bồi dưỡng hsg toán 7 full

83 5.7K 34
bồi dưỡng hsg toán 7 full

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

***Năm học 2014 – 2015*** Tuần: 5 Chuyên đề 1: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Thời gian thực hiện: 3 tiết. Tiết 1: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ Ngày soạn: 20/09/2014 7A: 7B: A> MỤC TIÊU - Học sinh nắm vững các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, biết quy tắc “chuyển vế” trong Q. - Có kĩ năng làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ nhanh, đúng B> CHUẨN BỊ GV: Sgk, thước thẳng, phấn màu, giáo án, MTBT, tài liệu nâng cao HS: Sgk, nháp, thước thẳng, MT, sách nâng cao C> TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1) Kiểm tra bài cũ: HS: Cộng, trừ số hữu tỉ Víi x= a m , y= b m ( a, b, m ∈ Z; m 0≠ ) a b a b x y m m m a b a b x y m m m + + = + = − − = − = 2) Bài mới: GV: Lần lượt nêu các bài tập để HS làm, nhận xét, bổ sung và sữa chữa sau đó GV hướng dẫn và chính xác hóa Bài 1. Thực hiện phép tính: 1 1 1 1 1 3 5 7 49 ( ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 − − − − − + + + + Giải. 1 1 1 1 1 3 5 7 49 ( ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 − − − − − + + + + = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (1 3 5 7 49) ( ). 5 4 9 9 14 14 19 44 49 12 − + + + + + − + − + − + + − = 1 1 1 2 (12.50 25) 5.9.7.89 9 ( ). 5 4 49 89 5.4.7.7.89 28 − + − = − = − Bài 2: a. Chứng tỏ rằng nếu d c b a < (b > 0; d > 0) thì d c db ca b a < + + < b. Hãy viết ba số hữu tỉ xen giữa 3 1− và 4 1− Giải: a. Theo bài 1 ta có: bcad d c b a <⇔< (1) Thêm a.b vào 2 vế của (1) ta có: a.b + a.d < b.c + a.b ⇒ a(b + d) < b(c + a) ⇒ db ca b a + + < (2) Thêm c.d vào 2 vế của (1): a.d + c.d < b.c + c.d Trường PT DTNT Quan Hóa 1 *** Giáo án Ôn HSG Toán 7 *** ⇒ d(a + c) < c(b + d) d c db ca < + + ⇒ (3) Từ (2) và (3) ta có: d c db ca b a < + + < b. Theo câu a ta lần lượt có: 4 1 7 2 3 1 4 1 3 1 − < − < − ⇒ − < − 7 2 10 3 3 1 7 2 3 1 − < − < − ⇒ − < − 10 3 13 4 3 1 10 3 3 1 − < − < − ⇒ − < − Vậy 4 1 7 2 10 3 13 4 3 1 − < − < − < − < − Bài 3 : Tính: A = 1 1 1 1 1 1 1.2 2.3 3.4 4.5 9.10 2011.2012 + + + + + + + B = 1 1 1 1 1 2009.2010 2009.2008 2008.2007 2.3 2.1 − − − − − Giải 1 1 1 1 1 1 2011 1 1 2 2 3 2011 2012 2012 2012 A = − + − + + − = − = 1 1 1 1 1 1 1 1 2008 2009 2010 2009.2008 2008.2007 3.2 2.1 2009 2010 2009 B   = − − + + + + = − −  ÷   Bài 4: Tìm x Q∈ biết a. 3 2 5 2 12 11 =       +− x 20 3− =⇒ x b. 7 5 5 2 : 4 1 4 3 − =⇒=+ xx c. ( ) 20 3 2 .2 >⇒>       +− xxx và x < 3 2− 3) Cũng cố: GV: Trong tiết học vừa qua ta đó học về những nội dung kiến thức liên quan nào? HS: Trả lời, nhận xét GV: Chính xác hóa HS: Ghi nhớ và vận dụng để làm bài tập ở tiết sau GV: Phạm Văn Tuấn 2 ***Năm học 2014 – 2015*** Tiết 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ A> MỤC TIÊU - Học sinh nắm vững các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, biết quy tắc “chuyển vế” trong Q. - Có kĩ năng làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ nhanh, đúng B> CHUẨN BỊ GV: Sgk, thước thẳng, phấn màu, giáo án, MTBT, tài liệu nâng cao HS: Sgk, nháp, thước thẳng, MT, sách nâng cao C> TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1) Kiểm tra bài cũ: HS: Nhân, chia số hữu tỉ , ( 0) . . . . . : : . . a c x y y b d a c a c x y b d b d a c a d a d x y b d b c b c = = ≠ = = = = = 2) Bài mới: GV: Lần lượt nêu các bài tập để HS làm, nhận xét, bổ sung và sữa chữa sau đó GV hướng dẫn và chính xác hóa Bài 1: Tìm 2 số hữu tỉ a và b biết a + b = a . b = a : b Giải: Ta có a + b = a . b ⇒ a = a . b = b(a - 1) ⇒ 1 1 − = a b a (1) Ta lại có: a : b = a + b (2) Kết hợp (1) với (2) ta có: b = - 1 Q∈ ; có x = Q∈ 2 1 Vậy hai số cần tìm là: a = 2 1 ; b = - 1 Bài 2: Viết tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 20 theo thứ tự tùy ý. Lấy mỗi số trừ đi số thứ tự của nó ta được một hiệu. Tổng của tất cả các hiệu đó bằng? Giải Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 20 gồm 39 số là:-19;-18; ;-1;0;1; ;18;19 Giả sử 39 số nói trên viết thành dãy số sau: a 1 ,a 2 , ,a 39 Cần tìm tổng: S = ( a 1 - 1) + ( a 2 - 2) + ( a 3 - 3) + + ( a 39 - 39) = (a 1 + a 2 + a 3 + + a 39 )- ( 1+ 2+ 3 + + 39) Ta thấy tổng các số của dãy trên bằng 0 nên a 1 + a 2 + a 3 + + a 39 = 0. Do đó : S = - ( 1+ 2+ 3 + + 39 ) = 40.39 780 2 − = − Bài 3: Tìm số hữu tỉ x biết x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 10 11 12 13 14 + + + + + + + = + ⇔ 1 1 1 1 1 (x 1) 0 10 11 12 13 14   + + + − − =  ÷   Trường PT DTNT Quan Hóa 3 *** Giáo án Ôn HSG Toán 7 *** Vì 1 1 1 1 1 10 11 12 13 14 + + − − ≠ 0 nên x + 1 = 0 ⇒ x = -1 Bài 4: Chứng minh các đẳng thức a. 1 11 )1( 1 + −= + aaaa ; b. )2)(1( 1 )1( 1 )2)(1( 2 ++ − + = ++ aaaaaaa a. 1 11 )1( 1 + −= + aaaa ; VP = VT aaaa a aa a = + = + − + + )1( 1 )1()1( 1 b. )2)(1( 1 )1( 1 )2)(1( 2 ++ − + = ++ aaaaaaa VP = VT aaaaaa a aaa a = ++ = ++ − ++ + )2)(1( 2 )2)(1()2)(1( 2 3) Cũng cố: GV: Trong tiết học vừa qua ta đã học về những nội dung kiến thức liên quan nào? HS: Trả lời, nhận xét GV: Chính xác hóa HS: Ghi nhớ GV: Phạm Văn Tuấn 4 ***Năm học 2014 – 2015*** Tiết 3: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên A> MỤC TIÊU - Mở rộng cho HS các kiến thức về bất đẳng thức, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. - Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào làm các dạng bài tập chứng minh, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. B> CHUẨN BỊ GV: Sgk, thước thẳng, phấn màu, giáo án, MTBT, tài liệu nâng cao HS: Sgk, nháp, thước thẳng, MT, sách nâng cao C> TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1) Kiểm tra bài cũ: HS: Giá tri tuyệt đối của một số hữu tỉ +/ Với x Q∈ Ta có  x nếu x ≥ 0 x =   -x nếu x < 0 Nhận xét : Với mới x ∈ Q, ta coự: x≥ 0, x = -xvà x≥ x +/ Với x,y Q∈ Ta có x y x y+ ≤ + ( Dấu bằng xảy ra khi cùng dấu nghĩa là x.y 0≥ ) x y− ≥ x y− ( // … // ) 2) Bài mới: GV: Lần lượt nêu các bài tập để HS làm, nhận xét, bổ sung và sữa chữa sau đó GV hướng dẫn và chính xác hóa Bài 1: Tính giá trị của biểu thức A = 3x 2 - 2x+1 với x= 1 2 Giải: Ta có x= 1 2 suy ra x = 1 2 hoặc x = 1 2 − +/ Với x = 1 2 thì A = 3 4 +/ Với x = 1 2 − thì A = 11 4 Bài 2: Tìm x biết 6527 =++− xx = > 7−x =1-2x Do 7−x 0≥ với mọi x nên xét với 1 – 2x ≥ 0 2 1 ≤⇔ x Trường hợp 1: x-7 = 1-2x => 3x =8 => x= 3 8 (loại do không t/m điều kiện x 2 1 ≤ ) Trường hợp 2: x – 7 = 2x -1 ⇒ x = - 6( thoả mãn điều kiện của x) Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a, A= 3,7 4,3 x+ − Giải: Ta có 4,3 0x− ≥ với mọi x 4,3 3,7 3,7x⇒ − + ≥ . Hay A 3,7≥ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi Trường PT DTNT Quan Hóa 5 *** Giáo án Ôn HSG Toán 7 *** 4,3 0 4,3 0 4,3 x x x − = − = = Vậy giá trị nhỏ nhất của A= 3,7 khi x= 4,3 b, B = x20072006x −+− Khi x thay đổi Giải: + Nếu x < 2006 thì: A = - x + 2006 + 2007 – x = - 2x + 4013 Khi đó: - x > -2006 => - 2x + 4013 > – 4012 + 4013 = 1 => A > 1 + Nếu 2006 ≤ x ≤ 2007 thì: A = x – 2006 + 2007 – x = 1 + Nếu x > 2007 thì A = x - 2006 - 2007 + x = 2x – 4013 Do x > 2007 => 2x – 4013 > 4014 – 4013 = 1 => A > 1. Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi 2006 ≤ x ≤ 2007 3) Cũng cố: GV: Nhắc lại các kiến thức cơ bản sử dụng trong tiết. Trong bài này các em cần nắm để vận dụng vào làm bài tập 4) Hướng dẫn về nhà: - Học kĩ lý thuyết - Làm cỏc bài tập trong sách “Nâng cao và phát triển Tóan 7 tập 1” - Làm cỏc bài tập sau Bài 1: Tính nhanh giá trị của biểu thức P = 13 11 7 11 5 11 4 11 13 3 7 3 5 3 4 3 3 11 7 11 2,275,2 13 3 7 3 6,075,0 ++− ++− = ++− ++− = 11 3 13 1 7 1 5 1 4 1 .11 13 1 7 1 5 1 4 1 3 =       ++−       ++− Bài 2: Tìm x biết: a. ( ) 1 4 2 3,2 3 5 5 x − + = − + ; b. ( ) ( ) 1 11 7 7 0 x x x x + + − − − = Hướng dẫn: 1 1 7 2 2 3 3 3 1 1 5 2 2 3 3 3 1 4 16 2 1 4 14 1 , 2 3 5 5 5 3 5 5 3 x x x x a x x x − = = + = − − =− =− + =   −   ⇔ − + = + ⇔ − + = ⇔ − = ⇔       ⇔ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 10 1 10 1 10 7 0 7 0 7 ( 7) 1 8 1 ( 7) 0 , 7 1 7 0 7 1 7 0 10 x x x x x x x x x b x x x x    ÷ + +   + − = − = ⇒ = − = ⇒ = − − =        ⇔ − − − = ⇔ − − − = ⇔ ⇔          Tuần: 6 Chuyên đề 2: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. TỈ LỆ THỨC GV: Phạm Văn Tuấn 6 ***Năm học 2014 – 2015*** Thời gian thực hiện: 3 tiết. Tiết 1: Lũy thừa của một số hữu tỉ Ngày soạn: 27/09/2014 7A: 7B: A> MỤC TIÊU - Học sinh nắm được luỹ thừa với số mũ tự nhiên - luỹ thừa của luỹ thừa. - Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số. - Luỹ thừa của một tích - thương. - Rèn kĩ năng áp dụng các quy tắc về luỹ thừa để tính giá trị của biểu thức luỹ thừa, so sánh B> CHUẨN BỊ GV: Sgk, thước thẳng, phấn màu, giáo án, MTBT, tài liệu nâng cao HS: Sgk, nháp, thước thẳng, MT, sách nâng cao C> TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1) Kiểm tra bài cũ: . , . , : ( 0, ) ,( ) m n m n m n m n m n m n a x x x b x x x x m n c x x + − = = ≠ ≥ = 2) Bài mới: GV: Lần lượt nêu các bài tập để HS làm, nhận xét, bổ sung và sữa chữa sau đó GV hướng dẫn và chính xác hóa Bài 1: a, Có thể khẳng định được x 2 luôn luôn lớn hơn x hay không ? Không khẳng định được như vậy chẳng hạn x=1/2 thì 2 1 1 ( ) 2 2 < b, Khi nào x 2 < x x 2 < x 2 0 ( 1) 0x x x x⇔ − < ⇔ − < xảy ra nếu x và x-1 trái dấu Vì x-1 < x nên x-1 < 0 và x > 0 suy ra 0 < x <1 Vậy 0 < x <1 thì x 2 < x Bài 2: Thực hiện phép tính: ( ) ( ) 12 5 6 2 10 3 5 2 6 3 9 3 2 4 5 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 A 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 − − = − + + Giải: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10 12 5 6 2 10 3 5 2 12 5 12 4 10 3 4 6 3 12 6 12 5 9 3 9 3 3 9 3 2 4 5 12 4 10 3 10 3 12 4 12 5 12 5 9 3 9 3 3 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 2 .3 2 .3 5 .7 5 .7 2 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 7 5 .7 . 6 2 .3 .2 1 10 7 2 .3 . 3 1 2 .3 .4 5 .7 .9 6 3 2 5 .7 . 1 2 A − − − − = − = − + + + + − − − − = − = − = − = + + Bài 3: Tính Trường PT DTNT Quan Hóa 7 *** Giáo án Ôn HSG Toán 7 *** a, ( ) 4 8 0 15 12 6 . 3 1 .9. 3 1 15 4 . 7 3       + ; b, 675.4 15.1681.10 4 24 − Giải: a, ( ) 4 8 0 15 12 6 . 3 1 .9. 3 1 15 4 . 7 3       + =1. 48 88 3.2 3.2 . 3 1 = 3 5 b, 675.4 15.1681.10 4 24 − = 238 224444 5.3.2 5.3.23.5.2 − = 238 22224 5.3.2 )13.5(5.3.2 − =… = 3.2 124 4 = 3.2 7.2 4 5 = 3 2 4 3 14 = Bài 4: a, Tính tổng: A = 1+5+5 2 +5 3 +… +5 2008 +5 2009 b, B = 2 100 -2 99 +2 98 -2 97 +… +2 2 Giải: Suy ra 2B = 2 101 -2 100 +2 99 -2 98 +…+2 3 -2 2 suy ra 2B+B = 2 101 -2 3B = 2( 2 100 -1) Suy ra B = 2(2 100 -1)/3 3) Cũng cố: GV: Trong tiết học vừa qua ta đó học về những nội dung kiến thức liên quan nào? HS: Trả lời, nhận xét GV: Chính xác hóa HS: Ghi nhớ và vận dụng để làm bài tập ở tiết sau GV: Phạm Văn Tuấn 8 ***Năm học 2014 – 2015*** Tiết 2: Lũy thừa của một số hữu tỉ. Tỉ lệ thức A> MỤC TIÊU - Luỹ thừa của một tích - thương. - Nắm vững hai tính chất của tỉ lệ thức. Thế nào là tỉ lệ thức. Các hạng tử của tỉ lệ thức. - Bước đầu biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải bài tập. - Rèn kĩ năng áp dụng các quy tắc về luỹ thừa để tính giá trị của biểu thức luỹ thừa, so sánh B> CHUẨN BỊ GV: Sgk, thước thẳng, phấn màu, giáo án, MTBT, tài liệu nâng cao HS: Sgk, nháp, thước thẳng, MT, sách nâng cao C> TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1) Kiểm tra bài cũ: ,( . ) . ,( ) ( 0) 1 , m m m m m m n n a x y x y x x b y y y c a a − = = ≠ = 2) Bài mới: GV: Lần lượt nêu các bài tập để HS làm, nhận xét, bổ sung và sữa chữa sau đó GV hướng dẫn và chính xác hóa Bài 1: Viết số 25 dưới dạng luỹ thừa. Tìm tất cả các cách viết. Ta có: 25 = 25 1 = 5 2 = (- 5) 2 Bài 2: Tìm x biết a. 2 2 1       −x = 0 2 1 =⇔ x b. (2x - 1) 3 = - 8 = (- 2) 3 ⇒ 2x - 1 = - 2 ⇒ 2x = - 1 ⇒ x = - 2 1 c. 2 2 4 1 16 1 2 1 ==       +x ⇔       −=⇒−=+ −=⇒=+ 4 3 4 1 2 1 4 1 4 1 2 1 xx xx Bài 3: So sánh 2 225 và 3 150 Giải: Ta có: 2 225 = (2 3 ) 75 = 8 75 ; 3 150 = (3 2 ) 75 = 9 75 Vì 8 75 < 9 75 nên 2 225 < 3 150 Bài 4: Tính a. 3 -2 . 6 1 3 2 . 2 3 . 3 1 2 1 1. 3 2 3 3 4 4 2 34 −=         −=       −       −− b. 24 3 2 2 43 4 2 4 3 5 1 . 10 1 .50 54 24 . 4 5 . 10 1 . 50 1 1 5 2 . 5 4 1 .10. 50 1 =       =                   − = 100 50 50 1 . 10 1 .50 22 3 = Trường PT DTNT Quan Hóa 9 *** Giáo án Ôn HSG Toán 7 *** c. 5,0 11.3.4 10.7.25 10 11 3.4 43 10 11 4 1 . 3 4.4 . 4 1 4 10 1 2 1 . 3 4 4 1 4 4 44 4 3 2 4 −= − = − == +       − Bài 5: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: a. 3,0:2,0: 8 3 148 4 2 152 x=       − b. 4:01,0 3 2 2: 18 5 83 30 7 85 x=       − c. ( ) 6 5 5:25,121:5,2. 14 3 3 5 3 6 x=−             − Giải: a. 0,2x = 4 5625,62,0:3,0. 8 35 3,0. 8 3 =⇒=⇒ xx b. 0,01x. 4. 18 5 83 30 7 85 3 8       −= 3 1 29308,0:3.4. 45 88 3.4. 45 88 08,0 =⇒=⇒= xxx c. ( ) 6 5 5.5,2. 14 3 3 5 3 625,121.       −=−x 6 35 . 2 5 . 70 27 375,19 =x 5,2375,4975,19 =⇒=⇔ xx 3) Cũng cố: GV: Trong tiết học vừa qua ta đã học về những nội dung kiến thức liên quan nào? HS: Trả lời, nhận xét GV: Chính xác hóa HS: Ghi nhớ GV: Phạm Văn Tuấn 10 [...]... Gii b ( x 7 ) x +1 ( x 7) x +11 =0 x 1 = 2 x = 2+ 1 = 7 1 4 16 2 1 4 14 1 3 3 3 a, x + = + x + = x = 2 1=2 x x=2+1= 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 b, ( x 7 ) x +1 1 ( x 7 ) 10 = 0 ( x 7 ) ( x +1) x 7 x+1= 0 ữ 1 ( x 7 ) 10 = 0 1 ( x 7) 10 = 0 x 7= 0 x= 7 ( x 7) 10 =1 x=8 Bi 3: Tớnh tng: B = 2100-299+298-2 97+ +22 Gii: Suy ra 2B = 2101-2100+299-298++23-22suy ra 2B+B... 1 1 1 1 3 5 7 49 + + + + ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 1 1 1 1 1 3 5 7 49 + + + ) Gii ( + 4.9 9.14 14.19 44.49 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (1 + 3 + 5 + 7 + + 49) = ( + + + + ) 5 4 9 9 14 14 19 44 49 12 1 1 1 2 (12.50 + 25) 5.9 .7. 89 9 = = = ( ) 5 4 49 89 5.4 .7. 7.89 28 Bi 1 Thc hin phộp tớnh: ( Bi 2: Tỡm x bit: 1 4 2 a x + = ( 3, 2 ) + ; 3 5 5 Gii b ( x 7 ) x +1 ( x 7) x +11 =0 x 1... 125x + 15x 15x2 - 107x + 34 = 1000 - 245x + 15x2 138x = 996 x =7 Bi 2: Lp tt c cỏc t l thc cú th c t cỏc ng thc sau: 0,36 4,25 = 0,9 1 ,7 0,36 1 ,7 36 17 = = ; 0,9 4,25 9 425 12 GV: Phm Vn Tun ***Nm hc 2014 2015*** Tun: 7 Chuyờn 3: Tit 1: HAI NG THNG SONG SONG, HAI NG THNG VUễNG GểC Thi gian thc hin: 3 tit Hai ng thng vụng gúc Hai ng thng song song Ngy son: 03/10/2014 7A: 7B: A> MC TIấU - Hc sinh... 135 44 22 = = = 90 90 45 1 4 5 42 b 3 2, ( 4).2 : (= 1) 2 49 11 5 231 333 1 3 c [ 0, ( 63) + 0, ( 36) ] : 3 + = 1 : (1 + 1) = 2 999 77 9 Bi 3: Chng t rng a 0,( 37) + 0,(62) = 1 37 v 0,(62) = 99 37 Do ú: 0,( 37) + 0,(62) = + 99 Ta cú: 0,( 37) = 62 99 62 99 =1 = 99 99 b 0,(33) 3 = 1 33 1 = 99 3 1 Do ú: 0,(33) 3 = 3 = 1 3 Ta cú: 0,(33) = Bi 4: Tỡm cỏc s hu t a v b bit rng hiu a - b bng... Kim tra bi c: 2) Bi mi: GV: Ln lt nờu cỏc bi tp HS lm, nhn xột, b sung v sa cha sau ú GV hng dn v chớnh xỏc húa Bi 1: Lp tt c cỏc t l thc cú th c t cỏc ng thc sau: 7 (- 28) = (- 49) 4 7 4 = ; 49 28 7 49 = ; 4 28 28 4 = ; 49 7 28 49 = 4 7 Bi 2: Chng minh rng t ng thc a d = b.c (c, d 0) ta cú t l thc Gii: a b = c d Chia c hai v ca ng thc ad = bc cho cd (c.d 0) ta c a.d b.c a b = = c.d c.d c d Bi... 8 Suy ra x = 2.5 = 10; y = 2.2 = 4; z = 2.1 = 2 Vy s t giy bc loi 2.000; 5.000; 10.000 theo th t l: 10; 4; 2 Trng PT DTNT Quan Húa 23 *** Giỏo ỏn ễn HSG Toỏn 7 *** Tun: 9 Chuyờn 5: Tit 1: ễN TP Thi gian thc hin: 3 tit ễn tp 1 Ngy son: 17/ 10/2014 7A: 7B: A> MC TIấU - Lm li cỏc bi tp cng c kin thc v mt s bi cha thi gian lm trờn lp - Vn dng cỏc kin thc tng hp vo gii toỏn - Rốn luyn cỏc thao tỏc t duy... tng ng) EBD = FCE (c.g.c) thỡ DE = EF (cp cnh tng ng) Do ú: DF = DE = EF Vy tam giỏc DEF l tam giỏc u Tun: 12 Trng PT DTNT Quan Húa 29 *** Giỏo ỏn ễn HSG Toỏn 7 *** Chuyờn 6: TRNG HP BNG NHAU C C C Thi gian thc hin: 3 tit Tit 1: Ngy son: 07/ 11/2014 7A: 7B: A> MC TIấU - Hc sinh nm c trng hp bng nhau th nht ca tam giỏc (c.c.c) - Rốn k nng s dng thc k, compa, thc o gúc v trng hp trờn - Bit s dng cỏc... thit ta cú : B C =300 B = 30 + C Mt khỏc ta li cú: 1800 = B + C = (300 + C ) + C =300+2 C C =75 0 0 0 B =180 - C =105 Bi 3: Trờn hỡnh v bờn cho gúc AOB bng 1200 v tia 0t l tia phõn giỏc ca gúc AOB Chng minh rng Ax// Ot v By //Ot t Gii Trng PT DTNT Quan Húa 17 *** Giỏo ỏn ễn HSG Toỏn 7 *** Theo gi thit, Ot l tia phõn giỏc ca gúc AOB =1200 nờn : O1 = O2 = Vỡ Vỡ O1 O 2 AOB 120 0 = =... pht trin Toỏn 7 tp 1 - Lm bi tp sau: ã ã Bi 1: Cho hỡnh v, chng minh ADC = BCD A B Gii Xột ACD v BDC cú AC = BD (gt) D C AD = BC (gt) DC chung ACD = BDC (c.c.c) ã ã ADC = BCD Bi 2: Cho gúc xOy trờn tia Ox ly im A, trờn tia Oy ly im B sao cho OA = OB Gi C l mt im thuc tia phõn giỏc Om ca xOy Chng minh: AOC = BOC Tun: 13 Trng PT DTNT Quan Húa 35 *** Giỏo ỏn ễn HSG Toỏn 7 *** Chuyờn 7: BI TON T L THUN... bảng dới đây: x -1/2 -1/3 2 0 3 7 1 4 Giải: 3 y 11/2 a x, y là đạ lợng tỉ lệ thuận nên ta có: x1 x2 x1 + x2 3 1 1 = = = = => x= y và y = - 2x y1 y2 y1 + y2 6 2 2 b Dựa vào công thức y = - 2x ta sẽ tính đợc x khi biết y và tính đợc y khi biết x x -1/2 -1/3 0 1/4 y 1 2/3 0 -1/2 Bi 2: Chia 430 thành 3 phần tỉ lệ thuận với -13/8 1 3 4 3 7 6 4 7 2 -11/4 11/2 1 1 ,1 và 0 ,7 Tìm mỗi phần đó 4 5 Giải 36 GV: . 3 3 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 2 .3 2 .3 5 .7 5 .7 2 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 125 .7 5 .14 2 .3 8 .3 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 7 5 .7 . 6 2 .3 .2 1 10 7 2 .3 . 3 1 2 .3 .4 5 .7 .9 6 3 2 5 .7 . 1 2 A − − − − =.  ⇔ − + = + ⇔ − + = ⇔ − = ⇔       ⇔ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 10 1 10 1 10 7 0 7 0 7 ( 7) 1 8 1 ( 7) 0 , 7 1 7 0 7 1 7 0 10 x x x x x x x x x b x x x x    ÷ + +   + − = − = ⇒ = − = ⇒ = −. Tóan 7 tập 1” - Làm cỏc bài tập sau Bài 1: Tính nhanh giá trị của biểu thức P = 13 11 7 11 5 11 4 11 13 3 7 3 5 3 4 3 3 11 7 11 2, 275 ,2 13 3 7 3 6, 075 ,0 ++− ++− = ++− ++− = 11 3 13 1 7 1 5 1 4 1 .11 13 1 7 1 5 1 4 1 3 =       ++−       ++− Bài

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan