0

Báo cáo thí nghiệm: Mạch điện tử

10 1,098 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 08:01

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp cho cho việc học tập. Dưới đây là Báo cáo thí nghiệm: Mạch điện tử trình bày các kiến thức về các cách đóng gói cuả LM335, cách thêm phần data sheet của opamp TL082, mạch nguyên lý, mô phỏng Pspice, thiết kế và đo đạc mạch thực tế. Báo cáo thí nghiệm mạch điện tử Báo cáo thí nghiệm mạch điện tử Nhóm: Nhóm: Nguyễn Tấn Duy Nguyễn Tấn Duy Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Quốc Đạt Đinh Đức Thanh Đinh Đức Thanh Mạch đo nhiệt độ dùng OP-AMP (operational amplifier) LM335- c m biến nhiệt độ (Precision ả Temperature Sensors) – Yêu cầu thiết kế : đo nhiệt độ môi trường dưới dạng đo áp (1mV/ºC). Nhiệt độ môi trường Mạch đo nhiệt độ Thông số dưới dạng áp Giới thiệu về op-amp LM335: Các cách đóng gói cu LM335ả Data sheet Thêm phần data sheet c a op-ủ amp TL082 Mạch nguyên lý Tính toán • Ta có • Do CMRR c a TL082 vào kho ng 80DBủ ả ( )       + ×+−×= 2 21 21 12 22 VinVin Ad Aa VinVin R R Vout ( ) 21 12 22 1051995280log20 5 VinVin R R Vout Ad Aa Aa Ad Aa Ad −×≈⇒ ×=⇒=⇒=       ⇒ − . Thanh Đinh Đức Thanh Mạch đo nhiệt độ dùng OP-AMP (operational amplifier) LM335- c m biến nhiệt độ (Precision ả Temperature Sensors) – Yêu cầu thiết kế : đo nhiệt độ môi trường dưới. nhiệt độ Thông số dưới dạng áp Giới thiệu về op-amp LM335: Các cách đóng gói cu LM335 Data sheet Thêm phần data sheet c
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm: Mạch điện tử, Báo cáo thí nghiệm: Mạch điện tử,