0

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 8

62 12,158 49
  • Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 15:27

CHỦ ĐỀ CƠ HỌCPHẦN I: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌCA. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I.Định nghĩa chuyển động cơ học Sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác theo thời gian gọi là chuyển động cơ học Một vật được gọi là đứng yên so với vật này, nhưng lại là chuyển động so với vật khác. Đối với vật này thì chuyển động nhanh, nhưng đối với vật kia thì chuyển động chậm. Xét hai vật A và B cùng tham gia chuyển động.1. Chuyển động của vật A và B khi ở trên cạn Vận tốc của v ật A và vật B so với vật làm mốc gắn với trái đất lần lượt là v1 và v2 và v12 là vận tốc của vật A so với vật B và ngược lại.a) Chuyển động cùng chiềuNếu hai vật chuyển động cùng chiều thì khi gặp nhau thì hiệu quãng đường hai vật đã đi bằng khoảng cách ban đầu giữa hai vật Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8   CHỦ ĐỀ CƠ HỌC PHẦN I: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I.Định nghĩa chuyển động cơ học   !" #$%&''()*+,-'.( /- 01'()*2'3!" *40'))*+,-'!" #$567"  *8+,-'40'7" #8+,-' 95 :; <*=>'9'+,-'5 1. Chuyển động của vật A và B khi ở trên cạn ? 7 <* =!" )*997'@"$A)B)01)*  *  *  )* 7  <!" =*'01)5 a) Chuyển động cùng chiều C+ +,-'>'D+8#'EF+8G+H+I'0&' IJK'#L' $JB+'M  ! <= N!  !      N   v v− b) Chuyển động ngược chiều C+ +,-''01D+8#'EF+'H+I'0&' IJK'#L' $JB+'M  ! <= N!  !      N    2.Chuyển động của vật A và vật B trên sông ? 7O)*  4PQ'0")*  8  )* 7O!"J&R=&'@"$AS ST+,-'>'D+R:+O%PQ'0"S   N    RUEN    0" S JST+,-''01D+R? +,-''01PQ'0"S   N    RUEN    0" S VTWX+,-'3+9- +,-')*'Y8Z' P['O'20 3!O'5 II. Chuyển động đều ? 79-+,-'D+01\$JK'H+I'0&'01'9-. &'*#O'39(H+I'0&' t S v = "  !]+I'0&' &' H+I'0&'! ? 7 III. Chuyển động không đều  A B C V1 V2 S1 S2 A B C S1 S2 S V1 V2 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 ? 7+'J8+,-'#O'D+39-H+I'0&'*YR0.'2'" &'+,-'3H+I'0&'YS01JK'O'2 t S V TB = "!]+I'0&' &'H+I'0&' ? 7+'J8+,-'#O'D+Y,%H+I'0&'5 VTWX^'LJ* F+,-'3!_P['.1FF$F ]+I'0&'R9S`&'R!S8 7R9!S ]+I'0&'R#9S`&'RS8 7R#9S B. Bài tập *Bài tập1: /-OO aFW30&'JK'Fb'" 7#94!+Y)3P7FW " 7c#95TOO+,-'D+5H+I'0&'OO'L'5   =*'L ]+I'0&'JK'Fb'Y-P*)* dO'2  N   S t  ⇒   N  5  N5   NaR#9S ]+I'0&'JK'Fb'Y-P*)* dO'2  N   S t  ⇒   N  5  Nc5   NR#9S ]+I'0&'OO'')*  N    NaNeR#9S 6$F!7NeR#9S *Bài tập 2: d,9<,9=9-OO+,-'D+" 7   N#956=OOH+'D<4OOZ'+,-'D+0'" 7  Nc#95  7+'J8+,-'L)fD   =*'L &'OOd<=)*  N  S v `&'OOd<=)*  N  S v &'L)fDOO)*N    N  S v   S v ? 7+'J83L0&'L)fD)*  J N S t N                  R S Sv v v vS S S S Sv Sv S v v v v v v v v = = = + + + +  !701 J N 55c  c ≈ + c4R#9S 6$F!7 J  ≈ c4R#9S *Bài tập 3: /-OO+,-'d,9<,9=$+#95'_ 0&'B+\%" 7  Nca#94_0&'Q)\%" 7  N#95 S+J)g+\%= JS 7+'J8\%3L0&'<=  Y9@   N#9`  Nc#9  J Nh Y9@   NaFWN   NFWN   N#9   Nc#9 N    Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 SiFP['O'2    v v v + = 89#H+L*!!$#H+Lg+J5dYW \;5 =*'L S&'\%_H+I'0&'B+)*    N  S v N      5ca S S v v = = NRS &'\%_H+I'0&'Q))*   N  S v N      5 S S v v = = NRS &'\%H+I'0&'<=)* N    NNaRS ? d#\+AF$8!+a'&\%9"= JS? 7+'J8\%)*  J N S t N  a NR#9S SY   ca    v v v + + = = Ne4aR#9S A ≠  J R ≠ e4aS ?  7+'J8**#$"+'J8-'$ 75 C. Bài tập về nhà *Bài tập 1: U'0&>'\+AF$)Wd,9<*=$+#95C'0&2A \%9$d<=" 7  N#94'0&2\%Fd=D<" 7  N #95Uj!+J)g+'0&'EF+*\$'EF+Y5T+,-' \%)*D+5 *Bài tập 2:U\%OO#k*>'9-)Wd,9<*=+,-'D,9 T5=<TN#9`=TNl#95:%#k*d<" 7a#94/+7\%T>' 9-)W8\%#k*d=FL+,-'" 7  JK'J3+h ********************************************* l Tiết : 4+5+6 LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG I. Chữa bài tập về nhà * Bài tập1 =*'L m(H+I'0&''0&d<=)*  R#9S ]+I'0&''0&d<=)*  R#9S Y]+I'0&''0&01)*   N  5  ]+I'0&''0&01)*   N  5  /*&''0&)W'EF+)*0+ C3  N  NU  5  N  5  /*N    NR    S5UN5c ⇒ N  c c S = N4a ? !+4aRS8\%'EF+ Tn'EF+$<JK'H+I'0&'  N4a5NcaR#9S * Bài tập 2  Y9@ N#9   N  N   Nca#9   N#9 SN    Nh JS J Nh S*  " J Y9@ N#9 ?  N#9 ?  N#9 Nh ?'EF$<h#9 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 =*'L &'\%2Ad<T)*  N   a AC S v = N4cRS /+7\%T>'9-)W5o\%\+AF$>'9-)W43&'\%d=T JK'&'\%d<T oYYN  N  N4cRS ?  7\%)*  N l 4c BC S t = NcR#9S II. Bài tập luyện tập * Bài tập1:6 7  Na9!#9* 7  N#99!5dY!!$-4  9+,-'Y 7Y3 =*'L J9N   #9N4#9#9N9 !N   N4!N! ?   Na9!Na5    a5       km km h km h h = =  ?  N#9N5    ! m m s=  Y  Na9!  km h = ?  N#9N9! ?   p  3+,-'.+,-'5 * Bài tập2: /-'0&O'gF\%D+'FW01#95 S 7'0&Y9!*#9 JS=H+I'0&'d*\'GF)*95j'0&Yd*\'GFJ 3+FW SC+F\%)D''&8'0&*d*D"H+3985H+I'0&'d* H+3h  S=*'L ? 7'0&O'g)*N   S t =  N4a9!Nl#9 =*'L JS&''0&O'gd*\'GF)* dN  4a S s t t v ⇒ = = NccR!SNcRFWS S=*'L ]+I'0&'d*DH+3P*)* c Y9@  <=N#9  <T N#9  =T Nl#9 ?  Na#9 ?  Nh A B C V1 V2 NFN! N#9N9 ?Nh9!*h# N9 ?N4a9! Nh N ?Nl#9! Nh Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 dN 5 S S v t t ⇒ = Nl5NR#9S * Bài tập 3: /-'0&\%F\+7'P7P* 95''gB+0194P7 Q)'g5 7+'J8 S39nP7JS3LP7  =*'L S? 7+'J83P72A)*   N     S t = N4aR9!S ? 7+'J83P7Q))*    N   l  S t = NaR9!S JS? 7+'J83LP7)*  J N       S SS t t t + = = + NcR9!S * Bài tập 4:/-OO)3P7Y 7c#94#\+7'P7\%Y 7#95 7 +'J8OO'!+7H+$8+,-'  =*'L &'OO)3P7)*  N  c S S t = &'OO)3P7)*  N   S S t = ? 7+'J83!+7H+$8)3P7*\+7'P7)* ? J N            c  S S t v = = + + + NcR#9S * Bài tập:/-B+B+Y#7)01'A''&5'c'&B+B+" 7 +'J8#9`''&!+B+" 7+'J8a#95 7+'J8 *B+'!+7&'+,-'5  =*'L ]+I'0&'B+'c'&B+)*   N  5  N5cNcR#9S ]+I'0&'B+''&!+)*   N  5  Na5NR#9S ? 7+'J8*B+'!+A&'+,-')* ? J N      c  ac  c  S t t + + = = = + NacR#9S III. Bài tập về nhà * Bài tập1U*F7<*=$+#95T>'9-)WOO\+AF$d<="  7aa#94\%9$+,-'d=D<" 7ca#9 S+J)g+\%'EF+ JSC.'EF+$<J3+#9 * Bài tập2/-Ud*'"9-0&'(" 7#95/-U#$Z' 3H+I'0&'Y" 7a#95UJ>'#k*9-)W0'9-J0&' )WeacFQJ#0&')WFR*J9+-S5H+I'0&'d*'0&' 5 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV a Y9@ N9`  N9   N  Nl9   N!`  N! S  Nh`  Nh JS J N ?  Nc#9 ?  N#9 ? J Nh N   Nc`  N   #9`  Na#9  J Nh Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 el LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG I. Chữa bài tập về nhà * Bài tập 1 =*'L ]+I'0&'9*OO#'EF+)*   N  5  Naa5  ]+I'0&'9*\%9$#'EF+)*   N  5  Nca5  o\%+,-''01D+'EF+ 3YN    UNaa5  ca  /*&'\%#'EF+)*JK'+3   N  N+Naa5caN ⇒ NRS ? !+'&8\%'EF+ JS?'EF+$<9-#L'JK'H+I'0&'9*OO#'EF+3Y   N  5  Naa5  Naa5NaR#9S * Bài tập2 =*'L m(&'U0&')*  RSU)* J RS   p J *  p` J p &'Ud*'0&')*  N  S v &'Ud*'0&')* J N  S v oU0&')W  NeacF`U0&')W  NFC3&'U0&' !"9.U)*FWN  a RS oY    a N J U  S v   a N  S v   ⇒  S   a N a S  ⇒  a  N   S  ⇒ Ne ⇒ N4eR#9S ? H+I'0&'d*'0&'P*4eR#9S II. Bài tập luyện tập * Bài tập1/- \+AF$d<+,-'D+D=$<)*c#9" 79!5T>' )WY9- #$+,-'D+d=D<4!+a'g 'EF+589 7'0& 2*'EF+h =*'L ]+I'0&' )W'EF+)*   N  5  N5aNaR9S ]+I'0&' )W'EF+)*   N  5  N  5aNa  R9S o +,-''01D+,'EF+3Y N    UcNaa   ⇒   NR9!S ?  7'0&)*R9!S ?'EF+$<)*aR#9S  N#9 ?  Naa#9  ?  Nca#9 SNh JS?'EF+$<h#9 ?  N#9   ?  Na#9   NeacF   NF Nh Nc#9 ?  N9!   N  NNa!   Nh Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 * Bài tập 2U\%>'#k*)Wd,9<*=$+#95:%Pd<D= " 7#95:%2d=D<" 7c#95:$&,9*\%'EF +5 =*'L ]+I'0&'\%d<)W'EF\%)*   N  5  N5  ]+I'0&'\%d<)W'EF\%)*   N  5 N c5  o\%+,-''01D+'EF+3Y N    U5  c5  N/*N  N  C3cN ⇒ NRS ? !+RS\%'EF+*)W'EF+)*RS#Y\%'EF+$<9-#L'   N  5  N5NR#9S * Bài tập3 qW'&\%9$>'#k*d,9<*=$+l#9*'01D+ +5? 7\%d<)*#9\%d=)*#9 S:$*&,9\%'EF+ JS+J)g+8\%$+#9#,d)W'EF+ =*'L ]+I'0&'\%d<#'EF+)*    N  5  N5   ]+I'0&'\%d=#'EF+)*   N  5  N5  o\%+,  -''01D+'EF+ 3YN    UlN5  5  /*&'\%+,-'#'EF+)*JK'+3N  N  C3YlN55Nc ⇒ N4aRS ? !+4aRS8\%'EF+*)W'EF+)*4aN4aRS ^Y d<#'EF+I01H+I'0&')*   N  5  N54aNacR#9S ? 'EF+$<)*acR#9S*$=)*cR#9S JS+#'EF+)W4aRS56,\%$+#98 :%r01H+I'0&')*   N  5   :%rr01H+I'0&')*   N  5   /*      N*   N   N   C3YN  5     5   N5     5    mL8901  N4aRS ? !+)B'EF2A,\%$+#98\%+'P"&')*4aRS*)W Y)*4a4aNRS * Bài tập 4:/-s'_\+AF$d<+,-'b'D+D=$<)*9" 7 9!5T>')WY-'_#$+,-'b'D+d=D<5+'g-'_'EF +5 7-'_*-'_'EF+5 =*'L ]+I'0&'-'_d<#'EF+)*   N  5  N5NR9S ]+I'0&'-'_d=#'EF+)*   N  5  N5  e N#9 \%)W ?  N#9 ?  Nc#9 Nh ?'EF+  <= Nl#9 ?  N#9 ?  N#9 S?'EF+h& ,9'EF+ JS&,9,\%$ +#9  <= N#9 ?  N9! N!   Nh ?'EF+h Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 o-'_+,-''01D+'EF+3 N    UN5  mL8901  NcR9!S ?'EF+$<9-W'JK'H+I'0&'-'_01#'EF+*JK' 9 6$F!7cR9!S*9 * Bài tập 5:U \+AF$d<=4+,-'>'D+%0"'< → =5? 2A +,-'d<" 7#94 2+,-'D+d=" 7#95+J )g+ 'EF+hTn'EF+$<h#9  =*'L ]+I'0&'\%d<#'EF+)*   N  5  N5  ]+I'0&'\%d=#'EF+)*   N  5  N5  o\%+,  -''01D+3Y N    *  N  N 4cN5  5  mL8901N  ca NR!S ? 'EF+$<)*  N  5  N5  ca N4R#9SNR9S III.Bài tập về nhà * Bài tập1T>'9-)W\%\+AF$d,9<*=$+#94W'+,-' b'D+*>'D+d<=5:%2Ad<" 7#94\%2d="  7c#9 S89#L'$'M\%!+FW#,d)W\+AF$ JSU\%Y'EF+#O'h!h S+#\+AF$5:%2AR6d<St'7*" 7a#95UI\$& ,9\%'EF+*W''EF+h * Bài tập2T>'9-)WY\%\+AF$d,9<*=$+#94W'+,-' >'D+d<=5:%2Ad<" 7#94\%2d=" 7 c#9RTL\%+,-'b'D+S S#L'$\%!+'&#,d)W\+AF$ JS+#\+AF$01F\%2A-'-t'7*" 7a#95UI\$ &,9*\%'EF+ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV  LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG I. Chữa bài về nhà * Bài tập1 =*'L +F\%d<01H+I'0&'   N  5  N54aNaR#9S  +F\%d=01H+I'0&'   N  5 N Nc54aNR#9S +FW\%$+ N <=     NaNaR#9S JSo\%!+\%9*  u  3\%#O' 'EF+ S+\%01H+I'0&')* :%   N  5  N5NR#9S   <= N#9 ?  N#9 ?  Nc#9   NFN   N ?   Na#9 S  Nh JS\%Y'EF+#O'h S  Nh?'EF+ Nc9N4c#9 ?  N#9 ?  N#9 Nh Tn'EF+$ <h#9 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 :%   N  5  Nc5NcR#9S ^L'$'M\%)WY)*   N <=       NcNeR#9S +\%@' 7"?   Na#95m()*&'\%)W'EF+ ]+I'0&'\%)W'EF+)* :%   N   5  Na5R#9S :%   N   5Nc5R#9 o\%+,-'>'D+'EF+3Y   N        UeNa5c5 mL8901NeRS ? !+e#,d)Wt'78\%'EF+ ?'EF+$<9-#L' qN      Na55  NR#9S * Bài tập 2 =*'L +\%01H+I'0&')* :%  N  5  N5NR#9S :%  N  5  Nc5NcR#9S +\%$+9-#L')* N <=     NcNeR#9S JS+F\%01H+I'0&')* :%   N  5  N54aNcaR#9S :%   N  5  Nc54aNR#9S ^L'$\%)WY)*   N <=       NcaNeaR#9S +4a\%t'7"?   Na#95m()*&'\%)W'EF+Rd)W\% t' 7S ]+I'0&'\%)W'EF+)* :%   N   5  Na5R#9S :%   N   5Nc5R#9S o\%+,-'>'D+'EF+3Y   N   N     UeaNa5c5 mL8901Ne4aRS ? !+e4a8\%'EF+ ^Y'EF+$<9-#L' qN      Na5   Na5e4acaNcR#9S II. Bài tập luyện tập * Bài tập 1:/-'0&d<+,-'b'D+D=$<9-#L'9" 7 9!5T>')WY'0&+,-'b'D+d=D<5+'g'0&'EF+5  7'0&2*'0&'EF+5 =*'L ]+I'0&''0&)W'EF+)* C'0&  N  5  Na5N5NR9S C'0&  N  5N  5N  R9S ^ 'EF+Y  <= N    N  mL8901  NcR9!S ? '0&2Y 7  NcR9!S*'EF+$<9- qN  NR9S l  <= N#9 ?  N#9 ?  Nc#9   N   NFN4a ?   Na#9 SNh JSNh`  Nh  <= N9 ?  N9! N!   Nh ?'EF+h Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 * Bài tập2/-'0&\%9$d<=$+c95C_H+I'0&'B+\%30&' " 7  4_H+I'0&'Q)\%+,-'3$3Y 7  N   v 5UI\$ $ 7  *  !!+FW'0&A01=5 =*'L &'\%30&')*   N       AB AB S S S v v v = = &'\%30&'$)*   N          AB AB AB S S S S v v v v = = = +NFW801=3Y N    N   AB S v   AB S v N  c v   c v mL8901  NR9!S +  NRa9!S * Bài tập 3/-'0&\%F_H+I'0&'B+" 7#9*_H+I'0&' Q)" 7#95UI\$ 7+'J8'0&\%F3LH+I'0&'5 =*'L &',_H+I'0&'B+)*  N       S S S v v v = = &',_H+I'0&'B+)*  N       S S S v v v = = ? 7+'J83L0&')*  J N          5 55     S v vS S S S t S v v v v = = = = + + + NaR#9S * Bài tập4: /-OO+,-'30&'<=P*#9" 7+'J8c#95 =_&'B+ 7OO)*aa#95 7OO'_&'!+5T K''$'OO+,-'D+5 =*'L  &'OOH+I'0&')*  JN  S t ⇒ N Tb S v N  c NRS  ]+I'0&'OO'_&'B+)*   N  5  N  5  t Naa5   N4aR#9S ]+I'0&'OO'_&'!+)*   N <=   N4aNe4aR#9S ? 7OO'_&'!+)* ?  N    e4a  4a = NaR#9S   <= Nc9   N NFN!   Nh`  Nh ?  N#9 ?  N#9 ? J Nh  <= N#9 ? J Nc#9 ?  Naa#9 ?  Nh [...]... đất tác dụng lên một vật gọi là trọng lực 3: Lực đàn hồi +Lực do vật bị biến dạng đàn hồi sinh ra gọi là lực đàn hồi + Công thức tính lực đàn hồi : f = k(l - lo) 4: Lực ma sát + Lực ma sát sinh ra khi vật này tiếp xúc với vật kia + Có 3 loại lực ma sát - Lực ma sát lăn - Lực ma sát trượt 29 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 - Lực ma sát nghỉ + Lực ma sát phụ thuộc vào - Trọng lượng của vật - Tính chất và... = 30 s Thời gian đi nửa đoạn đường sau: t2 = 2v2 2.3 a) Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: t1 = Thời gian đi cả đoạn đường: t = t1 + t2 = 18 +30 = 48( s) Vậy sau 48 giây vật đến B b) Vận tốc trung bình: vtb = s AB 180 = = 3, 75 m / s t 48 24 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 III Bài tập về nhà * Bài tập 1 : Hai ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, cùng chuyển động về địa điểm G Biết AG = 120km,... là : t 1 = 2 = V2 = 18km/h 2v1 v1 V3 = 12km/h t Thời gian đi với vận tốc v2 và v3 là 2 VTb = ? 2 Quãng đường đi được ứng với các thời gian t2 t t này là s2 = v2 2 và s3 = v3 2 2 2 2 11 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 s s ⇒ t2 = v2 + v3 2 s s 8s Thời gian đi hết quãng đường là t = t1 = t2 = + = 2v1 v2 + v3 150 s s 150s = = 8s Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là vTb = t 8s = 18, 75(km/h) 150 Theo điều... ật: FA = P + Khi vật chuyển động xuống dưới(chìm xuống đáy bình) thì lực đẩy ác si mét nhỏ hơn trọng lượng của vật: FA < P B: Bài tập luyện tập * Bài tập 1:(Quan hệ giữa khối lượng, trọng lượng, KLR, trọng lượng riêng) 31 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 Một vật cân bằng cân đĩa ở Hà Nội được 4kg Biết khối lượng riêng của chất làm vật là 2,7 g/Cm 3 ( g = 9,793 N/kg) a) Tìm trọng lượng của vật và trọng lượng... cho biết trọng lượng P của vật có khối lượng m tính theo công thức P = 10m 34 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 OA = 2.OB m1 = 8kgP1 = 80 kg m2 = ? Bài giải Để thanh cân bằng thì vật m2 phải có trọng lượng P2 sao cho hợp lực của P1 và P2 có điểm đặt đúng tại O Theo điều kiện cân bằng của đòn bẩy ta có P OB OB 1 1 = (1) Do OA = 2.OB nên = (2) P2 OA OA 2 P 1 1 = ⇔ P2 = 2P1 mà P1 = 80 (N) nên P2 = 160(N) Từ (1)... kịp Hồng 22 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 b) Địa điểm gặp nhau cách B 1 đoạn : 150- 72= 78 km 150 =3 h 7 phút 30 s 48 150 Thời gian Hương đi hết quãng đường AB là: t= =2h 5 phút 72 c) Thời gian Hồng đi hết quãng đường AB là: t = Để đến B cùng lúc với Hồng, Hương phải đi lúc: t= t0 +t3 –t2 =7h 2phút 30 s III Bài tập luyện tập * Bài tập 1: Hai bến sông A và B cách nhau 24km, dòng nước chảy đều theo hướng... mD1 - m1D1 = VD1D2 Giải ra tìm được m1 = D1 (VD2 − m) 10500(0, 001.2700 − 9 ,85 0) = = 9,625(kg) D2 − D1 2700 − 10500 32 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 Vậy m1 = 9,625(kg) và m2 = 9 ,85 0 - 9,625 = 0,225(kg) III: Bài tập về nhà * Bài tập 1: Người ta cần chế tạo 1 hợp kim có khối lượng riêng 5g/Cm 3 bằng cách pha trộn đồng có KLR 89 00kg/m3 với nhôm có KLR là 2700kg/m3 Hỏi tỷ lệ giữa khối lượng đồng và khối... suất là paxcan(Pa): 1Pa = 1N/m2 2: Áp suất chất lỏng và chất khí 30 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 a) Chất lỏng tĩnh và chất khí tĩnh luôn gây lực ép lên thành bình và bề mặt các vật nhúng trong nó Lực ép này tỷ lệ với diện tích bị ép b) Tại mỗi điểm trong chất lỏng và chất khí, áp suất theo mọi hướng đều có giá trị như nhau 3: Nguyên lý thủy tĩnh Độ chênh lệch áp suất giữa 2 chất trong lòng chất lỏng... 300(Cm3) Thay (3) vào (1) ta được khối lượng của vật rắn là: m = 21,75 + 1.300 = 321,75(g) 35 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 Khối lượng riêng của vật rắn là D = m 321, 75 = = 1,07(g/Cm3) V 300 III: Bài tập về nhà *Bài tập 1: Một thỏi sắt và một thỏi nhôm có cùng khối lượng 400gam Hỏi thể tích của thỏi nhôm gấp mấy lần thể tích của thỏi sắt Biết KLR của sắt là 7,8g/Cm 3; của nhôm là 2,7g/Cm3 * Bài tập 2: Một... A: X= v1*t2=16.0,125=4,4km →cách trường 6-4,4=1,6km IV Bài tập về nhà 27 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 * Bài tập 1: Hằng ngày ô tô 1 xuất phát từ A lúc 6h đi về B,ô tô thứ 2 xuất phát từ B về A lúc 7h và 2 xe gặp nhau lúc 9h.Một hôm,ô tô thứ 1 xuất phát từ A lúc 8h, còn ô tô thứ 2 vẫn khởi hành lúc 7h nên 2 xe gặp nhau lúc 9h48ph.Hỏi hằng ngày ô tô 1đến B và ô tô 2 đến B lúc mấy giờ.Cho vận tốc của . v + + &'J•OdTo)*  x v %J*YF0.' 8   x v N   c v v−    c x v v + + RS a A B C D x 4km 20km Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 dRS'L 89 01  Nl  RS RS*RS 89 01N ?. 7\%P+)7"\%L)*  ^+,-''01D+ 8   N    RS/*  N s t RS dRS*RS ⇒     N s t ⇒   N s t   !7Y  N  a  − NR9!S JS^L'$!+c'g#,d)W\%'EF+)* )N  5NR    S5NRaS5cNR9S l A BC D E Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8 III. Bài tập về nhà * Bài tập 1:/-O'01PQ' 8 'EF9-J•'O+O5+#'EFJ•FW 8 -' .OJj'5+aFW 8 !_'4O). tập:/-B+B+Y#7)01'A''&5'c'&B+B+" 7 +'J8#9`''&!+B+" 7+'J8a#95 7+'J8 *B+'!+7&'+,-'5 
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 8, Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 8, Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 8

Từ khóa liên quan