Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi toán lớp 8

40 7K 6
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi toán lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Câu 4: (7,5đ)Cho ABC, O là giao điểm của các đường trung trực trong tam giác, H là trực tâm của tam giác. Gọi P, R, M theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Gọi Q là trung điểm đoạn thẳng AH. a) Tứ giác OPQR là hình gì? ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để OPQR là hình thoi? b)Chứng minh AQ = OM. c)Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng. d)Vẽ ra ngoài ABC các hình vuông ABDE, ACFL. Gọi I là trung điểm của EL. Nếu diện tích ABC không đổi và BC cố định thì I di chuyển trên đường nào?

TRƯờNG THCS LƯƠNG SƠN Năm học : 2013-2014 đề thi số : Thời gian: 120 Họ tên : …………………………… líp : 8A §iĨm Nhận xét giáo viên Đề bài: Câu 1: (5đ) Cho biÓu thøc: P = a b2 a + b2 + − ab ab + b2 ab − a 2 a Rút gọn P b Có giá trị a, b để P = 0? c Tính giá trị P biết a, b thỏa mÃn điều kiƯn: 3a2 + 3b2 = 10ab vµ a > b > Câu 2: (3,5đ) a) CMR: (n2 + n -1)2 – chia hÕt cho 24 víi mäi sè nguyên n b)Tìm nghiệm nguyên phơng trình: x2 = y( y +1)(y + 2)(y + 3) Câu 3: (4đ) Giải phơng trình: a, x-101 x-103 x-105 + + =3 86 84 82 ( ) b, x − = 12x + c, x4 + x2 + 6x – = d, 1 + + = 18 x + 9x + 20 x + 11x + 30 x + 13x + 42 Câu 4: (7,5đ)Cho ABC, O giao điểm đờng trung trực tam giác, H trực tâm tam giác Gọi P, R, M theo thứ tự trung điểm cạnh AB, AC, BC Gọi Q trung điểm đoạn thẳng AH a) Tứ giác OPQR hình gì? ABC phải thỏa mÃn điều kiện để OPQR hình thoi? b)Chứng minh AQ = OM c)Gọi G trọng tâm tam giác ABC Chứng minh H, G, O thẳng hàng d)Vẽ ABC hình vuông ABDE, ACFL Gọi I trung điểm EL Nếu diện tích ABC không đổi BC cố định I di chuyển đờng nào? Bài làm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… TRƯờNG THCS LƯƠNG SƠN Năm học : 2013-2014 ®Ị thi sè : Thêi gian: 120 Họ tên : lớp : 8A Điểm Nhận xét giáo viên Đề bài: Cõu 1: (4đ) Phõn tớch cỏc a thc sau thành nhân tử : a) 3x2 – 7x + 2; Câu 2: (5đ) Cho biểu thức : A =( b) a(x2 + 1) – x(a2 + 1) +x x2 −x x −3 x − − ):( ) −x x −4 + x x −x a) Tìm ĐKXĐ rút gọn biểu thức A ? b) Tìm giá trị x để A > 0? c) Tính giá trị A trường hợp : |x - 7| = Câu 3: (5đ) a)Tìm x,y,z thỏa mãn phương trình sau : 9x2 + y2 + 2z2 – 18x + 4z - 6y + 20 = a b c x y z x2 y z b)Cho + + = + + = Chứng minh : + + = x y z a b c a b c Câu 4: (6đ)Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn đường chéo BD Gọi E, F hình chiếu B D xuống đường thẳng AC Gọi H K hình chiếu C xuống đường thẳng AB AD a) Tứ giác BEDF hình ? Hãy chứng minh điều ? b) Chứng minh : CH.CD = CB.CK c) Chứng minh : AB.AH + AD.AK = AC2 Bµi lµm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… TR¦êNG THCS LƯƠNG SƠN Năm học : 2013-2014 đề thi số : Thời gian: 120 Họ tên : líp : 8A §iĨm NhËn xÐt giáo viên Đề bài: Cõu1 a Phõn tớch cỏc đa thức sau thừa số: ( x + ) ( x + 3) ( x + ) ( x + ) − 24 x4 + b Giải phương trình: x − 30x + 31x − 30 = a b c a2 b2 c2 + + = Chứng minh rằng: c Cho + + =0 b+c c+a a+b b+c c+a a+b   10 − x   x A= + + Câu 2.Cho biểu thức: ÷:  x − + x + ÷ x −4 2−x x+2   a Rút gọn biểu thức A b Tính giá trị A , Biết |x| = c Tìm giá trị x để A < d Tìm giá trị nguyên x để A có giá trị nguyên Câu Cho hình vng ABCD, M điểm tuỳ ý đường chéo BD Kẻ ME ⊥ AB, MF ⊥ AD a Chứng minh: DE = CF b Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy c Xác định vị trí điểm M để diện tích tứ giác AEMF lớn 1 + + a b c b Cho a, b dơng a2000 + b2000 = a2001 + b2001 = a2002 + b2002 Tinh: a2011 + b2011 Câu a Cho số dương a, b, c có tổng Chứng minh rằng: Bµi lµm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… TR¦êNG THCS LƯƠNG SƠN Năm học : 2013-2014 đề thi số : Thời gian: 120 Họ tên : líp : 8A §iĨm NhËn xÐt giáo viên Đề bài: Câu : (2 đ) Cho P= a − 4a − a + 3 a − a + 14a − a) Rút gọn P b) Tìm giá trị nguyên a để P nhận giá trị nguyên Câu : (2 ®)a) Chøng minh r»ng nÕu tỉng cđa hai số nguyên chia hết cho tổng lập phơng chúng chia hết cho b)Tìm giá trị x để biểu thức :P=(x-1)(x+2)(x+3)(x+6) có giá trị nhỏ Câu : (2đ) a) Giải phơng tr×nh : 1 1 + + = x + x + 20 x + 11x + 30 x + 13x + 42 18 b) Cho a , b , c cạnh mét tam gi¸c Chøng minh r»ng : A= a b c + + ≥3 b+c−a a+c−b a+b−c C©u : (3đ)Cho tam giác ABC , gọi M trung ®iĨm cđa BC Mét gãc xMy b»ng 600 quay quanh điểm M cho cạnh Mx , My cắt cạnh AB AC lần lợt D vµ E Chøng minh : a) BD.CE= BC b) DM,EM lần lợt tia phân giác góc BDE CED c) Chu vi tam giác ADE không đổi Câu : (1đ)Tìm tất tam giác vuông có số đo cạnh số nguyên dơng số đo diện tích số đo chu vi Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… TRƯờNG THCS LƯƠNG SƠN Năm học : 2013-2014 đề thi số : Thời gian: 120 Họ tên : líp : 8A §iĨm NhËn xÐt cđa giáo viên Đề bài: Caõu1( ủ): Phaõn tớch thức sau thành nhân tử A = ( a + 1) ( a + 3) ( a + ) ( a + ) + 15 Caâu 2( đ): Với giá trị a b đa thức: ( x − a ) ( x − 10 ) + phân tích thành tích đa thức bậc có hệ số nguyên Câu 3( đ): tìm số nguyên a b để đa thức A(x) = x − 3x3 + ax + b chia hết cho đa thức B( x) = x − 3x + Caâu 4( đ): Cho tam giác ABC, đường cao AH,vẽ phân giác Hx góc AHB phân giác Hy góc AHC Kẻ AD vuông góc với Hx, AE vuông góc Hy Chứng minh rằngtứ giác ADHE hình vuông Câu 5( đ): Chứng minh P = 1 1 + + + + Chứng minh < M < Câu : Tìm x để : a) (x2 – 1)2 = 4x + b) x4 + 2013x2 + 2012x + 2013 = Câu : 1) Cho đa thức P(x) = (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2013 Q(x) = x2 + 10 + 21 Tìm số dư phép chia P cho Q 2) Cho < x < y 2x2 + 2y2 = 5xy Tính giá trị P = 2012x + 2013y 3x − 2y Câu : Cho tam giác ABC vuông A (AC > AB), đường cao AH Trên đoạn HC lấy điểm D cho HD = HA Đường vuông góc với BC D cắt AC E M trung điểm BE 1) Chứng minh ∆ BEC ∆ ADC 2) Tính số đo góc AHM Câu : Cho tam giác ABC, qua điểm M cạnh AC kẻ đường thẳng song song với cạnh BC, AB cắt cạnh AB, BC E, F Xác định vị trí điểm M để diện tích tứ giác BEMF lớn Bµi lµm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… TRƯờNG THCS LƯƠNG SƠN Năm học : 2013-2014 đề thi số : 22 Thời gian: 150 Họ tên : …………………………… líp : 8A §iĨm Nhận xét giáo viên Đề bài: Bi 1:(5) Cho biểu thức: A= x − 5x + x − x + 15 a.Rút gọn A b.Tính A x =3 c.Tìm giá trị nguyên x để A 4 Bài (5đ) 1.Cho đa thức:Q ( x ) = x 2012 +x 2011 -ax+b-x 2012 a.Tìm bậc Q ( x ) b.Tìm a b để Q ( x ) : ( x -1) đa thức dư : 5x+4 Tìm giá trị nhỏ biểu thức M= x − + x − x y2 z2 x + y2 + z2 + + = Bài 3: (4đ) a Tìm x,y,z biết : b.Giải phương trình : 2x(8x+1) (4x+1)=9 Bài :(5đ): Cho hình chữ nhật ABCD Trên đường chéo BD lấy điểm P, gọi M điểm đối xứng điểm C qua P a.Tứ giác AMDB hình gì? Vì sao? b.Gọi E F hình chiếu điểm M lên AB, AD Chứng minh EF//AC ba điểm E, F, P thẳng hàng c.CMR: tỉ số cạnh hình chữ nhật MEAF khơng phụ thuộc vào vị trí điểm P PD = Tính cạnh hình chữ nhật ABCD PB 16 Bài 5: (1đ):Cho a, b thoả mãn : a3 + 2b2 - 4b + = a2 + a2b2 - 2b = 0.Tính: a2 + b2 Bµi lµm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… d.Giả sử CP ⊥ BD CP = 2,4 cm, TRƯờNG THCS LƯƠNG SƠN đề thi số : 23 Năm học : 2013-2014 Thời gian: 150 Họ tên : …………………………… líp : 8A §iĨm Nhận xét giáo viên Đề bài: Cõu a Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 - x - x +4 ; b Chứng minh: n.28n +26n - 27 chia hết cho 27, với n∈ N c Cho a.b.c =- 2012 , tính giá trị biểu thức: a b 2012c P= + ab +a - 2012 bc + + ac - 2012c - 2012 b Câu a)Giải phương trình: x +y +6 y + =0 ; với x, y nguyên - 4x b)Tìm giá trị lớn biểu thức: Q = x + Câu Cho ∆ABC vuông A, (AC > AB), đường cao AH Trên tia HC lấy D cho HD = HA Đường vng góc với BC D cắt AC E M trung điểm BE a)CM:∆BEC ∆ADC b)TÝnh Bµi lµm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ... LƯƠNG SƠN đề thi số : 23 Năm học : 2013-2014 Thời gian: 150 Họ tên : lớp : 8A Điểm Nhận xét giáo viên Đề bµi: Câu a Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 - x - x +4 ; b Chứng minh: n.28n +26n... SƠN Năm học : 2013-2014 đề thi số : Thời gian: 120 Họ tên : líp : 8A §iĨm NhËn xÐt cđa giáo viên Đề bài: Bi 1(3 im): Tỡm x bit: a) x2 – 4x + = 25 x − 17 x − 21 x + + + =4 b) 1990 1 986 1004... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TRƯờNG THCS LƯƠNG SƠN Năm học : 2013-2014 đề thi số : 13 Thời gian: 120 Họ tên : lớp : 8A Điểm Nhận xét giáo viên Đề bài: x2 A= + + Bài 1: (3đ) Cho biểu thức ÷:

Ngày đăng: 25/10/2014, 14:43

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 1

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 2

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 3

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 4

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 5

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 6

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 7

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 8

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 9

 • N¨m häc : 2013-2014

 • TR¦êNG THCS L¦¥NG S¥N ®Ò thi sè : 10

 • N¨m häc : 2013-2014

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan