Giáo án sinh học lớp 6 trọn bộ

98 2.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:43

CHƯƠNG I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN .Ngày soạn : 1682014 Tiết 1: TẬP HỢP . PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢPNgày soạn : …82014I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: HS được làm quen với khái niệm tập hợp qua các ví dụ về tập hợp thường gặp trong toán học và trong đời sống.+ HS nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước.+ HS biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán. Biết sử dụng kí hiệu  ; . Kĩ năng: Rèn luyện cho HS tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. CHNG I : ễN TP V B TC V S T NHIấN . Ngy son : 16/8/2014 Tit 1: TP HP . PHN T CA TP HP Ngy son : /8/2014 I. MC TIấU BI HC - Kin thc: HS c lm quen vi khỏi nim tp hp qua cỏc vớ d v tp hp thng gp trong toỏn hc v trong i sng. + HS nhn bit c mt i tng c th thuc hay khụng thuc mt tp hp cho trc. + HS bit vit mt tp hp theo din t bng li ca bi toỏn. Bit s dng kớ hiu ; . - K nng: Rốn luyn cho HS t duy linh hot khi dựng nhng cỏch khỏc nhau vit mt tp hp. - Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn. II. tài liệu và ph ơng tiện : - Giáo viên: Phấn màu, phiếu học tập in sẵn bài tập, bảng phụ viết sẵn đầu bài các bài tập củng cố.Giáo án,sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III . Tiến trình dạy - học: 1. Tổ chức lớp . 1 6A : 4 6A : 6A 3 : 2. Kiểm tra bài cũ . - Dặn dò HS chuẩn bị đôg dùng học tập, sách vở cần thiết ( ) - GV giới thiệu nội dung chơng I nh SGK . 3. Bài mới . a. Giới thiệu bài học : GV giới thiệu nội dung chơng trình toán 6 b. Dạy học bài mới : Họat động của GV . Hoạt động của HS. A. Hoạt động 1: Các ví dụ. - GV cho HS quan sát H1 SGK và giới thiệu các VD nh SGK. - GV lấy thêm một số ví dụ ngay trong tr- ờng, lớp. +HS quan sát hình SGK . + Cho HS lấy thêm các ví dụ. - Tập hợp những chiếc bàn trong lớp học. - Tập hợp các cây trong sân trờng. - Tập hợp các ngón tay của bàn tay. B.Hoạt động 2: Cách viết và các kí hiệu - GV đa ra cách viết, kí hiệu, khái niệm phần tử. - HS chú ý nghe và ghi cách ký hiệu : Cách viết. Các kí hiệu: - Dùng chữ cái in hoa để đặt tên cho tập hợp. 1 - GV giới thiệu cách viết tập hợp nh chú ý trong SGK. - Hỏi: Hãy viết tập hợp B các chữ cái a, b, c ? Cho biết các phần tử của B ? - Gọi HS lên bảng. - Hỏi: Số 1 có là phần tử của tập hợp A không ? Tơng tự số 5 ? - Cho HS đọc chú ý trong SGK. - GV giới thiệu cách viết tập hợp A bằng 2 cách: liệt kê, chỉ ra tính chất đặc trng. - Yêu cầu HS đọc phần đóng khung trong SGK. - GV giới thiệu cách minh hoạ tập hợp A, B nh SGK. - Cho HS làm ?1 ; ?2 theo nhóm. - Gọi đại diện nhóm lên bảng chữa. - VD: Tập hợp các số tự nhiên < 4: A = {0 ; 1 ; 2 ; 3}. 0 ;1 ;2 ; 3 là các phần tử của tập hợp A. * Chú ý: SGK. B = {a, b, c}. 1 A ; 5 A . * Cách viết tập hợp: SGK. - Minh hoạ A, B: - HS làm các ? SGK . ?1. Tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7. C 1 : D = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. C 2 : D = {x N ; x < 7}. 2 D ; 10 D . ?2. M = {N ; H; A; T; R; G}. 4. Hoạt động nối tiếp - Cho HS làm tại lớp bài tập 3, 5. - Phiếu học tập in bài 1 ; 2; 4 . HS làm bài tập vào phiếu. GV thu, chấm. 5. Dự kiến kiểm tra, đánh giá - Phần chú ý trong SGK. - Làm bài tập 1 đến 8 <3, 4 SBT>. ______________________________________ Ngày soạn : 16/8/2014 Tiết 2: tập hợp các số tự nhiên Ngày giảng : /8/2014 I. Mục tiêu bài học - Kiến thức: HS biết đợc tập hợp các số tự nhiên, nắm đợc các quy ớc về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số, nắm đợc điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số. HS phân biệt đợc các TH N N* , biết sử dụng các kí hiệu và , biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trớc của một số tự nhiên. - Kĩ năng: Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu. - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. 2 II.TàI LIệU Và PHƯƠNG TIệN - Giáo viên: Phấn màu, mô hình tia số, bảng phụ ghi đầu bài tập.Giáo án,sách giáo khoa sách bài tập - Học sinh: Ôn tập các kiến thức lớp 5.Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III . Tiến trình dạy - học . 1. Tổ chức lớp : 1 6A : 4 6A : 6A 3 2. Kiểm tra bài cũ . - Cho ví dụ về tập hợp, nêu chú ý trong SGK về cách viết tập hợp. - Làm bài tập 7 <3 SBT>. HS2: Nêu cách viết một tập hợp ?Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng 2 cách. Minh họa A bằng hình vẽ. 3. Bài mới . a. Gii thiu bi hc : Viết tập hợp các số tự nhiên ,tập hợp các số tự nhiên khác 0 b. Dy hc bi mi: Hoạt động của GV . Hoạt động của HS . A.Hoạt động 1: 1. Tập hợp N và tập hợp N* - Hãy lấy ví dụ về số tự nhiên ? - GV giới thiệu tập hợp N. - Hãy cho biết các phần tử của tập N ? - GV nhấn mạnh: Các số tự nhiên đợc biểu diễn trên tia số. - GV đa mô hình tia số và yêu cầu HS mô tả lại tia số. - Yêu cầu HS lên bảng vẽ tia số. - GV giới thiệu: Mỗi số tự nhiên đợc biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số a trên tia số là điểm a. - GV giới thiệu tập N*. - GV đa ra bài tập củng cố (bảng phụ). Điền kí hiệu vào dấu " " " 12 N 4 3 N ; 5 N* 5 N ; 0 N* ; 0 N. - HS lấy ví dụ về tập hợp số tự nhiên : +Tập hợp các số tự nhiên: N = {0 ;1 ;2 ; }. +HS biểu diễn trên tia số. * Tập hợp các số tự nhiên khác 0 đợc kí hiệu là N*. N* = {1 ;2 ; 3; 4 ; }. Hoặc N* = {x N/ x 0}. B.Hoạt động 2: 2.Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên (15 ph) - Yêu cầu HS quan sát tia số và trả lời câu hỏi: So sánh 2 và 4 Nhận xét vị trí điểm 2 và điểm 4 trên tia số. - GV giới thiệu tổng quát. - GV giới thiệu kí hiệu: ; . - Cho HS làm bài tập: - HS trả lời câu hỏi của GV ; * Tổng quát: Với a, b N, a < b hoặc b > a trên tia số điểm a nằm bên trái điểm b a b : a < b hoặc a = b b a : a > b hoặc b = a. 3 Viết tập hợp A = {x N/ 6 < x 8} bằng cách liệt kê các phần tử của nó. A = {6 ; 7 ; 8}. - GV giới thiệu tính chất bắc cầu: - Hỏi: Tìm số liền sau của 4 ; số 4 có mấy số liền sau ? - GV giới thiệu: Mỗi số có một số liền sau duy nhất. Tơng tự với số liền trớc. - Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị ? - Yêu cầu HS làm ? trong SGK. - GV nhấn mạnh: Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử. HS đọc phần d, e. * Tính chất bắc cầu: a < b ; b < c thì a < c. ?. 28 ; 29 ; 30 99 ; 100 ; 101. 4. Hoạt động nối tiếp - Cho HS làm bài tập 6, 7 SGK. Hoạt động nhóm bài tập 8, 9 <8>. 5.Dự kiến kiểm tra, đánh giá - Bài trong SGK + vở ghi. - Bài tập 10 <8> và bài tập 10 đến 15 <4, 5 SBT>. _____________________________________ Ngày soạn : 16/8/2014 Tiết 3: ghi số tự nhiên Ngày giảng : /8/2014 I. Mục tiêu bài học : - Kiến thức: HS hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí. HS biết đọc và viết các số La Mã không quá 30. HS thấy đựơc u điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán. - Kĩ năng: kỹ năng biểu diễn số tự nhiên trên trục số ,biểu diễn số tự nhiên dới dạng hệ thập phâp - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. II. tài liệu và ph ơng tiện : - Giáo viên: Bảng phụ . Bảng các chữ số, bảng phân biệt số và chữ số, bảng các số La Mã từ 1 30.Giáo án,sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Ôn tập các kiến thức lớp 5.Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III. Tiến trình dạy - học: 1. Tổ chức lớp : 1 6A : 4 6A : 6A 3 2. Kiểm tra bài cũ . 4 HS1: Viết tập hợp N , N*. Làm bài tập 11 <5 SBT>. HS2: Viết tập hợp B các số tự nhiên không vợt quá 6 bằng 2 cách. - Làm bài tập 10 <8 SBT>. 3. Bài mới . a. Gii thiu bi hc: Hệ thập phân đợc biểu diễn nh thế nào ? Chữ số La Mã đợc biểu diễn nh thế nào ? Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu . b. Dy hc bi mi: Hoạt động của GV . Hoạt động của HS. A. Hoạt động 1: 1. Số và chữ số (10 ph) - Gọi HS lấy một số ví dụ về số tự nhiên. - Chỉ rõ số tự nhiên đó có mấy chữ số ? Là những số nào ? - GV giới thiệu 10 chữ số dùng để ghi số tự nhiên. - Với 10 chữ số trên ta ghi đợc mọi số tự nhiên. - Mỗi số tự nhiên có thể có bao nhiêu chữ số ? Lấy ví dụ. - GV nêu chú ý SGK phần a. - GV lấy VD số 3895 nh SGK. - Hãy cho biết các chữ số của số 3895 ? - Cho HS làm bài tập 11 <10>. HS : lấy ví dụ : Chữ số 0 1 2 3 4 5 đọc là không một hai ba bốn năm - Mỗi số tự nhiên có thể có 1 ; 2 ; 3 chữ số. VD: SGK. * Chú ý: SGK. B. Hoạt động 2: 2. Hệ thập phân (10 ph) - Cách ghi số nói trên là cách ghi số trong hệ thập phân. - Yêu cầu HS làm ? trong SGK. -HS nghe giảng và trả lời câu hỏi của GV : Trong hệ thập phân mỗi chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau thì có những giá trị khác nhau. VD: 222 = 200 + 20 + 2 = 2 . 100 + 2 . 10 + 2 ab = a . 10 + b abc = a . 100 + b . 10 + c. abcd = a . 1000 + b . 100 + c . 10 + d. ?. - Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số là: 999 . - Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987. C.Hoạt động 3: Cách ghi số La mã (10 ph) - GV giới thiệu đồng hồ ghi 12 số La Mã ; Yêu cầu HS đọc. - GV giới thiệu 3 chữ số La Mã để ghi các HS quan sát bảng số La Mã . I V X 1 5 10 5 số đó. - Giới thiệu cách ghi số La Mã đặc biệt. - Mỗi chữ số I ; X có thể viết liền nhau không quá 3 lần. - Yêu cầu HS viết các số La Mã từ 1 đến 10. - Hoạt động nhóm: Viết số La Mã từ 1 đến 30. IV : 4 IX : 9 VI : 6 XI : 10. 4. Hoạt động nối tiếp (6 ph) - Yêu cầu HS nhắc lại chú ý trong SGK. - Làm bài tập 12, 13, 14. 5. Dự kiến kiểm tra, đánh giá (2 ph) - Bài theo SGK + vở ghi. - Bài tập 16, 17 21 <5, 6 SBT>. Ký duyệt giáo án :18/8/2014 ______________________________________________________________________ Ngày soạn : 17/8/2014 Tiết 4: số phần tử của một tập hợp Tập con Ngày giảng : /8/2014 I. Mục tiêu bài học : - Kiến thức: HS hiểu đợc một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có thể có vô số phần tử cũng có thể không có phần tử nào. Hiểu đợc khái niệm tập hợp con và khái niệm hai tập hợp bằng nhau.HS biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là một tập hợp con hoặc không là tập hợp con của một tập hợp cho trớc, biết viết một vài tập hợp con của một tập hợp cho trớc, biết sử dụng đúng các kí hiệu và . - Kĩ năng: Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu và . - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. II.tài liệu và ph ơng tiện : - Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ.Giáo án,sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Ôn tập các kiến thức cũ.Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III. Tiến trình dạy- học: 1. Tổ chức lớp : 1 6A : 2 6A : 6A 3 2. Kiểm tra bài cũ . - HS1: + Chữa bài tập 19 SBT. + Viết giá trị của số abcd trong hệ thập phân dới dạng tổng giá trị các chữ số. - HS2: + Làm bài tập 21 SBT. + Cho biết mỗi tập hợp viết đợc có bao nhiêu phần tử ? 3. Bài mới . 6 a. Gii thiu bi hc:Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? Tập hợp N và tập hợp N* có quan hệ nh thế nào ? b. Dy hc bi mi: Hoạt động của GV . Hoạt động của HS . A.Hoạt động 1: 1. số phần tử của một tập hợp (8 ph) - GV nêu VD về tập hợp nh SGK. - Cho biết mỗi tâph hợp trên có bao nhiêu phần tử ? - Yêu cầu HS làm ?1 ; ?2. - GV giới thiệu: A là tập hợp các số tự nhiên x : x + 5 = 2 thì tập hợp A không có số tự nhiên nào. (phần tử ). A là tập hợp rỗng. - Vậy một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? - Yêu cầu HS đọc chú ý và ghi nhớ trong SGK. - Cho HS làm bài tập 17 SGK. -HS nghe giảng và lấy ví dụ : VD: A = {5} có 1 phần tử. B = {x , y} có 2 phần tử. C = {1 ; 2 ; 3 ; ; 100} có 100 ptử N = {0 ; 1 ; 2 } có vô số phần tử. ?1. D có 1 phần tử. E có 2 phần tử. H có 11 phần tử. ?2. Không có số tự nhiên nào mà x + 5 = 2. - Kí hiệu tập hợp rỗng : . * Chú ý: SGK. * Ghi nhớ: SGK. B. Hoạt động 2: 2.Tập hợp con (15 ph) - Cho HS vẽ hình 11 SGK. - GV vẽ hình lên bảng, dùng phấn màu viết hai phần tử x , y. - Hãy viết các tập hợp E , F ? - Nêu nhận xét về các phần tử của tập hợp E và F ? - Khi nào tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B ? - Yêu cầu HS đọc định nghĩa SGK. - GV giới thiệu kí hiệu: - Cho HS làm ?3. - Yêu cầu HS đọc chú ý SGK. - Yêu cầu HS làm bài tập 19 <13>. HS quan sát hình vẽ trên bảng E F E = {x, y} F = {x ; y ; c , d}. Mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc tập hợp F. Tập hợp E là tập hợp con của tập hợp F. - HS đọc định nghĩa . * Định nghĩa SGK. Kí hiệu: A là tập hợp con của B. A B hoặc B A. (A chứa trong B ; B chứa A). HS làm ?3: M A ; M B. B A ; A B. A và B là hai trờng hợp bằng nhau: 7 A = B. 4.Hoạt động nối tiếp (13 ph). - Yêu cầu HS nêu nhận xét số phần tử của một tập hợp. - Khi nào tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B ? - Khi nào tập hợp A bằng tập hợp B ? - HS làm bài tập 16 , 18 , 20 SGK. 5. Dự kiến kiểm tra ,đánh giá - Mỗi tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? Tập hợp rỗng là tập hợp nh thế nào ?. - Bài tập: 29 33 <7 SBT>. _____________________________________ Ngày soạn : 23/8/2014 Tiết 5: luyện tập Ngày giảng : /8/2014 I. Mục tiêu bài học : - Kiến thức: HS biết tìm số phần tử của một tập hợp (Lu ý các trờng hợp phần tử của một tập hợp đợc viết dới dạng dãy số có quy luật). Vận dung kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế. - Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trớc, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu ; ; . - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. II.tài liệu và ph ơng tiện : - Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ.Giáo án,sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Ôn tập các kiến thức cũ.Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III. Tiến trình dạy- học: 1. Tổ chức lớp : 1 6A : 2 6A : 6A 3 2. Kiểm tra bài cũ : (6phút) - Mỗi tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? Tập hợp rỗng là tập hợp nh thế nào ? - Chữa bài tập 29 SBT. HS2: Khi nào tập hợp A đợc gọi là tập hợp con của tập hợp B ? - Chữa bài tập 32 <7>. 3. Bài mới . a. Gii thiu bi hc:Để củng cố về tập hợp và tập con ta sẽ cùng nhau giải quyết một số bài tập . b. Dy hc bi mi: Hoạt động của GV Hoạt động của HS . A.Hoạt động 1: Luyện tập (38 ph) Dạng 1: Tìm số phần tử của một số tập hợp cho trớc: - Cho HS làm bài tập 21 <14>. - GV gợi ý: A là tập hợp các số tự nhiên tử 8 20. - GV hớng dẫn cách tìm số phần tử của tập -HS đọc đề và nêu cách làm . Bài 21(SGK-14) A = {8 ; 9 ; 10; ; 20}. Có: 20 - 8 + 1 = 13 phần tử. 8 hợp A nh SGK. - Đa ra công thức tổng quát. - HS lên bảng làm phần b. - GV yêu cầu HS làm bài tập 23 theo nhóm. Gọi đại diện nhóm lên trình bày. - Gọi HS nhận xét. Dạng 2: Viết tập hợp - Viết một số tập hợp con của tập hợp cho trớc : - Bài 22: - GV đa đề bài 36 lên bảng phụ. - HS đứng tại chỗ trả lời: GV cho học sinh làm bài tập 24( SGK -14) Dạng 3: Toán thực tế: - GV đa đề bài 25 SGK lên bảng phụ. - Gọi một HS viết tập hợp A và B. TQ: Tập hợp các số tự nhiên từ a b có : (b - a )+ 1 phần tử. B = {10 ; 11 ; 12 ; ; 99}. Có: (99 - 10 )+ 1 = 90 phần tử. Học sinhlàm bài tập theo nhóm : Bài 23. - Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có: (b - a) : 2 + 1 (phần tử). - Tập hợp các số lẻ từ m đến n có: (n - m) : 2 + 1 (phần tử). D = {21 ; 23 ; 25 ; ; 99} Có: (99 - 21) : 2 + 1 = 40 (phần tử) E = {32 ; 34 ; 36 ; 96}. Có: (96 - 32) : 2 + 1 = 33 (phần tử). Giữa các nhóm nhận xét lẫn nhau . -HS đọc và nêu cách làm : Bài 22:(SGK-14) a) C = {0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8} b) L = {11; 13; 15; 17; 19}. c) A = {18 ; 20 ; 22}. d) B = {25 ; 27 ; 29 ; 31}. HS trả lời :Bài 36(SBT 8) 1 A (đúng) ; {1} A (Sai) ; 3 A (sai) ; {2 ; 3} A (đúng); HS lên bảng dùng ký hiệu làm Bài 24(SGK-14) A N B N N* N. HS quan sát Bài 25(SGK-14)và làm . A = {In-đô-nê-xi -a ; Mi-an-ma ; Thai Lan ; Việt Nam }. B = {Xin-ga-po ; Bru-nây ; Cam- pu- chia}. 4. Hoạt động nối tiếp . -Số phần tử của tập hợp ,tập hợp con: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? 9 - Cách tính số phần tử ? 5. Dự kiến kiểm tra đánh giá (1 ph) - Bài tập : 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 40 <SBT>. - HD bài 40.Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số là : 1000 Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số là : 9999 áp dụng bài tập 21( SGK- 14). Ngày soạn : 23/8/2014 Tiết 6: phép cộng và phép nhân Ngày giảng : /8/2014 I. Mục tiêu bài học : - Kiến thức: HS nắm vững các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân số tự nhiên ; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, biết phát biểu và viết dạng tổng quát của tính chất đó. - Kĩ năng: HS biết vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh. HS biết vận dụng hợp lí các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải toán. - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. II.tài liệu và ph ơng tiện : - Giáo viên: Bảng phụ ,thớc kẻ .Giáo án,sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Bảng nhóm , phấn viết . Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III . Tiến trình dạy - học: 1. Tổ chức lớp . 1 6A : 2 6A : 6A 3 : 2. Kiểm tra bài cũ . Làm bài tập : 34 ; 35 <SBT > 3. Bài mới . a. Gii thiu bi hc: Trong phép cộng và phép nhân có một số tính chất cơ bản là cơ sở giúp ta tính nhẩm nhanh.Đó là nội dung bài hôm nay. b. Dy hc bi mi: Hoạt dộng của GV . Hoạt động của HS . A.Hoạt động 1: 1.Tổng và tích hai số tự nhiên (15 ph) - Hãy tính chu vi và diện tích của một sân hình chữ nhật có chiều dài 32 m và chiều rộng bằng 25 m. - Nêu công thức tính chu vi và diện tích ? - Nếu chiều dài sân là a, rộng là b công thức tổng quát ? - GV giới thiệu thành phần phép tính cộng - HS nghe ví dụ và trả lời câu hỏi . VD:Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật: Chiều dài: 32 m. Chiều rộng: 25 m. Giải: Chu vi hình chữ nhật: (32 + 25) . 2 = 114 (m). Diện tích hình chữ nhật: 32 ì 25 = 800 (m 2 ) Tổng quát: P = (a + b). 2 S = a . b 10 [...]... 16 : 23 b) 12.37 + 12 .63 700 Bi 6: (3) Tỡm x ,bit : a) 3.x + 15 = 45 b) 55 5.(x + 3) = 10 Bi 7: (1) Thống kê điểm 10 môn toán trong học kỳ 1 của lớp 6A ngời ta thấy : Có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10 ,27 học sinh dạt ít nhất hai điểm 10 ,19 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ,14 học sinh đạt bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt đợc năm điểm 10 hoặc nhiều hơn Tổng số điểm 10 môn toán lớp 6A... bài toán thực tế - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận II Phơng tiện và tài liêu: - Giáo viên: Bảng phụ .Giáo án, sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Máy tính bỏ túi.Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III Tiến trình dạy - học: 1.Tổ chức lớp : 6A1 : 6A3 6A4 : 2.Kiểm tra bài cũ (8 ph) - HS1: Cho hai số tự nhiên a và b Khi nào ta có phép trừ: a - b = x áp dụng: 425 - 257 ; 91 - 56 625 - 46 - 46 - 46 -... Rèn luyện tính cẩn thận,có tinh thần hợp tác trong học tập - Đối với học sinh khuyết tật chỉ yêu cầu ghi chép đợc các ký hiệu toán học II tài liệu và phơng tiện : - Giáo viên: Bảng phụ ,MTCT .Giáo án, sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Bảng nhóm, bút viết bảng.Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III Tiến trình dạy- học: 1 Tổ chức lớp : 6A1 : 6A3 : 6A4 : 2 Kiểm tra bài cũ : - HS1: Nêu định nghĩa... và phơng tiện : - Giáo viên: Tranh vẽ máy tính phóng to, tranh nhà bác học Gauxơ, máy tính .Giáo án, sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Máy tính bỏ túi , bảng nhóm Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III Tiến trình dạy- học: 1.Tổ chức lớp 6A1 : 6A4 : 6A3 : 2.Kiểm tra bài cũ ( 7phút ) - HS1: Phát biểu và viết dạng tổng quát tính chất giao hoán của phép cộng ? Làm bài tập 28 < 16> - HS2: Phát biểu... độ: Rèn luyện tính cẩn thận,tinh thần học tập hợp tác trong tập thể - Đối với học sinh khuyết tật ,chỉ yêu cầu biết ghi chép một số ví dụ II PHNG TIN V TI LIU - Giáo viên: Bảng phụ, máy tính bỏ túi .Giáo án, sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Máy tính bỏ túi.Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III Tiến trình dạy- học: 1 Tổ chức lớp : 6A1 : / 32 6A3 : / 33 6A4 :/ 33 2 Kiểm tra bài cũ : - HS1: Khi... bài tập 37 Bài 37(SGK-20) 19 16 = (20 - 1) 16 = 20 16 - 16 = 320 - 16 = 304 46 99 = 46 (100 - 1) = 46 100 - 46 = 460 0 - 46 = 4554 35 98 = 35 (100 - 2) = 3500 - 70 = 3430 2 Dạng sử dụng máy tính bỏ túi: - HS sử dụng MTBT làm Bài 38: - Tơng tự nh phép cộng 375 3 76 = 141 000 - Gọi 3 HS làm bài tập 38 62 4 62 5 = 390 000 - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 13 81 215 = 2 263 95 bài 39, 40 - Các nhóm làm... tạo các bài tập mang tính thực tiễn - Đối với học sinh khuyết tật chỉ yêu cầu học sinh biết ghi chép bài II tài liệu và phơng tiện : 24 - Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập 69 .Giáo án, sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Bảng nhóm Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III Tiến trình dạy- học: 1 Tổ chức lớp : 6A1 : 6A3 : 6A4 : 2 Kiểm tra bài cũ : (8) - Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm thế... trong phát biểu và giải toán - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận II.tài liệu và phơng tiện : - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu .Giáo án, sách giáo khoa ,sách bài tập - Học sinh: Bảng nhóm Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập III Tiến trình dạy- học: 1.Tổ chức lớp : 6 A1: 6A3 : 6A4 : 2 Kiểm tra bài cũ : (7 ) - HS1: Chữa bài tập 56 : (a) Đã sử dụng những tính chất nào của phép toán để tính nhanh Phát biểu... tập thể - Đối với học sinh khuyết tật ,chỉ yêu cầu biết ghi chép một số ví dụ II.tài lệu và phơng tiện : - Giáo viên: Chuẩn bị bảng bình phơng, lập phơng của một số tự nhiên đầu tiên .Giáo án, sách giáo khoa ,sách bài tập Thớc kẻ MTCT - Học sinh: Ôn tập các kiến thức về phép trừ, phép nhân.Vở ghi,sách giáo khoa ,sách bài tập II Tiến trình dạy- học: 1 Tổ chức lớp : 6A1 : / 32 6A3: /33 6A4 : /33 2 Kiểm... 1 364 + 4578 = 5942 các nút trên máy 64 53 + 1 469 = 7922 - Hớng dẫn HS sử dụng nh SGK 5421 + 1 469 = 68 90 3124 + 1 469 = 4593 1534 + 217 + 217 + 217 = 2185 4 Dạng toán nâng cao: - HS làm bài tập : Bài tập: a.Tính nhanh: A = 26 + 27 + 28 + + 33 Tìm ra quy luật của dãy số: Tử 26 33 có: 33 - 26 + 1 = 8 số Có 4 cặp: Mỗi cặp có tổng bằng: 26 + 33 = 59 - GV đa tranh nhà toán học Gauxơ, giới A = 59 4 = 236 . nhân đối với phép trừ . Bài 37(SGK-20) 19 . 16 = (20 - 1). 16 = 20. 16 - 16 = 320 - 16 = 304. 46. 99 = 46. (100 - 1) = 46 . 100 - 46 = 460 0 - 46 = 4554. 35 . 98 = 35. (100 - 2) = 3500 - 70. trăm. HS làm bài tập tính nhanh : -Bài 31 :( SGK-17) a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65 ) + ( 360 + 40) = 200 + 400 = 60 0. b) 463 + 318 + 137 + 22 = ( 463 + 137) + (318 + 22) = 60 0 + 340 = 940. c) 20. Bài 34:(sgk 17) 1 364 + 4578 = 5942. 64 53 + 1 469 = 7922. 5421 + 1 469 = 68 90. 3124 + 1 469 = 4593. 1534 + 217 + 217 + 217 = 2185. - HS làm bài tập : Bài tập: a.Tính nhanh: A = 26 + 27 + 28 + + 33. Tìm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan