0

CÔNG VIỆC kế TOÁN tại DOANH NGHIỆP tư NHÂN HÙNG MẠNH

179 326 1
  • CÔNG VIỆC kế TOÁN tại DOANH NGHIỆP tư NHÂN HÙNG MẠNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 17:22

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ quá trình sản xuất xi măng của Công Ty CP xi măng Công Thanh Thanh Hóa.5Sơ đồ 1.2 sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty CP xi măng Công Thanh Thanh Hóa6Sơ đồ 1.2: tổ chức bộ máy kế toán Công ty CP xi măng Công Thanh Tanh Hóa8Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự kế toán ghi sổ11DANH MỤC BẢNGBảng 1.1: Doanh thu của công ty trong hai năm 2011 201213 MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHviMỤC LỤCviiTÀI LIỆU THAM KHẢOxivLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1:3TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XI MĂNG CÔNG THANH THANH HÓA31.1. THÀNH LẬP:31.1. 1. Tên công ty:41.1.2. Vốn điều lệ41.1.3. Quyết định thành lập :41.1.4. Nghành nghề kinh doanh :41.1.5 Hoạt động của công ty.51.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY :61.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.61.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty:71.3. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY:101.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty :101.3.2. Tổ chức vận chế độ kế toán tại Công Ty CP xi măng Công Thanh Thanh Hóa.121.3.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty CP xi măng Công Thanh Thanh Hóa.12CHƯƠNG 2 : THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG CÔNG THANH THANH HÓA152.1 KẾ TOÁN TIỀN MẶT152.1.1 Chứng từ sử dụng152.1.2 Tài khoản sử dụng152.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán172.1.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh172.1.3.2 Sổ kế toán sử dụng182.1.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt222.2 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG222.2.1 Chứng từ sử dụng222.2.2 Tài khoản sử dụng232.2.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán232.2.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh232.2.3.2 Sổ kế toán sử dụng242.3 KẾ TOÁN282.3 NỢ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG282.3.1 Chứng từ sử dụng282.3.2 Tài khoản sử dụng292.3.3 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ292.3.3.1 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh292.3.3.2 Sổ kế toán sử dụng302.3.4 Trình tự ghi sổ342.4 KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ342.4.1 Chứng từ sử dụng342.4.2 Tài khoản sử dụng342.4.3 Sơ đồ hạch toán342.4.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán352.4.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh352.4.4.2 Ghi sổ kế toán352.5 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO382.5.1 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU382.5.1.1 Chứng từ sử dụng382.5.1.2 Tài khoản sử dụng382.5.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán402.5.1.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh402.5.1.3.2 Ghi sổ kế toán402.5.2 CÔNG CỤ DỤNG CỤ442.5.2.1 Chứng từ sử dụng442.5.2.2 Tài khoản sử dụng442.5.2.3 Quy trình ghi sổ472.5.3 HÀNG HÓA472.5.3.1 Chứng từ sử dụng472.5.3.2 Tài khoản sử dụng472.5.3.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ482.5.3.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh482.5.3.3.2 Ghi sổ kế toán492.6 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH522.6.1 Chứng từ kế toán522.6.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán522.6.3 Ghi sổ kế toán532.6.4 Quy trình ghi sổ kế toán532.7 KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH542.7.1 Chứng từ sử dụng552.7.2 Tài khoản sử dụng :552.7.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán552.7.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh552.7.3.2 Ghi sổ kế toán562.8 VAY NGẮN HẠN582.8.1 Chứng từ sử dụng :582.8.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán582.8.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán592.8.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh592.8.3.2 Ghi sổ kế toán602.8.4 Quy trình ghi sổ kế toán642.9 KẾ TOÁN PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN642.9.1 Chứng từ sử dụng642.9.2 Tài khoản sử dụng :642.9.3 Nghiệp vụ kinh tế sinh và ghi sổ kế toán642.9.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh642.9.3.2 Ghi sổ kế toán652.10 KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP CHO NHÀ NƯỚC692.10.1 Chứng từ kế toán692.10.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán692.10.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán692.10.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh692.10.3.2 Ghi sổ kế toán702.11 PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG752.11.1 Chứng từ kế toán752.11.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán752.12 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU802.12.1 Chứng từ kế toán802.12.