Giáo án dạy bồi dưỡng HSG toán 9 cấp huyện (hay)

46 3.1K 9
Giáo án dạy bồi dưỡng HSG toán 9 cấp huyện (hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai. Luyện tập hệ thức lượng. Các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai. Luyện tập hệ thức giữa cạnh và góc. Luyện tập về rút gọn biểu thức chứa CBH. Luyện tập về các hệ thức lượng trong tam giác vuông. Ôn tập rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. Ôn tập chương I – Hình học. Luyện tập về hàm số bậc nhất y = ax (a≠0). Xác định đường tròn, quan hệ cung và dây, đường kính. LuyÖn tËp vÒ ®å thÞ hµm sè y = a x + b(a≠0).

Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay CHNG TRèNH BI DNG TON 9 Học Kỳ I TT NI DUNG 1 ễn tp v CBH Hng ng thc 2 A = |A|. Luyn tp v h thc lng trong tam giỏc vuụng. 2 Cỏc phộp bin i n gin cn bc hai. Luyn tp h thc lng. 3 Cỏc phộp bin i n gin cn bc hai. Luyn tp h thc gia cnh v gúc. 4 Luyn tp v rỳt gn biu thc cha CBH. Luyn tp v cỏc h thc lng trong tam giỏc vuụng. 5 ễn tp rỳt gn biu thc cha cn bc hai. 6 ễn tp chng I Hỡnh hc. 7 Luyn tp v hm s bc nht y = ax (a0). Xỏc nh ng trũn, quan h cung v dõy, ng kớnh. 8 Luyện tập về đồ thị hàm số y = a x + b(a0). 9 Luyện tập về vị trí tơng đối của 2 đờng thẳng Luyện tập về vị trí của đờng thẳng và đờng tròn 10 V trớ tng i ca hai ng trũn. Hệ số góc 11 ễn tp i s HKI. 12 ễn tp Hỡnh HKI. CHNG TRèNH BI DNG TON 9 Học Kỳ II Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 1 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay TT NI DUNG 1 Cỏch gii h phng trỡnh v s nghim 2 Gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh 3 Bi tp hỡnh hc v cỏc loi gúc liờn quan n ng trũn 4 Bi tp hỡnh hc v cỏc loi gúc liờn quan n ng trũn 5 Hm s y = a x 2 (a 0) v th ca hm s 6 Bi tp hỡnh hc v cỏc loi gúc v t giỏc ni tip 7 Phng phỏp gii phng trỡnh bc 2 v cụng thc nghim 8 di ng trũn v BT tng hp hỡnh hc 9 Bi tp vn dng h thc viột v cụng thc nghim 10 Diện tích đờng tròn , diện tích quạt và BT tổng hợp 11 Giải bài toán bằng cách lập phơng trình 12 Ôn tập hình và đại cuối năm Ôn tập về căn bậc hai Hằng đẳng thức 2 A A= . Luyện tập về Hệ thức lợng trong tam giác vuông A. Mục tiêu: 1.Kiến Thức: HS nắm đợc định nghĩa và kí hiệu về căn bậc hai số học của một số không âm. 2.Kỹ Năng: Thành thạo tìm căn bậc hai của một số không âm bằng máy tính bỏ Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 2 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay túi. 3. Thái Độ: trình bày khoa học chính xác. B. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi và bài tập định nghĩa, định lí, máy tính. - HS: Ôn tập khái niệm về căn bậc hai (đại số 7); máy tính bỏ túi. C. Tiến trình dạy - học: 1. ổn định lớp: - HS vắng : 2. Nội dung: * Ôn tập về Căn bậc hai Hằng đẳng thức 2 A A= : I. Kiến thức cần nhớ: 1. Định nghĩa căn bậc hai số học: ( ) 2 2 0x x a x a a = = = với ( ) 0a 2. Hằng đẳng thức 2 A A A A = = II. Bài tập: Bài 1: Tìm những khẳng định đúng trong các khẳng định sau: a, Căn bậc hai của 0, 81 là 0,9. b, Căn bậc hai của 0, 81 là 0,9. c, 0,81 = 0,9. d, Căn bậc hai số học của 0, 81 là 0,9. e, Số âm không có căn bậc hai. f, 0,81 =- 0,9. Vậy các khẳng định đúng là: b, d, e. Bài 2: Rút gọn biểu thúc sau: a, ( ) ( ) 2 2 3 1 3 1 3 2 + + = 3 1 3 1 3 2 + + 3 1 3 1 3 2= + 3 2 2= b, ( ) 2 9 4 5 5 1 + + = 5 4 5 4 5 1 + + + = ( ) 2 2 5 2. 5.2 2 5 1 + + + = ( ) 2 5 2 5 1 + + = 5 2 5 1 + + = 5 2 + 5 1+ =2 5 1 c, 25 49 2 16+ d, 2 5 5 x x + = ( ) ( ) 5 . 5 5 x x x + + = 5x Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 3 nếu A 0 nếu A < 0 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay e, 2 x - 4 + 16 8x x + = ( ) 2 x - 4 + 4 x = x - 4 + 4 x = x - 4 + 4 - x x - 4 + x - 4 = 0 2x - 8 Bài 3: Giải phơng trình vô tỉ: a, ( ) 2 2 5x = 2 5x = 2 5 2 5 x x = = 7 3 x x = = Vậy phơng trình có 2 nghiệm x 1 = 7; x 2 = -3 b, 2 6 9 10x x + = ( ) 2 3 10x = 3 10x = 3 10 3 10 x x = = 13 7 x x = = Vậy phơng trình có 2 nghiệm x 1 = 13; x 2 = -7 Bài 4: Tìm điều kiện của x để biểu thức xác định A= 1x B = x24 C= x5 D= x4 E = 2 7x F = 1 2 +x G = 5 2 x K = 13 x Bài 5: Tính 1/ ( ) 2 21 + ( ) 2 21+ 2/ ( ) 22 2 )22()3(5 + 3/ 24621222 ++ 4/ 24923013 +++ Bài 6: Cho biểu thức M = 2x -1+ 12 2 + xx a/ Rút gọn M với x< 1 b/ Tính giá trị của M tại x = -5 * Luyện tập về Hệ thức l ợng trong tam giác vuông I. Lí thuyết: Hệ thức lợng trong tam giác vuông Cho ABC vuông tại A đờng cao AH với các kí hiệu qui ớc nh hình vẽ 1. 2 . 'b a b= 2 . 'c a c = 2. 2 '. 'h b c = 3. . .a h b c = 4. 2 2 2 1 1 1 h b c = + II. Bài tập: 1. Bài tập 1: +) Xét ABC vuông tại A Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 4 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay Ta có: BC 2 = AB 2 + AC 2 ( đ/l Pytago) y 2 = 7 2 + 9 2 = 130 y = 130 +) áp dụng hệ thức liên hệ giữa cạnh và đờng cao ta có: AB . AC = BC . AH ( đ/lí 3) AH = 130 63 130 97 BC ACAB == x = 130 63 2. Bài tập 2: GT ABC ( à A = 90 0 ) AH BC, AH = 16 ; BH = 25 KL a) Tính AB , AC , BC , CH b) AB = 12 ;BH = 6 Tính AH , AC , BC , CH Giải : a) +) Xét AHB ( à H = 90 0 ) Ta có: 2 2 2 AB = AH + BH (Định lí Pytago) 2 2 2 AB = 16 + 25 2 AB = 256 + 625 = 881 AB = 881 29,68 +) áp dụng hệ thức liên hệ giữa cạnh và đờng cao trong ABC vuông tại A ta có : 2 AB = BC.BH BC = == 25 881 BH AB 2 35,24 Lại có : CH = BC - BH = 35,24 - 25 CH = 10,24 Mà AC 2 = BC . CH =35,24 . 10,24 = 360,8576 AC = 360,8576 18,99 b) Xét AHB ( à H = 90 0 ) Ta có: 2 2 2 AB = AH + BH (Đ/lí Pytago) 2 2 2 AH = AB - BH 2 2 2 AH = 12 - 6 = 144 - 36 = 108 2 AH = 108 AH = 108 10,39 Theo hệ thức liên hệ giữa cạnh và đờng cao trong tam giác vuông ta có : AB 2 = BC.BH (Đ/lí 1) BC = == 6 12 BH AB 22 24 Có HC = BC - BH = 24 - 6 = 18 Mà 2 AC = CH.BC ( Đ/L 1) AC 2 = 18.24 = 432 AC = 432 20,78 HDHT : Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 5 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay - Tiếp tục ôn tập về định nghĩa, tính chất của căn thức bậc hai; các phép biến đổi căn thức bậc hai - Ôn tập định lí Pytago và các hệ thức lợng trong tam giác vuông. Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập về Hệ thức lợng trong tam giác vuông A. Mục tiêu: 1. Kiến Thức: Luyện tập cho học sinh các phép tính, các phép biến đổi về căn bậc hai. 2. Kỹ Năng: Thành thạo tìm căn bậc hai của một số không âm bằng máy tính bỏ túi, trình bày khoa học chính xác. 3. Thái Độ: Vận dụng các phép biến đổi CBH vào thực hiện rút gọn biểu thức B. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi và bài tập, máy tính. - HS: Ôn tập các phép tính, các phép biến đổi về căn bậc hai; máy tính bỏ túi. C. Tiến trình dạy - học: 1. ổn định lớp: - HS vắng : 2. Nội dung: *Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai. - GV : Yêu cầu HS viết công thức các phép biến đổi vào vở 1. Bài1: Hãy chọn đáp án đúng? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng? Câu Khẳng định Đ S Sửa 1 Căn bậc hai số học của 25 là 5 S 25 5= 2 4925 = xx khi x = 8 Đ 3 = +13 2 13 Đ 4 yxyx .24 2 = với x < 0 và y > 0 S 2 4 2 .x y x y= với x < 0 và y > 0 5 2 35 32 5 = S 5 5. 3 5 3 6 2 3 2 3. 3 = = 6 36 64 36 64 100 10+ = + = = S 36 64 6 8 14+ = + = Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 6 Giáo án dạy bồi dưỡng HSG Toán 9 hay Bµi 2: Rót gän biÓu thøc. 1) xxx 16259 −+ (víi 0x ≥ ) 2) 5004552 −+ 3) ( ) 6632.232712 +−+ 4) 13 1 13 1 + + − 5) xxx 16259 −+ (víi 0x ≥ ) 6) 5004552 −+ = 2 2 2 3 5 4x x x+ − = 2 2 2 5 3 .5 10 .5+ − = 3 5 4x x x+ − = 2 5 3 5 10 5+ − = 4 x = 5 5− 7) ( ) 6632.232712 +−+ 8) 13 1 13 1 + + − = 12.2 3 27.2 3 3 2.2 3 6 6+ − + = ( ) ( ) ( ) ( ) 1. 3 1 1. 3 1 3 1 . 3 1 + + − − + = 2 36 2 81 6 6 6 6+ − + = ( ) 2 2 3 1 3 1 3 1 + + − − = 2.6 2.9 12 18 30+ = + = = 2 3 3 2 = Bµi 3: Rót gän: ( ) 2 5 ) 5 5 ( 5)( 5) 5 5 x a x x x x x x − ≠ − + + − = = − + ( ) 2 2 2 2 2 2 ) 2 2 ( 2) ( 2) ( 2)( 2) ( 2) x x b x x x x x x x + + ≠ ± − + + = = + − − Bµi 4: Thùc hiÖn phÐp tÝnh ) 75 48 300 25.3 16.3 100.3 5 3 4 3 10 3 3 a + − = + − = + − = − ) 9 16 49 ( 0) 3 4 7 6 b a a a a a a a a − + ≥ = − + = ) 98 72 0,5 8 49.2 36.2 0,5 4.2 7 2 6 2 0,5.2 2 7 2 6 2 2 2 2 c − + = − + = − + = − + = Bµi 5: Thùc hiÖn phÐp tÝnh )(2 3 5) 3 60 2 3. 3 5. 3 4.15 2.3 15 2 15 6 15 a + − = + − = + − = − )(5 2 2 5) 5 250 5 2. 5 2 5. 5 25.10 5 10 2.5 5 10 10 b + − = + − = + − = ( ) )( 28 12 7) 7 2 21 7 ) 99 18 11 11 3 22 22 c d − − + = = − − + = = ( ) ( ) ) 0, 0, 3 3 ) 0 3 3 x x y y a x y x y x y x x b x x x − ≥ ≥ ≠ − − + ≥ + NguyÔn ThÞ HuyÒn – Trêng THCS Hoa §éng – Thñy nguyªn 7 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay ( ) 2 )( (2 3) 4 2 3 1 ) 15 6 6 33 12 6 6 ) 15 200 3 450 2 50 : 10 23 5 a b c + = = + = = + = = Bài 6: So sánh 1 2007 2006 và 1 2008 2007 Giải: Ta có: 1 2007 2006 = ( ) ( ) ( ) 1. 2007 2006 2007 2006 . 2007 2006 + + = 2007 2006+ 1 2008 2007 = ( ) ( ) ( ) 1. 2008 2007 2008 2007 . 2008 2007 + + = 2008 2007+ Mà 2007 2006+ < 2008 2007+ 1 2007 2006 < 1 2008 2007 *Luyện tập về Hệ thức l ợng trong tam giác vuông 1. Bài tập 1: GT 5 6 AB AC = AH = 30 cm KL Tính HB , HC Giải: - Xét ABH và CAH Có ã ã 0 90AHB AHC= = ã ã ABH CAH= (cùng phụ với góc ã BAH ) ABH CAH (g.g) AB AH CA CH = 5 30 6 CH = 30.6 36 5 CH = = m +) Mặt khác BH.CH = AH 2 ( Đ/L 2) BH = 25 36 30 CH AH 22 == ( cm ) Vậy BH = 25 cm ; HC = 36 (cm ) HDHT : Tiếp tục ôn tập về định nghĩa, tính chất của căn thức bậc hai; các phép biến đổi căn thức bậc hai và các hệ thức lợng trong tam giác vuông. Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập về Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 8 5 6 AB AC = S Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay A. Mục tiêu: 1. Kiến Thức: Luyện tập cho học sinh các phép tính, các phép biến đổi về căn bậc hai. 2. Kỹ Năng: Thành thạo tìm căn bậc hai của một số không âm bằng máy tính bỏ túi, trình bày khoa học chính xác. - Vận dụng các phép biến đổi CBH vào thực hiện rút gọn biểu thức 3. Thái Độ: Rèn luyện cho học sinh cách giải tam giác vuông kĩ năng tính toán và vận dụng các công thức linh hoạt chính xác. B. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi và bài tập, máy tính. - HS: Ôn tập các phép tính, các phép biến đổi về căn bậc hai; máy tính bỏ túi. C.Tiến trình dạy - học: 1. ổn định lớp: - HS vắng : 2. Nội dung: * Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai. - GV : Yêu cầu HS viết công thức các phép biến đổi vào vở Bài 1: Rút gọn biểu thức: a, ( ) 2 50 3 450 4 200 : 10+ c, 2 2 3 1 3 1 + b, ( ) ( ) ( ) 2 2 2 . 5 2 3 2 5 d, 5 5 5 5 5 5 5 5 + + + e, a a a a a a a a + + + ( với a > 0; a 1) Giải: a, ( ) 2 50 3 450 4 200 : 10+ c, 2 2 3 1 3 1 + + = 2 50 3 450 4 200 10 10 10 + = ( ) ( ) ( ) ( ) 2. 3 1 2. 3 1 3 1 . 3 1 + + + = 2 5 3 45 4 20+ = ( ) 2 2 3 2 2 3 2 3 1 + + = 2 2 2 5 3 3 .5 4 2 .5+ = 4 3 3 1 = 2 5 9 5 8 5+ = 3 5 = 4 3 2 3 2 = b, ( ) ( ) ( ) 2 2 2 . 5 2 3 2 5 d, 5 5 5 5 5 5 5 5 + + + Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 9 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay = 10 2 10 18 30 2 25 + + = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 5 . 5 5 5 5 . 5 5 5 5 . 5 5 + + + + = 20 2 33 = ( ) 2 2 25 10 5 5 25 10 5 5 5 5 + + + + = 60 3 20 = Bài 2: Tìm x biết: a) 3 5x = b) 2 1 7x = Giải: a) 3 5x = 3 b) 2 1 7x = Điều kiện x 3 0 x 3 Điều kiện 2x 1 0 x 1 2 ( ) 2 2 3 5x = ( ) 2 2 2 1 7x = 3 25x = 2 1 49x = 28x = (tmđ/k) 2 50x = 25x = (tmđ/k) Bài 3 : Cho biểu thức : 1 1 1 2 : 1 2 1 a a Q a a a a + + = ữ ữ ữ a) Rút gọn Q với a > 0 , a 4 , a 1 b)Tìm giá trị của a để Q dơng . Bài 4 : Cho biểu thức : 1 2 2 5 4 2 2 x x x x x x + + = + + + a) Rút gọn P nếu x 0 , x 4 b)Tìm x để P = 2 Bài 5 : Cho biểu thức : M = ( ) . 0; 0; a a b b a b ab a b a b a b a b + > > ữ ữ a) Rút gọn biểu thức M . b) Tính giá trị của M khi : 27 7 5 27 7 5 ; 2 2 a b + = = Bài Giải: Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 10 [...]... giá trị của hàm số và bài toán liên quan 3 Thái Độ: Giáo dục tính cẩn thận trong quá trình tính toán , trình bày B Chuẩn bị: - GV : Hệ thống các bài tập , com pa - HS : Đn đờng tròn, tính chất đối xứng, tính chất hàm số bậc nhất C Tiến trình dạy - học: 1 ổn định lớp: - HS vắng : 9A3 9A5 2 Nội dung: Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 22 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay * Kiến thức cần nhớ:... AB 21 DB = = 23,171(cm) 0 cos 25 cos 250 HDHT: - Tiếp tục ôn tập về thứ tự thực hiện các phép toán rút gọn căn thức bậc hai; các phép biến đổi căn thức bậc hai - Rèn luyện kĩ năng vận dụng tính toán và kiến thức về tỉ số lợng giác của góc nhọn Bài 5: ôn tập rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai Dạy: 19/ 10 /2010 A Mục tiêu: 1.Kiến Thức: Luyện tập cho học sinh các phép tính, các phép biến đổi về... kẻ, com pa - HS: Ôn tập về vị trí tơng đối của 2 đờng thẳng trong mặt phẳng, đờng thẳng và đờng tròn; thớc kẻ, com pa C Tiến trình dạy - học: 1 ổn định lớp: - HS vắng : 9A3 9A5 2 Nội dung: Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 29 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay * kiến thức cần nhớ: - GV: Yêu cầu HS viết Đk các đờng thẳng song song, cắt nhau; vị trí đờng thẳng và đờng tròn Bài tập1: Hãy... = 64 + 225 = 2 89 = 172 = BC2 b, sin C = AB 8 = = 0,47 => góc C = 280 BC 17 góc B = 90 0 - C = 90 0 - 280 = 620 AH = AB AC 8.15 = =7,1(cm) BC 17 2 2 64 AB2 = BH.BC => BH = AB = 8 = =3,8 (cm) BC 17 17 => HC = BC - BH = 17 - 3,8 = 13,2 (cm) c, Xét tứ giác APMQ có:  = APM = AQM = 90 0 (gt) => Tứ giác APMQ là hình chữ nhật => AM = PQ; PQ nhỏ nhất khi AM nhỏ nhất, AH AM H M d, SAPMQ = 29, 82 (cm) Nguyễn... = BC.cos300 8.0,866 6 ,92 8(cm) AC = BC.sin 300 = 8 0,5 = 4 (cm) Bài 3:Tam giác ABC vuông ở A có AB=21cm, à C = 400 Hãy tính các độ dài : a) AC ; b) BC ; c) Phân giác BD Giải : *AC = AB.cotg400 C 25,027 (cm) 40 AB BC AB BC = 32, 670(cm) sin 400 *sin 40 0 = D A 21cm B Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 15 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay à *ã ABC = 90 0 C = 90 0 400 = 500 1 ã DBA... = 5 + 2 2 +) x = 3 2 y = ( 3 2 ) ( 3 2 ) + 1 = 9 6 2 + 2 + 1 = 12 - 6 2 +) x = 3 + 2 y = ( 3 2 ) ( 3 + 2 ) + 1 = 3 ( 2 ) + 1 = 9 - 2 +1 = 8 Khi y = 0 ( 3 2 ) x + 1 = 0 ( 3 2 ) x = 1 b) Khi +) x = 0 y= 2 c) 2 Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 25 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay x= 1 3+ 2 = 3 2 32 2 ( ) 2 = 3+ 2 3+ 2 92 = 7 *HDHT: +) Tiếp tục ôn tập về định nghĩa và... dy bi dng HSG Toỏn 9 hay Giải: a) Để hàm số y = (m + 2).x + m - 3 luôn luôn nghịch biến với mọi giá trị của x m < -2 m +2 < 0 Vậy với m < - 2 thì hàm số y = (m + 2).x + m - 3 luôn luôn nghịch biến với mọi giá trị của x b) Để đồ thị hàm số y = (m + 2).x + m - 3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3 x = -3 ; y = 0 Ta có : 0 = (m + 2) ( 3) + m - 3 -3m 6 + m - 3 = 0 -2m = 9 m = 9 2 9 thì đồ... cũng nh kĩ năng vẽ hình tính toán và trình bày lời giải hình học 3 Thái Độ: Chăm chỉ , cẩn thận B Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi và bài tập, máy tính - HS: Ôn tập các phép tính, các phép biến đổi về căn bậc hai; máy tính bỏ túi C Tiến trình dạy - học: 1 ổn định lớp: - HS vắng : Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 12 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay 2 Nội dung: * Luyện tập... nguyên 35 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay a) Tìm k và m để (d1) và (d2) song song, cắt nhau, cắt nhau tại một điểm trên trục tung b) Hệ số góc của(d1) gấp 3 lần hệ số góc của (d2) c) Tìm k để (d2) tạo với trục Ox một góc nhọn, tù? d) Tìm k để (d2) tạo với trục Ox một góc 450; 60 Bài 6 ( BT 39 SBT ): Cho hình thang vuông ABCD ( góc A= góc D = 90 0), AB = 4, BC = 13, CD= 9 a,tính độ dài AD b,Chứng minh... 2: Cho tam giác E FM biết E = 90 0 ; E F = 4,5 cm ; EP là phân giác ; F = 250 + MQ = Bài Tính EP Hớng dẫn: - Kẻ đờng cao EK - Tính EK = 1,2 ã - Tính FEP = 650 ã - Tính KEP = 200 - Tính đợc EP = 2 cm à ã Bài 3: Cho tam giác ABC biết C = 200 ; HC = 8cm; HAB = 300; AH BC a) Tính AH; AC; BH; AB Nguyễn Thị Huyền Trờng THCS Hoa Động Thủy nguyên 19 Giỏo ỏn dy bi dng HSG Toỏn 9 hay b) Tính diện tích tam giác . nguyên 6 Giáo án dạy bồi dưỡng HSG Toán 9 hay Bµi 2: Rót gän biÓu thøc. 1) xxx 162 59 −+ (víi 0x ≥ ) 2) 5004552 −+ 3) ( ) 6632.232712 +−+ 4) 13 1 13 1 + + − 5) xxx 162 59 −+ (víi. bậc hai của 0, 81 là 0 ,9. b, Căn bậc hai của 0, 81 là 0 ,9. c, 0,81 = 0 ,9. d, Căn bậc hai số học của 0, 81 là 0 ,9. e, Số âm không có căn bậc hai. f, 0,81 =- 0 ,9. Vậy các khẳng định đúng. = 360,8576 18 ,99 b) Xét AHB ( à H = 90 0 ) Ta có: 2 2 2 AB = AH + BH (Đ/lí Pytago) 2 2 2 AH = AB - BH 2 2 2 AH = 12 - 6 = 144 - 36 = 108 2 AH = 108 AH = 108 10, 39 Theo hệ

Ngày đăng: 02/09/2014, 19:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan