Giáo án bồi dưỡng HSG sinh 9

58 9.1K 23

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 14:49

CHUYÊN ĐỀ : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNGMục tiêuNắm được nội dung thí nghiệm lai một cập tính trạng của Mênđen. Nêu được các điều kiện nghiẹm đúng của định luậtBiết vận dụng nội dung định luật vào giải các bài tập di truyền.Chuẩn bịSGK, SGV sinh học 9¸, ôn tập sinh học 9, phương pháp giải bài tập sinh học 9, để học tốt sinh học 9 Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 1 - Hoàng viết quý CHƯƠNG I: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHUYÊN ĐỀ : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Mục tiêu Nắm được nội dung thí nghiệm lai một cập tính trạng của Mênđen. Nêu được các điều kiện nghiẹm đúng của định luật Biết vận dụng nội dung định luật vào giải các bài tập di truyền. Chuẩn bị SGK, SGV sinh học 9¸, ôn tập sinh học 9, phương pháp giải bài tập sinh học 9, để học tốt sinh học 9 Các nội dung cơ bản I/ MỘT SỐ THUẬT NGỮ SINH HỌC - Gv cùng hs ôn lại một số thuật ngữ sinh học *Di truyền : * Biến dị : * Tính trạng: Là những đăc điểm về hình thái cấu tạo, sinh lí, sinh hoá của cơ thể ( đặc điểm hoặc tính chất biểu hiện ra bên ngoài của các cá thể trong loài giúp ta nhận biết sự khác biệt giữa các cá thể ) -Ví dụ: Thân cao, quả lục *Cặp tính trạng tương phản -Là 2 trạng thái (đối lập nhau ) biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng tính trạng - Ví dụ: Trơn ,nhăn * Nhân tố di truyền : Là nhân tố quy định các tính trạng của cơ thể.( gen ) *Giống thuần chủng: Là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống cacù thế hệ trước *Kiểu hình là tổ hợp các tính trạng của cơ thể. Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 2 - Hoàng viết quý * Tỉ lệ kểu hình: là tỉ lệ các kiểu hình khác nhau ở đời con * Tính trạng trội: Là tính trạng biểu hiện ở F 1 ( P thuần chủng) *Tính trạng lặn: Là tính trạmg đến F 2 mới được biểu hiện * Kiểu gen : Là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể . Kiểu gen quy định kiểu hình.( thông thường khi nói tới kiểu gen là người ta chỉ xét 1 vài gen liên quan tới kiểu hình cần nghiên cứu) * Tỉ lệ kiểu gên : là tỉ lệ các loại hợp tử khác nhau *Thể đồng hợp: Là kiểu chứa cặp gen tương ứng giống nhau.(aa,bb, AA) ( dòng thuần chủng ) *. Thể dị hợp: Là kiểu gen chứa cặp gen tương ứng khác nhau.(Aa, Bb) * Đồng tính : là hiện tượng con lai sinh ra đồng nhất một loại kiểu hình( KG có thể khác nhau ) * Phân tính : con lai sinh ra có cả kiểu hình trội và lặn II.CÁC THÍ NHIỆM CỦA MENDEN 1. Kiến thức cơ bản: Gv hướng dẫn hs ôn tập, hệ thống kién thức cơ bản về: - Định luật 1 và 2 của Men đen, điều kiện nghiệm đúng của định luật ( ĐK : ĐL1 : P t/c cặp tt đem lai, mỗi gen qui định 1 tt, tt trội phải trội hoàn toàn ĐL 2 : như ĐL 1, tỉ lệ cá thể F2 đủ lớn ) - Lại phân tích - Hiện tượng trội ko hoàn toàn 2. Trả lời các câu hói lí thuyết về lai một cặp tính trạng Gv hướng dẫn hs trả lòi các câu hỏi SGK và sách tham khảo Câu 1 : Phát biểu nội dung định luật 1,2 của men đen? Điều kiện nghiệm đúng của định luật ? Câu 2 : Lai phân tích là gì ? cho VD minh hoạ ? Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 3 - Hoàng viết quý Trong Dt trội ko hoàn toàn có cần dùng lai phân tích để xác định KG của cơ thể mang tính trạng trội ko ? Câu 3 : Phân biệt: tính trạng trội và tính trạng lặn, trội hoàn toàn và trội ko hoàn toàn ? Tính trạng trội Tính trạng lặn Là tính trạng của một bên bố hoặc mẹ biểu hiện kiểu hình ở F1 Do gen trội qui định , biểu hiện ra ngoài cả ở thể đồng hợp và dị hợp Ko thể biết được ngay kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội Là tính trạng của một bên bố hoặc mẹ ko được biểu hiện kiểu hình ở F1 Do gen lặn qui định , biểu hiện ra ngoài chỉ ở thể đồng hợp lặn Có thể biết được ngay kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội ( đồng hợp lặn ) Câu 4 ; Trong lai một cặp tính trạng có những phép lai nào cho kết quả đồng tính ? phép lai nào cho kết quả phân tính ? TL : Con lai đồng tính có thể: - đồng tính trội - đồng tính lặn Để F1 đồng tính trội Chỉ cần 1 bên bố hoặc men có KG đồng hợp trội ( t/c ) P: AA x AA P: AA x Aa P: AA x aa Để F1 đồng tình trạng lặn: cả bố và mẹ có KG đồng hợp lặn 3.Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là: A. P: BB x bb B. P:BB x BB C. P: Bb x bb D. P: bb x bb Câu 2: Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F 1 có hai kiểu hình nếu tính trội hoàn toàn là: A. P: AA x AA B. P: aa x aa C. P: AA x Aa D. P: Aa x aa Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 4 - Hoàng viết quý Câu 3: Phép lai dưới đây tạo ra con lai F 1 có nhiều kiểu gen nhất là: A. P: aa x aa B. P: Aa x aa C. P: AA x Aa D. P: Aa x Aa Câu 4: Kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình trội trong trường hợp tính trội hoàn toàn là: A. AA và aa B. Aa và aa C. AA và Aa D. AA, Aa và aa Câu 5: Trong trường hợp tính trội không hoàn toàn, kiểu gen dưới đây sẽ biểu hiện kiểu hình trung gian là: A. Aa B. Aa và aa C. AA và Aa D. AA, Aa và aa Câu 6: Phép lai dưới đây được coi là lai phân tích: A. P: AA x AA B. P: Aa x Aa C. P: AA x Aa D. P: Aa x aa Câu 7: Kiểu gen dưới đây tạo ra một loại giao tử là: A. AA và aa B. Aa và aa C. AA và Aa D. AA, Aa và aa Câu 8: Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng: A. AA và aa B. Aa C. AA và Aa D. AA, Aa và aa Câu 9: Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là: A. Chỉ có 1 kiểu hình B. Có 2 kiểu hình C. Có 3 kiểu hình D. Có 4 kiểu hình Câu 10: Nếu tính trội hoàn toàn thì cơ thể mang tính trội không thuần chủng lai phân tích cho kết quả kiểu hình ở con lai là: A. Đồng tính trung gian B. Đồng tính trội Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 5 - Hoàng viết quý C. 1 trội : 1 trung gian D.1 trội : 1 lặn Câu 11: Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở: A. Cây đậu Hà lan B. Cây đậu Hà Lan và nhiều loài khác C. Ruồi giấm D.Trên nhêù loài côn trùng Câu 12: Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là: A. Sinh sản và phát triển mạnh B. Tốc độ sinh trưởng nhanh C. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn cao D. Có hoa đơn tính Câu 13: Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là: A. Cặp gen tương phản B. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản C. Hai cặp tính trạng tương phản D. Cặp tính trạng tương phản Câu 14: Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là: A. Con lai phải luôn có hiên tượng đồng tính B. Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu C. Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu D. Cơ thể được chọn lai đều mang các tính trội Câu 15: Đặc điểm của của giống thuần chủng là: A. Có khả năng sinh sản mạnh B. Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó C. Dề gieo trồng D. Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm Câu 16: Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 6 - Hoàng viết quý Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng,Menđen đã phát hiện ra: A. Qui luật đồng tính B. Qui luật phân li C. Qui luật đồng tính và Qui luật phân li D. Qui luật phân li độc lập Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi từ 17 đến 20 Khi lai giữa hai cơ thể bố mẹ… (I)….khác nhau về một cặp….(II)… tương phản thì con lai ở F 1 đều… (III)… về tính trạng của bô hoặc của mẹ và ở F 2 có sự phân li tính trạng với tỉ lệ xấp xỉ… (IV)…… Câu 17: Số (I) là: A. thuần chủng B. cùng loài C. khác loài D. bất kì Câu 18 Số (II) là: A. gen trội B. tính trạng trội C. tính trạng D. tính trạng lặn Câu 19: Số (III) là: A. có sự khác nhau B. đồng loạt giống nhau C.thể hiện sự giống và khác nhau D. có sự phân li Câu 20: Số (IV) là: A. 50% trội: 50% lặn B.7 5% trội: 25% lặn C. 25% trội: 50% trung gian: 25% l ặn D.25% trung gian:50% tr ội:25% lặn sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi 21 - 23 Phép lai….(I)….là phép lai được sử dụng để nhằm kiểm tra ….(II)… của một cơ thể mang t ính trội nào đó l à thuần chủng hay không thuần chủng.cách làm là cho cơ thể mang tính trội cần kiểm tra lai với cơ thể mang…(III) Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 7 - Hoàng viết quý C â u 21: Số (I) là: A. một cặp tính trạng B. phân tích C. hai cặp tính trạng D. một cặp hoặc hai cặp tính trạng C â u 22: Số (II) là: A. kiểu gen B. kiểu hình C. các cặp tính trạng D. nhân tố di truyền C â u 23: Số (III) là: A. kiểu gen không thuần chủng B. kiểu gen thuần chủng C. tính trạng lặn D. tính trạng lặn và tính trạng trội Cho biết cây đậu Hà Lan, gen A: thân cao, gen a: thân thấp C â u 24: Kiểu gen biểu hiện kiểu hình thân cao là: A. AA và Aa B. AA và aa C. Aa và aa D. AA, Aa và aa C â u 25: Nếu cho cây P có thân cao giao phấn với cây P có thân thấp thì phép lai được ghi là: A. P: AA x aa và P: Aa x AA B. P: AA x aa và P: Aa x aa C. P: Aa x aa D. P: Aa x aa và P: aa x aa C â u 26: Phép lai cho con F 1 c ó 100% thân cao l à: A. P: AA x Aa B. P: Aa x Aa C. P: Aa x aa D. P: aa x aa C â u 27: Phép lai cho F 2 có tỉ lệ 3 thân cao: 1 thân thấp l à: A. P: AA x AA B. P: Aa x aa Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 8 - Hoàng viết quý C. P: Aa x aa D. P: Aa x Aa C â u 28: Phép lai tạo ra F 2 có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao: 1 thân thấp: A. F 1 : Aa x Aa B. F 1 : Aa x AA C. F 1 : AA x Aa D. F 1 : Aa x aa C â u 29 Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp ở con lai là A. TT x tt B. Tt x tt C. Tt x Tt D. TT x Tt C â u 30: Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 1:1 trong tr ường hợp tính trội hoàn toàn là: A. SS x SS B. Ss x SS C. SS x ss D. Ss x ss 4.Các bài tập vận dụng Các tỉ lệ cần nhớ - Tỉ lệ kiểu gen : Tỉ lệ 100%( bố mang các cặp tính trạng tương phản khác nhau ) > tính trạng trội, bố mẹ thuần chủng ( ĐL 1 ) Tỉ lệ 3 ; 1 -> Tính trạng trội , bố mẹ dị hợp 1 cặp gen Tỉ lệ 1 ; 1 -> lai phân tích Tỉe lệ 1 ; 2; 1 -> trội ko hoàn toàn Các dạng bài tập và phương pháp giải A/ PHƯƠNG PHÁP GIẢI: I.BÀI TOÁN THUẬN: * Là dạng bài đã biết tính trội lặn, kiểu hình của P . Từ đó tìm kiểu gen, kiểu hình của F và lập sơ đồ lai. `1) Cách giải: Có 3 bước giải: Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 9 - Hoàng viết quý Bước 1: Dựa vào đề bài quy ước gen trội, lặn ( có thể không có bước này nếu như bài đã cho) Bước 2: Từ kiểu hình của bố, mẹ, biện luận để xác định kiểu gen của bố mẹ. Bước 3: Lập sơ đồ lai, xác định kết quả của kiểu gen, kiểu hình ở con lai. 2) Thí dụ: Ở chuột, tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so với tính trạng lông trắng. Khi cho chuột lông đen giao phối với chuột lông trắng thì kết quả giao phối sẽ như thế nào? II/ BÀI TOÁN NGHỊCH: *Là dạng bài tập dựa vào kết quả lai để suy ra kiểu gen của bố mẹ và lập sơ đồ lai Thường gặp 2 trường hợp sau đây: 1 ) -Trường hợp 1 : Nếu đề bài cho tỉ lệ phân tính ở con lai: Có 2 bước giải: + Bước 1: Căn cứ vào tỉ lệ phân tính ở con lai để suy ra kiểu gen của bố mẹ. ( Rút gọn tỉ lệ đã cho ở con lai thành tỉ lệ quen thuộc để dễ nhận xét) Xác định tính trạng trội. Qui ước gen .biện luận KG của P + Bước 2: Lập sơ đồ lai và nhận xét kết quả ( Lưu ý: Nếu đề bài chưa xác định gen trội lặn thì có thể căn cứ vào tỉ lệ phân tính ở con để quy ước gen) VD : Trong phép lai giữa 2 cây lúa thân cao với nhau; người ta thu được kết quả ở con lai như sau: 3018 hạt cho cây thân cao, 1004 hạt cho cây thân thấp.Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho phép lai trên. 2) Trường hợp 2: Nếu đề bài không cho tỉ lệ đầy đủ ở con lai: Dựa vào phép lai có KH khác bố mẹ để biệïn luận tính trạng trội , lặn-> qui ước gen -> KG cơ thể lặn( cơ thể mang tính trạng lặn nhận 1 gen lặn từ bố, 1 từ mẹ) -> biện luận KG của P VD : Ở người , màu mắt nâu là tính trạng trội so với màu mắt đen là tính trạng lặn. Trong 1 gia đình, bố mẹ đều mắt nâu. Trong số các con sinh ra thấy có đứa con gái mắt đen. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai giải thích. Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 10 - Hoàng viết quý B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG BÀI 1: Ở cà chua, Qủa đỏ làtính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng . Hãy lập sơ đồ lai để xác định kết quả về kiểu gen, và kiểu hình của con lai F 1 trong các trường hợp sau: -P quả đỏ x quả đỏ -P quả đỏ x quả vàng -P quả vàng x quả vàng. BÀI 2 : Cho biết ruồi giấm gen quy định độ dài cánh nằm trên NST thường và cánh dài là trội so với cánh ngắn. Khi cho giao phối 2 ruồi giấm P đều có cánh dài với nhau và thu được các con lai F 1 a) Hãy lập sơ đồ lai nói trên. b) Nếu tiếp tục cho cánh dài F 1 Lai phân tích . kết quả sẽ như thế nào? BÀI 3: Ở ruồi giấm, gen quy định chiều dài đốt thân nằm trên NST thường và đốt thân dài là tính trạng trội hoàn toàn so với đốt thân ngắn. Dưới đây là kết quả của 1 số phép lai: Hãy giải thích và lập sơ đồ lai? BÀI TẬP 4 Tóc quăn là trộiä hoàn toàn so với tóc thẳng. - Một cặp vợ chồng sinh được 2 đứa con: đứa con gái có tóc quăn, đứa con trai có tóc thẳng. Biết rằng người cha có tóc thẳng. Hãy tìm kiểu gen của mẹ và lập sơ đồ lai - Một phụ nũ mang kiểu gen dị hợp muốn chắc chắn sinh con đều có tóc quăn thì kiểu gen và kiểu hình của người chồng phải như thế nào? Kiểu hình của P Số cá thể ở F 1 thu được Đốt thân dài Đốt thân ngắn a) Đốt thân dài x Đốt thân ngắn 390 O b) Đốt thân dài x đốt thân dài 262 87 c) Đốt thân dài x đốt thân ngắn 150 148 d) Đốt thân dài x đốt thân ngắn 350 0 [...]... Chun b SGK, SGV sinh hc 9 , ụn tp sinh hc 9, phng phỏp gii bi tp sinh hc 9, hc tt sinh hc 9 A H THNG HO KIN THC SGK I Qui lut di truyn ca Men en 1.Thớ nghim: M tin hnh giao phn gia hai gng u H Lan thun chng khỏc nhau hai cp tớnh trng tng phn: ht vng trn v xanh nhn F1 thu c ton ht Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 14 - Hong vit quý vng trn cho cỏc cõy F1 t th phn F2 thu c t l trung bỡnh l 9 vng trn, 3... ca mi cp tớnh trng l: A 9: 3: 3 :1 B 3: 1 C 1: 1 D 1: 1: 1: 1 Cõu 38: Kt qu di õy xut hin sinh vt nh hin tng phõn li c lp ca cỏc cp tớnh trng l: A Lm tng xut hin bin d t hp B Lm gim xut hin bin d t hp C Lm gim s xut hin s kiu hỡnh D Lm tng s xut hin s kiu hỡnh Cõu 39: Hỡnh thc sinh sn to ra nhiu bin d t hp sinh vt l: A Sinh sn vụ tớnh B Sinh sn hu tớnh C Sinh sn sinh dng D Sinh sn ny chi Cõu 40: Khi... ngn di 1 en ngn x en ngn 89 31 2 Den ngn x trng di 18 20 ngn di 19 3 en ngn x trng ngn Trng Trng Kiu gen 28 5 eb di x en di 32 29 11 21 4 Trng ngn x trng ngn 6 en ngn x en di 29 31 9 10 10 11 BI TP S 5 ỷ u H lan : ht vng tri so vi xanh; trn tri so vi nhn a Cho u vng trn X xanh nhn Bin lun v vit SL b Cho u vng nhn X xanh trn Bin lun v vit SL BI TP S 6 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 26 - Hong vit quý Cho... núi v t bo sinh dng ca Rui gim l: A Cú hai cp NST u cú hỡnh que B Cú bn cp NST u hỡnh que C Cú ba cp NST hỡnh ch V D Cú hai cp NST hỡnh ch V Cõu 13: Trong t bo sinh dng ca mi loi, s NST gii tớnh bng: A Mt chic B Hai chic C Ba chic D Bn chic Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 36 - Hong vit quý Cõu 14: Gim phõn l hỡnh thc phõn bo xy ra : A T bo sinh dng B T bo sinh dc vo thi kỡ chớn C T bo mm sinh dc D Hp...Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 11 - Hong vit quý BI TP S5 Cú 2 a tr sinh ụi: 1 a túc qun v 1 a túc thng Bit rng quỏ trỡnh gim phõn v th tinh ca t bo sinh dc cha v m din ra bỡnh thng -õy l trng hp sinh ụi cựng trng hay khỏc trng? Gii thớch v lp s lai sinh ra 2 a tr trờn - a con túc qn núi trờn ln lờn ci v cng túc qun thỡ th h con tip... thun tay trỏi Tỡm kiu gen c gia ỡnh trờn BI TP 11: Theo dừi s di truyn mt n trõu thy: trõu c trỏng (1) lai vúi trõu cỏi en (2) ln 1 sinh mt nghộ trng (3) ln 2 sinh c 1 ngh en (4) , nghộ (4) ln lờn giao phi vi trõu c en (5) sinh ra nghộ trng (6) Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 13 - Hong vit quý Bin lun kiu gen cỏc con trõu trờn BI TP 12: Cho bớ trũn t/c lai vi bớ di F1 thu c cho giao phn vi nhau F2 thu... mỏu AB thỡ con sinh ra thuc nhúm mỏu no? d) Nu cỏc con cú 4 nhúm mỏu thỡ b m phi cú kiu gen nh th no? e) ỷnh h sinh ngi ta nhm lm gia 2 a tr, bit rng cha m ca 1 a bộ cú ựnhúmmỏu O v A; Cha m ca a bộ kia cú nhúm mỏu A v AB Hai ỏ bộ cú nhúm mỏu O v A Hóy xỏc nh bộ trai no l con ca cp v chng no? Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 12 - Hong vit quý f) V cú nhúm mỏu O, chng cú nhúm mỏu AB H sinh ra con trai... lai hai cp tớnh trng: Cõu 32: Nhng c im hỡnh thỏi, cu to, sinh lớ ca mt c th c gi l: A Tớnh trng B Kiu hỡnh C Kiu gen D Kiu hỡnh v kiu gen Cõu 33: ý ngha sinh hc ca qui lut phõn li c lp ca Menen l: A Giỳp gii thớch tớnh a dng ca sinh gii B Ngun nguyờn liu ca cỏc thớ nghim lai ging C C s ca quỏ trỡnh tin hoỏ v chn lc Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 18 - Hong vit quý D Tp hp cỏc gen tt vo cựng mt kiu gen... TON NGHCH: - Dng 1: bi cho y t l con lai - Phng phỏp gii: Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 21 - Hong vit quý B1: xột t l phõn li tng cp tớnh trng i con -> xỏc nh tớnh trng tri, qui c gen B2 :Bin lun KG ca P B3: Vit SL - Trng hp n gin nht l: + Kt qu lai cho 4 kiu hỡnh vi t l 9: 3:3:1 T t l ny cú th suy ratng s kiu t hp giao t l: 9+ 3+3+1= 16= 4x4 Chng tmi bờn b mócho ra 4 loi giao t vi t l ngang nhau,... phõn li ca tng cp tớnh trng F1 v F2 ta thy : - Tớnh trng mu ht: F1: 100% ht vng F2: vng = 9 + 3 = 3 Xanh 3 +1 1 - Tớnh trng hỡnh dng v : F1: 100% v trn F2: Trn = 9 + 3 = 3 Nhn 3 +1 1 T l KH 9: 3:3:1 = (3:1)(3:1) Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 - 17 - Hong vit quý -> Nh vy trong phộp lai trờn mi cp tớnh trng u di truyn theo qui lut ng tớnh v phõn tớnh ca Menen ging nh khi xột s di truyn riờng r ca tng . bị SGK, SGV sinh học 9 , ôn tập sinh học 9, phương pháp giải bài tập sinh học 9, để học tốt sinh học 9 Các nội dung cơ bản I/ MỘT SỐ THUẬT NGỮ SINH HỌC - Gv cùng hs ôn lại một số thuật ngữ sinh học *Di. đen (2) lần 1 sinh một nghé trắng (3) lần 2 sinh được 1 nghế đen (4) , nghé (4) lớn lên giao phối với trâu đực đen (5) sinh ra nghé trắng (6) Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 13 - Hoàng. 350 0 Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9 - 11 - Hoàng viết quý BÀI TẬP SỐ5 Có 2 đứa trẻ sinh đôi: 1 đứa tóc quăn và 1 đứa tóc thẳng. Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh của tế bào sinh dục

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan