Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 8 và 9

20 5.2K 11
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 8 và 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chươngn 1: DUNG DỊCH VÀ NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I. Dung dich Khái niệm: Là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan Chất tan: chất rắn, lỏng, khí. Dung môi: nước, xăng, dầu, cồn... II. Dung dịch bão hoà Là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan ở một nhiệt độ xác định. III. Độ tan (S) Là số gam chất tan có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà. Hay: số mol chất tan có thể tan trong 1 lit dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà (SM). Chú ý: Độ tan của một chất được xác định ở một nhiệt độ xác định.

Chơngn 1: Dung dịch và nồng độ dung dịch I. Dung dich - Khái niệm: Là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan - Chất tan: chất rắn, lỏng, khí. - Dung môi: nớc, xăng, dầu, cồn II. Dung dịch bão hoà Là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan ở một nhiệt độ xác định. III. Độ tan (S) Là số gam chất tan có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà. Hay: số mol chất tan có thể tan trong 1 lit dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà (S M ). Chú ý: Độ tan của một chất đợc xác định ở một nhiệt độ xác định. IV. Nồng độ phần trăm (C%) Biểu thị số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Ví dụ: Dung dịch CuSO 4 15%, nghĩa là 100 gam dung dịch CuSO 4 có 15 gam CuSO 4 và 85 gam H 2 O. V. Nồng độ mol (C M ) Biểu thị số mol chất tan có trong 1 lit dung dịch. VD: Dung dịch H 2 SO 4 0,25 mol/lit, nghĩa là trong 1 lit dung dịch H 2 SO 4 có 0,25 mol H 2 SO 4 . VI. Một số công thức biến đổi a. Khối lợng dung dịch và thể tích dung dịch: m: khối lợng dung dịch, dung môi (gam) m = V.D V: thể tích dung dịch, dung môi (ml) D: khối lợng riêng dung dịch, dung môi (g/ml) b. Nồng độ phần trăm (C%): m ct : khối lợng chất tan (gam) m dd : khối lợng dung dịch (gam) c. Nồng độ mol (C M ): n: số mol chất tan V: thể tích dung dịch (lit) d. Độ tan (S): S: độ tan (gam) C%: nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà e. Mối liên quan giữa nồng độ mol và nồng độ phần trăm: 1 ct dd m C% = .100% m M n C = V 100.C% S = 1-C% M M.C C% = 10D Chơng II. Các hợp chất vô cơ A. Phân loại các hợp chất vô cơ Chất Đơn chất Hợp chất Kim loại Phi kim Hợp chất vô cơ Hợp chất hữu cơ Oxit Axit Bazơ Muối B. định nghĩa, phân loại và tên gọi các hợp chất vô cơ I. Oxit 1. Định nghĩa: Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác. - Công thức tổng quát: R x O y - Ví dụ: Na 2 O, CaO, SO 2 , CO 2 2. Phân loại: a. Oxit bazơ: Là oxit của kim loại, tơng ứng với một bazơ. Chú ý: Chỉ có kim loại mới tạo thành oxit bazơ, tuy nhiên một số oxit bậc cao của kim loại nh CrO 3 , Mn 2 O 7 lại là oxit axit. Ví dụ: Na 2 O, CaO, MgO, Fe 2 O 3 b. Oxit axit: Thờng là oxit của phi kim, tơng ứng với một axit. Ví dụ: CO 2 , SO 2 , SO 3 , P 2 O 5 c. Oxit lỡng tính: Là oxit của các kim loại tạo thành muối khi tác dụng với cả axit và bazơ (hoặc với oxit axit và oxit bazơ). Ví dụ: ZnO, Al 2 O 3 , SnO d. Oxit không tạo muối (oxit trung tính):CO, NO e. Oxit hỗn tạp (oxit kép): Ví dụ: Fe 3 O 4 , Mn 3 O 4 , Pb 2 O 3 Chúng cũng có thể coi là các muối: Fe 3 O 4 = Fe(FeO 2 ) 2 sắt (II) ferit 2 oxit bazơ oxit axit axit không có oxi axit có oxi Bazơ tan Bazơ không tan Muối trung hoà Muối axit Pb 2 O 3 = PbPbO 3 chì (II) metaplombat 3. Cách gọi tên: II. Axit 1. Định nghĩa Là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit. - Công thức tổng quát: H n R (n: bằng hoá trị của gốc axit, R: gốc axit). - Ví dụ: HCl, H 2 S, H 2 SO 4 , H 2 SO 3 , HNO 3 Một số gốc axit thông thờng Kí hiệu Tên gọi Hoá trị - Cl Clorua I = S Sunfua II - NO 3 Nitrat I = SO 4 Sunfat II = SO 3 Sunfit II - HSO 4 Hidrosunfat I - HSO 3 Hidrosunfit I = CO 3 Cacbonat II - HCO 3 Hidrocacbonat I PO 4 Photphat III = HPO 4 Hidrophotphat II - H 2 PO 4 Đihidropphotphat I - OOCCH 3 Axetat I - AlO 2 Aluminat I 2. Phân loại - Axit không có oxi: HCl, HBr, H 2 S, HI - Axit có oxi: H 2 CO 3 , H 2 SO 3 , H 2 SO 4 , HNO 2 , HNO 3 3. Tên gọi * Axit không có oxi: - Tên axit: axit + tên phi kim + hidric. - Ví dụ: HCl axit clohidric H 2 S axit sunfuhidric HBr axit bromhidric * Axit có oxi: - Tên axit: axit + tên phi kim + ic (ơ). - Ví dụ: H 2 SO 4 axit sunfuric H 2 SO 3 axit sunfurơ HNO 3 axit nitric HNO 2 axit nitrơ 3 III. Bazơ (hidroxit) 1. Định nghĩa Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại (hay nhóm -NH 4 ) liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH). - Công thức tổng quát: M(OH) n M: kim loại (hoặc nhóm -NH 4 ). n: bằng hoá trị của kim loại. - Ví dụ: Fe(OH) 3 , Zn(OH) 2 , NaOH, KOH 2. Phân loại - Bazơ tan (kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 - Bazơ không tan: Cu(OH) 2 , Fe(OH) 2 , Al(OH) 3 3. Tên gọi IV. Muối 1. Định nghĩa Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại (hoặc nhóm - NH 4 ) liên kết với gốc axit. - Công thức tổng quát: M n R m (n: hoá trị gốc axit, m: hoá trị kim loại). - Ví dụ: Na 2 SO 4 , NaHSO 4 , CaCl 2 , KNO 3 , KNO 2 2. Phân loại Theo thành phần muối đợc phân thành hai loại: - Muối trung hoà: là muối mà trong thành phần gốc axit không có nguyên tử hidro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. Ví dụ: Na 2 SO 4 , K 2 CO 3 , Ca 3 (PO 4 ) 2 - Muối axit: là muối mà trong đó gốc axit còn nguyên tử H cha đợc thay thế bằng nguyên tử kim loại. Ví dụ: NaHSO 4 , KHCO 3 , CaHPO 4 , Ca(H 2 PO 4 ) 2 3. Tên gọi Tên muối: tên KL (kèm theo hoá trị nếu KL có nhiều hoá trị) + tên gốc axit. Ví dụ: Na 2 SO 4 natri sunfat NaHSO 4 natri hidrosunfat KNO 3 kali nitrat KNO 2 kali nitrit Ca(H 2 PO 4 ) 2 canxi dihidrophotphat 4 Chơng 3: tính chất của các hợp chất vô cơ I. Oxit 1. Oxit axit a. Tác dụng với nớc: CO 2 + H 2 O -> H 2 CO 3 SO 2 + H 2 O -> H 2 SO 3 SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 NO 2 + H 2 O HNO 3 + NO NO 2 + H 2 O + O 2 HNO 3 N 2 O 5 + H 2 O HNO 3 P 2 O 5 + H 2 O H 3 PO 4 b. Tác dụng với dung dịch bazơ (kiềm): Chú ý: tuỳ tỉ lệ số mol oxit axit và số mol kiềm sẽ xảy ra phản ứng (1) hoặc (2) hay xảy ra cả hai phản ứng. CO 2 + 2NaOH Na 2 CO 3 + H 2 O (1) CO 2 + NaOH NaHCO 3 (2) 2 NaOH CO n 2 n xảy ra phản ứng (1) 2 NaOH CO n 1 n xảy ra phản ứng (2) 2 NaOH CO n 1 2 n xảy ra cả hai phản ứng CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O (1) 2CO 2 + Ca(OH) 2 Ca(HCO 3 ) 2 (2) 2 2 CO Ca(OH) n 2 n xảy ra phản ứng (2) 2 2 CO Ca(OH) n 1 n xảy ra phản ứng (1) 2 2 CO Ca(OH) n 1 2 n xảy ra cả hai phản ứng SO 2 + NaOH Na 2 SO 3 + H 2 O SO 2 + NaOH NaHSO 3 SO 3 + NaOH Na 2 SO 4 + H 2 O 5 NO 2 + NaOH NaNO 3 + NaNO 2 + H 2 O c. Tác dụng với oxit bazơ: Oxit bazơ phải tơng ứng với bazơ tan: CO 2 + CaO CaCO 3 CO 2 + Na 2 O Na 2 CO 3 SO 3 + K 2 O K 2 SO 4 SO 2 + BaO BaSO 3 2. Oxit bazơ a. Tác dụng với nớc: Oxit nào mà hidroxit tơng ứng tan trong nớc thì phản ứng với nớc. Na 2 O + H 2 O 2NaOH CaO + H 2 O Ca(OH) 2 b. Tác dụng với axit: Na 2 O + HCl NaCl + H 2 O CuO + HCl CuCl 2 + H 2 O Fe 2 O 3 + H 2 SO 4 Fe 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 + H 2 O Chú ý: Những oxit của kim loại có nhiềuhoá trị khi phản ứng với axit mạnh sẽ đợc đa tới kim loại có hoá trị cao nhất. FeO + H 2 SO 4 (đặc) 0 t Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O Cu 2 O + HNO 3 0 t Cu(NO 3 ) 2 + NO 2 + H 2 O c. Tác dụng với oxit axit: Xem phần oxit axit d. Bị khử bởi các chất khử mạnh: Trừ oxit của kim loại mạnh (từ K Al). Fe 2 O 3 + CO 0 t Fe 3 O 4 + CO 2 Fe 3 O 4 + CO 0 t FeO + CO 2 FeO + CO 0 t Fe + CO 2 Chú ý: Khi Fe 2 O 3 đang bị khử mà CO bị thiếu thì chất rắn tạo thành có 4 chất sau: Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeO. Fe (Vì các phản ứng xảy ra đồng thời). 3. Oxit lỡng tính (Al 2 O 3 , ZnO) a. Tác dụng với axit: Al 2 O 3 + HCl AlCl 3 + H 2 O ZnO + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 O b. Tác dụng với kiềm: Al 2 O 3 + NaOH NaAlO 2 + H 2 O ZnO + NaOH Na 2 ZnO 2 + H 2 O 4. Oxit không tạo muối (CO, N 2 O NO ) 6 - N 2 O không tham gia phản ứng. - CO tham gia: + Phản ứng cháy trong oxi + Khử oxit kim loại + Tác dụng thuận nghịch với hemoglobin có trong máu, gây độc. II. axit 1. Dung dịch axit làm đổi màu chất chỉ thị: Quì tím đỏ. 2. Tác dụng với bazơ: HCl + Cu(OH) 2 CuCl 2 + H 2 O H 2 SO 4 + NaOH Na 2 SO 4 + H 2 O H 2 SO 4 + NaOH NaHSO 4 + H 2 O 3. Tác dụng với oxit bazơ, oxit lỡng tính: HCl + CaO CaCl 2 + H 2 O HCl + CuO CuCl 2 + H 2 O HNO 3 + MgO Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O HCl + Al 2 O 3 AlCl 3 + H 2 O 4. Tác dụng với muối: HCl + AgNO 3 AgCl + HNO 3 H 2 SO 4 + BaCl 2 BaSO 4 + HCl HCl + Na 2 CO 3 NaCl + H 2 O + CO 2 HCl + NaCH 3 COO CH 3 COOH + NaCl (axit yếu) H 2 SO 4(đậm đặc) + NaCl (rắn) NaHSO 4 + HCl (khí) Chú ý: Sản phẩm phải tạo ra chất kết tủa (chất khó tan), hoặc chất bay hơi hay tạo ra axit yếu. 5. Tác dụng với phi kim: Xem phần phi kim. 6. Tác dụng với kim loại: (kim loại đứng trớc hidro trong dãy hoạt động hoá học). HCl + Fe FeCl 2 + H 2 H 2 SO 4(loãng) + Zn ZnSO 4 + H 2 Chú ý: - H 2 SO 4 đặc và HNO 3 đặc ở nhiệt độ thờng không phản ứng với Al và Fe (tính chất thụ động hoá). - Axit HNO 3 phản ứng với hầu hết kim loại (trừ Au, Pt), không giải phóng hidro. - Axit H 2 SO 4 đặc, nóng có khả năng phản ứng với nhiều kim loại, không giải phóng hidro. Cu + 2H 2 SO 4 (đặc,nóng) CuSO 4 + SO 2 + H 2 O 7 Fe + 4HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O IIi. bazơ (hidroxit) 1. Bazơ tan (kiềm) a. Dung dịch kiềm làm thay đổi màu một số chất chỉ thị: - Quỳ tím xanh. - Dung dịch phenolphtalein không màu hồng. b. Tác dụng với axit: 2KOH + H 2 SO 4 K 2 SO 4 + 2H 2 O (1) KOH + H 2 SO 4 KHSO 4 + H 2 O (2) Chú ý: tuỳ tỉ lệ số mol axit và số mol bazơ sẽ xảy ra phản ứng (1) hoặc (2) hay xảy ra cả phản ứng. c. Tác dụng với kim loại: Xem phần kim loại. d. Tác dụng với phi kim: Xem phần phi kim. e. Tác dụng với oxit axit, oxit lỡng tính: Xem phần oxit axit, oxit lỡng tính. f. Tác dụng với hidroxit lỡng tính (Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 ) NaOH + Al(OH) 3 NaAlO 2 + H 2 O NaOH + Zn(OH) 2 Na 2 ZnO 2 + H 2 O g. Tác dụng với dung dịch muối KOH + MgSO 4 Mg(OH) 2 + K 2 SO 4 Ba(OH) 2 + Na 2 CO 3 BaCO 3 + 2NaOH Chú ý: Sản phẩm phản ứng ít nhất phải có một chất không tan (kết tủa). 2. Bazơ không tan a. Tác dụng với axit: Mg(OH) 2 + HCl MgCl 2 + H 2 O Al(OH) 3 + HCl AlCl 3 + H 2 O Cu(OH) 2 + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O b. Bị nhiệt phân tich: Fe(OH) 2 0 t FeO + H 2 O (không có oxi) Fe(OH) 2 + O 2 + H 2 O 0 t Fe(OH) 3 Fe(OH) 3 0 t Fe 2 O 3 + H 2 O Al(OH) 3 0 t Al 2 O 3 + H 2 O Zn(OH) 2 0 t ZnO + H 2 O Cu(OH) 2 0 t CuO + H 2 O 3. Hidroxit lỡng tính 8 a. Tác dụng với axit: Xem phần axit. b. Tác dụng với kiềm: Xem phần kiềm. c. Bị nhiệt phân tích: Xem phần bazơ không tan. iV. Muối 1. Tác dụng với dung dịch axit: AgNO 3 + HCl AgCl + HNO 3 Na 2 S + HCl NaCl + H 2 S NaHSO 3 + HCl NaCl + SO 2 + H 2 O Ba(HCO 3 ) 2 + HNO 3 Ba(NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O Na 2 HPO 4 + HCl NaCl + H 3 PO 4 2. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch bazơ: Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + NaOH FeCl 3 + KOH KCl + Fe(OH) 3 Chú ý: Muối axit tác dụng với kiềm tạo thành muối trung hoà và nớc. NaHCO 3 + NaOH Na 2 CO 3 + H 2 O NaHCO 3 + KOH Na 2 CO 3 + K 2 CO 3 + H 2 O KHCO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + KOH + H 2 O NaHSO 4 + Ba(OH) 2 BaSO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O 3. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối: Na 2 CO 3 + CaCl 2 CaCO 3 + NaCl BaCl 2 + Na 2 SO 4 BaSO 4 + NaCl Ba(HCO 3 ) 2 + Na 2 SO 4 BaSO 4 + NaHCO 3 Ba(HCO 3 ) 2 + ZnCl 2 BaCl 2 + Zn(OH) 2 + CO 2 Ba(HCO 3 ) 2 + NaHSO 4 BaSO 4 + Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O Chú ý: - Các muối axit tác dụng với các muối có tính bazơ hoặc lỡng tính thì phản ứng xảy ra theo chiều axit bazơ: Na 2 SO 4 + Na 2 CO 3 Na 2 SO 4 + H 2 O + CO 2 - Trong dung dịch chứa muối nitrat và một axit thờng thì dung dịch này đợc coi là một axit nitric loãng: Cu + NaNO 3 + HCl Cu(NO 3 ) 2 + NaCl + NO + H 2 O * Khái niệm phản ứng trao đổi: Những phản ứng giữa muối và axit, muối và bazơ, muối và muối xảy ra trong dung dịch đợc gọi là phản ứng trao đổi. Trong các phản ứng này các thành phần kim loại hoặc hidro đổi chỗ cho nhau, các thành phần gốc axit đổi chỗ cho nhau. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi: - Phản ứng phải xảy ra trong dung dịch. 9 - Tạo ra chất kết tủa (chất khó tan), hoặc chất bay hơi hay tạo ra nớc, axit yếu, bazơ yếu. Ví dụ: + Tạo chất kết tủa: BaCl 2 + Na 2 SO 4 BaSO 4 + NaCl + Tạo chất dễ bay hơi: Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + H 2 O + CO 2 K 2 S + HCl KCl + H 2 S + Tạo ra nớc hay axit yếu, bazơ yếu: NaOH + HNO 3 NaNO 3 + H 2 O NaCH 3 COO + HCl CH 3 COOH + NaCl (axit yếu) NH 4 Cl + NaOH NH 4 OH + NaCl (bazơ yếu) 4. Dung dịch muối tác dụng với kim loại: Ví dụ: AgNO 3 + Cu Cu(NO 3 ) 2 + Ag CuSO 4 + Zn ZnSO 4 + Cu Chú ý: không lựa chọn kim loại có khả năng phản ứng với nớc ở điều kiện thờng nh K, Na, Ca, Ba 5. Tác dụng với phi kim: Xem phần phi kim. 6. Một số muối bị nhiệt phân: a. Nhiệt phân tích các muối CO 3 , SO 3 : 2M(HCO 3 ) n 0 t M 2 (CO 3 ) n + nCO 2 + nH 2 O M 2 (CO 3 ) n 0 t M 2 O n + nCO 2 Chú ý: Trừ muối của kim loại kiềm. b. Nhiệt phân muối nitrat: K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au M(NO 3 ) n 0 t M(NO 2 ) n + n 2 O 2 M(NO 3 ) n 0 t M 2 O n + 2nNO 2 + n 2 O 2 M(NO 3 ) n 0 t M + nNO 2 + n 2 O 2 KNO 3 0 t KNO 2 + O 2 Fe(NO 3 ) 2 0 t Fe + NO 2 + O 2 AgNO 3 0 t Ag + NO 2 + O 2 c. Một số tính chất riêng: 2FeCl 3 + Fe 3FeCl 2 2FeCl 2 + Cl 2 2FeCl 3 Cu + Fe 2 (SO 4 ) 3 CuSO 4 + 2FeSO 4 10 [...]... loại tác dụng với HNO3: + Phản ứng không sinh ra khí thì sản phảm tạo ra phải là NH4NO3 + Phản ứng tạo ra khí không màu, sau hoá màu nâu thì sản phẩm tạo ra là NO và axit phản ứng là axit loãng + Phản ứng tạo ra khí màu nâu thì sản phẩm tạo ra là NO 2 và axit phản ứng là axit đặc - Khi cho kim loại tác dụng với H2SO4: + Khí H2S có mùi trứng thối + Lu huỳnh có màu vàng ở trạng thái rắn + SO2 là khí có... o 19 Khí Cl2 Axit HNO3 Giấy tẩm Làm xanh giấy tẩm hồ hồ tinh tinh bột bột Có khí màu nâu xuất 4HNO3 + Cu Cu(NO3)2 + 2NO2 Bột Cu hiện + 2H2O II Một số trờng hợp nhận biết Cách làm chung: * Lập sơ đồ nhận biết: Dựa vào tính chất khác nhau của các chất cần nhận biết, lựa chọn thuốc thử thích hợp để lần lợt nhận ra các chất * Trình bày phơng pháp nhận biết dựa vào sơ đồ Ví dụ: Nêu phơng pháp hoá học. .. tuong) 2 3 * Trình bày: - Nhỏ lần lợt 4 mẫu thử vào quì tím: + Mẫu nào không làm quì chuyển màu là H2O + Mẫu nào làm quì hoá đỏ là: HCl, H2SO4, HNO3 - Tiếp tục nhỏ lần lợt dung dịch BaCl2 vào 3 mẫu axit: + Mẫu nào thấy xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4 vì: H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + HCl + Mẫu nào không thấy hiện tợng là: HCl và HNO3 - Nhỏ tiếp dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu axit còn lại: + Mẫu nào thấy xuất hiện... trong + Nớc Br2 + dd BaCl2 + dd KI và hồ tinh bột + dd AgNO3 + dd AgNO3 + Đốt cháy + H2O Dung dịch trong suốt làm xanh quì tím Tan + dd đục + H2O CaCO3 + dd Na2CO3 Dung dịch làm đỏ quì + H2O + dd HF (không tan trong Tan tạo SiF4 các axit khác) + Tan cả trong axit và kiềm Dung dịch màu xanh + dd HCl, HNO3, H2SO4(l) AgCl trắng + dd HCl đun nóng Cl2 màu vàng + dd HCl đun nóng + AgNO3... NO3 + Cu hoặc H2SO4 Nhận biết KL Muối kim loại + Đốt cháy và quan sát màu kiềm ngọn lửa Muối Mg + dd NaOH Muối Fe(II) + dd NaOH Muối Fe(III) Muối Al Muối Ca Muối Pb(II) + dd NaOH + dd NaOH đến d + dd Na2CO3 + dd Na2S hoặc H2S PbS đen BaSO4 trắng SO2 có mùi hắc CO2 , đục nớc vôi trong Ag3PO4 vàng dung dịch xanh + NO2 Muối Na: màu vàng Muối K: màu tím Mg(OH)2 trắng Fe(OH)2 trắng, để trong...Chơng III: Kim loại và phi kim A Kim loại I Đặc điểm của kim loại Có ánh kim, tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt tốt II Dãy hoạt động hoá của các kim loại Căn cứ vào mức độ hoạt động hoá của các kim loại ta có thể xếp các kim loại trong một dãy gọi là "Dãy hoạt động hoá của kim loại: K, Ca, Na,... trắng - CdS vàng, PbS đen Thuốc thử cho một số loại chất Chất cần Thuốc thử nhận biết 1 Các kim loại Na, K (kim + H2O loại kiềm, hoá trị + Đốt cháy, quan sát màu I) ngọn lửa Ca, Ba (hoá trị II) Hiện tợng tan + dd trong + H2 Na: màu vàng + Đốt cháy, quan sát màu ngọn lửa + H2O K: màu tím Ca: tan + dd đục + H2 Ba: tan + dd trong + H2 Ca: màu đỏ Ba: màu lục 16 Al, Zn Phân biệt Al và Zn + dd kiềm:... Al + Cl2 AlCl3 0 t Cu + Cl2 CuCl2 0 2 Tác dụng với dung dịch axit: a Axit thờng: HCl, H2SO4 loãng Các Kl đứng trớc hidro trong dãy hoạt động hoá học tác dụng với các axit thờng tạo thành muối có hoá trị trung gian (nếu kim loại đó có nhiều hoá trị) và giải phóng khí H2 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 Fe + H2SO4(loãng) FeSO4 + H2 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 * Chú ý: Cu không tác dụng với axit thờng nhng khi... không màu, để 8HNO3 + 3Cu 3Cu(NO3)2 ngoài không khí hoá nâu 2NO + 4H2O + (kh ông màu) 2NO + O2 2NO2 (màu nâu) Tạo kết tủa trắng không H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl tan trong axit Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl - Tạo kết tủa trắng không Na2SO3 + BaCl2 BaSO3 + 2NaCl tan trong axit Na2SO3 + HCl BaCl2 + SO2 + - Tạo khí không màu H2O Tạo khí không màu, tạo CaCO3 +2HCl CaCl2 + CO2 + 18 cacbonat kết... trắng BaCl2, AgNO 3 Gốc photphat AgNO Tạo kết tủa màu vàng 3 Gốc clorua AgNO Tạo kết tủa trắng 3, Pb(NO 3)2 Muối Tạo khí mùi trứng ung Axit, sunfua Pb(NO Tạo kết tủa đen 3)2 Muối sắt Tạo kết tủa trắng xanh, (II) sau đó bị hoá nâu ngoài không khí H2O Na2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2NaCl Na2CO3 + 2AgNO3 Ag2CO3 + 2NaNO3 Na3PO4 + 3AgNO3 Ag3PO4 + 3NaNO3 (màu vàng) AgCl + HNO3 HCl + AgNO3 2NaCl + Pb(NO3)2 PbCl2 . bám lên đồng. 2 Một số phi kim I 2 (màu tím đen) + Hồ tinh bột. Đun nóng mạnh Màu xanh. Thăng hoa hết S (màu vàng) + Đốt trong O 2 , KK SO 2 (mùi hắc) P (màu đỏ) + Đốt cháy P 2 O 5 tan. 4 Qui BaCl 2 4 3 2 4 3 3 2 AgNO 3 HCl H O (khonghientuong) H SO H SO ( ) HNO HCl,H SO ,HNO (quihoado) HCl,HNO H O HCl( ) HNO (khong hien tuong) * Trình bày: - Nhỏ lần

Ngày đăng: 08/11/2014, 20:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan