0

SKKN: Rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 5

26 2,527 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 21:18

Tập đọc là phân môn có vị trí quan trọng hàng đầu trong ch¬ương trình Tiếng Việt ở Tiểu học. Dạy tốt phân môn này không những rèn luyện cho học sinh kỹ năng đọc mà còn phát triển cho các em vốn từ ngữ phong phú, tạo điều kiện để các em học tốt các phân môn khác. Rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh như¬: đọc đúng, đọc nhanh, đọc chính xác, rõ ràng, rành mạch, diễn cảm để học sinh có những hiểu biết về kiến thức văn học, về ngôn ngữ và ngược lại khi hiểu được những văn bản đọc sẽ giúp học sinh hiểu được đọc diễn cảm. Vì vậy giữa việc đọc đúng, đọc hiểu và đọc diễn cảm là hai quá trình có liên quan gắn bó mật thiết với nhau. Qua việc đọc, học sinh chiếm lĩnh được văn hoá của dân tộc, tiếp thu được nền văn minh của loài ng¬ười thông qua sách vở. Qua việc đọc, học sinh biết đánh giá cuộc sống xã hội, tư¬ duy. Cũng qua hoạt động đọc, tình cảm, thẩm mỹ của các em đư¬ợc nâng lên cao, tầm hiểu biết của các em nhìn ra thế giới xung quanh và quá trình nhận thức cũng có chiều sâu hơn. Sự phát triển nhiều mặt này tạo điều kiện để trẻ phát huy được mọi khả năng tiềm tàng, từ đó tạo cơ hội để sau này trẻ giúp ích cho xã hội. A: PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài   ! "#$%&' ()*%+, --  ./01,#!2.3 4 5!  5#"/6  #$%37"89!:4% ;7!<4%!=(0!91!>?@"& A1!/4B13 CD*'E ./197"B, F/"G6 97"' (+,  2 - #$%36H4E7"4/"B I4% ./J1F KE;B! /%KE7"/6LI4%/J1 .8!,!(M! N ! ! O0.B*#/#A1!"B P/PB1*0.Q.P O06$-94B,%!O0, + -+,R*9#S,6T,%!. #UP1V,7&!#P1V, "+,.36T,%!.*#&.EMW &!46=C+,&!-0!DJV,KP 7,!*#V,K- ,#SM+,+  -9AC.726XY )4 /% 54P/01!;2&., 4 5(MW&6Z7"933 S[ ) ,&%+, 8 !* 1\/0]^_#`a!*0*1!*2R! &!bU,*6"+,*1!*2!. 4+V,cS!0SS77!  cS$%d,C #S!*#+b  !B-B 4E+b*V,7&,6 Z7"9Q DU! .4e! 0 Se !e  126?"4 I4%.4 ; P!4"69!% I!fR.0 E*1!c4,4eV,-P1!,F .-*E 7(!-b g P6d ,F I3P!!S666 Z7"9/#P)QS7"/V,2  -#$%6T,*1!*2!.;,0P ,4e!;,h;(M!)7.&!P4% B7!(0!916 i7"9!% I0*,4#E /"#!,4#E4+,%9#S,!R*!@ PR Y,6=0EK-P(P* !;K.Q&,4!O06dP!O0 /"E.Q//1 %0*16 ?E/U1,4!O0!.0/010 *3A&c'6<W/U1E!..Q !0.7.R26Z7"9""%.YR* )Q+ -+ -\&2*0V,* +,%E;B!/7!*E1*0! ,4;.0,4eV,3!-0! V,%9";% ,!!O0a6 j*93S[ 7"9^4 (8 kLI/U196 k.0E*16  i7"9!%0,/7+,% 9#S,!R*@ PRY,!0E% O0E6l/m' n #9S[!% I/U 1O0. c#6 #!.*# O0-#S%+0,S%P +, V,*&"6  Y#04!% I.O0F) //1!03#cP46$-94! "“Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Hồng Thái”. A9Y#S[`]o i n7,cP46 II. Đối tượng nghiên cứu  ./ES[)*%.S[`]o  i IO06 III. Phạm vi nghiên cứu Z7"9S[!9 % I/U1O0 .S[`]o i 1^_]po ^_]q6 VI. Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp nghiên cứu tài liệu:-%!(!  -& I/U1O0.6 b) Phương pháp điều tra:HY! ,gS*%!. B//1CB9P/Y%4  9 S!> c) Phương pháp thực nghiệm:gA.Y%4 V,0  ,!/ ,/#+0V,0/#6 d) Phương pháp so sánh, đối chiếu:gA..!E#/# +0 S.,/Y%0c4P/#+0C #n- ,Sr!/RP(6 B: NỘI DUNG I. Cơ sở lí luận ?V,"#$%3n -  3./U1.s#$%\K!!!#a 9,#  " &V,A,g6"+,%4#$%  I4%,V,4.6  =c.B/#A2*0#$%B *#.20MW&!Y!1,!1V, $%d,S6  tu-4#$%-+KB-.Y  .!eV,#$%!-7$% d,MW&VU,6  ;1^__vo^__w.S[P2 - S3c0"6 "#$%]_2'!@2' AS&V p\ V$- P qa!V9M,4+,Bc S) ,cS!7&06 *Phân môn Tập đọc giúp học sinh:  k=VE/U1 2!WP-3S ]!^!p!qx1E&!*#S",x # I4%/U1O0/U1*RP I4%; Sq6  kZ /U1A,28R9P &.E/%!E 4%!(!>bU,V,* %& '%9 *1!26l744  76  k?3 &E*#Y!MW& -7V,S6 * Yêu cầu về kĩ năng đọc đối với học sinh lớp 5:  kl1*0%9!/,!(!*(6  kl6  klO01!*2!/'R6  k-bU,V,*1!*2&.E# '% 9 *1!*26d9My79!-0.s; B *1!*26  kl&&.E*1!*26  kHh;.)." ,A!y "6 II. Cơ sở thực tiễn 1. Điều tra thực trạng T,Y#043S[!"c4%4V,% V,.&.Ec.,8 Về phía giáo viên: lES,.E!9/"0 7"/46i# .EER %- F2!A&!G/%!)*%g S204zc4. 7{./#+0 c4.,P,4\O0a*6t3 /4! Sr .s,.c! N !A,+,7#/J9!! O0V,.,4%fV,64 94$1 S746d-2F,( c3)\&*!*a6 00+;/!bU,V,*MKe 4%!)*%4%O06t!/+,!& .E/"cE,4*6 4+" &*g%, 4% S/SF#666  Về phía học sinh:i./"+,7#2V, -!K c4#1Y4/U1WP- 3S S!* S0+4#Bc) ,  *S6=KW#!7 N# /6d%&*-Fc6<! K,bV,;!;*!KRr71!R' 72,(M!,%P&-0* *n.R!*! !*g!P0666<U1S -&*,E3,.EK6 Ảnh hưởng của phương ngữ:- 7fB,,W ,.R!666F)6H)h!/#3,-, ,K,P/%E96T, ,/0. cPV,.,4;1!"c4P.W *#O0*1!*2 c(!cESB. Y *-,44#6 = ,cPV,.,S[14 .E%.,8 o:S[`]1^_]po^_]q XU.E i.G!9 i.! i.O0 ]v |.}[v!^[~ [.}p]!^[~ ^.}]^![~ o:S[`^1^_]po^_]q XU.E i.G!9 i.! i.O0 ][ •.}[p!pq~ [.}pp!pp~ ^.}]p!pp~ 2. Phương pháp nghiên cứu  S%  !"W.4U8Z0#7, cP.E2B,!cO06lY% P!"WA#EP.s 28 kZ2 ,6 kZ2..EA6 kZ2+,.6 kZ2/ ,6 kZ2gP!6666 j2 ,8/"r;3 ,Y  0 ,+,;, .E1! ,gS .3!-Y#%47"9   6  j2..EA8/"B..EA  h&,B,S4SS/,!B,,S , h&SFEA0SB1 S6  Z2+,.8!&!bA 9 V,.S-!.S/ /YF+, .2.V,04-B 7 Y#03#cPO0V,.6 Z2/ ,8P#S2 / ,2gP.E%6</ , cPV,;.!""0E/cPc4 *nB.E%!.,gP.E%WPn  ,/%04*076 3. Công việc thực làm 3. 1.Tìm hiểu về mục tiêu, cấu trúc, phương pháp dạy phân môn Tập đọc 5 a. Tập đọc là gì? ?"#$%3 g"%-1Y &"B.6l/"r"%0+4#& *&W,B#7,!U,/"0r.Y €€#K/b%B#!F + -9A/01B-WP69 1*0;!,!!O06H49 (%SfqDc 6 b. Y nghĩa của việc đọc 9&7"bU,S36d 3 &FG2*0!ES@6 S! 50 !.,06l 5#UP"B  ,#9!C""/! ,A&2 96l/%. /01Y6l/01/"#P V,6 1!*#.QK*# 2!SKS%e!4K*# 46 d94!%4&bU,"hS-*, %u! 6 c. Mục tiêu của phân môn Tập đọc ở sách Tiếng Việt lớp 5  Z7"9S[#VE7,/U1& 4V!%.n%4  =2 -t&l*,8l ! *1\/0]^_#`ax*0*1!*2 Rx&!bU,V,*6=8  o=VE! /U1 2!WP-3 SSx1E&!/01S" ,x/01O06  oZ /U1oA,28R9 P&.E/%!E 4%!79!(!666 bU,V,*%& '%9 *1!* 26  o?3 &E*#Y!MW& -7V,S6 d. Nội dung, cấu trúc phân môn Tập đọc lớp 5 Z7"93S[vv#`1!@,#6q_ *1M"&-%9!*(!/,!^3/'\ (a! ]•*26 =*9V8€$%d,og+EK€!€= *-€!€=S€!€Bc4M,€!€$- €!€d"7€!€$-&.E,*-€!€dS €!€d,B€!€dBV72,€6t9S[n (8 o#VE7,/U1iX8 2! SE&,2!7,/U1O06jS[!iX P I/U13A8d9*#P)V2 0V,*xRPbV,*!*#R!*xPb U,V,*x*#%*S*#9' 'V,&.E 79!-0 * '12x+K, SRb)b6•74YiX+K-. 3%!h."\;!666ayB" #/6 o?3 &E*#!*u3!-0!7 iX8=*0c2*0A!DcV, !9# 5K+4V, 5K!*0%"  !7.E!S(!,P-/#B'B, 7&!6666i%EVV,* .#$%[;, ,(/+,;,(-PciX B*#!MW&! S#S6 T,*9!iXFPcE;B!EO! B*#D1\!E 4%!79!666a!; 7, -&1 -&#$% 6 =*81*0!0B;B/! Sf\rf&.E7/!/!R'! c)P ,B)&!B.R-0 P*%+,a6Z-*B7G!*9 . '& '%9V,*1!*26j *4&F;!0*6 e. Phương pháp dạy đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5  Y#@*9,S8-& 4%6i,4h#&,MK, )C4,‚K;*Y,6 Hh4K-,4C"E+,%2@ /1/(S,6Z-*./U&! %9V,*!;KO0E26dP!. ,4!O0%E&V,*!%B *#M+,*6 d94!% I/J1O0 49 c+,  .*#M'B%;1*0! E/#A"B/#A1.!; -3KbAPnO0& &Ec6 l*4/#+0,!+,7#gA" &* /"*'R+W!60c4 . 76$, FV, @#rg A!fR.Y- , A6d ,!-*# PE-04#E82.39c4V! ,0 *90e!Eh -& 0AP4V,"6d#EPP4# E .Q.*,.7!&%E 1%+06=KA!(#$%!*#4 &.E+,;*6 3.2.Những công việc thực tế đã làm ;B*#V,-7"9 I /U1.S[`]o i !" W.4UY) ,-09AP+, V,7 "6l)*%+,7#% IO0.S B4 ,6Y#!"""-FA!G/ %V,S S!- ,204! 4 /#A)*% IO0.6 ?E IO0E! S# 9!. 0RP&!1*0V,*!A&O 0r%9SA&*V,.6T,%E;B!/ 7!*E!1*0666K0.7.R1*0\*1!* 2a;K!,4!O01*0%9! B%1*0("*/6lO0 \,4a*#%/U9hPS;*8R' 71!72!%P&**n.R !*! !*g!P0!e!#,,4Q!A /!E&9 W!/,,,49666d ,!*#% /787G!7/!70666t#7*% V,79!V,f4% *6i.*S VP.,;,B%!E&!, &! &7.Rx;,%09 V,;7 nO0&6 lB4 "W#2 I ..,8 *Phương pháp tiến hành X,/P7"4"!%"Sg '#gA6X,.7!.RP;EP .Y!0,-!)*%/01!/U1 7.KpEP8 klEP]8i.9!G6 klEP^8i.*#!6 klEPp8i.*#O06 =1A!"W#.RM#@.!B K4#BK/!E6 h&*V EP.K/%u,! I4%*g .,+,+ -4%K)"K* Kh#*&6 ="%#K!"S%S.c 2  -7"KRPV( ;/‚  016l)*%"W+, !4/J12 *0% I/U1O06iSf.B 7!1!2!*1!*2,4 .g,4V,-!,  %&.EK/!EM4/I)u BK4#3*!"A/"r;3 K)",4K!7,666 X,/W# !"W*S04.,8 *Bước chuẩn bị: - Đối với giáo viên:Z0A%!R&*0! %,/0.*P6j@*9! 0/U*!.,.4UM'4V,*!7(& -A*- ,,4!eV,3-0! V,%9";- ,O06 - Đối với học sinh:Z0.YD*'*!E B"%", )FV,#9 S .*!. ,!0+,#*666 *Bước tiến hành: <WD*'&!2V,#4!"W # I/U1O0..,8 Phương pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5   /%4"MP -*4*%!0 WY% I,4\O0a&1*0. S[6  - Khắc phục tình trạng đọc ê a, ngắc ngứ  d,W*#!B#$%V,,#  ,;7 #A/"0#;;B&.ES/\ƒ!d,! Z66a/,/"  ;7#&0 K;;6  $(8 Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.  d#()7#-71 ^q7#!]|;!w;6 <.9/"K  ;7#/ N6d#.K;;-f,OPb V,71"0Sf.K;6  Trong vườn,/ lắc lư /những chùm quả xoan/ vàng lịm/ không trông thấy cuống, /như những chuỗi tràng hạt bồ đề/ treo lơ lửng6  =Sf.K;V,".,8 k"#71 ,*0\WD*'; Sa6 k$-,SF4#!94"fK r .,9D6X,".%B @RrV,"!#".Qhcy.,B ;R6d#.,% ,"fA^ B7.9 ,6l""VE/J 1/)cc\0r2a!)cD40R26< W9 ,Rr.,;!.,cD4!.,cc" &.E./!.,SBK,4,RA 6=&!C,0# & ,6"U%P,RA3K.Q/"FM04 ,B,6  db/FBK,RA-0.s,&  %!0Sf;;x). /f;Ac.,.4#; [...]... trên cho học sinh lớp tôi đang dạy Tôi đã tiến hành khảo sát lớp tôi đang dạy và lớp 5/ 2 trong từng giai đoạn và có kết quả như sau: + Lớp 5/ 1 (Lớp do tôi chủ nhiệm) Giai đoạn Sĩ số Học sinh đọc nhỏ, chậm Đầu năm 16 Cuối kỳ I 16 Tuần 24 16 9học sinh = 56 , 25% 7học sinh = 43, 75% 4 học sinh = 25% Học sinh đọc to, lưu loát Học sinh đọc diễn cảm 5học sinh = 31, 25% 2 học sinh = 12 ,5% 5học sinh = 31, 25% 4... tiên để điều tra thực trạng trong giai đoạn đầu năm học, tỉ lệ học sinh đọc nhỏ và chậm ở lớp 5/ 1 cao hơn lớp 5/ 2 và tỉ lệ học sinh đọc diễn cảm ở lớp 5/ 1 thấp hơn lớp 5/ 2 thì đến tuần 24 tỉ lệ này có sự đảo lộn Lớp 5/ 1 tỉ lệ học sinh đọc nhỏ và chậm còn ít hơn lớp 5/ 2 và tỉ lệ học sinh có kĩ năng đọc diễn cảm đã cao hơn lớp 5/ 2 Dẫu rằng kết quả trên là chưa cao nhưng nó đã đánh dấu bước đầu sự thành... 5học sinh = 31, 25% 4 học sinh = 25% 5học sinh = 31, 25% 7 học sinh = 43, 75% + Lớp 5/ 2 Giai đoạn Sĩ số Học sinh đọc nhỏ, chậm Học sinh đọc to, lưu loát Học sinh đọc diễn cảm Đầu năm 15 8học sinh= 53 ,33% 5học sinh = 33,33% 2 học sinh = 13,33% Cuối kỳ I 15 6 học sinh = 40% 6 học sinh = 40 % 3 học sinh = 20 % Tuần 24 15 4học sinh= 26,67 % 6 học sinh = 40 % 5 học sinh = 33,33 % 5 So sánh đối chứng Qua kết quả... biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh của mình 6 Bài học kinh nghiệm Thực tế trong quá trình giảng dạy, để đạt được kết quả như trên về "Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5/ 1 - Trường Tiểu học Hồng Thái”, tôi tự rút ra một số kinh nghiệm sư phạm sau: 6.1 Muốn rèn cho học sinh đọc diễn cảm tốt, trước hết việc đọc mẫu của thầy phải chuẩn mực, bởi thầy luôn là tấm gương sáng, mẫu mực trong cách đọc diễn... pháp dạy đọc to và đọc thầm: Cần phải lưu ý có đọc to đúng thì đọc thầm mới đúng được Do đó, khâu hướng dẫn đọc đúng phải được tiến hành trước và phải làm thật tốt Trong giờ tập đọc, một em được chỉ định đọc to thì đồng thời giáo viên cũng yêu cầu các em khác luyện đọc thầm theo bạn Như vậy trong một giờ tập đọc có khoảng 12 em đọc thì cả lớp cũng được luyện đọc thầm 12 lần d Phương pháp dạy đọc diễn... nghĩ về việc rèn đọc diễn cảm của tôi cho học sinh lớp 5/ 1 Trường Tiểu học Hồng Thái do tôi chủ nhiệm, với phương pháp dạy học này sẽ giúp các em lớp 5 - Trường Tiểu học Hồng Thái học tốt phân môn Tập đọc Không những vậy, phương pháp này có thể áp dụng vào rèn đọc cho học sinh lớp 4 8 Những vấn đề hạn chế và những vấn đề kiến nghị a Những vấn đề hạn chế Trong thực tế giảng dạy phân môn Tập đọc, đặc biệt... Tránh tình trạng học sinh ngắt nghỉ quá lâu làm cho người nghe cảm thấy rời rạc Số học sinh mắc lỗi đọc ê a, ngắc ngứ hoặc đọc liến thoắng không nhiều nên chỉ sau 3 tuần kiên trì rèn đọc cho các em (gọi cho các em đọc nhiều hơn, sửa cho các em kỹ hơn) thì loại lỗi này không còn trong lớp tôi nữa, các em đọc đã khá trôi chảy, lưu loát - Khắc phục tình trạng đọc lên xuống giọng tùy tiện Theo tôi muốn... biển - TV5, tập 2) Làm tốt khâu rèn đọc đúng tức là ta đã tạo ra cơ sở ban đầu để giúp học sinh hiểu đúng nội dung bài tập đọc và như vậy mới cã thể hướng dẫn học sinh đọc diễm cảm được *Giải pháp rèn đọc diễn cảm Chúng ta đều biết đọc diễn cảm khó hơn đọc bình thường Đọc bình thường chỉ đòi hỏi phát âm đúng, đọc lưu loát, biết nghỉ đúng chỗ theo các dấu ngắt câu, biết lên, xuống giọng Đọc diễn... yếu, đọc sai, đọc ngọng để kịp thời uốn nắn, sửa chữa cho học sinh thật tận tình, chu đáo để các em khắc phục Luôn động viên, khích lệ những em có kĩ năng đọc diễn cảm tốt để các em ngày càng đọc tốt hơn Động viên các em chép những câu văn, câu thơ, bài văn, bài thơ hay vào sổ tay của mình; khuyến khích các em nói, đọc trước đám đông Tổ chức cho các em thi kể chuyện, ngâm thơ, đọc diễn cảm trong lớp. .. môn Tập đọc, đặc biệt là việc rèn đọc cho học sinh lớp 5, tôi thấy còn có những mặt hạn chế như: - Về trò: Một số em đọc còn ngọng phát âm chưa chuẩn tr/ch, s/ x, thanh ngã/ thanh sắc - Về thầy: Còn hạn chế về nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là việc đọc mẫu, do vậy bản thân tôi thấy cần phải học hỏi, rèn luyện nhiều b Những vấn đề kiến nghị Để có kết quả rèn đọc diễn cảm cho học sinh cao hơn, tôi mạn . I.O0F) //1!03#cP46$-94! " Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Hồng Thái”. A9Y#S[`]o. &E*#Y!MW& -7V,S6 * Yêu cầu về kĩ năng đọc đối với học sinh lớp 5:  kl1*0%9!/,!(!*(6  kl6 . hành: <WD*'&!2V,#4!"W # I/U1O0..,8 Phương pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5   /%4"MP -*4*%!0 WY%
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 5, SKKN: Rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 5, , c. Mục tiêu của phân môn Tập đọc ở sách Tiếng Việt lớp 5