Đề tài tổng phụ trách Đội Xây dựng mối quan hệ giữa các đoàn thể nhà trường

35 1.5K 8
Đề tài tổng phụ trách Đội Xây dựng mối quan hệ giữa các đoàn thể nhà trường

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trên thực tế ở hầu hết các trường đã có sự phối hợp giũa các lực lượng giáo dục ( các đoàn thể) nhưng hiệu quả đã cao chưa? Và đã thực sự làm tốt vấn đề này thì đó còn là một câu hỏi. Đứng trước thực tế đó đòi hỏi người giáo viên. Tổng phụ trách đội phải phấn đấu không ngừng để thực sự trở thành nhà giáo dục được trang bị một cách hoàn chỉnh những kiến thức khoa học đặc biệt Tổng phụ trách đội phải nhạy bén, thông minh, linh hoạt để ứng sử giải quyết tốt mối quan hệ trong nhà trường. Song một mình giáo viên Tổng phụ trách đội(TPT) Đội không thể làm hết được mọi công việc, vì vậy TPT Đội phải biết phối kết hợp chặt chẽ, đều đặn, tranh thủ sự hỗ trợ ở mọi điều kiện, mọi lực lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN: XÂY DựNG MốI QUAN Hệ GIữA CáC ĐOàN THể TRONG TRƯờNG THCS NÂNG CAO CHấT LƯợNG HOạT ĐộNG ĐộI TNTP Hồ CHí MINH I. phần mở đầu I.1. Lí DO CHN TI: 1.1.1. C s lý lun: Cựng vi cuc vn ng Núi khụng vi tiờu cc trong thi c v bnh thnh tớch trong giỏo dc v Mi thy cụ giỏo l mt tm gng o c,t hc v sỏng to.c bit l phong tro thi ua trũng hc thõn thin hc sinh tớch cc, tip tc tng cng nõng cao hiu qu cụng tỏc giỏo dc ton din cho hc sinh, mi chỳng ta phi khụng ngng cung cp nhng kin thc,giỏo dc o c cho hc sinh lm nn tng giỳp hc sinh hỡnh thnh nhng c s ban u cho s phỏt trin ỳng n , lõu di v o c, trớ tu thm m v cỏc k nng c bn hc tip nờn ph thụng trung hc. t c mc tiờu trờn chỳng ta phi giỏo dc cho hc sinh mt mụi trng ng b ngha l phi cú s phi kt hp cht ch gia cỏc lc lng giỏo dc trong nh trng ( Nh trng- gia ỡnh v xó hi), trong ú nh trng gi vai trũ ch o. 1.1.2. C s thc tin: Trờn thc t hu ht cỏc trng ó cú s phi hp gia cỏc lc lng giỏo dc ( cỏc on th) nhng hiu qu ó cao cha? V ó thc s lm tt vn ny thỡ ú cũn l mt cõu hi. ng trc thc t ú ũi hi ngi giỏo viờn. Tng ph trỏch i phi phn u khụng ngng thc s tr thnh nh giỏo dc c trang b mt cỏch hon chnh nhng kin thc khoa hc c bit Tng ph trỏch i phi nhy bộn, thụng minh, linh hot ng s gii quyt tt mi quan h trong nh trng. Song mt mỡnh giỏo viờn Tng ph trờng THCS Hải Lạng 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trách đội(TPT) Đội không thể làm hết được mọi công việc, vì vậy TPT Đội phải biết phối kết hợp chặt chẽ, đều đặn, tranh thủ sự hỗ trợ ở mọi điều kiện, mọi lực lượng giáo dục ( Các đoàn thể: công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội đồng đội huyện, xã ). Tuyên truyền và thu hút lôi cuốn các lực lượng vào cuộc cùng tham gia giáo dục học sinh , cùng tổ các hoạt động vui chơi cho các em . Nếu thiếu sự phối kết hợp đó thì TPT Đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động của đội , điều đó sẽ kìm hãm cả quá trình giáo dục và tự giáo dục trong các em thiếu niên, nhi đồng làm ảnh hưởng không ít đến chất lượng giáo dục trong nhà trờng. Như vậy mối quan hệ của TPT Đội với các lực lượng giáo dục trong nhà trường là một yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Tuy nhiên ở một số trường, sự phối kết hợp giữa các lực lượng giáo dục với TPT Đội không đươc thực hiện thường xuyên, đều đặn, không phải là lúc nào cũng được quan tâm đúng mức , nhiều tr- ường còn có quan niệm và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức đội cũng như TPT Đội . Điều đó ảnh hưởng không ít đến phong trào hoạt động của Đội và giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện không được nâng cao Từ những lí do trên, tôi thấy TPT Đội cần phải xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa hoạt động đội với các hoạt động giáo dục trong nhà trường , tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm đánh giá cao hơn mối quan hệ giữa hoạt động đội với các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường . I.2. Mục đích nghiên cứu: Phát huy tính tích cực của các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện về đức – trí - thể- mỹ. I.3. Thời gian - Địa diểm: I.3.1.Thời gian nghên cứu : Ba năm : Từ năm 2006 đến 2009. I.3.2. Địa điểm :Trường THCS Hải Lạng – Tiên Yên . trêng THCS H¶i L¹ng 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm I.3.3. Phạm vi đề tài: I.3.3.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu Giáo viên Tổng phụ trách với mối quan hệ trong và ngoài nhà trường I.3.3.2. Giới hạn điạ bàn nghiên cứu : Nơi nghiên cứu : Trường THCS Hải Lạng I.3.3.3. Giới hạn về khách thể khảo sát: Các đoàn thể trong và ngoài nhà trường(Ban lãnh đạo nhà trường, phụ huynh học sinh, các anh chị phụ trách đội,đoàn thanh niên, BCH liên đội). I.4. Phương pháp nghiên cứu: - Lập kế hoạch nghiên cứu - Chia giai đoạn nghiên cứu - Soạn thảo nội dung - Kiểm tra giám sát đã làm trên thực tế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. I.5. Đóng góp về mặt lý luận , về măt thực tiễn: I.5.1. Lý luận Đất nước đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc , Để tiến hành sự nghiệp đổi mới đó thì chúng ta phải hết sức coi trọng con người, nhân tố con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế xã hội, xây dựng đất nước. Muốn vậy phải phát triển giáo dục trong đó lớp thiếu niên, nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân, những người làm chủ tương lai đất nước sau này. Do đó muốn phát triển toàn diện cho học thì không thể thiếu được sự vào cuộc của các đoàn thể trong và ngoài nhà trường. I.5.2.Thực tiễn Việc giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện ngày nay càng trở nên quan trọng không chỉ riêng đối với TPT Đội mà còn với tất cả các lực lượng trong và ngoài nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường có ý trêng THCS H¶i L¹ng 3 Sáng kiến kinh nghiệm ngha vụ cựng to ln. Nú to nờn s thng nht ng b v mi mt.T ú to nờn sc mnh chung.Giỳp thỏo g nhng vng mc trong cụng vic mt cỏch d dng v thun li. Do ú nõng cao hn na hiu qu ca hot ng i. c bit trong cụng tỏc giỏo dc cho hc sinh phỏt trn ton din v mi mt. Vic xy dng mi quan h cht ch gia cỏc lc lng trong v ngoi nh trng, cũn cho thy vai trũ vụ cựng to ln ca cỏc lc lng ny khụng ch i vi hot ng i núi riờng m cũn i vi cụng tỏc giỏo dc hc sinh núi chung PHN II: NI DUNG CHơng I: Tổng Quan II.1.1. C s lý lun: L giỏo viờn ai cng mun thnh cụng trong cụng tỏc o to ra nhng th h tng lai ca t nc. Mun vy ngi giỏo viờn khụng phi ch da vo nhng phng phỏp chung m cũn phi khụng ngng tỡm tũi, hc hi tỡm ra phng phỏp riờng hiu qu nht cho cụng vic. Vi giỏo viờn Tng ph trỏch vic tỡm ra mt phng phỏp to hiu qu cho hot ng l iu ht sc cn thit v quan trng. * Trớc hết cần hiểu mi quan h trong v ngoi nh trng l gỡ ? T i sao phi xõy dựng mối quan hệ giữa giáo viên tổng phụ trách với các lực lợng trong và ngoài nhà trờng? Quan h: Là sự gắn liền về một mặt giữa các sự vật hiện tợng. Mối quan hệ trong và ngoài nhà trờng là sự gắn bó khăng khít giữa các lực lợng giáo dục cụ thể là: Giỏo viờn TPT vi Ban lónh o nh trng, giỏo viờn Tng ph trỏch i vi hi cha m hc sinh, TPT i vi chi on giỏo viờn, anh ch ph trỏch (GVCN) trong nh trng ,TPT i vi BCH Liờn i . Ti sao phi xõy dựng các mối quan hệ giữa giáo viên Tổng phụ trách với các lực lợng trong và ngoài nhà trờng?. Một giáo viên dù có tài giỏi đến đâu cũng khó có thề thành công nếu không có sự phối trờng THCS Hải Lạng 4 Sáng kiến kinh nghiệm hợp đồng bộ giữa các lực lợng ảnh hởng trực tếp tới công tác giáo dục. Giáo viên tổng phụ trách i cũng vậy. Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trờng sẽ tạo nên sự thống nhất về mọi mặt, từ đó tạo nên sự thành công cho công tác đoàn đội. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với BGH giáo viên Tổng phụ trách i sẽ nhận đợc sự góp ý và chỉ đạo kịp thời nhất đối với mọi kế hoạch hoạt động đã đề ra, đồng thời nhận đợc sự hỗ trợ cần thiết trong quá trình hoạt động. Từ đó giúp cho Tng ph trỏch i cú phng hng hoạt động đúng đắn đồng thời rút kinh nghiệm đợc những mặt còn thiếu sót trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động. Với hội cha mẹ học sinh TPT sẽ nhận đợc sự phối hợp đồng bộ trong công tác giáo dục đạo đức, ý thức học tập và cả sự hỗ trợ kịp thời trong công tác triển khai các hoạt động. Với chi đoàn thanh niên, GVCN, và BCH liên đội sự phối hợp chặt chẽ giữa TPT với các lực lợng nòng cốt trên sẽ giúp cho việc trển khai mọi hoạt động đợc thuận lợi và dễ dàng. Tạo nên sức mạnh chung để tháo gỡ những vớng mắc trong công việc từ đó đem lại hệu quả cao trong công tác đoàn đội. Túm li tất cả các mối quan hệ trên sẽ giúp cho TPT thc hiện đợc tốt vai trò của mình và đem hiệu qủa cao nhất cho công tác đoàn đội trong nhà trờng. CHơng ii : NI DUNG VN C NGHIấN CU II.2.1. Thc trng: */ Thun li Cụng tỏc on i trng hc luụn c BGH nh trng v Chớnh quyn a phng, on xó quan tõm ch o mi hot ng, to iu kin cho cụng tỏc i hon thnh k hoch . on thanh niờn cng sn HCM chi on nh trng thng xuyờn giao lu hc hi kinh nghim t cỏc chi on bn cú i ng BCH c on viờn ng h. a sú cỏc i viờn u chm ch , ngoan ngoón ý thc tt , chp hnh k lut tt. i ng giỏo viờn tr yờu ngh, do gõy c s ho hng trong hc tp cng nh vn ngh, trờng THCS Hải Lạng 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TDT Đội được các thành viên ủng hộ nhiệt tình. */ Khó khăn: Trường THCS Hải Lạng gồm tổng số 363 học sinh, dân tộc là 222 ,nữ là 147 em.Trường gồm 13 cơ sở trong đó co 5 cơ sở vùng cao, điạ bàn dân cư cách xa trường ( cây số 13, khu Cái Mắt, khe Hố ) không thuận lợi cho việc chỉ đạo mọi hoạt động vui chơi văn hoá TDTT của học sinh. Hơn nữa các em dân tộc thiểu số chiếm số lớn, do đó các em còn rụt rè,tiếp thu chậm, chưa mạnh dạn trong các hoạt động của truờng hoặc tổ chức đội . Địa phương: gồm có 5033 nhân khẩu ,967 hộ. Số nhân khẩu trong một gia đình còn đông, thêm vào đó là kinh tế không có sự phát triển đồng đều, nhiều gia đình còn khó khăn, thường xuyên phải chuyển chỗ ở vì không có nguồn nước (VD như Khe Hố) Nhiều gia đình còn co hủ tục trọng nam khinh nữ chỉ cho con trai đi học, con gái không cần học. Do đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh. II.2.2 Đánh giá thực trạng: Trình độ dân trí của người dân phát triển không đồng đều giữa vùng thấp và vùng cao,nhiều gia đình còn lạc hậu, cha mẹ học sinh chưa tạo điều kiện cho con em mình học tập còn chưa nói gì đến việc cho các em tham gia các hoạt động phong trào trường học. Vậy làm thế nào để đưa hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu niên vào hoạt động trong nhà trường một cách có hiệu quả nhất. Đó quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với những giáo viên TPT Đội. Vì vậy người TPT Đội phải biết xây dựng những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm thu hút đông đảo các lực lượng giáo dục xung quanh mình như: Cán bộ Liên chi đội, chi đoàn giáo viên, các anh chị phụ trách, Hội cha mẹ học sinh, các ban ngành trên địa bàn dân cư, đặc biệt TPT Đội phải lấy được lòng tin và biết tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo trong nhà trường. TPT Đội thông qua các đoàn thể tuyên truyền, giáo giục, vận động tới mọi người dân hiểu và tạo điều kiện cho công tác giáo dục . trêng THCS H¶i L¹ng 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Thực hiện đề tài này tôi có phân thuận lợi được Đảng uỷ, chính quyền các đoàn thể và BGH thống nhất vào cuộc, sự quan tâm của cha mẹ phụ huynh,của các đoàn thể xã hội ( hội phụ nữ, thanh niên , hội đồng đội xã ) đặc biệt được sự quan tâm của BGH nhà trường liên đội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn như: phong trào “Nghìn việc tốt” “Giúp bạn đến trường” ủng hộ được sách vở , quần ,áo, khăn quàng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn: + Tổng số: 35 bộ SGK ,120 quyển vở, 250 bút chì + Thước kẻ, 50 chiếc khăn quàng, ủng hộ cho 3 hs bị tai nạn với trị giá 300.000 nghìn đồng… + Tổ chức thành công tết trung thu ,hội thi tuyên truyền viên măng non , phong trào thi đua học tập chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, phong trào thi đua chăm học chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11,thành lập được đội thanh niên tụ quản ATGT khu cổng trường, thực hiện tốt 6 chuyên hiệu (chăm học , ATGT, nghệ sỹ trẻ, nhà sử học nhỏ tuổi, nghi thức đội) Đặc biệt là xây dựng được trường học thân thiện ( như xây dựng tử sách thân thiện, trồng cây xanh, thi trò chơi dân gian ) Kết nghĩa với Liên đội Đồng Rui vào tháng 3. ch¬ng III: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Giáo viên tổng phụ trách với nững mối quan hệ trong và ngoài nhà trường .Thiếu niên, nhi đồng là chủ nhân tương lai của đất nước, tuổi thiếu niên là giai đoạn phát triển đặc biệt của một đời người , ở lứa tuổi này, các em thay đổi lớn về mặt tâm sinh lý nếu các em không được quan tâm giáo dục đến nơi ,đến chốn thì các em dẽ bi xa ngã , hư hỏng và một là thế giới mới sẽ được mở rộng trước các em nếu được nhà trường gia, đình và xã hội quan tâm giáo dục đúng đắn. Chính vì vậy nhà trường hiện nay có trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang là tạo cho thế hệ trẻ cơ sở ban đầu rất quan trọng đó là yếu tố con người . trêng THCS H¶i L¹ng 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Để thực hiện và đạt được kết quả tốt trọng trách này nhà trường phải dựa vào nhiều con đường nhiều mối quan hệ biện chứng với nhau nhưng đóng vai trò hơn cả là hoạt động Đội thiếu niên trong nhà trường . Vậy làm thế nào để đưa hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu niên vào hoạt động trong nhà trường một cách có hiệu quả nhất. Đó quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với những giáo viên TPT Đội. Do đó người TPT Đội phải biết xây dựng những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm thu hút đông đảo các lực lượng giáo dục xung quanh mình như : Cán bộ Liên chi đội,chi đoàn giáo viên, các anh chị phụ trách, Hội cha mẹ học sinh, các ban ngành trên địa bàn, dân cư, đặc biệt TPT Đội phải lấy được lòng tin và biết tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ ,chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo trong nhà trường. Tất cả các mối quan hệ này là sự quyết định thành công hay thất bại các hoạt động của Liên đội trong suốt năm học. 1. Khảo sát tình hình của các Liên đội : Từ tình hình thực tế, tôi đã tiến hành khảo sát các Liên đội trong huyện Tiên Yên sau khi khảo sát tôi đã thu được kết quả sau: Số LĐ Liên đội đã thực hiện Số liên đội có thực hiện Số liên đội chưa thực hiện 21 11 6 4 Nhìn vào kết quả khảo sát tôi thấy chỉ có 1/2 số các Liên đội thành tốt công tác đội trong nhà trường, còn lại 1/2 các Liên đội chỉ hoàn thành công tác đội ở mức trung bình trong đó số ít Liên đội còn chưa quan tâm đến hoạt động Đội trong nhà trường . Sở dĩ như vậy là do một số TPT Đội chưa làm hết vai trò trách nhiệm của mình do đó lãnh đạo nhà trường coi hoạt động đội là không cần thiết , cũng có trường do nhận thức của số ít các đồng chí trong Ban giám hiệu chưa đúng về vai trò và chức năng của hoạt động Đội nên ít qua tâm đến. Cũng có Liên đội lại coi trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục văn hoá nên đã tự ý cắt bỏ những hoạt động của đội phải có trong nhà trường như : Sinh hoạt báo trêng THCS H¶i L¹ng 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm đội hay các cuộc thi, vui chơi giải trí của các em sợ làm ảnh hưởng tới học tập . Còn riêng đối với trường THCS Hải Lạng, hoạt động đội trong nhà trường đã thực sự được coi trọng và là một hoạt động không thể thiếu trong suốt năm học . Do đó Liên đội luôn được lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về kinh phí lẫn thời gian cho các hoạt động của đội. Những năm học gần đây Liên đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được tặng nhiều bằng khen. II.3.1. Các biện pháp xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. II.3.1.1. Mối quan hệ giữa giáo viên TPT với Ban lãnh đạo nhà trường. - Bám sát chương trình hoạt động của Hội đồng đội huyện đã vạch ra ,tôi đã lên kế hoạch chung cho cả năm học . - Trình kế hoạch đó với BGH, để phê duyệt góp ý cho kế hoạch hoàn thiện hơn. - Họp định kỳ một lần/tháng(vào tuần thứ 4) để báo cáo kết quả cũng như tình bày kế hoạch cụ thể trong tháng tới, có nhưng điều gì vướng mắc, khó giải quyết, hoặc cần sự hỗ trợ của BGH thực hiện kế hoạch nào đó. Đồng thời cũng rút ra những kinh nghiệm cho bản thân người TPT để thực hiên những kế hoạch tiếp theo được tốt hơn. Ví Dụ: Chuẩn bị cho học sinh toàn trường cuộc thi ngoại khoá trò chơi dân gian dự kiến vào ngày 18 tháng 01 năm 2008. + Tổng phụ trách Đội phải lên kế hoạch cụ thể vào tháng 12 : Nội dung thi gồm những trò chơi nào ? hình thức tổ chức ra sao? Phân công con người cu thể phụ trách trò chơi là ai ? Kinh phí cho hoạt động này cần bao nhiêu…Sau đó tôi trình bày với BGH nhà trường để được góp ý chỉnh sửa (nếu cần) sau đó mới phân công nhiêm vụ cụ thể đến từng lớp , từng giáo viên Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm tham mưu với cấp Uỷ, Ban giám hiệu để bố trí sắp xếp những giáo viên có năng lực, nhiệt tình vừa có thể làm chủ nhiệm vừa có thể đảm nhiệm vai trò người phụ trách đội. trêng THCS H¶i L¹ng 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ đề xuất với nhà trường về mức đầu tư kinh phí, cơ sở vất chất cần thiết cho các hoạt động đội theo kế hoạch đã duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đội đạt được kết quả cao . Tổng phụ trách Đội với tư cách là một thành viên chỉ đạo tổ chức các hoạt động đội trong nhà trường và là một thành viên trong hội đồng sư phạm, vì vậy rất cần sự đồng tình ủng hộ của thành viên trong hội đồng nhà trư- ờng với công tác của Liên đội, khơi dậy được ý thức tình nguyện, tự giác đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc chăm sóc, bảo vệ giáo dục thiếu nhi hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Cùng với BGH, Công đoàn, tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên dạy học có huệu quả , gần gũi , giúp đỡ học sinh. Tổ chức nhiều hoạt động ( Hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt ngoại khoá, dạy học ) nhằm rèn kỹ năng sống cho học sinh xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. III.3.1.2. Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên Tổng phụ trách đội với hội cha mẹ học sinh. Đây là mối quan hệ không thể thiếu được trong việc giáo dục học sinh để tạo ra một sự phối hợp đồng bộ thống nhất giữa ba môi trường ( nhà trường, gia đình và xã hội) chính sự hỗ trợ tích cực, thiết thực và có hiệu quả của gia đình, của hội cha mẹ học sinh là động lực to lớn thúc đẩy các hoạt động đội, nâng cao chất lượng giáo dục. Để đạt hiệu quả cao tôi làm như sau: Thành lập chi hộ phu huynh ở 11 chi đội + chi hội phụ huynh của nhà trường. Ở mỗi chi hội phụ huynh phân công phụ trách theo khu vực dân cư, có cả phụ huynh vùng thấp và vùng cao trong chi hội . Ví Dụ: + Khu Hà Thụ + Kái Kỳ (giao cho Ông Trần văn Sinh, Bà Chương Thị Mùi) phụ trách chi hội 7A + Khu đội 10 + Đồi Mây(Giao cho Ông Phạm Đình Luyện + Ông Lỷ Mằn Sồi ) phụ trách chi hội 7C. trêng THCS H¶i L¹ng 10 [...]... quan hệ giữa Tổng Phụ Trách Đội với chi đoàn giáo viên, anh chị phụ trách (GVCN) trong nhà trường Người giáo viên TPT Đội phải có quan hệ mật thiết với chi đoàn thanh niên, cán bộ giáo viên đóng vai trò là những anh chị phụ trách chi đội Trước hết đây là cán bộ giáo dục trực thuộc nhà trường được Ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp học và trực tiếp phụ trách công tác đội của chi đội trong phạm vi nhà. .. (Nhà trường - Đoàn xã ) là rất cần thiết nhất là trong hoạt động hè III.3.1.4 Xây dựng mối qan hệ giữa Tổng phụ trách Đội với BCH Liên đội : Đây vừa là mối quan hệ đồng nghiệp vừa là mối quan hệ trên dưới, giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ góp phần quyết định vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng hoạt động đội nói riêng Vì vậy giáo viên TPT Đội phải thực sự gần gũi chăm lo xây. .. những đội viên có thành tích xuất sắc và biện pháp giáo dục kịp thời những đội viên chậm tiến giúp các em ngày càng hoàn thiện hơn TPT Đội phải tập huấn cho các anh chị phụ trách các kỹ năng đội, hướng dẫn cho các anh chị phụ trách hiểu và nắm vững mọi hoạt động đội của nhà trường *Đối với đoàn thanh niên là giáo viên trong nhà trường : Họp định kỳ hàng tháng, triển khai kế hoạch cụ thể với chi đoàn. .. cho Tổng phụ trách Đội ) Để BCH liên đội thực hiện có hiệu quả các hoạt đông cua nhà trường thì Tổng phụ trách đội không ngừng quan tâm theo sát các em chỉ đạo các em hoạt động đúng hướng, đồng thời động viên khích lệ giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn trêng THCS H¶i L¹ng 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm III.3.2 Kết quả thực nghệm Trong những năm học gần đây, tôi đặc biệt quan tâm , chú trọng xây dựng mối. .. con nhỏ Cùng với mối quan hệ trên TPT Đội cũng cần xây dựng những mối quan hệ với đoàn thanh niên địa phương bằng cách : Khi họp định kỳ hàng tháng của BCH Đoàn trường đều mời đoàn xã đến dự họp để nắm bắt được tình hình thực tế đồng thời phân công nhiệm vụ quản lý cũng như giúp đỡ học sinh bằng cách : +Lập danh sách học sinh theo thôn đội và giao trực tiếp cho bí thư đoàn quản lý thôn đội đó để có thông... quan giữa tổng phụ trách đội với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường , tôi đã áp kinh nghiệm này trong suốt năm học qua và đã mang lại hiệu quả cao Tôi hi vọng rằng với kinh nghiệm này nó sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc cho giáo viên TPT Đội trong việc tổ chức các hoạt động đội trong nhà trường và góp phần không nhỏ cho giáo viên tổng phụ trách đội thúc đẩy phong trào hoạt động đội ngày... nghiÖm thêm Tôi chờ đợi và chân trọng mọi ý kiến đống góp của các cấp lãnh đạo Tôi xin chân thành cảm ơn! IV DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO IV.1 Danh mục tài liệu tham khảo - Nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan đến chuyên môn - Sổ tay Tổng phụ trách đội - Sổ tay công tác Đoàn đội - Cẩm lang công tác Đoàn - Đội - Hội - Tài liệu xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực - Bài sáng kiến kinh... một vị trí quan trọng trong nhà trường THCS , nó đã góp phần tích cực trong việc giáo dục nhân cách, đạo dức cho học sinh , tạo hứng thú trong học tập cho các em mỗi khi đến trường Có thể khẳng định rằng, hoạt động đội là lực lượng giáo dục không thể thiếu được trong và ngoài nhà trường do đó giáo viên TPT Đội phải biết tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng giáo dục vào các hoạt động đội Đội là cánh... tâm , chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cho nên tôi đã thu được những kết quả tốt đẹp Đặc biệt trong năm học 2008 -2009 phong trào hoạt động đội của Liên đội trường THCS Hải Lạng đã đi lên vững mạnh, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp Uỷ, Ban giám hiệu nhà trường và được sự thống nhất cao của các lực lượng giáo dục Liên đội trường THCS Hải Lạng đã hoàn... Đoàn TNCSHCM và là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu nhi, giúp các em học và vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận của mình Mọi hoạt của đội đều nâng cao tri thức nâng cao sự hiểu biết để các em có thể lĩnh hội hết những cái hay cái đẹp của cuộc sống để trở thành con người toàn diện có đủ đức , đủ tài để xây dựng đất nước Trên đây là kinh nghiệm của tôi về việc xây dựngmối quan giữa . hội cha mẹ học sinh TPT sẽ nhận đợc sự phối hợp đồng bộ trong công tác giáo dục đạo đức, ý thức học tập và cả sự hỗ trợ kịp thời trong công tác triển khai các hoạt động. Với chi đoàn thanh niên,. với đoàn thanh niên là giáo viên trong nhà trường : Họp định kỳ hàng tháng, triển khai kế hoạch cụ thể với chi đoàn. Đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, chi đoàn thanh niên. vùng thấp và vùng cao,nhiều gia đình còn lạc hậu, cha mẹ học sinh chưa tạo điều kiện cho con em mình học tập còn chưa nói gì đến việc cho các em tham gia các hoạt động phong trào trường học. Vậy

Ngày đăng: 07/10/2014, 20:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan