tài liệu bồi dưỡng hsg toán 7

72 5.4K 19
tài liệu bồi dưỡng hsg toán 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014  So sánh các số sau: a. 2 27 và 3 18 b * . 3 21 và 2 31 c * . 99 20 và 9999 10 : a. Có 2 27 = 2 3.9 = 8 9 ; 3 18 = 3 2.9 = 9 9 Vì 8 < 9 nên 8 9 < 9 9 hay 2 27 < 3 18 b. Có 3 21 =3. 3 20 ; 3 20 = 3 2.10 = 9 10 ; 2 31 =2. 2 30 và 2 30 = 2 3.10 = 8 10 Lại có: 3 > 2; 9 10 > 8 10 => 3.9 10 > 2. 8 10 hay 3 21 > 2 31 c. Có 99 20 = 99 10 . 99 10 ; 9999 10 = (99.101) 10 = 99 10 .101 10 mà 99 10 < 101 10 nên 99 20 < 9999 10  Chứng minh rằng: a. 27 8 – 3 21 M 26 b. 8 12 – 2 33 – 2 30 M 55 Ta có: a. 27 8 – 3 21 = (3 3 ) 8 – 3 21 = 3 21 (3 3 -1) = 3 21 . 26 Mà 26 M 26 nên 3 21 . 26 M 26 hay 27 8 – 3 21 M 26 b. 8 12 – 2 33 – 2 30 = (2 3 ) 12 – 2 33 – 2 30 = 2 30 .(2 6 – 2 3 - 1) = 2 30 . 55 Mà 55 M 55 nên 2 30 . 55 M 55 hay 8 12 – 2 33 – 2 30 M 55  Tính A = (100 - 1).(100 - 2 2 ).(100 - 3 2 )…(100 - 50 2 ) B = 1 + 3 + 3 2 + 3 3 + …+ 3 100 + Ta có: 100 – 10 2 = 100 – 100 = 0  A = (100 - 1).(100 - 2 2 ).(100 - 3 2 )…(100 - 50 2 )  A = (100 - 1).(100 - 2 2 ).(100 - 3 2 )… 0 …(100 - 50 2 ) = 0 + Có 3B = 3 + 3 2 + 3 3 + …+ 3 100 + 3 101 => 3B – B = 3 101 – 1 hay 2B = 3 101 – 1 => B = 101 3 - 1 2 : Tìm x biết a. 3 18 3,6 x − = b. 2,5 : 7,5 = x : 3,5 c. 4 2 3 : 2 0,25: 2 5 3 x = d. 1 3 2 : 0,01 0,75: 2 4 x= e. 72 18 3 5 x x− − = f. 0,3: : 2,7x x= : a) Tính hai cạnh của hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa 2 cạng là 2 : 3 và chu vi của nó là 90cm? b) Tính 3 góc của một tam giác biết rằng các góc đó tỉ lệ với 1:2:6 và tổng 3 góc đó bằng 180 0 ?  a. Gọi độ dài của 2 cạnh hình chữ nhật đó lần lượt là a và b ( cm; a, b >0) Theo bài ra ta có: a : b = 2 : 3 và 2(a+b) = 90 Từ a : b = 2 : 3 => 2 3 a b = ; a + b = 45 áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 45 9 2 3 2 3 5 a b a b+ = = = = + => a = 2 . 9 = 18; b = 3 . 9 = 27 vậy độ dài hai cạnh của hcn đó là 18cm và 27cm b. Làm tương tự, kết quả: số đo 3 góc lần lượt là: 20 0 ; 40 0 ; 120 0 : Tìm a, b biết rằng 5 4 a b = và 2 2 81a b− = 8 GABDHSG Toỏn 7 Nm hc 2013- 2014 T 5 4 a b = => 2 2 25 16 a b = . ỏp dng tớnh cht dóy t s bng nhau ta cú: 2 2 2 2 81 9 25 16 25 16 9 a b a b = = = = => a 2 = 9 . 25 = 225 => a = 15 hoc a = -15 b 2 = 9 .16 = 144 => b = 12 hoc b = -12 Vỡ 5 4 a b = nờn a v b cựng du. Vy a = 15 v b = 12 hoc a = -15 v b = -12 : Cho t l thc a c b d = , chng minh rng: a. a b c d b d = b. 2 2 2 2 ac a c bd b d + = + a. T a c b d = => 1 1 a c a b c d b d b d = = b.T a c b d = => 2 2 2 2 a c b d = => 2 2 2 2 ac a c bd b d = = . ỏp dng tớnh cht dóy t s bng nhau ta cú: 2 2 2 2 ac a c bd b d = = = 2 2 2 2 a c b d + + hay 2 2 2 2 ac a c bd b d + = + . ễn li tớnh cht cu óy t s bng nhau BTVN: Bài 8: Tìm 3 số x, y, z biết rằng: a. x : y : z = 3 : 5 : -2 và 5x y + 3z = 124 b. 2x = 3y ; 5y = 7z và 3x 7y + 5z = 30. Bài 9: Cho t l thc a c b d = . C/m: 2 3 2 3 a) 2 3 2 3 a b c d a b c d + + = ; 2 2 2 2 b) ab a b cd c d = ; 2 2 2 2 2 c) a b a b c d c d + + = ữ + + . Hd: a. Tự làm (tơng tự nh với 2 số ở bài 7) b. Từ 2x = 3y 3 2 21 14 x y x y = = 5y = 7z 7 5 14 15 y z y z = = => 21 14 15 x y z = = . Từ dó áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và tìm x, y, z bình thờng. , ngy 14/ 10/ 2013 T/M BGH !" #$ %&'() 9 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014 *+,   - Kiến thức: Tiếp tục củng cố cho Hs các kiến thức cơ bản về đ/n số hữu tỉ, quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ, quy tắc các phép toán trong. - Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng trả lời cõu hỏi, thực hiện các phép tính trong Q, tính nhanh, tính hợp lí, tìm x, so sánh 2 số hữu tỉ. - Thái độ: Nghiêm túc, tính cẩn thận, linh hoạt và sáng tạo. ./0 GV: bài tập HS: Ôn tập theo HD của GV. Máy tính bỏ túi.  1 23456  789Dạy ngày /10/ 2013 Lớp 7A Sĩ số: vắng :;<=>? Chữ bài tập về nhà <@ 1. So sánh: ( ) 0 a b b > và ( ) * a n n N b n + ∈ + . Vì b, n > 0 nên ta có: ( ) ( ) * a a n a b n b a n b b n ab an ab bn an bn a b + < ⇔ + < + + ⇔ + < + ⇔ < ⇔ < ( ) ( ) * a a n a b n b a n b b n ab an ab bn an bn a b + = ⇔ + = + + ⇔ + = + ⇔ = ⇔ = ( ) ( ) * a a n a b n b a n ab an ab bn an bn a b b b n + > ⇔ + > + ⇔ + > + ⇔ > ⇔ > + 2. Áp dụng công thức bài 1, ta có: a) 15 15 15 3 12 6 1 7 7 7 3 10 5 − − − + − − < ⇒ < = = + Vậy 15 7 − < 6 5 − . b) 278 278 278 9 287 1 37 37 37 9 46 + > ⇒ > = + . Vậy 278 37 > 287 46 c) 157 157 157 16 141 47 1 623 623 23 16 639 213 − − − + − − < ⇒ < = = + + Vậy 157 623 − < 47 213 − . d) 897 897 897 15 912 1 789 789 789 15 804 + > ⇒ > = + Vậy 897 789 > 912 804 .  Tính nhanh: 1 1 1 1 1 1 2013 2013.2012 2012.2011 2011.2010 3.2 2.1 S = − − − − − − 1 1 1 1 1 2013 1.2 2.3 2011.2012 2012.2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2012 2011 1 1 2013 2 2 3 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 S   = − + + + +  ÷   −     = − − + − + − + − = − − = − =  ÷  ÷      Tìm x, biết: a) 10 25 45 44 1 63 84 :31 . 2 1 3 16 2 1 :4 3 9 4 x   −     = −     − −  ÷       ; b) ( ) 2,3 5: 6,25 .7 4 6 1 5 : :1,3 8,4. 6 1 7 7 8.0,0125 6,9 14 x   +    + − =     +       Giai 10 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014 73 25 292 75 217 1 1 1 63 84 252 252 ) : :31 : :31 : :31 12 1 3 11 3 4 1 3 16 16 16 : 4 : 4 9 4 36 4 3 9 4 1 217 16 1 217 9 1 1 1 : : :31 : . . : 16 252 36 16 252 4 31 16 16 a x x x x x x   −     −         ⇔ = − ⇔ = − ⇔ = −     −         − − − −  ÷            −  − −     ⇔ = − ⇔ = − ⇔ = − =  ÷           1 ( ) [ ] 2,3 0,8 .7 39 10 84.6 15 10 36 3,1.7 ) : . 6 78: . 6 15 7 13 10.7 0,1 6,9 14 13 5 7 10 36 10 36 29 10 522 26 10 26 522 26 : . 6 3,1 5 26 : . 5 13 5 13 5 10 13 25 5 13 5 25 10 130 522 13 25 x x b x x x x x   +        ⇔ + − = ⇔ + − =         +               ⇔ + − = ⇔ + = ⇔ + = ⇔ = −         − ⇔ = = 392 392.13 20,384 25 25.10 x − − ⇔ = = − . Tìm các số tự nhiên n sao cho: a) 2. 16 2 4 n ≥ > ; b) 9. 27 3 243 n ≤ ≤ . c) (2 2 :4).2 n = 32 d) 27 < 3 n ≤ 243 Giải a) 2. 16 2 5 2 4 2 2 2 n n ≥ > ⇔ < ≤ { } 2 5 3;4;5n n⇔ < ≤ ⇔ ∈ ; b) 9. 27 3 243 n ≤ ≤ 5 5 3 3 3 5 n n≤ ≤ ⇔ = . c) (2 2 :4).2 n = 32 5 2 2 5 n n⇔ = ⇔ = ; d) 27 < 3 n ≤ 243 { } 3 5 3 3 3 3 5 4;5 n n n⇔ < ≤ ⇔ < ≤ ⇔ ∈ ; c) 125 ≤ 5.5 n ≤ 625 ⇔ 5 2 ≤ 5 n ≤ 5 3 { } 2 3 2;3n n⇔ ≤ ≤ ⇔ ∈ .So sánh: a) 3 34 và 5 20 ; b) 71 5 và 17 20 Giai a) Ta có: 3 34 > 3 30 = (3 3 ) 10 = 27 10 >25 10 = (5 2 ) 10 = 5 20 Vậy 3 34 > 5 20 . b) Ta có: 71 5 < 81 5 = (3 4 ) 5 = 3 20 < 17 20 . Vậy 71 5 < 17 20 .  C/mr với mọi số nguyên n, thì: a) 3 n + 2 - 2 n + 2 + 3 n - 2 n chia hết cho 10; b) 3 n + 3 + 3 n + 1 +2 n + 3 +2 n + 2 chia hết cho 6. (pp dạy tương tự) AXem lại các bài đã chữa và kiến thức liên quan  :  Ba đội công nhân tham gia trồng cây. Biết rằng 1 2 số cây đội 1 trồng bằng 2 3 số cây của đội 2 và bằng 3 4 số cây của đội 3. Số cây đội 2 trồng ít hơn tổng số cây hai đội 1 và 3 là 55 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng. (pp dạy tương tự  Thực hiện phép tính: a) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 2 3 100 . . 6,3.12 21.3,6 3 5 7 9 1 1 1 1 2 3 4 100   + + + + − − − −  ÷   + + + + ; b) 1 1 1 3 3 3 3 9 7 11 5 25 125 625 4 4 4 4 4 4 4 9 7 11 5 25 125 625 − − − − − + − − − − −  , ngày 21/ 10/ 2013 日 T/M BGH !B #$ %&'() 11 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014 *+,   - Kiến thức: Tiếp tục củng cố cho Hs các kiến thức cơ bản về đ/n số hữu tỉ, quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ, quy tắc các phép toán trong. - Kĩ năng: - Thực hiện các phép tính - Thái độ: Nghiêm túc, tính cẩn thận, linh hoạt và sáng tạo. ./0 GV: bài tập HS: Ôn tập theo HD của GV. Máy tính bỏ túi.  1 23456  789Dạy ngày /10/ 2013 Lớp 7A Sĩ số: vắng :;<=>? Chữa bài tập về nhà HD a) = 3 n (3 2 + 1) - 2 n (2 2 +1)= 3 n .10 - 2 n .5 Vì 3 n .10 M 10, 2 n .5 M 10 nên hiệu chia hết cho 10. b) = 3 n + 1 (3 2 +1) + 2 n+2 (2+1) = 3 n .3.2.5 + 2 n+1 .2.3 = 6(3 n .5 + 2 n + 1 ) M 6 <@ So sánh a) 2 11+ và 3 5+ và 3 5+ ; b) 21 5− và 20 6− c) 57 + với 248 + d) ( ) 2 501− với 6 Giair a) Vì 2 < 3 nên 2 3; 11 25 5< < = nên 2 11 3 5+ < + b) vì 21 20; 5 6> < nên 21 5− > 20 6−  Tìm x, y, z biết a/ 3(x-2) – 4(2x+1) – 5(2x+3) = 50 b/ 22 21 12 3 1 4: 2 1 3 =       +− x c/ 2 52 15 35 37 23 xzzyyx − = − = − và 10x - 3y - 2z = -4 CD:E+ 2*  (2 điểm) Thực hiện phép tính a/ 5 1 5 5 1 2 A : : 9 11 22 9 15 3     = − + −  ÷  ÷     ( ) ( ) 12 5 6 2 10 3 5 2 6 3 9 3 2 4 5 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 B − − = − + + (2 điểm) So sánh hợp lý: a) 200 16 1       và 1000 2 1       b) (-32) 27 và (-18) 39 (3 điểm) Tìm x biết: a) (2x-1) 4 = 16 b) (2x+1) 4 = (2x+1) 6 c) x 3 8 20+ − = (2 điểm). Tìm các số x, y, z biết : a) (3x - 5) 2006 +(y 2 - 1) 2008 + (x - z) 2100 = 0 b) 4 z 3 y 2 x == và x 2 + y 2 + z 2 = 116 CF&FE.CE+ 12 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014  (2 điểm) Tính đúng mỗi ý cho 1 đ (2 điểm) So sánh hợp lý: a) Biến đổi và kết luận được 200 16 1       < 1000 2 1       b) 32 27 = 275 )2( = 2 135 < 2 156 = 2 4.39 = 16 39 < 18 39 ⇒ -32 27 > -18 39 ⇒ (-32) 27 > (-18) 39 (3 điểm) Tìm đúng mỗi ý cho 1đ a) (2x-1) = 2 hoặc (2x-1) = - 2 b) (2x+1) 4 - (2x+1) 6 = 0 (2x+1) 4 ( 1 - (2x+1) 2 ) = 0 (2x+1) 4 = 0 hoặc 1 - (2x+1) 2 = 0 c) x 3 8 20+ − = GH x 3 28+ = x+ 3 = 28 hoặc x +3 = -28……… (2 điểm). Tìm đúng mỗi ý cho 1 đ a) (3x - 5) 2006 +(y 2 - 1) 2008 + (x - z) 2100 = 0 3x – 5 = 0 y 2 - 1 = 0 x – z = 0 b) 4 z 3 y 2 x == và x 2 + y 2 + z 2 = 116 2 2 2 y y 3 9 x z x z 2 4 4 16 == = = =   Làm lại bài KT vào vở bài tập BTVN  Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau : A = 1+x +5 B = 3 15 2 2 + + x x So sánh: a) 15 và 235 ; b) 7 15+ và 7 Tìm x biết: a. ( ) 1 4 2 3,2 3 5 5 x − + = − + b. ( ) ( ) 1 11 7 7 0 x x x x + + − − − = !BIDuyệt bài ngày 28 / 10/ 2013 T/M.BGH ! #JK5 L*IMN %&&O 13 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014 *+,  Hs được mở rộng - Kiến thức: - Lũy thừa tính tổng, so sánh hai biểu thức, đổi ra phân số - Kĩ năng: - Thực hiện các phép tính về lũy thừa, so sánh,tìm x - Thái độ: Nghiêm túc, tính cẩn thận, linh hoạt và sáng tạo. ./0 GV: bài tập HS: Ôn tập theo HD của GV. Máy tính bỏ túi.  1 23456  789Dạy ngày /11/ 2013 Lớp 7A Sĩ số: vắng :;<=>? Chữa bài tập về nhà :1.Tính:a. 2015 2 1             4 1 . b. 3025 9 1             3 1 : 2. Rút gọn: A = 20.63.2 6.29.4 8810 945 + − 3. Biểu diễn số thập phân dưới dạng phân số và ngược lại: a. 33 7 b. 22 7 c. 0, (21) d. 0,5(16) HD A = 3 1 )51(3.2 )31.(3.2 20.63.2 6.29.4 810 810 8810 945 = + − = + − c. 33 7 = 0.(21) 22 7 = 0,3(18) 0,(21) = 33 7 99 21 = ; 5,1(6) = 5 6 1 :a) So sánh: 2 30 + 3 30 + 4 30 và 3.24 10 b) So sánh: 4 + 33 và 29 + 14 HD a) 4 30 = 2 30 .2 30 = (2 3 ) 10 .(2 2 )15 >8 10 .3 15 > (8 10 .3 10 )3 = 24 10 .3 Vậy 2 30 +3 30 +4 30 > 3.2 24 b) 4 = 36 > 29 33 > 14 ⇒ 36 + 33 > 29 + 14 :Biết rằng :1 2 +2 2 +3 3 + +10 2 = 385. Tính tổng : S = 2 2 + 4 2 + +20 2 HD Ta có S = (2.1) 2 +(2.2) 2 + + (2.10) 2 =2 2 .1 2 +2 2 .2 2 + +2 2 .10 2 =2 2 (1 2 +2 2 + +10 2 ) =2 2 .385=1540  a) Tính: A = 1 + 3 4 5 100 3 4 5 100 2 2 2 2 + + + + b) Tìm n ∈ Z sao cho : 2n - 3 M n + 1 HD a) A = 2 - 99 100 100 1 100 102 2 2 2 2 − = − b) 2 3 1 5 1n n n− + ⇔ +M M 14 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014  Tìm x biết: a, 327 2+x + 326 3+x + 325 4+x + 324 5+x + 5 349+x =0 b, 35 −x 7≥ HD (1) 04 5 349 1 324 5 1 325 4 1 326 3 1 327 2 =− + ++ + ++ + ++ + ++ + ⇔ xxxxx (0,5 đ ) 0) 5 1 324 1 325 1 326 1 327 1 )(329( =+++++⇔ x 3290329 −=⇔=+⇔ xx  a, Tính tổng: 2007210 7 1 7 1 7 1 7 1       −++       −+       −+       −=S b) Chứng minh rằng mọi số nguyên dương n thì: 3 n+2 – 2 n+2 +3 n – 2 n chia hết cho 10 HD a) 2007432 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 1 −++−+−=S ; 200632 7 1 7 1 7 1 7 1 177 −−+−+−=S 2007 7 1 78 −=S 8 7 1 7 2007 − =⇒ S b)Ta có − +2 3 n )22(33232 222 nnnnnnn −−+=−+ +++ ( ) 10231010.210.35.210.3 22  −− −=−=− nnnnnn  GV hệ thống lại các bài tập đã chữavà cách giải   Tìm số hữu tỉ x, biết : a) ( ) 5 1 − x = - 243 . b) 15 2 14 2 13 2 12 2 11 2 + + + = + + + + + xxxxx Chứng minh rằng a) 2006 10 53 9 + là một số tự nhiên. b) A = 220 11969 + 119 69220 + 69 220119 chia hết cho 102 a) Tính tổng S = 1+5 2 + 5 4 + + 5 200 b)Tính tổng: A= (- 7) + (-7) 2 + … + (- 7) 2006 + (- 7) 2007 . Chứng minh rằng: A chia hết cho 43. ! , Duyệt bài ngày 04/ 11/ 2013 T/M BGH ! #JK5 L*I* *+)FP)*.QQ 15 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014 *+,  Hs được mở rộng - Kiến thức: - Lũy thừa tính tổng, so sánh hai biểu thức,hai tam giác bằng nhau - Kĩ năng: - Thực hiện các phép tính về lũy thừa, so sánh,tìm x - C/m 2 tam giác băng nhau - Thái độ: Nghiêm túc, tính cẩn thận, linh hoạt và sáng tạo. ./0 GV: bài tập HS: Ôn tập theo HD của GV. Máy tính bỏ túi.  1 23456  789Dạy ngày /11/ 2013 Lớp 7A Sĩ số: vắng :;<=>? Chữa bài tập về nhà a) Tính tổng S = 1+5 2 + 5 4 + + 5 200 b)Tính tổng: A= (- 7) + (- 7) 2 + … + (- 7) 2006 + (- 7) 2007 Chứng minh rằng: A chia hết cho 43 c) B = 1 + 2 2 + 2 4 + + 2 100 HD S = 1+25 + 25 2 + + 25 100 2 101 101 25S 25 25 25 24S 25S S 25 1⇒ = + + + ⇒ = − = − Vậy S = 24 125 101 − b) A = 220 11969 + 119 69220 + 69 220119 chia hết cho 102 S = (-3) 0 +(-3) 1 + (-3) 2 +(-3) 3 + + (-3) 2004 . - 3S = (-3).[(-3) 0 +(-3) 1 +(-3) 2 + +(-3) 2004 ] = (-3) 1 + (-3) 2 + +(-3) 2005 ] - 3S - S = [(-3) 1 + (-3) 2 + +(-3) 2005 ]-(3) 0 -(-3) 1 (-3) 2005 . - 4S = (-3) 2005 -1. S = 4 1)3( 2005 − −− = 4 13 2005 + c) B = 1 + 2 2 + 2 4 + + 2 100 = 4 0 + 4 1 + 4 2 + + 4 50 4B = <@  a. Tính tổng: A = (- 7) + (-7) 2 + … + (- 7) 2006 + (- 7) 2007 C/m : A chia hết cho 43. b. C/m: Tổng A= 7 +7 2 +7 3 +7 4 + +7 4n chia hết cho 400 (n ∈ N) c)Tính tổng. S = (-3) 0 + (-3) 1 + (-3) 2 + + (-3) 2004. HD a) Ta có: A = (- 7) + (-7) 2 + … + (- 7) 2006 + (- 7) 2007 ( 1 ) (- 7)A = (-7) 2 + (- 7) 3 + … + (- 7) 2007 + (- 7) 2008 ( 2) ⇒ 8A = (- 7) – (-7) 2008 Suy ra: A = 1 8 .[(- 7) – (-7) 2008 ] = - 1 8 ( 7 2008 + 7 ) * Chứng minh: A M 43 Ta có: A = (- 7) + (-7) 2 + … + (- 7) 2006 + (- 7) 2007 , có 2007 số hạng. Nhóm 3 số liên tiếp thành một nhóm (được 669 nhóm), ta được: A = [(- 7) + (-7) 2 + (- 7) 3 ] + … + [(- 7) 2005 + (- 7) 2006 + (- 7) 2007 ] = (- 7)[1 + (- 7) + (- 7) 2 ] + … + (- 7) 2005 . [1 + (- 7) + (- 7) 2 ] = (- 7). 43 + … + (- 7) 2005 . 43 = 43.[(- 7) + … + (- 7) 2005 ] M 43 Vậy : A M 43 b) A = (7 +7 2 +7 3 +7 4 ) + (7 5 +7 6 + 7 7 +7 8 ) + + (7 4n-3 + 7 4n-2 +7 4n-1 + 7 4n ) 16 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014 = (7 +7 2 +7 3 +7 4 ) . (1+7 4 + 7 8 + +7 4n-4 ). Trong đó : 7 +7 2 +7 3 +7 4 = 7.400 chia hết cho 400 . Nên A  400 C) Chứng tỏ rằng: A = 75. (4 2004 + 4 2003 + . . . . . + 4 2 + 4 + 1) + 25 là số chia hết cho 100 HD: A = 75. (4 2004 + 4 2003 + . . . . . + 4 2 + 4 + 1) + 25 = 75.( 4 2005 – 1) : 3 + 25 = 25( 4 2005 – 1 + 1) = 25. 4 2005 chia hết cho 100  a) Tính tổng M = 1 + (- 2) + (- 2) 2 + …+(- 2) 2006 b)Cho A = )1 100 1 ) (1 4 1 ).(1 3 1 ).(1 2 1 ( 2222 −−−− . Hãy so sánh A với 2 1 − Tìm x,y,z biết : a) 2. 35 − x - 2x = 14 b. 2x = 3y; 5x = 7z và 3x - 7y + 5z = 30 c) 2012 2011 ( 1) 0x y y− + − = R 2012 5 (3 4) 0x y+ + − = SR 2 2 (2 1) 2 8 12 5.2x y x− + − − = − HD : ta có 2011 0x y− ≥ với mọi x,y và (y – 1) 2012 ≥ 0 với mọi y Suy ra : 2012 2011 ( 1) 0x y y− + − ≥ với mọi x,y . Mà 2012 2011 ( 1) 0x y y− + − = ⇒  2011 0 2011, 1 1 0 x y x y y − =  ⇒ = =  − =   a) Chứng minh rằng: 3338 4136 +=A chia hết cho 7 b) Chứng minh rằng: 17101723  baba +⇔+ (a, b ∈ Z ) HD a)Ta có 36 38 = (36 2 ) 19 = 1296 19 = ( 7.185 + 1) 19 = 7.k + 1 ( k ∈ N * ) 41 33 = ( 7.6 – 1) 33 = 7.q – 1 ( q ∈ N * ) Suy ra : 3338 4136 +=A = 7k + 1 + 7q – 1 = 7( k + q) 7M b) ta có 17a – 34 b 17M và 3a + 2b 17 17 34 3 2 17 2(10 16 ) 17a b a b a b⇒ − + + ⇔ −M M M 10 16 17a b⇔ − M vì (2, 7) = 1 10 17 16 17 10 17a b b a b⇔ + − ⇔ +M M a.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 4)2( 3 2 ++x b.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B = (x+1) 2 + (y + 3) 2 + 1 c)Tìm giá trị của x để biểu thức A = 10 - 3|x-5| đạt giá trị lớn nhất B = 1004x − - 1003x + áp dụng bất đẳng thức: x y− ≥ x - y , ta có: B = 1004x − - 1003x + ≤ ( 1004) ( 1003)x x− − + = 2007 Vậy GTLN của B là: 2007. Dấu “ = ” xảy ra khi: x ≤ -1003.  : Cho tam giác ABC, O nằm trong tam giác. a. C/ m: · µ · · BOC A ABO ACO = + + b.Biết · · µ 0 90 2 A ABO ACO + = − và tia BO là tia phân giác của góc B.C/m: Tia CO là tia phân giác của góc C. HDVN: Làm các phần còn lại của BT, Xem lại các bài đã chữa :Tngày 11/ 11/ 2013 T/M BGH ! #* *+)FP)*.QQIQ)Q 17 [...]... bi tp HS: ễn tp C.TIN TRèNH DY HC 1.T chc: Dy ngy /3/ 2014 Lp 7A S s: 2.Kim tra bi c: cha bi tp cho v tit trc 3.Bi mi x +1 x +11 =0 Bi 1 : Tỡm x , bit : ( x 7 ) ( x 7 ) HD : ( x 7) x +1 ( x 7 ) ( x 7) ( x +1) x +11 = 0 ( x 7) x +1 vng 1 ( x 7 ) 10 = 0 1 ( x 7 ) 10 = 0 1 x 7 x+ =0 ữ 0 x 7= 10 x =7x =8 1( x7)10 = 0 ( x 7) =1x =6 2012 Bi 2 : Tỡm x, y bit : x 2011y + ( y 1)... biu thc: a) A = 1 ,7 + 3, 4 x ; b) B = x + 2,8 3,5 ; c) C = 4,3 x + 3 ,7 Giair a) Ta cú: A = 1 ,7 + 3, 4 x 1 ,7, du "=" xy ra 3,4 - x = 0 x = 3,4 Vy minA = 1 ,7 x = 3,4 b) Ta cú: B = x + 2,8 3,5 -3,5, du "=" xy ra x + 2,8 = 0 x = -2,8 Vy minA = - 3,5 x = - 2,8 c) Ta cú: C = 4,3 x + 3 ,7 3 ,7, du "=" xy ra 4,3 - x = 0 x = 4,3 39 GABDHSG Toỏn 7 Nm hc 2013- 2014 Vy minA = 3 ,7 x = 4,3 Duyt bi... ht cho 100 HD: A = 75 (42004 + 42003 + + 42 + 4 + 1) + 25 = 75 .( 42005 1) : 3 + 25 = 25( 42005 1 + 1) = 25 42005 chia ht cho 100 Bi 6 : a) Chứng minh rằng: 3a + 2b 17 10a + b 17 (a, b Z ) b) Cho đa thức f ( x) = ax 2 + bx + c (a, b, c nguyên) CMR nếu f(x) chia hết cho 3 với mọi giá trị của x thì a, b, c đều chia hết cho 3 HD 17 17 17 17 a) ta cú 17a 34 b M v 3a + 2b M 17a 34b + 3a + 2b M... ữ = = b Q = 1, 008 ữ: : 3 6 ữ.2 = 9 17 125 4 4 9 17 125 4 7 125 25 7 4 Bi 2: Tớnh giỏ tr cỏc biu thc sau: 4 4 4 + A = 5 19 23 8 8 8 + 5 19 23 3 4 7 2 5 7 B = + ữ: + + ữ: 5 9 11 5 9 11 Giai 1 1 1 4 4 4 4 + ữ + 5 19 23 4 1 A = 5 19 23 = = = 8 8 8 8 2 1 1 1 + 8 + ữ 5 19 23 5 19 23 3 4 7 2 5 7 3 4 2 5 7 5 9 7 B = + ữ: + + ữ: = + + ữ: = + ữ: = 0 5... x y x y 4.a) Ta cú: M = 3x + 8, 4 14, 2 - 14,2, 38 GABDHSG Toỏn 7 Nm hc 2013- 2014 du "=" xy ra 3x + 8,4 = 0 3x = - 8,4 x = -2,8 Vy minA = - 14,2 x = - 2,8 b) Ta cú: N = 4 x 3 + 5 y + 7, 5 + 17, 5 17, 5, du "=" xy ra 4x - 3 = 0 (1) v 5y + 7, 5 = 0 (2) * T (1) suy ra 4x = 3 x = 3/4; * T (2) suy ra 5y = - 7, 5 y = - 1,5 Vy minN = 17, 5 x = 3/4 v y = - 1,5 c) Ta cú: P = x 2012 + x 2011 = x... C.TIN TRèNH DY HC 1.T chc: Dy ngy /1/ 2014 Lp 7A S s: vng 2.Kim tra bi c: cha bi tp cho v tit trc 3.Bi mi Bi 1: So sỏnh: a) 334 v 520; b) 71 5 v 172 0 Giai a) Ta cú: 334 > 330 = (33)10 = 271 0>2510=(52)10=520 Vy 334 > 520 b) Ta cú: 71 5 < 815 = (34)5 = 320 < 172 0 Vy 71 5 < 172 0 Bi 2: C/mr vi mi s nguyờn n, thỡ: a) 3n + 2 - 2n + 2 + 3n - 2n chia ht cho 10; b) 3n + 3+ 3n + 1+2n + 3+2n + 2 chia ht cho 6 GII a)... 2 y 7 = 0 3) 1 1 1 1 + + + = 1.3 3.5 47. 49 x 1 2 1 2 2 2) ( x 1) + ( y ) + ( z ) = 0 2 3 1 1 1 x + + + = 4) 1.4 4 .7 97. 100 2 HDVN: Bi 1 Tỡm x bit a) 4 4 4 2x + 5 + + + = 1.5 5.9 97. 101 101 1 1 1 1 1 + x = 2 b) 1 1 1 1 5 2 3 4 100 1 c) ( 5x 15 )( 2008x2 + 2008 ) = 0 e) x 5 2 d) 2x2 + 1 = x2 + 50 2 2 2 2 + + + + 60.63 63.66 1 17. 120 2003 5 5 5 5 + + + + v B = 40.44 44.48 76 .80... + + + b) Tỡm x, bit: ữx = 2.3 3.4 4.5 5.6 6 .7 7.8 8.9 9.10 10 1.2 1 HD a Ta cú 1 1 1 1 1 1 1 S = 1 - 2 + 22 23 + 24 25 + + 21000 (1) 2 3 4 5 6 1000 1001 2S = 2 2 + 2 2 + 2 2 +- 2 + 2 (2) Cng (1) v (2) theo v ta c: 1 + 21001 S = 3S = 1 + 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + + + + b Ta cú: 1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6 .7 7.8 8.9 9.10 1001 41 1 9 GABDHSG Toỏn 7 Nm hc 2013- 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1... ngy /3/ 2014 Lp 7A S s: 2.Kim tra bi c: cha bi tp cho v tit trc 3.Bi mi Bi 1: Tớnh giỏ tr ca cỏc biu thc sau: vng a P = 0,5 ữ: (3) + ữ: ( 2) 5 3 6 3 1 1 5 2 2 4 1 b Q = 1, 008 ữ: : 3 6 ữ.2 9 17 25 7 4 3 1 1 37 1 3 1 1 1 1 11 1 1 a P = 0,5 ữ: (3) + ữ: ( 2) = ữ ữ+ ữ ữ= + = 5 3 6 2 5 3 3 6 2 30 3 12 60 5 2 116 7 13 59 36 116 7 1 29 2 4 ... = 70 0 , C = 300 Tia phõn giỏc ca gúc A ct BC ti D K AH vuụng gúc vi BC (H BC) Tớnh: ã ã a ) BAC = ? ; b) ã ADH = ? ; c ) HAD = ? A (pp dy tng t) 0 0 0 0 0 ã à à C/m:a) BAC = 180 B + C = 180 (70 + 30 ) = 80 ( ) 1 1 ã ã A b) BAD = DAC = à = 800 = 400 2 2 0 ã à ã ADH = C + CAD = 30 + 400 = 70 0 à c) HAD : H = 900 ã HAD = 900 ã ADH = 900 70 = 200 B Duyt bi , ngy 18/11/2013 T/M.BGH 19 H D C GABDHSG . + (- 7) 2005 ] M 43 Vậy : A M 43 b) A = (7 +7 2 +7 3 +7 4 ) + (7 5 +7 6 + 7 7 +7 8 ) + + (7 4n-3 + 7 4n-2 +7 4n-1 + 7 4n ) 16 GABDHSG Toán 7 Năm học 2013- 2014 = (7 +7 2 +7 3 +7 4 ). 2 n+2 +3 n – 2 n chia hết cho 10 HD a) 20 074 32 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 1 −++−+−=S ; 200632 7 1 7 1 7 1 7 1 177 −−+−+−=S 20 07 7 1 78 −=S 8 7 1 7 20 07 − =⇒ S b)Ta có − +2 3 n )22(33232 222. 12 6 1 7 7 7 3 10 5 − − − + − − < ⇒ < = = + Vậy 15 7 − < 6 5 − . b) 278 278 278 9 2 87 1 37 37 37 9 46 + > ⇒ > = + . Vậy 278 37 > 2 87 46 c) 1 57 1 57 1 57 16 141 47 1 623

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan