ các sản phẩm đầu vào của quá trình sản xuất. Việc cho vay theo cách này sẽ hạn chế ngƣời vay sử dụng tiền sai mục đích. 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của các NHTM 1.2.1. Khái niệm CVTD Hiện nay, có rất nhiều khái niệm, quan điểm về cho vay tiêu dùng đƣợc đƣa ra trong nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo nhƣng có thể hiểu nhƣ sau: 3 “ Cho vay tiêu dùng là một trong những hình thức cấp tín dụng trong đó ngân hàng chuyển cho khách hàng quyền sử dụng một lượng giá trị (tiền) với những điều kiện mà hai bên đã thỏa thuận nhằm giúp khách hàng là cá nhân hay hộ gia đình sử dụng một khoản tiền với mục đích tiêu dùng trước khi họ có khả năng chi trả, tạo điều kiện cho họ có thể [...]... cho vay tiêu dùng của ngân hàng Cụ thể, ngƣời ta thƣờng dùng chỉ tiêu: Doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tổng doanh thu từ hoạt động tín dụng Chỉ tiêu này cho phép đánh giá tầm quan trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng trong mối quan hệ với hoạt động tín dụng của ngân hàng Tỷ lệ này cao chứng tỏ hầu hết lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của ngân hàng đạt đƣợc từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tuy... hiệu quả Chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng dƣ nợ CVTD trên tổng dƣ nợ Tổng dƣ nợ CVTD Tỷ trọng = 100% Tổng dƣ nợ hoạt động cho vay của ngân hàng Chỉ tiêu này cho ta biết dƣ nợ của hoạt động CVTD chiếm bao nhiêu trong tổng dƣ nợ của toàn bộ hoạt động cho vay của ngân hàng tức là phản án quy mô của việc cho vay tiêu dùng Tỷ lệ này cao cho thấy ngân hàng chú trọng đến hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân... nợ của ngân hàng 1.2.3 1.2.3.1 - 5 đặc biệt lại có nhiều vay tiêu dùng thƣờng có lợi nhuận cao hơn do mức lãi suất tính trên các khoản cho vay tiêu dùng thu đƣợc từ các khoản cho vay tiêu dùng tiền gửi cho Ngân hàng Hoạt động này giúp Ngân h Ngân hàng có những thuận lợi trong hoạt động huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn từ dân cƣ Hơn nữa, tính lan truyền trong dân cƣ là rất cao nên các Ngân hàng. .. 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN 2.1 2.1.1 03/06/2008 Phòng g 61 ƣợng cán bộ nhân viên ban đầu là 12 ngƣời g Sau 6 nă hàng: không ngừng đƣợc mở rộng cả đối tƣợng khách hàng tiền gửi và khách hàng có quan hệ tín dụng với số lƣợng khách hàng vay vốn ban đầu chỉ gồm 14 khách (trong đó có 07 khách hàng doanh nghiệp và 07 khách hàng. .. đó - Các phòng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau, đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng có hiệu quả Phòng dịch vụ khách hàng - Tổ chức triển khai thực hiện các công cụ huy động vốn - Thực hiện công tác cân đối và điều hoà vốn - Cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng - Thực hiện kinh doanh tiền tệ, quản lý kho quỹ 20 Phòng tín dụng - Đầu mối tổng hợp kế hoạch kinh doanh hàng. .. nếu các khoản cho vay tiêu dùng không đƣợc dùng nhƣ vậy thì chẳng những không kích đƣợc cầu mà nhiều khi còn làm giảm khả năng tiết kiệm trong nƣớc 1.2.4 Có nhiều hình thức cho vay tiêu dùng dựa trên những tiêu thức khác nhau để phân loại Sau đây là một số căn cứ để chúng ta có thể phân loại cho vay tiêu dùng: 7 1.2.4.1 Căn cứ vào mục đích vay - Cho vay tiêu dùng cư trú: Là các khoản cho vay nhằm tài... động cho vay tiêu dùng không chỉ chịu tác động bởi các nhân tố khách quan mà còn chịu tác động mạnh mẽ bởi các nhân tố chủ quan xuất phát từ phía ngƣời tiêu dùng và từ phía Ngân hàng nhƣ: Chính sách và thể lệ cho vay, thông tin cho vay, tình hình huy động vốn, chất lƣợng nhân sự của Ngân hàng và bản thân ngƣời tiêu dùng, 14 Chính sách tín dụng của ngân hàng: hạn của khoản cho vay, lãi suất cho vay, mức... hai, cho vay tiêu dùng trực tiếp linh hoạt hơn cho vay tiêu dùng gián tiếp Thứ ba, khi khách hàng có quan hệ trực tiếp với ngân hàng thì có rất nhiều lợi thế có thể phát sinh, có khả năng làm thoã mãn quyền lợi cho cả hai phía…Nhƣng nó cũng còn có những nhƣợc điểm nhƣ: mở rộng và tăng doanh số cho vay không thực sự thuận lợi, chi phí cho vay thƣờng khá lớn - Cho vay tiêu dùng gián tiếp: Là hình thức cho. .. tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của ngƣời tiêu dùng Do vậy, khách hàng của cho vay tiêu dùng cũng chính là ngƣời tiêu dùng, đặc biệt là những ngƣời có thu nhập trung bình Nhờ những khoản cho vay tiêu dùng, họ có thể mua sắm những hàng hoá cần thiết có giá trị cao, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng và cải thiện cuộc sống ngay cả khi khả năng tài chính hiện tại của họ chƣa cho. .. địa bàn và thực hiện các biện pháp cạnh tranh của phòng giao dịch trong lĩnh vực cấp tín dụng Phòng kế toán - Tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kế toán - tài chính - Quản lý tài sản cố định và công cụ lao động - Tham gia quản lý kho tiền Phòng kế hoạch tổng hợp - Tham mƣu và giúp việc cho giám đốc trong công tác - Tổng hợp các tình hình, hoạt động của phòng giao dịch - Quản lý lao động, tiền lƣơng . hoạt động CVTD tại phòng giao dịch Kim Liên, em đã quyết định lựa chọn đề tài Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng. cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên. Chương. hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - phòng giao

Ngày đăng: 18/12/2014, 08:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1.2.3.

 • 1.2.4.

 • 1.3.1.

 • 1.3.2.

 • 2.1.

 • 2.1.1.

 • 2013

 • 2013

 • 100

 • 100

 • Theo

 • 100

 • 100

 • 100

 • TPKT

 • 100

 • 100

 • 100

 • 100

 • 100

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan