Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

75 2K 3
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** Tuần 1 Thứ ngày tháng năm 2014 Toán (3 tiết) LUYN TP V SO SNH HAI PHN S A. Mục tiêu: Giúp học sinh : - Củng cố, nắm chắc các kiến thức về so sánh phân số. - Biết làm thành thạo các bài toán về so sánh phân số. - Giáo dục HS yêu thích môn học . B. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy 1. Kiểm tra : Vở bài tập của học sinh. 2. Bài mới: Giới thiệu (ghi) * HSTB, Yếu hoàn thành các bài tập buổi sáng (Nếu cha hoàn thành) Hoạt động của trò Bài 1 (B11-SBT) - Nhận xét, nhấn mạnh 2 cách làm. - HS nêu yêu cầu . - Cá nhân làm vào nháp. - 2 HS chữa bài. Bài 2 (13-SBT) - GV nhn mnh cách l m. - HS nêu yêu cầu . - Cá nhân lên bảng, lớp viết nháp. - 3 HS chữa bài. Giải thích cách làm . a, 29 80 ; 29 21 ; 29 15 ; 29 13 . b, 8 7 ; 10 7 ; 12 7 ; 13 7 c, 8 3 ; 10 3 ; 4 1 ; 40 9 Bải 3: Một kho hàng ngày đầu nhận đợc 60 tấn hàng, ngày thứ hai nhận đợc bằng 3 1 số tấn hàng của ngày đầu. Ngày thứ ba nhận ít hơn ngày đầu 5 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày kho hàng đó nhận đợc bao nhiêu tấn hàng ? ? Bài toán thuộc dạng toán gì ? Cách giải dạng toán ? - Đọc bài, nêu yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - Chữa bài. Đáp số : 45 tấn hàng. Bài 4: Hóy so sỏnh cỏc cp phõn s sau bng cỏch nhanh nht: a) 27 16 v 29 15 b) 2008 2007 v 2009 2008 c) 326 327 v 325 326 . - HS nêu yêu cầu BT. - Cá nhân lên bảng, lớp viết nháp. Li gii a) Ta cú : 27 16 > 29 16 v 29 16 > 29 15 vy 27 16 > 29 15 . b)Ta cú: 1- 2008 2007 = 2008 1 v 1- 2009 2008 = 2009 1 m : 2008 1 > 2009 1 nờn 2008 2007 < 2009 2008 1 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** c) Ta cú : 326 327 = 1 + 326 1 v 325 326 = 1 + 325 1 m 326 1 < 325 1 nờn 326 327 < 325 326 . Bi 5 : (Dnh cho HSG) Hóy vit 5 phõn s khỏc nhau nm gia hai phõn s: 5 2 v 5 3 - c bi - Nờu yờu cu Li gii Ta cú. 5 2 = 65 62 ì ì = 30 12 v 5 3 = 65 63 ì ì = 30 18 m : 5 2 = 30 12 < 30 13 < 30 14 < 30 15 < 30 16 < 30 17 < < 30 18 = 5 3 Vy 5 phõn s tho món iu kin ca bi l: 30 13 ; 30 14 ; 30 15 ; 30 16 ; 30 17 Bài 6 : (Dnh cho HSG) Hóy vit 10 phõn s khỏc nhau nm gia 2 phõn s sau: 101 100 v 102 101 . - HS nêu yêu cầu BT . - HS thảo luận N đôi . - Chữa bài. 3. Củng cố dặn dò: - GV chốt kiến thức bài học. Nhận xét giờ học. - Hớng dẫn HS ôn tập. Thứ ngày tháng năm 201 Toán (3 tiết) LUYN TP V SO SNH HAI PHN S (Tiếp) A. Mục tiêu: Giúp học sinh : - Tiếp tục củng cố, nắm chắc các kiến thức về so sánh phân số. - Biết làm thành thạo các bài toán về so sánh phân số và một số bài toán mở rộng về so sánh phân số. - Giáo dục HS yêu thích môn học . B. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy 1. Kiểm tra : Vở bài tập của học sinh. 2. Bài mới: Giới thiệu (ghi) * HSTB, Yếu hoàn thành các bài tập buổi sáng (Nếu cha hoàn thành) Hoạt động của trò Bài 1 : ẹien daỏu > , < , = vaứo choó chaỏm : a, 7 5 3 4 5 2 10 6 4 1 12 3 - HS nêu yêu cầu . - Cá nhân làm vào nháp. - 3 HS chữa bài. Giải thích cách làm. Giải 2 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** b, 36 27 9 2 6 7 9 7 2 7 79 4 c, 23 15 1 9 27 2 15 14 1 - Nhận xét, nhấn mạnh cách làm. a, 7 5 < 3 4 5 2 < 10 6 4 1 = 12 3 b, c, Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : a, 7 4 = 21 12 8 = 3 11 = 55 10 b, 32 = 24 21 15 6 = 18 9 = 36 4 c, 13 = 143 121 8 = 64 40 6 1 = 7 - GV nhn mnh cách l m. - HS nêu yêu cầu . - Cá nhân lên bảng, lớp làm nháp. - 3 HS chữa bài. Giải thích cách làm . Giải a, 7 4 = 21 12 12 8 = 3 2 11 2 = 55 10 b, c, Bài 3: M cú mt tm vi, ln th nht m ct 5 1 tm vi, ln th hai m ct 3 2 tm vi. Sau hai ln ct tm vi cũn li 14m. Hi: a. Trc khi ct tm vi di bao nhiờu một? b. Mi ln m ct bao nhiờu một vi? ? Bài toán thuộc dạng toán gì ? Cách giải dạng toán ? - Đọc bài, nêu yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - Chữa bài. Bài giải Phân số chỉ số vải mẹ cắt hai lần là : 5 1 + 3 2 = 15 13 (tấm vải) Phõn s ch 14m vi l : 1 - 15 13 = 15 2 a, Trc khi ct tm vi di l : 14 : 15 2 = 105 (m) b, S một vi Ln th nht m ct l : 105 ì 5 1 = 21 (m) S một vi m ct ln th hai l : 105 ì 3 2 = 70 (m) Đáp số : a, 105m vi b, 21m v 70m Bài 4: (Dnh cho HSG) Hóy vit 4 phõn s khỏc nhau ln hn 6 1 v bộ hn 2 1 . - Nhấn mạnh cách làm ? - HS nêu yêu cầu BT. - Cá nhân lên bảng, lớp làm nháp. Li gii Ta cú: 18 3 36 31 6 1 = ì ì = 18 9 92 91 2 1 = ì ì = Vit Wc 4 phõn s khỏc nhau tho món yờu cu bi l : 18 7 ; 18 6 ; 18 5 ; 18 4 Bi 5 : : (Dnh cho HSG) So sánh các phân số bằng cách hợp lí : a, 27 13 và 41 27 - Nêu yêu cầu. - Làm bài vào vở. - 2 HS chữa bài. 3 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** b, 1999 1998 và 2000 1999 Bài 6 : (Dnh cho HSG) Tỡm x l s t nhiờn sao cho : a, x 4 > 5 2 (x > 0) b, 25 x = x 4 ( x > 0) - HS nêu yêu cầu BT . - HS thảo luận N đôi . - Chữa bài. Bài giải a., Ta cú : 10 4 25 22 5 2 = ì ì = x 4 > 5 2 hay x 4 > 10 4 thỡ x < 10. Vy x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 b., 25 x = x 4 , ( x > 0) Nhõn c hai v vi x ta Wc: 4 25 = ì xx Vy =ì xx 25 x 4 = 100 Vỡ =ì xx 100 nờn x = 10 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn HS ôn tập. Tuần 3 Thứ ngày tháng năm 20 Toán (3 tiết) LUYN TP V PHẫP CNG, TR HAI PHN S. A. Mục tiêu: Giúp học sinh : - Củng cố cho HS về phân số thập phân. - Củng cố, nắm chắc các kiến thức về cng, tr phân số. - Biết làm thành thạo các bài toán về so sánh phân số và một số bài toán mở rộng về phân số. - Giáo dục HS yêu thích môn học . B. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy 1. Kiểm tra : Vở bài tập của học sinh. 2. Bài mới: Giới thiệu (ghi) * HSTB, Yếu hoàn thành các bài tập buổi sáng (Nếu cha hoàn thành) Hoạt động của trò Bài 1 (Bài 22 SBT) ? Nêu cách làm ? - Đọc bài, nêu yêu cầu. - HS làm bài vào nháp. - Chữa bài. 10 5 52 51 2 1 = ì ì = ; 100 175 254 257 4 7 = ì ì = B i 2 (B i 25 SBT) - c bi, nờu yờu cu. - HS lm bi vo vở. - HS cha bi. a, 12 17 12 8 12 9 3 2 4 3 =+=+ 4 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** ? Nờu cỏch thc hin ? 21 8 21 6 21 14 7 2 3 2 == b, 2 + 7 19 7 5 7 14 7 5 =+= 5 3 5 10 5 13 2 5 13 == - Cỏc phn cũn li tng t. Bài 3 (Dnh cho HSG) Tỡm mt phõn s bit rng nu nhõn t s ca phõn s ú vi 2, gi nguyờn mu s thỡ ta Wc mt phõn s mi hn phõn s ban u l 36 7 - GV nhấn mạnh cách làm . - HS nêu yêu cầu . - Cá nhân làm vào nháp. - HS chữa bài. Giải thích cách làm. Bi gii : Nu nhõn t s ca phõn s ú vi 2, gi nguyờn mu s ta Wc phõn s mi. Vy phõn s mi gp 2 ln phõn s ban u, ta cú s : Theo sơ đồ, phõn s ban u l : Đáp số : 36 7 - GV nhấn mạnh cách làm . Bài 4 (Dnh cho HSG): Tỡm mt phõn s bit rng nu ta chia mu s ca phõn s ú cho 3, gi nguyờn t s thỡ giỏ tr ca phõn s tng lờn 9 14 . - Đọc bài, nêu yêu cầu. - Thảo luận N đôi. - Chữa bài. Bi gii Khi chia mu ca phõn s cho 3, gi nguyờn t s thỡ ta Wc phõn s mi nờn phõn s mi gp 3 ln phõn s ban u, ta cú s : Theo s , Phõn s ban u l : Đáp số : 9 7 5 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** Bài 5 (Dnh cho HSG) An ngh ra mt phõn s. An nhõn t s ca phõn s ú vi 2, ng thi chia mu s ca phõn s ú cho 3 thỡ An Wc mt phõn s mi. Bit tng ca phõn s mi v phõn s ban u l 9 35 . Tỡm phõn s An ngh. - Đọc bài, nêu yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - Chữa bài. Bi gii Khi nhõn t s ca phõn s An ngh vi 2 ng thi chia mu s ca phõn s ú cho 3 thỡ Wc phõn s mi. Vy phõn s mi gp phõn s ban u s ln l : 2 x 3 = 6 (ln), ta cú s : Theo s , Phõn s ban u l : Đáp số : 9 5 ? Bài toán thuộc dạng toán gì ? Cách giải dạng toán ? 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn HS ôn tập. Thứ ngày tháng năm 201 Toán (3 tiết) LUYN TP V PHẫP CNG, TR PHN S (tiếp) A. Mục tiêu: Giúp học sinh : - Tiếp tục củng cố, nắm chắc các kiến thức về phân số thập phân, về phép cng, tr phân số. - Biết làm thành thạo các bài toán về phân số và mở rộng về phân số. - Giáo dục HS yêu thích môn học . B. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy 1. Kiểm tra : Vở bài tập của học sinh. 2. Bài mới: Giới thiệu (ghi) * HSTB, Yếu hoàn thành các bài tập buổi sáng (Nếu cha hoàn thành) Hoạt động của trò B i 1 (B i 23 SBT) ? Nờu cỏch thc hin ? - c bi, nờu yờu cu. - HS lm bi vo nhỏp. - HS cha bi. 100 15 520 53 20 3 = ì ì = 100 9 3:300 3:27 300 27 == 6 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** 100 40 10:1000 10:400 1000 400 == Bài 2 (Bài 26 SBT) ? Nêu cách làm ? - Nêu yêu cầu. - Làm bài vào vở. - Chữa bài a, ++ +=+++ 5 4 5 1 9 7 9 2 5 4 9 7 5 1 9 2 = 211 5 5 9 9 =+=+ b, Bài 3 (Bài 30 SBT) - Đọc bài,. tìm hiểu bài. - HS làm bài vào vở. - Chữa bài. Giải Cả hai ngày bạn Hà đọc đợc là : 15 11 3 1 5 2 =+ (quyển sách) Phân số chỉ phần quyển sách bạn Hà cha đọc là : 1 - 15 11 = 15 4 (quyển sách) Đáp số : 15 4 quyển sách B i 4 (Dành cho HS khá, giỏi) Tính nhanh 8802005126 10001252006 ì +ì - Nêu yêu cầu. - Thảo luận N đôi. - Chữa bài. Đáp số : 1 Bài 5 (Dnh cho HS khá, giỏi) Cho phân số 57 13 hãy tìm một số sao cho đem tử số cộng với số đó và đem mẫu số trừ đi số đó ta đợc phân số mới bằng phân số tối giản 7 3 . - HS nêu yêu cầu . - Cá nhân làm vào nháp. - HS chữa bài. Giải thích cách làm. Bài giải Tổng của tử số và mẫu số của phân số đã cho là: 13 + 57 = 70 Khi thêm vào tử số và bớt đi ở mẫu số của một phân số cùng một số thì tổng của tử số và mẫu số không thay đổi. Vậy tổng của tử số và mẫu số của phân số mới vẫn là 70. Do rút gọn phân số mới ta đợc phân số 7 3 . Coi tử số là 3 phân fbằng nhau thì mẫu số là 7 phần nh thế. Tổng số phần bằng nhau của tử số và mẫu số của phân số mới là: 3 + 7 = 10 (phần) Tử số của phân số mới là: 70 : 10 x 3 = 21 Số cần tìm là: 21 - 13 = 8 Thử lại: 7 3 49 21 857 813 == + (đúng). Đáp số : 8 7 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** Bài 6: (Dnh cho HSG) Ba lớp 4A; 4B và 4C chia nhau tiền thởng. Lớp 4A lấy 4 1 số tiền rồi bớt lại 50 000đồng, lớp 4B lấy 5 3 số tiền còn lại rồi bớt lại 40 000đồng. Phần còn lại là của lớp 4C, lớp 4C nhận đợc tất cả 240 000đồng. Hỏi số tiền th- ởng đem chia là bao nhiêu ? - Đọc bài, nêu yêu cầu. - HS thảo luận N đôi. - Chữa bài. Bài giải Theo bài ra ta có sơ đồ Số tiền còn lại sau khi lớp 4A lấy: Nếu lớp 4B không bớt lại 40 000 đồng thì lớp 4C chỉ nhận đợc số tiền là: 240 000 40000 = 200 000 (đồng) Phân số tơng ứng với 200 000 đồng là: 1 - 5 2 5 3 = (số tiền còn lại) Số tiền còn lại là : 200 000 : 5 2 = 500 000(đồng) Ta có sơ đồ: Số tiền thởng: Nếu lớp 4A không bớt lại 50 000đồng thì số tiền còn lại là: 500 000 50 000 = 450 000(đồng) Phân số tơng ứng với 450 000đồng là: 1 - 4 1 = 4 3 (số tiền thởng) Vậy số tiền thởng đem chia là: 450 : 4 3 = 600 000(đồng) Thử lại: (600 000 ì 4 1 - 50 000) = 100 000; (600 000 - 100 000) ì 5 3 - 40 000 = 260 000 100 000 + 260 000 + 240 000 = 600 000 (đúng) Đáp số: 600 000đồng. 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn HS ôn tập. 8 Lớp 4B 4C: 240000 đồng 40000 đồng Lớp 4A 50 000 đồng 500 000đồng Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** Tuần 4 Thứ ngày tháng năm 201 Toán (3 tiết) Luyện tập về giảI toán I. Mục tiêu:- Củng cố cách giải bài toán:Tìm 2 số khi biết tổng(hoặc hiệu) và tỉ số của 2 số đó - Rèn kỹ năng giải bài toán có lời văn cho HS. - GDHS học tốt môn toán. II- Đồ dùng : GV : SBT ; HS : SBT, nháp, vở. III. Hoạt động dạy- học: Hoạt động của thầy 1.Kim tra : Nêu các bớc giải bài toán tổng- tỉ ; hiệu - tỉ ? 2. Bài mới : Gii thiu (ghi) Hớng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 48 (SBT-11): - Bài toán thuộc dạng toán nào ( Dạng toán tổng- tỉ ) - GV nhận xét, chốt KQ đúng Hoạt động của trò - HS nêu. - HS đọc đề bài, xác định dạng toán. - HS làm bài vào nháp. Chữa bài. Bài giải : Cả 2 ngày bán đợc số đờng là : 40 ì 2 = 80 ( kg). Ta có sơ đồ : ? kg ? kg Tổng số phần bằng nhau là : 3 + 5 = 8(phần) Ngày thứ nhất bán đợc số đờng là : 80 : 8 ì 3 = 30 ( kg). Ngày thứ hai bán đợc số đờng là : 80 30 = 50 ( kg ). Đáp số : Ngày thứ nhất : 30kg Ngày thứ hai : 50 kg. Bài 49 (SBT-11): Yêu cầu HS làm vào vở. Củng cố dạng toán: Tổng- tỉ - HS đọc bài toán rồi tự làm bài vào vở. - 1 HS chữa bài. Bài giải Táo : Cam 18 quả 9 Ngày thứ nhất Ngày thứ hai 80 kg Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 2015 ***************************************************************************************************** Xoài : Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 1 + 3 = 6(phần) Số quả táo là : 18 : 6 ì 2 = 6 (quả). Đáp số : 6 quả táo. Bài 50 (SBT-11): Yêu cầu HS làm vào vở. - HS đọc bài toán rồi tự làm bài vào nháp. - 1 HS chữa bài. Bài giải Hiệu số phần bằng nhau là : 9 7 = 2 (phần). Số học sinh nữ là : 4 : 2 ì 7 = 14(học sinh). Số học sinh nam là : 14 + 4 = 18(học sinh). Đáp số : 18 học sinh nam 14 học sinh nữ Củng cố dạng toán: Hiệu- tỉ - GV chấm chữa2 bài cho HS, nhận xét - 2 HS chữa bài. - HS khác nhận xét. - HS nhắc lại cách giải 2 dạng toán trên. 3- Củng cố dặn dò: TK bài - Nhận xét tiết học. - Về nhà xem lại các bớc giải bài toán tỷ lệ thuận. Thứ ngày tháng năm 201 Toán (3 tiết) Luyện tập về giảI toán I. Mục tiêu: Giúp học sinh : - Tiếp tục củng cố cách giải bài toán:Tìm 2 số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của 2 số đó - Rèn kỹ năng giải bài toán có lời văn cho HS. - Mở rộng kiến thức cho HS thông qua các bài toán. - GDHS học tốt môn toán. II- Đồ dùng : GV : SBT ; HS : SBT, nháp, vở. III. Hoạt động dạy- học: 10 [...]... tiết) LUYệN tập chung A Mục tiêu: Giúp học sinh : - Biết chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo độ dài, khối lợng, diện tích - Biết giải các bài toán về quan hệ tỉ lệ dạng 1 và dạng 2 Các bài toán về hình học - Giáo dục học sinh lòng say mê học toán B Đồ dùng dạy học: GV: SBTT HS: SBTT, vở, nháp C Hoạt động dạy học: 18 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 *****************************************************************************************************... 72 72dm2 = m2 100 6 5dm2 6 cm2 = 5 dm2 100 5m2 38dm2 = 5 - Nêu yêu cầu, làm nháp - Chữa bài 3m2 5 cm2 > 3 05 cm2 6dam2 15m2 > 6dam2 150 dm2 3 yến 7kg < 307 kg 6km 5m = 60hm 50 dm - Nêu yêu cầu - Làm bài vào vở - Chữa bài 3 2 m = 6000 cm2 5 3 b) m = 60 cm 5 1 c) kg = 250 g 4 - Nhận xét, cho HS giải thích cách d) 3 km2 = 3 750 00m2 8 làm a) 19 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 *****************************************************************************************************... nhận xét - HS đọc BT- làm nháp, chữa bài- nhận xét 1 25 2 15 = 0,1 ; = 2 ,5 ; = 21 ,5 ; 10 10 10 1 25 2 75 b) = 0,01 ; =0, 25 ; =2, 75 ; 100 100 100 19 95 = 19, 95 ; 100 1 56 c) = 0, 001 ; = 0, 056 ; 1000 1000 702 2 154 = 0,702 ; =2, 154 ; 1000 1000 a) - GV nhận xét, củng cố cách viết phân số thập phân dới dạng STP 21 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 *****************************************************************************************************... HD học sinh làm bài: Bài 1(B 75. SBT- 15) - HS đọc BT- Làm bảng con a) 38m2 25dm2 = 38 25 dm2 15dm2 9cm2 = 150 9 cm2 - GV nhận xét 10 cm2 6mm2 = 1006 mm2 - Nêu cách làm ? b) Tơng tự - HS đọc BT Bài 2 (B77.SBT- 15) : - HS làm nháp, chữa bài 16 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 ***************************************************************************************************** 15 2 15 a) 9m2 15dm2... yêu cầu - Làm vào vở - Chữa bài 4,17 < 5, 03 58 ,9 < 59 ,8 8 ,54 = 8 54 100 2,174 < 3,009 5, 06 = 5, 06 - Nêu yêu cầu - Làm vào vở - Chữa bài Xếp các số theo thứ tự lớn dần : 5, 061; 5, 126; 5, 216; 5, 610; 5, 621 - Nêu yêu cầu - Làm vào vở - Chữa bài Xếp các số theo thứ tự bé dần : 72,91; 72,901 ; 72,19; 72,099; 72,009 22 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 *****************************************************************************************************... dấu ? Bài 5: Xếp các số sau theo thứ tự từ - Nêu yêu cầu 23 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 ***************************************************************************************************** bé -> lớn - HS làm vào nháp - Chữa bài 5, 126; 5, 621; 5, 216; 5, 061; Xếp các số theo thứ tự từ bé -> lớn : 5, 610 5, 061; 5, 126; 5, 216; 5, 610; 5, 621 - Nêu yêu cầu Bài 6 (Dành cho HS khá, giỏi) - HS... 100 5 9ha 5dm2 = 90000 m2 100 35 35cm2 = m2 10000 26m2 17dm2 = 26 - Nhấn mạnh, giải thích cách làm ? Bi 8 (Dnh cho HS khá, gii) Tỡm x : 12 + x 4 = 17 + x 5 1 1 b) x x 2 + x x = 27 2 2 a) - Tự đọc và tìm hiểu đề bài - Tự làm bài vào nháp - Chữa bài 12 + x 4 = 17 + x 5 (12 + x) ì 5 4 ì (17 + x) = 5 ì (17 + x) (17 + x) ì 5 => (12 + x) ì 5 = 4 ì (17 + x) a) 15 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15. .. đánh đánh giá - GV cho điểm 2 Bài mới: * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học * HD học sinh làm bài: - HS nêu yêu cầu Bài 1.(B 159 -SBT) - HS làm bài vào bảng - 3 HS chữa bài - Nêu cách làm ? Bài 2(B170-SBT) c)9 ,5, 58 2,7 1 4 5 3 ,54 1 08 00 19,1 ,52 3,6 13,04 2, 05 1 1 5 5,32 0 740 6,36 072 1 250 00 020 - HS đọc bài tập - HS làm nháp - HS nêu kết quả, chữa bài *Khoanh vào D 0,0 05 (vì 4,6 ì 2,34 + 0,0 05. .. bài Tuần 6 Thứ a ngà ytháng Toán (3 tiết) năm 201 Luyện tập A Mục tiêu: - Củng cố cách viết, cách đổi các số đo đại lợng - Giải bài toán có văn liên quan đến đơn vị đo đại lợng - Mở rộng giải các bài toán có liên quan đến các số đo đại lợng và các dạng toán đã học - Giáo dục lòng say mê học toán cho HS B Đồ dùng dạy học: GV: SBTT HS: SBTT, nháp, vở, bảng con C Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy... 68,9 + 3,6 = 72 ,5 Số thứ ba là : 72 ,5 + 8,4 = 80,9 Đáp số: STN: 72 ,5 STH: 68,9 STB: 80,9 3 Củng cố Dặn dò: TK bài học - Nhận xét giờ học - Dặn HS VN ôn lại bài 28 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm học : 2014 20 15 ***************************************************************************************************** Tuần 12 Toán (3 tiết) Luyện tập về cộng, trừ số thập phân I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Củng cố . 3 25 326 = 1 + 3 25 1 m 326 1 < 3 25 1 nờn 326 327 < 3 25 326 . Bi 5 : (Dnh cho HSG) Hóy vit 5 phõn s khỏc nhau nm gia hai phõn s: 5 2 v 5 3 - c bi - Nờu yờu cu Li gii Ta cú. 5 2 =. hai lần là : 5 1 + 3 2 = 15 13 (tấm vải) Phõn s ch 14m vi l : 1 - 15 13 = 15 2 a, Trc khi ct tm vi di l : 14 : 15 2 = 1 05 (m) b, S một vi Ln th nht m ct l : 1 05 ì 5 1 = 21 (m) S. bài. 10 5 52 51 2 1 = ì ì = ; 100 1 75 254 257 4 7 = ì ì = B i 2 (B i 25 SBT) - c bi, nờu yờu cu. - HS lm bi vo vở. - HS cha bi. a, 12 17 12 8 12 9 3 2 4 3 =+=+ 4 Giáo án bồi dỡng lớp 5 Năm

Ngày đăng: 30/11/2014, 15:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 0,4671 : 17,3 6,9106 : 6,34

    • Giải

      • Giải

      • Giải

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan