0

Hình học 8 chuẩn KTKN

102 1,036 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 14:55

Tuần:1 Ngày soạn: Ngày dạy : Lớp 6A1: Lớp 8A1: Lớp 8A2: Điều chỉnh: Chương I: TỨ GIÁC Tiết 1: TỨ GIÁC I. MỤC TIÊUBÀI HỌC: 1.Kiến thức: HS nắm được các định nghĩa: Tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi. 2.Kĩ năng: Hs biết vẽ, gọi tên các yếu tố, tính số đo các góc của tứ giác. 3. Tư duy: Tích cực, suy luận lô gíc. 4.Thái độ: Vận dụng kiến thức trong bài vào tình huống thực tế đơn giản. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của thầy: giáo án, bảng phụ, dụng cụ vẽ hình. 2. Chuẩn bị của trò: dụng cụ vẽ hình. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Vấn đáp, luyện tập thực hành, phát hiện giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm IV. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY 1. Kiểm tra bài cũ ( Kết hợp trong bài) 2. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu chương (2’) GV: - Giới thiệu chương: Nghiên cứu các khái niệm, tính chất của khái niệm, cách nhận biết, nhận dạng hình với các nội dung sau: ? HS mở phần mục lục trang 135/SGK, và đọc các nội dung học của chương I. - Các kĩ năng cần đạt: Vẽ hình, tính toán, đo đạc, gấp hình, lập luận, chứng minh. HS nghe giảng. Hoạt động 2: Định nghĩa (20’) ? HS quan sát hình 1a, b, c và cho biết mỗi hình gồm mấy đoạn thẳng? Đọc tên các đoạn thẳng đó? HS: Hình 1a, b, c gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD, DA. ? Mỗi hình 1a, b, c gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD, DA có đặc điểm gì? GV: Giới thiệu hình 1a, b, c là 1 tứ giác. ? Tứ giác ABCD là hình được định nghĩa như thế nào? ? HS đọc nội dung định nghĩa? ? HS vẽ 1 tứ giác vào vở? ? Hình 2/SGK - 64 có là tứ giác không? Vì sao? GV: Giới thiệu tên gọi khác của tứ giác ABCD, đỉnh, cạnh. ? HS làm ?1 ? GV: Giới thiệu hình 1a là tứ giác lồi. ? Thế nào là tứ giác lồi? GV: Nhấn mạnh định nghĩa, nêu chú ý/SGK - 65. ? HS làm ?2 ? GV: Giới thiệu: + 2 đỉnh cùng thuộc 1 cạnh là 2 đỉnh kề nhau. + 2 đỉnh không kề nhau gọi là 2 đỉnh đối nhau. + 2 cạnh cùng xuất phát tại 1 đỉnh gọi là 2 cạnh kề nhau. + 2 cạnh không kề nhau gọi là 2 cạnh đối nhau. HS: Bất kì 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. HS: Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD, DA trong đó bất kì 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên 1 đường thẳng. HS đọc nội dung định nghĩa. HS vẽ 1 tứ giác vào vở. HS: Hình 2 không là tứ giác vì BC, CD nằm trên cùng 1 đường thẳng. HS: Hình 1a. HS: Nêu nội dung định nghĩa. HS: Trả lời miệng. HS: Nghe giảng. * Định nghĩa: (SGK - 64) B A C D Tứ giác ABCD: + A, B, C, D là các đỉnh. + AB, BC, CD, DA là các cạnh. * Tứ giác lồi: (SGK - 65) Hoạt động 3: Tổng các góc của một tứ giác (7’) ? Nhắc lại định lí về tổng các góc của 1 tam giác? ? Tổng các góc trong tứ giác bằng bao nhiêu? ? HS làm ?3b ? ? Phát biểu định lí về tổng các góc của tứ giác? ? Viết GT, KL của định lí? HS: Tổng các góc trong 1 tam giác bằng 180 0 . HS làm ?3b : Tổng các góc trong tứ giác bằng 360 0 . Vì: - Vẽ đường chéo BD. ∆ ABC:  + 11 ˆˆ DB + = 180 0 ∆ BCD: 0 22 180 ˆ ˆ ˆ =++ DCB 2121 ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ DDCBBA +++++⇒ = 360 0 ⇒  + DCB ˆ ˆ ˆ ++ = 360 0 HS: Phát biểu định lí. HS: Viết GT, KL của định lí. * Định lí: (SGK - 65) B 1 2 A C 1 2 D GT Tứ giác ABCD KL Â+ DCB ˆ ˆ ˆ ++ = 360 0 Chứng minh: (HS tự chứng minh) Hoạt động 4: Củng cố - Luyện tập (13’) ? HS đọc đề bài 1/SGK - 66 (Bảng phụ)? ? HS hoạt động nhóm làm bài? ? Đại diện nhóm trình bày bài? ? 4 góc của tứ giác có thể đều nhọn hoặc đều tù hoặc đều vuông không? ? HS làm bài tập sau: HS đọc đề bài 1/SGK. HS hoạt động nhóm: Hình 5: a/ x = 50 0 ; b/ x = 90 0 c/ x = 115 0 ; d/ x = 75 0 Hình 6: a/ x = 100 0 ; b/ 10x = 360 0 ⇒ x = 36 0 HS: 4 góc của tứ giác có thể đều vuông nhưng không thể đều nhọn hoặc đều tù. Vì: - Tứ giác có 4 góc nhọn ⇒ tổng số đo 4 góc đó < 360 0 . - Tứ giác có 4 góc tù ⇒ Cho hình vẽ: A B 65 0 117 0 1 71 0 D C Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D? ? Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? ? HS nêu cách làm? ? 1 HS lên bảng trình bày bài? ? Nhận xét bài làm? tổng số đo 4 góc đó > 360 0 . - Tứ giác có 4 góc vuông ⇒ tổng số đo 4 góc đó = 360 0 . HS: Cho tứ giác ABCD có:  = 65 0 ; B ˆ = 117 0 ; C ˆ = 71 0 . Yêu cầu tính số đo góc ngoài tại đỉnh D? HS: DD ˆ 180 ˆ 0 1 −= ⇑ ) ˆ ˆ ˆ (360 ˆ 0 CBAD ++−= 1 HS lên bảng trình bày bài. HS: Nhận xét bài làm. Bài tập: A B 65 0 117 0 1 71 0 D C - Tứ giác ABCD có:  + DCB ˆ ˆ ˆ ++ = 360 0 (Đlí) ⇒ 65 0 + 117 0 + 71 0 + D ˆ = 360 0 0 00 107 ˆ 360 ˆ 253 =⇒ =+⇒ D D - Mà: 0 1 180 ˆˆ =+ DD (2 góc kề bù) ⇒ 00 1 73 ˆ 180 ˆ =−= DD 3.Hướng dẫn về nhà (2’) - Học bài. - Làm bài tập: 2, 3, 4, 5/SGK - 66, 67. - Đọc mục: “Có thể em chưa biết”. __________________________________________________________________ Ngày soạn: Ngày dạy : Lớp 8A1: Lớp 8A2: Điều chỉnh: Tiết 2: HÌNH THANG I. MỤC TIÊUBÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang; chứng minh tính chất hình thang. 2. Kĩ năng: Hs biết vẽ hình thang, nhận dạng hình thang. 3. Tư duy: Tích cực, suy luận lô gíc. 4.Thái độ: Có thái độ yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của thầy: giáo án, bảng phụ, dụng cụ vẽ hình. 2. Chuẩn bị của trò:Thước thẳng, thước êke, đọc trước bài mới. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Vấn đáp, luyện tập thực hành, phát hiện giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm IV. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY 1. Kiểm tra bài cũ ( Kết hợp trong bài) ? Phát biểu định lí về tổng các góc của tứ giác? ? Tính số đo của góc C trên hình vẽ sau: A 50 0 1 B 110 0 2 D 70 0 C 2. Bài mới GV: Tứ giác ABCD có gì đặc biệt? Tứ giác ABCD có tên gọi là gì? Đó là nội dung bài hôm nay. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Định nghĩa (18’) GV: Giới thiệu hình thang. ? Thế nào là hình thang? ? HS đọc nội dung định nghĩa? GV: Vẽ hình, hướng dẫn HS cách vẽ. GV: Giới thiệu các yếu tố của hình thang (như SGK – 69). ? HS đọc và làm ?1 (bảng phụ)? ? HS hoạt động nhóm làm ?2? HS nêu định nghĩa. HS đọc nội dung định nghĩa. HS vẽ hình theo hướng dẫn của giáo viên. HS đọc và làm ?1: a/ Tứ giác ABCD là hình thang, vì: BC // AD (2 góc so le trong bằng nhau). Tứ giác EHGF là hình thang, vì: FG // EH (2 góc trong cùng phía bù nhau). b/ 2 góc kề 1 cạnh bên của hình thang bù nhau (2 góc trong cùng phía của 2 đường thẳng song song). HS hoạt động nhóm làm * Định nghĩa: (SGK - 69) A B D H C Hình thang ABCD (AB // CD) + AB, CD là cạnh đáy. + BC, AD là cạnh bên. + BH là 1 đường cao. - Nhóm 1, 3, 5 làm câu a. - Nhóm 2, 4, 6 làm câu b. A B 1 2 1 D 2 C ? Đại diện nhóm trình bày bài? ? HS làm bài tập sau: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ (…): - Nếu 1 hình thang có 2 cạnh bên song song thì …………. - Nếu 1 hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau thì …………. ? HS đọc nội dung nhận xét? GV: Đó chính là nhận xét mà chúng ta cần ghi nhớ để áp dụng làm bài tập, thực hiện các phép chứng minh sau này. ?2: a/ - Xét ∆ ADC và ∆ CBA có:  2 = 2 ˆ C (Vì AB // DC) AC chung  1 = 1 ˆ C (vì AD // BC) ⇒ ∆ ADC = ∆ CBA (g. c. g) ⇒ AD = BC; BA = CD (2 cạnh tương ứng) b/ - Xét ∆ ADC và ∆ CBA có: AB = DC (gt)  2 = 2 ˆ C (Vì AB // DC) AC chung ⇒ ∆ ADC = ∆ CBA (c. g. c) ⇒ AD = BC và  1 = 1 ˆ C ⇒ AD // BC HS điền cụm từ: “hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau” “hai cạnh bên song song và bằng nhau” HS: đọc nội dung nhận xét. * Nhận xét: (SGK - 70) Hoạt động 2: Hình thang vuông (7’) GV: Vẽ 1 hình thang vuông, đặt tên. ? Hình thang trên có gì đặc biệt? GV: Giới thiệu hình thang vuông. ? Thế nào là hình thang vuông? ? Để chứng minh 1 tứ HS: Hình thang có 2 góc vuông. HS: Nêu định nghĩa hình thang vuông. HS: Ta chứng minh tứ * Định nghĩa: (SGK - 70) A B D C ABCD có: AB // CD,  = 90 0 ⇒ ABCD là hình thang giác là hình thang, ta cần chứng minh điều gì? ? Để chứng minh 1 tứ giác là hình thang vuông, ta cần chứng minh điều gì? giác đó có 2 cạnh đối song song. HS: Ta chứng minh tứ giác đó là hình thang có 1 góc vuông. vuông. Hoạt động 3: Củng cố - Luyện tập (10’) ? HS đọc đề bài 7a/SGK - 71? ? HS lên bảng làm bài? ? Nhận xét bài làm? ? HS đọc đề bài 12/SBT - 62? ? HS hoạt động nhóm trình bày bài? B 1 A C 1 2 D ? Đại diện nhóm trình bày bài? HS đọc đề bài 7a/SGK. 1 HS lên bảng làm bài 7a. HS: Nhận xét bài làm. HS đọc đề bài 12/SBT. HS hoạt động nhóm: Vì: BC = CD (gt) ⇒ ∆ CBD cân tại C ⇒ 21 ˆˆ DB = Mà: 21 ˆˆ DD = (gt) ⇒ 11 ˆˆ DB = (2 góc SLT) ⇒ BC // AD ⇒ ABCD là hình thang. Bài 7a/SGK - 71: - Vì ABCD là hình thang ⇒ AB // CD ⇒ x + 80 0 = 180 0 và y + 40 0 = 180 0 ⇒ x = 100 0 và y = 140 0 3.Hư ớng dẫn về nhà (2’) Học bài và Làm bài tập: 7, 8, 9/SGK - 71; 11, 12/SBT - 62. __________________________________________________________________ Ngày soạn: 24/ 08/ 2014 Ngày dạy: 28/ 08/ 2014 Điều chỉnh : ………………… Tuần 2 Tiết 3: HÌNH THANG CÂN TCM CMT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: HS hiểu định nghĩa, các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân, chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân. 2.Kĩ năng: Hs biết vẽ hình thang cân; chứng minh, tính toán. 3. Tư duy: Tích cực, suy luận lô gíc. 4.Thái độ: Có thái độ hợp tác trong hoạt động nhóm. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của thầy: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ. 2. Chuẩn bị của trò: Thước thẳng, thước đo góc, đọc trước bài mới. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Vấn đáp, luyện tập thực hành, phát hiện giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm IV. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY 1. Kiểm tra: ( 5’ ) ? Nêu định nghĩa hình thang? Nêu nhận xét về hình thang có 2 cạnh bên song song, 2 cạnh đáy bằng nhau? 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Định nghĩa (12’) ? HS đọc và làm ?1 ? GV: Giới thiệu hình thang như trên là hình thang cân. ? Thế nào là hình thang cân? ? Muốn vẽ 1 hình thang cân, ta vẽ như thế nào? GV: Hướng dẫn HS vẽ hình thang cân: - Vẽ đoạn DC. - Vẽ góc xDC = góc DCy (thường vẽ góc D < 90 0 ). - Trên tia Dx lấy điểm A ( )A D≠ , vẽ AB // DC (B ∈ Cy). ? Tứ giác ABCD là hình thang cân khi nào? ? Nếu ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) thì có thể kết luận gì về các góc của hình thang cân? HS làm ?1: Hình thang ABCD (AB // CD) có: CD ˆ ˆ = HS: Nêu nội dung định nghĩa. HS: Ta vẽ 1 hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau. HS: Khi AB // CD và  = B ˆ ( CD ˆ ˆ = ) HS:  = B ˆ và CD ˆ ˆ =  + C ˆ = DB ˆˆ + = 180 0 * Định nghĩa: (SGK - 72) A B D C Tứ giác ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) AB // CD ⇔ CD ˆ ˆ = hoặc  = B ˆ * Chú ý: GV: Giới thiệu nội dung chú ý. ? HS đọc và làm ?2 ? ? Nhận xét câu trả lời? HS trả lời ?2: a/ Hình a, c, d là hình thang cân. Hình 24b không là hình thang cân. b/ D ˆ = 100 0 ; I ˆ = 110 0 N ˆ = 70 0 ; S ˆ = 90 0 c/ 2 góc đối của hình thang cân bù nhau. Nếu ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) thì CD ˆ ˆ = và  = B ˆ Hoạt động 2: Tính chất (15’) ? Có nhận xét gì về 2 cạnh bên của hình thang cân? GV: Giới thiệu nội dung định lí. ? HS đọc nội dung định lí? ? HS ghi GT, KL của định lí? ? HS nêu hướng chứng minh định lí trong 2 trường hợp? ? Ngoài ra còn có cách chứng minh nào khác nữa không? A B D E C ? Tứ giác ABCD sau có là hình thang cân không? Vì sao? HS: 2 cạnh bên của hình thang cân bằng nhau. HS đọc nội dung định lí. HS ghi GT, KL của định lí. HS nêu hướng chứng minh: - TH 1: DA ∩ CB tại O AD = BC ⇑ OD - OA = OC - OB ⇑ OD = OC ; OA = OB ⇑ ⇑ ∆ ODC cân tại O; ∆ OAB cân tại O ⇑ ⇑ CD ˆ ˆ = ;  2 = 2 ˆ B ⇑ ⇑  1 = 1 ˆ B ⇑ Hình thang ABCD cân (gt) - TH 2: AD // BC ⇒ AD = BC (hình thang có 2 cạnh bên song song thì bằng nhau). HS: Kẻ AE // BC AD = BC * Định lí 1: (SGK - 72) GT ht ABCD cân (AB // CD) KL AD = BC Chứng minh: (SGK - 73) - TH 1: AB < CD O A B D C - TH 2: AD // BC A B D C 1 1 1 [...]... các cạnh đối song song ? Tứ giác ABCD là hình bình hành khi nào? ? Hình thang có là hình bình hànhkhông? ? Hình bình hành có là hình thang không? ? Hãy tìm trong thực tế hình ảnh của hình bình hành? cặp cạnh đối song song HS: ABCD là hình bình hành ⇔ AD // BC; AB // DC HS: Hình thang không là hình bình hành vì chỉ có 2 cạnh đối song song HS: Hình bình hành là hình thang đặc biệt, có 2 cạnh bên song... nhận biết về hình thang cân 2.Kỹ năng: Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân 3 Tư duy : Rèn cho học sinh tư duy hình học 4.Thái độ: Rèn tư duy suy luận, sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : 1 Chuẩn bị của thầy : Com pa, thước, tranh vẽ , bảng phụ, thước đo góc 2 Chuẩn bị của trì:... được hình thang cân là hình có 1 trục đối xứng 4 Hướng dẫn về nhà (2’) Làm bài tập: 35, 36, 37, 39/SGK - 87 , 88 Đọc và nghiên cứu trước bài: “ Hình bình hành “ Ngày soạn: 20 / 09/ 2014 Ngày dạy: 26/ 09/ 2014 Điều chỉnh : ………………… Tuần 7 Tiết 11: TCM CMT HÌNH BÌNH HÀNH I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: Nắm được định nghĩa h.b.h, các tính chất của hình bình hành, các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình. .. 33/SGK – 83 : 3cm – 83 ? GV: Vẽ phác hình, hướng dẫn HS phân tích 4cm 80 0 x A A B B y 4 4cm 80 0 D HS: Dựng DC = 3 cm, 3cm góc CDx = 80 0 ? Hình nào dựng được HS: A cách C một ngay? khoảng 4cm B nằm trên ? Điểm A, B được xác đường thẳng đi qua A và định như thế nào? song song với DC, B cách D một khoảng 4cm C HS trả lời miệng ? Nêu các bước dựng HS lên bảng dựng hình hình? ? HS lên bảng dựng hình? HS nhận... HS: Hình thang cân có trục Đường thẳng HK là trục GV đưa miếng bìa hình thang đx là đường thẳng đi qua đối xứng của hình thang cân ABCD (AB//CD) hỏi: Hình trung điểm hai đáy và cân ABCD thang cân có trục đx không? Là vuông góc với 2 đáy đường nào? GV thực hiện gấp hình minh HS: Đọc định lí họa ? HS đọc định lí trang 87 - SGK về trục đx của hình thang cân 3 Củng cố: 1p Học thuộc định nghĩa 2 điểm, 2 hình. .. điểm 2 cạnh bên của nối trung điểm … hình thang hình thang b/ Đường trung bình của hình thang đi qua b/ Đ 2 đường chéo của hình thang c/ Đường trung bình của hình thang song c/ Đ song với 2 đáy và bằng nửa tổng hai đáy 4 Hướng dẫn về nhà (2’) - Học thuộc định lí 3, định nghĩa, định lí 4 về đường trung bình của hình thang - Làm bài tập: 23, 24, 25/SGK - 80 ; 37, 38, 40/SBT - 64.Giờ sau : Luyện tập ... của học sinh, rèn phương pháp tự học - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1.Kiểm tra bài cũ: Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang hoặc hình thang vuông ta làm như thế nào? 2 Bài mới : Đặt vấn đề : Hôm nay chung ta tìm hiểu 1 dạng hình thang thường gặp nữa – Hình thang cân Hoạt động của Gv HĐ của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 : Dấu hiệu nhận biết hình. .. khung bảng đen, tứ giác ABCD ở cân đĩa trong hình 65/SGK Hoạt động 2: Tính chất (15’) ? Hình bình hành là tứ giác, HS: Hình bình hành mang là hình thang Vậy trước tiên đầy đủ tính chất của tứ giác, hình bình hành có những tính của hình thang: chất gì? - Trong hình bình hành, tổng các góc bằng 3600 - Trong hình bình hành, các góc kề với mỗi cạnh bù nhau HS: Trong hình bình hành: ? Hãy phát hiện thêm các... 4.Hướng dẫn HS học tập ở nhà: 2p - Học bài : thuộc dấu hiệu nhận biết , xem lại chứng minh các định lí - Làm các bài tập: 14 , 15 (sgk) Ngày soạn: 31 / 08/ 2014 Ngày dạy: 03/ 09/ 2014 Điều chỉnh : ………………… Tuần 3 Tiết 5: LUYỆN TẬP TCM CMT I MỤC TIÊUBÀI HỌC: 1.Kiến thức: Củng cố các kiến thức về hình thang, hình thang cân (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu) 2 Kĩ năng: Hs biết cách vẽ hình, chứng minh hình 3 Tư... thạo thước, compa khi dựng hình 3 Tư duy : Phát triển tư duy cho học sinh 4.Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, cẩn thận khi vẽ hình II/ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: 1 Chuẩn bị của thầy: Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ 2 .Chuẩn bị của trò: Thước thẳng, compa, thước đo góc, đọc trước bài mới III/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Vấn và giải quyết vấn đề IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: 1 Kiểm tra: ( Không . 8A1: Lớp 8A2: Điều chỉnh: Tiết 2: HÌNH THANG I. MỤC TIÊUBÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang; chứng minh tính chất hình. động 2: Hình thang vuông (7’) GV: Vẽ 1 hình thang vuông, đặt tên. ? Hình thang trên có gì đặc biệt? GV: Giới thiệu hình thang vuông. ? Thế nào là hình thang vuông? ? Để chứng minh 1 tứ HS: Hình. AD ⇒ ABCD là hình thang. Bài 7a/SGK - 71: - Vì ABCD là hình thang ⇒ AB // CD ⇒ x + 80 0 = 180 0 và y + 40 0 = 180 0 ⇒ x = 100 0 và y = 140 0 3.Hư ớng dẫn về nhà (2’) Học bài và Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học 8 chuẩn KTKN, Hình học 8 chuẩn KTKN,