0

Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam ở bậc THCS đạt hiệu quả

25 3,005 11
  • Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam ở bậc THCS đạt hiệu quả

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 20:39

Việc dạy và học văn học Trung đại Việt Nam đến nay vẫn còn là nỗi khốn khổ, gây nhiều khó khăn, phiền toái cho người dạy lẫn người học. Hiểu được những tác phẩm đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì; truyền thụ cái hay, cái đẹp của nó cho người học hiểu được lại càng khó khăn gấp bội phần. Vấn đề có nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là rào cản ngôn ngữ, bởi những tác phẩm ấy đều viết bằng ngôn ngữ Hán văn cổ hay chữ Nôm có phần xa lạ với ngôn ngữ Tiếng Việt hiện đại hôm nay. Thêm vào đó là người tiếp nhận văn bản dù muốn hay không phải có kiến thức chắc chắn, ít nhiều phải hiểu rõ môi trường văn hoá trung đại, tư tưởng ý thức hệ chính thống thời trung đại, điển cố điển tích, thể loại văn học v.v.. Chỉ bấy nhiêu thứ cũng đủ làm cho người dạy lẫn người học đau đầu, mệt trí thì thử hỏi làm sao mà lắng lòng, mà bình tâm để cảm nhận cho được cái tinh hoa cùng vẻ đẹp của văn chương qua cách biểu đạt “ngôn tại ý ngoại” của các bậc thi nhân tiền bối đã gửi gắm trong từng câu chữ. Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam đạt hiệu quả Mục lục A. PHẦN MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Phần Nội dung Trang Phần mở đầu I 1 2 3 Đặt vấn đề Thực trạng vấn đề Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4 4 4 II Phương pháp tiến hành 5 1 Cơ sở lý luận 5 2 Cơ sở thực tiễn 5 3 Các biện pháp tiến hành 6 Nội dung I Nhiệm vụ của đề tài 7 II Mô tả giải pháp của đề tài 7 1 Kết quả điều tra khảo sát thực tiễn 8 2 Một số giải pháp dạy phần VHTĐ lớp 9 8 a Đặc trưng của văn học Trung đại b Chuẩn bị tâm thế cho học sinh 12 c Định hướng của giáo viên 14 d Tổ chức hoạt động ngoại khoá văn học 20 e Tích hợp kiến thức 21 3 Kết quả thực hiện 23 Kết luận Kết luận và khuyến nghị 24 Tài liệu tham khảo 25 3 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu Vic dy v hc vn hc Trung i Vit Nam n nay vn cũn l ni khn kh, gõy nhiu khú khn, phin toỏi cho ngi dy ln ngi hc. Hiu c nhng tỏc phm ú chng phi l chuyn d dng gỡ; truyn th cỏi hay, cỏi p ca nú cho ngi hc hiu c li cng khú khn gp bi phn. Vn cú nhiu nguyờn nhõn, m nguyờn nhõn ch yu vn l ro cn ngụn ng, bi nhng tỏc phm y u vit bng ngụn ng Hỏn vn c hay ch Nụm cú phn xa l vi ngụn ng Ting Vit hin i hụm nay. Thờm vo ú l ngi tip nhn vn bn dự mun hay khụng phi cú kin thc chc chn, ớt nhiu phi hiu rừ mụi trng vn hoỏ trung i, t tng ý thc h chớnh thng thi trung i, in c in tớch, th loi vn hc v.v Vậy mà đối tợng tiếp nhận ở đõy lại là học sinh THCS, vốn sống ít ỏi. khả năng ngôn ngữ cha hoàn thiện, vậy làm sao để cảm đợc hết cái hay cái đẹp của văn học trung đại mang tính bác học? Ch by nhiờu th cng lm cho ngi dy ln ngi hc au u, mt trớ thỡ th hi lm sao m lng lũng, m bỡnh tõm cm nhn cho c cỏi tinh hoa cựng v p ca vn chng qua cỏch biu t ngụn ti ý ngoi ca cỏc bc thi nhõn tin bi ó gi gm trong tng cõu ch. Nhng trn tr ny xin c mo mui ghi li õy ng nghip cựng suy ngh v gúp ý, vi thin tõm l lm sao giỳp cho vic dy v hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam tt hn, t hiu qu cao hn. 2. í NGHA V TC DNG CA GII PHP MI To ra s hng thỳ cho hc sinh trong qu trỡnh hc tp, tip nhn kin thc Từ đó, khơi gợi trong tâm hồn học sinh những tình cảm yêu thơng và biết đồng cảm. To nn tng cỏc em cú th hiu v cm th sõu sc hn cú th tip tc hc tt hn phn vn hc trung i c ging dy cp THPT. 3. PHM VI NGHIấN CU CA TI C mt giai on lch s c phn ỏnh trong vn hc sut 400 nm( T th k XVI th k XIX) vi bao thng trm c hc trong na hc kỡ I lp 9. T 4 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu tỡnh yờu nc, ý chớ dõn tc cho n ý thc v thõn phn con ngi, c bit l thõn phn ngi ph n c Vn hc cp. Vy phi dy nh th no cho ỳng cỏc em hiu v hiu ỳng v thi i v con ngi cựng giỏ tr ớch thc ca cỏc tỏc phm giai on ny? Phm vi nghiờn cu ca ti ny tp trung vo hc sinh v cỏc ni dung ú trong tỏc phm c dy lp 9. II. PHNG PHP TIN HNH 1. C s lý lun Văn học là bộ phận tinh tế nhạy cảm của văn hóa, thể hiện khát vọng vơn tới các giá trị chân, thiện, mỹ của con ngi. Nhiệm vụ hàng đầu của sự nghiệp văn học là sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao về t tởng nội dung và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ sâu sắc, có ý thức giáo dục, bồi dỡng tinh thần, tình cảm, nhân cách và bản lĩnh cho các thế hệ công dân của đất nớc. Trong hệ thống giáo dục phổ thông, môn văn có một vị trí quan trọng cả về hai mặt: Bồi dỡng văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Và Giáo dục lý tởng cách mạng, đạo đức xã hội. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật thì phơng pháp luận của khoa học căn bản có những đổi mới. Việc đổi mới sách giáo khoa ngữ văn THCS nhằm giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực chủ yếu: năng lực hành động, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực tự khẳng định. Đồng thời phát huy tính tích cực, tự giác, chủ đng, sáng tạo của học sinh. ở bộ môn Ngữ văn thời lợng giành cho việc giảng dạy tác phẩm văn chơng là tơng đối lớn. Trong số thời lợng ấy, số tiết dạy văn học Trung đại cũng chiếm một phần không nhỏ, đợc tìm hiểu ở toàn cấp học. Do đó việc nắm đợc mối quan hệ giữa giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm văn học trung đại là vô cùng cần thiết. 2. C s thc tin Trong quá trình dạy học tôi nhận thấy: số đông học sinh không mấy hứng thú học văn. Đặc biệt là văn học trung đại. Không chỉ bởi rào cản ngôn ngữ, văn tự, khoảng cách về văn hóa giữa quá khứ và hiện tại mà còn khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo, đặc biệt là sách tuyển chọn những tác phẩm nguyên gốc. 5 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu Đứng trớc tình hình nền văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một, là một giáo viên, nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp học sinh có đợc hứng thú trong giờ học văn, giúp các em đồng cảm với nhân vật với tác giả, từ đó cảm thông và yêu quý họ. Xây dựng hứng thú, thái độ nghiêm túc, khoa học trong việc học văn; có ý thức và biết cách ứng xử trong gia đình, trong trờng học và ngoài xã hội một cách có văn hóa; khinh ghét những cái xấu xa, độc ác, giả dối đợc phản ánh trong các tác phẩm văn học. Đồng thời giúp các em giữ gìn đợc nền văn hóa dân tộc mà ngời nghệ sĩ đã gửi gắm lại qua nhiều thế hệ. Đó là lí do tôi chọn đề tài này làm nội dung nghiên cứu và thực hiện trong suốt những năm giảng dạy lớp 9. 3. CC BIN PHP TIN HNH Bin phỏp ch yu l nm bt tỡnh hỡnh thc tin, vn dng cỏc phng phỏp dy hc phự hp v ỳc rỳt kinh nghim thc tin ging dy hng nm . C th: - Tỡm hiu bng cỏch c, nghiờn cu ti liu v phng phỏp ging dy tỏc phm vn hc Trung i - Tham kho ý kin cng nh phng phỏp ging dy cỏc tỏc phm ca ng nghip thụng qua cỏc bui hp chuyờn , d gi thm lp. - Ly thc nghim vic ging dy Vn hc Trung i trờn lp, ỏnh giỏ kt qu nhn thc ca hc sinh v rỳt kinh nghim. B. NI DUNG I. NHIM V CA TI ti ny gii quyt nhng nhim v sau : 6 Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam đạt hiệu quả Nhiệm vụ 1: Ý nghĩa, tầm quan trọng của dạy tốt phần văn học trung đại ở lớp 9. Nhiệm vụ 2: Thực trạng dạy và học Văn học Trung đại ở cơ sở. Nhiệm vụ 3: Một số kinh nghiệm để dạy tốt phần Văn học Trung đại ở lớp 9. II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1.KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC TIỄN Sau nhiều năm giảng dạy ở Ngữ văn 9, tôi thấy thực tế xảy ra là: - Học sinh khó cảm thụ và phân tích tác phẩm Văn học trung đại - Khả năng vận dụng kiến thức về tác giả, tác phẩm vào kỹ năng làm bài văn nghị luận còn hạn chế . - Sách tham khảo, điều kiện tìm đọc trọn vẹn các tác phẩm là rất ít. Mà hầu như các em chỉ được học trích đoạn nên đôi khi hiểu thiếu trọn vẹn, mơ hồ. - Bố mẹ, người thân đa phần là nông dân, vốn hiểu biết về văn học học cổ rất hạn chế. Học sinh có thắc mắc khó có thể được chia sẻ tỉ mỉ. Từ đó học sinh ngại học, ngại đọc các tác phẩm văn học dẫn đến chất lượng bài viết chưa cao. Hơn nữa đứng trước tình hình nền văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một, là một giáo viên, nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp học sinh có được hứng thú trong giờ học văn, giúp các em đồng cảm với nhân vật với tác giả, từ đó cảm thông và yêu quý họ. Xây dựng hứng thú, thái độ nghiêm túc, khoa học trong việc học văn; có ý thức và biết cách ứng xử trong gia đình, trong trường học và ngoài xã hội một cách có văn hóa; khinh ghét những cái xấu xa, độc ác, giả dối được phản ánh trong các tác phẩm văn học. Đồng thời giúp các em giữ gìn được nền văn hóa dân tộc mà người nghệ sĩ đã gửi gắm lại qua nhiều thế hệ. * Số liệu điều tra trước khi thực hiện : Sau khi học sinh học xong văn bản " Chuyện người con gái Nam Xương", tôi cho các em làm bài kiểm tra. Đề bài : Cảm nghĩ của em về vẻ đẹp và số phận oan nghiệt của nhân vật Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ ? Kết quả cụ thể như sau: Lớp 9C 7 Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam đạt hiệu quả Kết quả Giỏi Khá Trung bình Yếu Số lượng 5 18 14 4 Đa số các em nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật nhưng lí giải chưa thực sự thấu đáo và thiếu tính thuyết phục. Tất cả những nhận xét chỉ dừng lại theo hướng cảm tính, đôi bài còn lí giải mang khuynh hướng xã hội học hiện đại. Từ thực tế đó, tôi suy nghĩ và mạnh dạn áp dụng một số giải pháp sau. 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ DẠY PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Ở LỚP 9 a. Đặc trưng của văn học Trung đại a.1. Về các giai đoạn phát triển: * Chặng 1: (Thế kỉ X - hết thế kỉ XIV) Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc: đất nước độc lập, nhà nước phong kiến Việt Nam hình thành và phát triển. Từ đây bắt đầu một giai đoạn hào hùng với những chiến công vô cùng hiển hách của các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần. Văn học viết Việt Nam hình thành, TK X có sự xuất hiện của văn học viết chữ Hán và đến TK XIII đấnh dấu sự ra đời của văn học viết bằng chữ Nôm. Bên cạnh đó văn học dân gian vẫn tồn tại và phát triển song song với văn học viết. Cảm hứng chủ đạo là cảm hứng yêu nước với âm hưởng hào hùng, đặc biệt là giai đoạn nhà Trần với hào khí Đông A sục sôi. Thời kì này có sự xuất hiện của nhiều thể loại văn học như văn nghị luận (chiếu, hịch), văn xuôi lịch sử (Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu) và thơ. Do tư duy nguyên hợp nên văn học giai đoạn này có hiện tượng văn-sử-triết bất phân. Văn học viết bằng chữ Hán là chủ đạo, văn học viết bằng chữ Nôm chưa có thành tựu gì *Chặng 2: (thế kỉ XV - hết thế kỉ XVII) TK XV văn học viết còn kế thừa được cảm hứng yêu nước và âm hưởng còn sót lại của hào khí Đông A. Dần dần văn học Việt Nam chuyển sang cảm hứng thế sự, đi vào chuyện đời, chuyện người, phê phán các tệ nạn xã hội, sự suy thoái về mặt đạo đức. Văn học viết bằng chữ Hán và văn học viết bằng chữ Nôm đều đạt được nhiều thành tựu. Thơ Nôm , văn chính luận có sự phát triển tột bậc có nhiều thành tựu lớn qua sáng tác của Nguyễn Trãi. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của văn xuôi tự sự (Truyền kì mạn lục) 8 Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam đạt hiệu quả * Chặng 3: (đầu thế kỉ XVIII - hết nửa đầu thế kỉ XIX) Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng. Các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi mà đỉnh cao là khởi nghia Tây Sơn. Vua Quang Trung lên ngôi. Rồi triều đại Tây Sơn bị lật đổ, Nguyễn Ánh khôi phục lại vương triều phong kiến chuyên chế(1802-1945). Đây được xem là giai đoạn phát triển tột bậc, rực rỡ nhất của văn học phong kiến Việt Nam. Cảm hứng xuyên suốt thời kì này là cảm hứng nhân đạo. Văn học giai đoạn này là tiếng nói đòi quyền sống, quyền hạnh phúc, đấu tranh đòi giải phóng con người cá nhân. Thời kì này có sự phát triển mạnh mẽ của những sáng tác văn học viết bằng chữ Nôm, và sự xuất hiện của nhiều thể loại văn học như tùy bút, tiểu thuyết chương hồi kí. * Chặng 4: (cuối thế kỉ XIX): Từ chế độ phong kiến, Việt Nam chuyển sang chế độ thực dân nửa phong kiến và văn hóa phương Tây bắt đầu ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam. Cảm hứng xuyên suốt của văn học cuối TK XIX là cảm hứng yêu nước chống giặc ngoại xâm và mang một âm hưởng bi tráng bởi nó ghi lại một thời khổ nhục nhưng vĩ đại, thất bại nhưng vẫn hiên ngang của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt trong thời kì này có sự xuất hiện của một số tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Quốc ngữ của Trương Vĩnh Kí, Huỳnh Tịnh Của đem đến những đổi mới bước đầu theo hướng hiện đại hóa. Văn thơ chữ Hán và chữ Nôm của các tác giả Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương đều có những bước phát triển mạnh mẽ. a.2. Về ®ặc điểm của văn học trung đại Việt Nam: * Nội dung: Văn học trung đại còn được gọi bằng những cái tên khác nhau như văn học thành văn, văn học phong kiến, văn học cổ điển. Phát triển trong một môi trường xã hội phong kiến với ý thức hệ nho giáo, lực lượng sáng tác chủ yếu là tầng lớp trí thức, những người có trình độ cao, được đào tạo từ ''cửa Khổng sân Trình'' , chịu ảnh hưởng bởi thi pháp văn chương cổ điển. Văn học trung đại tồn tại và phát triển trong suốt mười thế kỉ nhưng không bao giờ tách rời khỏi cảm hứng yêu nước; cảm hứng nhân đạo, thế sự. Tư tưởng nhân đạo trong văn học trung đại Việt Nam là sự kế thừa của truyền thống tư tưởng lớn của con người Việt Nam. Điều này được thể hiện một cách đa dạng qua việc ca ngợi vẻ đẹp con người, đồng cảm với bi kịch con người, đồng tình với ước mơ, khát vọng của con người, lên án 9 Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam đạt hiệu quả các thế lực bạo tàn. Tư tưởng nhân đạo được thể hiện một cách đầy đủ nhất trong nội dung của tác phẩm Truyện Kiều, đỉnh cao của tư tưởng nhân văn chủ nghĩa. * Đặc điểm nghệ thuật: -Tính quy phạm và bất quy phạm: Tính quy phạm là những quy định chặt chẽ trong những phạm vi giới hạn đã được định sẵn. Biểu hiện ở nhiều đặc điểm. Mục đích sáng tác là phải hướng tới việc giáo huấn đạo đức. Sáng tác có lúc để tiêu khiển, thù tạc nhưng mục đích chung của các vị thánh hiền là giáo hóa cuộc đời.''Văn dĩ tải đạo, thơ dĩ ngôn trí''. Ngôn ngữ sáng tác gồm chữ Hán và chữ Nôm nhưng chữ Hán được xem là chính thống.Tư duy nghệ thuật thì luôn cho rằng cái đẹp thuộc vào những khuôn mẫu định sẵn (xuân hạ thu đông, tùng trúc cúc mai, long li quy phượng, ngư tiều canh mục). Tuy vậy nhưng chúng ta một mặt tiếp thu những tinh hoa của văn học Trung Quốc nhưng mặt khác lại cũng không ngừng phát triển văn học của đất nước mình theo xu hướng dân chủ hóa, dân tộc hóa. Do vậy người Việt Nam đã cố gắng phá vỡ tính quy phạm. - Tính trang nhã:Văn học trung đại có đề tài hướng tới cái cao cả, trang trọng, hình tượng nghệ thuật hướng tới vẻ tao nhã, mĩ lệ với ngôn ngữ cao quý, diễn đạt trau chuốt, hoa mĩ. Dần dần, văn học Việt Nam cũng đã có những nỗ lực không nhỏ để tiếp cận với xu hướng bình dân, gần gũi với đời sống của con người Việt Nam. - Yếu tố Hán ,văn hóa Hán: Hơn 1000 năm phong kiến Bắc thuộc, chuyện văn chương Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên văn học Việt Nam cũng có ý thức để phá bỏ sự ảnh hưởng này bằng cách viết bằng chữ Nôm, sử dụng nhiều thể thơ dân tộc (như truyện thơ ngâm khúc hát nói, lục bát, song thất lục bát) và đưa vào trong thơ văn các hình ảnh đậm chất Việt. a.3. Về hình ảnh con người trong văn học: - Mối quan hệ với thiên nhiên: Thiên nhiên là nguồn cảm hứng bất tận của văn chương. Mây sớm, trăng khuya, núi non, cỏ cây hoa lá đều in đậm dấu ấn của mình trong văn chương. Con 10 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu ngi v thiờn nhiờn luụn cú mi quan h bin chng, qua li tỏc ng ln nhau. Vi cỏc tao nhõn mc khỏch, thiờn nhiờn l ngi bn tri õm. Khụng ớt ngi ó lỏnh i phm tc, hũa mỡnh vo thiờn nhiờn, sng thanh m chiờm nghim v v tr, trit lớ nhõn sinh. Hỡnh nh thiờn nhiờn ó i vo trong th vn ,cũn l chun mc ca cỏi p, l thc o mi giỏ tr ca to vt. Nờn vn hc c in t ngi cng phi so sỏnh vi cỏi chun mc l v tr, thiờn nhiờn, ng thi thiờn nhiờn thng gn vi lớ tng, o c thm m. Chng hn nhõn cỏch ca ngi quõn t xa c vớ nh tựng, bỏch, v p ca ngi giai nhõn c vớ vi liu mai. - Mi quan h vi quc gia dõn tc. Trong vn hc trung i, ch ngha yờu nc th hin ch yu qua ý thc sõu sc v quc gia dõn tc, truyn thng vn hin lõu i. Vn hc Vit Nam ghi li quỏ trỡnh la chn, u tranh khng nh mt o lớ lm ngi ca dõn tc.Trong nhng thi im lch s khỏc nhau thỡ con ngi cú nhng biu hin khỏc nhau trong ý thc v bn thõn. Khi t nc cú chin tranh hay nhng cuc ci to thiờn nhiờn thỡ con ngi thng cao ý thc cng ng hn l ý thc cỏ nhõn. H hi sinh cỏi tụi cỏ nhõn vỡ cng ng, vỡ T quc. Cũn trong thi bỡnh, con ngi cỏ nhõn c cao, h cú ý thc sõu sc v quyn sng ca cỏ nhõn. Tóm lại: Nền văn học trung đại tuy có nhiều chuyển biến qua các giai đoạn lịch sử khác nhau gắn liền với quá trình dựng nớc, giữ nớc và đổi thay về ý thức của con ngời nhng dù có biến chuyển thế nào, văn học thời kì này vẫn bị chi phối bởi một quan niệm thẩm mĩ chung thể hiện qua một hệ thống thi pháp tơng ứng (nằm trong vùng ảnh hởng của t tởng Nho, Phật, Đạo và văn học Trung Hoa). Văn học Việt Nam thời trung đại đã kết tinh nghệ thuật ở phạm vi văn vần hơn văn xuôi. Bút pháp thiên vào lối chấm phá, điểm nhãn, gợi nhiều hơn tả trong nghệ thuật. Các tác giả văn học trung đại, đặc biệt là các tác giả tài năng, vừa tuân thủ vừa phá vỡ tính qui phạm, phát huy cá tính sáng tạo trong sáng tác. Văn học trung đại có đặc thù riêng nh vậy nên khi tìm hiểu về nền văn học này là chúng ta giúp học sinh tìm về thế giới của ngời xa, giúp các em bồi dỡng nhân cách, biết yêu quý các giá trị phi vật thể, yêu quê hơng, yêu đất nớc, yêu gia đình và tự hào dân tộc, có lý tởng XHCN, lòng khoan dung, ý thức tôn trọng pháp 11 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu luật, tinh thần hiếu học, trí tiến thủ lập nghiệp không cam chịu nghèo nàn. Dạy văn học trung đại, giúp học sinh nắm đợc các giá trị nhân văn và nghệ thuật của tác phẩm văn học. Nm vng nhng c trng c bn ny ca vn hc trung i Vit Nam l chỡa khoỏ quan trng mi giỏo viờn ch ng trong ging dy phn chng trỡnh quan trng ny. b. Chun b tõm th cho hc sinh Nhân đà phấn khởi vào năm học mới , lên lớp cuối cấp , tôi động viên các em sẵn sàng , náo nức bớc vào một thế giới văn chơng đầy bí ẩn và hấp dẫn, nhng cũng đầy khó khăn thử thách đòi hỏi các "anh cả , chị cả " không sợ mỏi gối chùn chân Việc làm này thuộc phạm trù công tác t tởng vừa phải làm trớc và trong suốt quá trình giảng dạy . Đây là việc rất cần thiết , không làm cho học sinh quyết tâm và hứng khởi nh trớc khi vào một trận đánh gian nan thì sẽ hạn chế thắng lợi Làm thế nào để học sinh hăm hở và biết cách học ? Đó là nghệ thuật của mỗi giáo viên trớc đối tợng cụ thể của mình . Riêng tôi ,đối tợng chủ yếu là học sinh nông thôn , sách tham khảo ít , cha mẹ không giàu tri thức văn học cổ . Trớc khi dạy một bài cụ thể, giáo viên cần yêu cầu học sinh chuẩn bị bài đầy đủ. Điều này tạo tâm thế giúp các em tự tin trớc bài học. Ví dụ, khi dạy những trích đoạn trong Truyện Kiều, giáo viên yêu cầu c th nh sau: Bớc 1: Cng c ụn tp kin thc ó hc v kin thc trc ú qua cỏc on trớch Ch em Thỳy Kiu. ụn li túm tt tỏc phm. Kiu tri qua nhiu on trng, tỡnh hung ộo le, Kiu cú tõm trng khỏc bit. Bớc 2: Tỡm hiu xut x on trớch ó hc. Ch yu tỡm hiu on i v tõm trng trc ú.Trc khi phõn tớch mi on cn giỳp cho hc sinh nm c v trớ on th trớch trong tỏc phm. Vic ny chng nhng cn thit cho s tỡm hiu on trớch m cũn giỳp cho hc sinh nm vng ct truyn. Cỏc on ging dc sp xp theo trỡnh t trc sau trong tỏc phm, riờng on Mó Giỏm Sinh 12 [...]... kim tra 1 tit phn vn hc trung i ? c sc v ngh thut t ngi ca Nguyn Du trong on trớch Ch em Thỳy Kiu Kt qu c th nh sau: Kt qu S lng Gii 12 Khỏ 20 Trung bỡnh 9 Yu 0 Vi kt qu nh trờn, tụi thy mỡnh bc u ó thnh cụng vi nh hng trong cụng tỏc ging dy phn vn hc trung i phn ni dung vn khụng d dng vi hc sinh THCS C KT LUN I KT LUN CHUNG 22 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu Vn hc c lp... 3 nm 2013 Ngi thc hin: 23 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu Chu Th Thu Ti liu tham kho - SGK, SGV, thit k bi ging Ng vn 9 - Nh xut bn giỏo dc - SGK ng vn THPT (lp 10,11) 24 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu - Truyn Kiu (bn dch) - Kim Võn Kiu Truyn - Thanh Tõm Ti Nhõn - 105 bi vn mu- T c Hin - 100 bi vn mu- THCS - Ng vn 9 nõng cao- T c Hin... p ca Kiu li 16 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu l: "Kiu cng sc so, mn m" Nng khụng ch cú sc m cũn cú ti, ti sc vn ton, hn hn Thỳy Võn ? 4 cõu tip l t nhan sc Thỳy Kiu So vi cỏch t Thỳy Võn, cú im gỡ ging, khỏc? Em cú th hỡnh dung c th tng b phn khuụn mt nng Kiu nh i vi nng Võn khụng? + lm ni bt v p sc so, mn m , tỏc gi ó miờu t Kiu nh th no? Tp trung c t nhng chi tit... k hoch ỏp dng hỡnh thc ny vo quỏ trỡnh dy hc tỏc phm vn chng trong nh trng ph thụng Thụng qua hot ng ngoi khúa vn hc, hc sinh c phỏt trin cõn i v trớ tu, o c, th dc v thm m Vi cỏc tỏc phm thuộc văn học trung đại, cú th t chc thuyt trỡnh, c v gii thiu cỏc tỏc phm ca cựng mt tỏc gi hoc ca mt s tỏc gi khỏc cựng giai on vn hc Cng cú th t chc cho hc sinh lm bỏo tng, tham quan, xem phim ti liu, Tụi thng... cỏi búng ca chng trờn tng c bộ n gi l cha Bao nhiờu nghi ng, oan c ca V Nng u c hoỏ gii nh cỏi búng 21 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu - Chớnh cỏch tht, m nỳt cõu chuyn bng chi tit cỏi búng ó lm cho cỏi cht ca V Nng thờm oan c, giỏ tr t cỏo i vi xó hi phong kin nam quyn y bt cụng vi ngi ph n cng thờm sõu sc hn ? Bng nhng hiu bit ca em v Truyn Kiu, hóy trỡnh by v ngh... liờn tng, cm xỳc, rt cn thit cho vic cm th v sau c Định hớng của giáo viên 13 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu c.1 V phng phỏp Trong nh trng, tỏc phm vn hc n vi hc sinh khụng phi bng con ng t do la chn nh i vi bn c ngoi i Do c im tõm lý la tui, hc sinh l nhng bn c cũn hn ch v vn sng, kinh nghim thc tin nhng li cú kh nng rung ng v cú xỳc cm c bit vi tỏc phm vn hc Vỡ vy,... hc trung i giỏo viờn cú iu kin trao i v hc tp kinh nghim ging dy tt phn vn hc trung i 2 i vi ph huynh : Quan tõm to iu kin v t liu, sỏch tham kho cho con em mỡnh trong hc tp u t nhiu v thi gian cho con cỏi hc tp, khụng nờn cho cỏc em ph giỳp nhiu trong cụng vic gia ỡnh Phi hp thng xuyờn, cht ch vi giỏo viờn b mụn vn tỡm hiu v nm bt kp thi tỡnh hỡnh hc tp ca con em mỡnh Trờn õy l mt vi suy ngh v kinh. .. nhuyn nht, nhm giỳp hc sinh va nm bt tri thc, va nm bt phng phỏp hc tp, nghiờn cu c.2 Xõy dng h thng cõu hi trong ging dy Xây dựng mt h thng cõu hi phù hợp để tỡm hiu tỏc phm theo c trng th loi của văn học trung đại (phn chun b bi ca hc sinh v quỏ trỡnh định hớng phõn tớch tỏc phm của giáo viên) cng l mt gii phỏp tt c.3 Chun b bi ging Chun b bi ging chu ỏo theo tụi ú l mt khõu vụ cựng quan trng quyt nh... th t cm nhn c , phn chỡm rt ln kia tu theo tỡnh hỡnh m giỏo viờn hng dn cỏc em hiu c mt cỏch trn vn nht.Trong quỏ trỡnh tỡm hiu vn bn, phi hng hc sinh t tỏc phm vo hon 19 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu cnh xó hi, bỏm sỏt c trng giai on vn hc cựng k hp nhun nhuyn cỏc phng phỏp dy hc tớch cc l mu cht ca thnh cụng.Tuy nhiờn cn lu ý "bnh" tham kin thc vn chng ca giỏo... trng ngi hc cng nh tụn trng chớnh bn thõn mỡnh Mt tỏc phm vn hc sng mói vi thi gian v hp dn vi ngi c qua nhiu th h l mt tỏc phm cú giỏ tr v ni dung v ngh thut Nh vy tỏc 14 ti: Kinh nghim dy hc cỏc tỏc phm Vn hc Trung i Vit Nam t hiu qu phm vn hc bao gi cng cú hai giỏ tr (giỏ tr ni dung t tng v giỏ tr hỡnh thc) Hỡnh thc ngh thut chuyn ti nhng giỏ tr ni dung tỏc phm Hỡnh thc ngh thut cng sinh ng, c . hon 19 Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam đạt hiệu quả cảnh xã hội, bám sát đặc trưng giai đoạn văn học cùng kế hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học tích. cụ thể như sau: Lớp 9C 7 Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam đạt hiệu quả Kết quả Giỏi Khá Trung bình Yếu Số lượng 5 18 14 4 Đa số các em nêu được cảm nghĩ của. 8 Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam đạt hiệu quả * Chặng 3: (đầu thế kỉ XVIII - hết nửa đầu thế kỉ XIX) Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng. Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam ở bậc THCS đạt hiệu quả, Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam ở bậc THCS đạt hiệu quả, Đề tài: Kinh nghiệm dạy học các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam ở bậc THCS đạt hiệu quả

Từ khóa liên quan