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán802.12.3 Quy trình ghi sổ kế toán842.13 KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI842.13.1 Chứng từ sử dụng842.13.2 Tài khoản sử dụng842.13.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán852.14 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM872.14.1 Đối tượng tập hợp chi phí:872.14.2 Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách trong quá trình tập hợp chi phí nguyên vật liệu:872.14.2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng:872.14.2.2. Tài khoản sử dụng:882.14.2.3. Hạch toán thực tế:882.14.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp882.14.3.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng:882.14.3.2 Tài khoản sử dụng:882.14.3.3 Quy trình kế toán chi phí nhân công trực tiếp:882.14.3.4 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:892.14.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung:902.14.4.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng:902.14.4.2. Tài khoản sử dụng:912.14.4.3. Hạch toán thực tế chi phí sản xuất chung:912.14.5. Tính giá thành:912.14.5.1. Tài khoản sử dụng:912.14.5.2. Tính giá thành:922.15 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ932.15.1Tài khoản sử dụng932.15.2 Sơ đồ hạch toán942.15.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán952.15.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh952.15.3.2 Ghi sổ kế toán962.16 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN992.16.1 Chứng từ sử dụng992.16.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán992.16.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán1002.16.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh1002.16.3.2 Ghi sổ kế toán1012.17 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH1052.17.1 Chứng từ kế toán sử dụng1052.17.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán1052.17.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán1062.17.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh1062.17.2 Ghi sổ kế toán1062.18 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP1092.18.1 chứng từ sử dụng1092.18.2 Tài khoản sử dụng1092.18.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán1102.18.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh1102.18.3.2 Ghi sổ kế toán1112.19 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1142.19.1 Tài khoản sử dụng1142.19.2. Trình tự ghi sổ kế toán1142.20 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH1172.20.1 Bảng cân đối phát sinh1172.20.1.1 Quy trình lập1172.20.1.2. Minh họa phương pháp lập BCĐ số PS tại công ty (xem phụ lục 02)1172.20.2. Bảng cân đối kế toán1182.20.2.1.Quy trình lập1182.20.2.2 Minh họa phương pháp lập BCĐKT tại Công Ty1182.20.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh1242.20.3.1 Quy trình lập1242.20.3.2. Minh họa phương pháp lập BCKQHĐKD tại công ty1252.21. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1262.22 LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT1262.22.1.Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào1262.22.2. Bảng kê HHDV bán ra1262.22.3. Tờ khai thuế GTGT (phụ lục 03)1262.23 LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN127CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ1283.1 NHẬN XÉTKIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT.1283.2 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TSCĐ.1283.3 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN GIÁ THÀNH:1293.3.1 Ưu điểm trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.1303.3.2 Một số hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm1313.4 MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA NHÓM132KẾT LUẬN134 TÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình kế toán thương mại dịch vụGiáo trình nguyên lý kế toánHệ thống văn bản chế độ kế toán hiện hành, NXB Thống kêTS. Trần Phước (2007), Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp tập I, NXB. Thống kêTS. Trần Phước (2007), Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp tập II, NXB. Thống kêCác tài liệu do Bộ phận lưu trữ của công ty cổ phần xi măng Công Thanh – Thanh Hóa TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THANH HOÁ ****** BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG MẠNH Giảng viên hướng dẫn : ThS. LÊ THỊ HỒNG SƠN Nhóm sinh viên thực hiện : 03 Mã số SV Họ tên Lớp 09016423 Nguyễn Tiến Định DHKT5TH 09016383 Vũ Thúy Nga DHKT5TH 09013623 Lê Bích Ngọc DHKT5TH 09013613 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHKT5TH Thanh Hóa, tháng 03 năm 2013 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn MỤC LỤC 2.1. Kế toán tiền mặt: 11 2.1.1. Chứng từ sử dụng: 11 2.1.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 13 SỐ CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT 16 2.3.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 30 * Quy trình TSCĐ tăng do mua sắm: 95 Quy trình TSCĐ giảm do điều chuyển: 97 Quy trình TSCĐ giảm do thanh lý: 97 2.11 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 120 2.11.1 Nguyên tắc phân phối: 120 2.11.2. Chứng từ sử dụng 120 SVTH: Lớp DHKT5TH Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG MẠNH 1.1 Thành lập 1.1.1 Tên Doanh nghiệp :  Tên gọi: Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh  Tên viết tắt: DOANH NGHIỆP HÙNG MẠNH  Trụ sở chính: Thiệu Giao, Thiệu Hóa, Thanh Hóa  Điện thọai: 0373246259  Mã số thuế: 2801007931  Website: http://www.hungmanh.com.vn  Số tài khoản: 3500205244990 Doanh nghiệp Tư nhân Hùng Mạnh được thành lập theo loại hình Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp có con dấu và thào khoản riêng, hạch toán độc lập, mở tại ngân hàng NN và phát triển nông thôn Thanh hoá để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật 1.1.2. Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng 1.1.3. Doanh nghiệp được thành lập theo: Quỵêt định số 2627/QĐ – CT ngày 25/2/2006 của chỉ tịch UBND Tỉnh Thanh hoá. Giấy phép kinh doanh số: 2601000535 do sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh hoá cấp ngày 25/4/2006. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Doanh nghiệp: Sản xuất gạch Tuynen và chuyển giao công nghệ dây truyền sản xuất gạch Tuynen. 1.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1. Cơ cấu chung Trong quá trình hình thành và phát triển, DN TN Hùng Mạnh không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường chất lượng sản phẩm,vì vậy sản phẩm đã chiếm lĩnh được thị trường. Để phù hợp với hoạt động của DN, cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình 1 cấp với mô hình này ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp tới các phòng ban, phân xưởng sản xuất. SVTH: Lớp DHKT5TH 1 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP * Ban giám đốc: Là cấp lãnh đạo cao nhất trong DN, chỉ đạo mọi hoạt động của DN - Giám đốc - Chủ Doanh nghiệp: Bùi Văn Sáu là người đại diện pháp nhân của DN, có quyền quyết định mọi vấn đề của DN. - Các phó giám đốc: Là người được Giám đốc uỷ quyền thực hiện công việc chuyên môn, trực tiếp điều hành sản xuất, chỉ đạo các phòng ban và phân xưởng sản xuất. * Phòng kinh doanh: Có chức năng giời thiệu và tiêu thụ sản phẩm, tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ khách hàng. * Phòng kế hoạch và tổ chức sản xuất: Trưởng phòng là Ông: Lê Văn Luân Phòng này có nhiệm vụ tổ chức và điều hành sản xuất, bố trí sắp xếp biên chế lao động cho các tổ sản xuất, kiểm tra việc phân loại sản phẩm, theo dõi năng xuất lao động. SVTH: Lớp DHKT5TH 2 Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng kế hoạch và tổ chức SX Phòng kinh doanh Tổ lái máy Tổ cơ điện Tổ tạo hình Tổ phơi đảo Tổ xếp goòng Tổ lò nung Tổ xuống goòng Tổ bảo vệ Tổ bốc xếp Phòng kế toán Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn  Một y tá kiêm nghiệm công việc tạp vụ  Bộ phận phục vụ: nấu ăn, nấu nước  Các tổ sản xuất: tổ trưởng, tổ phó * Phòng kế toán: Có nhiệm vụ tổ chức hạch toán theo chế độ chuẩn mực của bộ tài chính  Hạch toán bằng tiền các hoạt động sản xuất kinh doanh  Tính giá thành sản phẩm  Tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kịp thời  Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước  Tổng hợp số liệu và phân tích tình hình tài chính để cung cấp thông tin chính xác cho ban giám đốc. 1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán Để thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình phù hợp với yêu cầu quản lý, quy mô của DN, cơ cấu bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức kế toán tập chung,chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của ban giám đốc. SVTH: Lớp DHKT5TH 3 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN - Phòng kế toán: gồm 5 người được kế toán trưởng giao phụ trách các phần hành cụ thể. - Kế toán trưởng: Là người phụ trách phòng kế toán của DN, giúp Giám đốc tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thanh công tác tổ chức kế toán theo đúng chế độ pháp lệnh kế toán hiện hành. Đồng thời có nhiệm vụ quản lý và điều hành phòng kế toán hoạt động theo chức năng chuyên môn,. - Kế toán nguyên vật kiệu, công cụ dụng cụ,tài sản cố định kiêm theo dõi công nợ phải trả, theo dõi tình hình nhập - xuất – tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo dõi chi tiết công nợ phải trả và sổ sách liên quan. - Kế toán vốn bằng tiền, kế toán phải thu khác, phải trả khác kiêm kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản tạm ứng: theo dõi các khoản tạm ứng và vào các sổ sách liên quan. - Thủ quỹ: Thu và chi có chứng từ hợp lệ, vào sổ quỹ tiền mặt. SVTH: Lớp DHKT5TH 4 Kế toán bán hàng , kế toán công nợ phải thu, Báo cáo thuế Kế toán trưởng Kế toán nguyên vật liệu,TSCĐ CCDC, kế toán công nợ phải trả Kế toán vốn bằng tiền kiêm các khoản phải thu, chi. Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương, các khoản tạm ứng Thủ quỹ Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn - Ngoài các phần hành trên có 02 thủ kho vật tư và thành phẩm theo dõi về mặt số lượng nhập - xuất - tồn. SVTH: Lớp DHKT5TH 5 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn 1.3 Đặc điểm hoạt động tổ chức kinh doanh. Công suất thiết kế sản xuất từ 20 – 25 triệu viên gạch xây 2 lỗ/ năm theo công nghệ sản suất gạch đất sét nung bằng cáh tạo hình kiên hợp hút chân không và lò nung Tuynen, đây là quy trình công nghệ sản xuất hiện đại nhất nước ta hiện nay với nhứng đặc điểm nổi bật như: Sử dụng được nhiều loại đất nguyên liệu ủ trộn với nhau, kết hợp pha tỷ lệ than cám nhất định, tạo năng suất lao động cao, kiểu dáng đẹp, chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng xây dựng các công trình kiên cố. Đặc biệt các chất thải độc hại rất ít, đạt tiêu chuẩn về môi trường. * Quy trình công nghệ sản xuất gạch được chia làm 4 giai đoạn o Giai đoạn 1: Khâu ủi trộn đất nguyên liệu, tạo hình dáng sản phẩm o Giai đoạn 2: Khâu phơi đảo gạch mộc, xếp goòng o Giai đoạn 3: Khâu sấy nung đốt sản phẩm o Giai đoạn 4: Khâu xuống goòng phân loại sản phẩm * Đặc điểm của lò sấy - Bên trong lò được thiết kế đường dây goòng - Kích thước lò: 45 x 2,75 x 2,5 m - Sức chứa: 25 goòng - Thời gian sấy: 12 giờ - Độ ẩm gạch mộc vào sấy: 12 – 14% - Độ ẩm ra lò sấy < 5% - Số lượng gạch mộc xếp lên goòng: 3000 viên/goòng - Kích thước: 95 x 2,75 x 2,5 m - Năng suất bình quân: 130.000 viên/24h - Sức chứa: 43 goòng - Nhiệt độ nung lớn nhất: 1.050 0 SVTH: Lớp DHKT5TH 6 Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn SƠ ĐỒ DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT 1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp. 1.4.1. Hình thức kế toán được áp dụng tại Doanh nghiệp - DNTN Hùng Mạnh hạch toán theo hình thức nhật ký chung - Doanh nghiệp áp dụng niên độ kế toán theo năm ( Năm dương lịch từ 01/1 đến 31/12), - Kỳ kế toán theo năm. * Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức nhật kí chung SVTH: Lớp DHKT5TH 7 Máy ủi đất nguyên liệu Máy nạp liệu Máy cán thô Máy nhào 2 trục nhào lọc Pha than Phơi đảo trong nhà kính Máy cắt tự động Máy nhào đùn liên hợp hút chân không Máy cán mịn Xếp gạch mộc lên goòng Lò sấy Lò nung Xuống goòng phân lọai Đưa ra bãi xếp cao nhập kho Báo cáo thực tập GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Sơn * Diễn giải trình tự ghi sổ - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. - Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10 ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). - Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. SVTH: Lớp DHKT5TH 8 [...]... phí thuế thu nhập 51 Doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế thu 60 nhập doanh nghiệp( 60=50-51) SVTH: Lớp DHKT5TH 372.511.844 268.722.129 10 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Lê Thị Hồng Sơn CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG MẠNH 2.1 Kế toán tiền mặt: 2.1.1 Chứng từ sử dụng:  Chứng từ gốc: o Hóa đơn GTGT hoặc Hóa Đơn Bán Hàng o Giấy đề nghị tạm ứng o Bảng thanh toán tiền lương o Biên... Kế toán chi TGNH • Kế toán thu tiền gửi ngân hàng Khách hàng thanh toán tiền nợ cho công ty, Ngân hàng sẽ gửi Giấy Báo Có, kế toán sẽ hạch toán ghi vào sổ chi tiết TK 112 Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng, kế toán TGNH phải kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo Trường hợp có chênh lệch với sổ sách kế toán của Doanh nghiệp, giữa số liệu trên chứng từ gốc với chứng từ của Ngân hàng thì kế. .. thời hạn thanh toán trên Hợp đồng Khi Ngân hàng gửi Giấy Báo Có về, kế toán Phải thu sẽ biết được hóa đơn nào đã được thanh toán và cuối mỗi quý sẽ lập Bảng đối chiếu công nợ Khi quyết toán, kế toán Phải thu sẽ lên chữ T cho TK 131 SVTH: Lớp DHKT5TH 29 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Lê Thị Hồng Sơn Sơ đồ 2.5 – Kế toán Nợ phải thu 2.3.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 2.3.3.1 Nghiệp vụ kinh... kế toán TGNH sẽ lập Ủy Nhiệm Chi gồm 4 liên chuyển lên cho Tổng Giám Đốc hoặc Kế toán trưởng duyệt Sau đó kế toán TGNH sẽ gửi Ủy Nhiệm Chi này cho Ngân hàng để Ngân hàng thanh toán tiền cho người bán,sau đó Ngân hàng sẽ gửi Giấy Báo Nợ về cho Doanh nghiệp Căn cứ vào Giấy Báo Nợ, kế toán sẽ hạch toán vào sổ chi tiết TK 112 SVTH: Lớp DHKT5TH 21 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Lê Thị Hồng Sơn Sơ đồ 2.3 – Kế. .. từ gốc o Hóa đơn GTGT o Giấy đề nghị thanh toán 2.3.2 Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 131: Phải thu khách hàng 2.3.3 Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng Đầu tiên kế toán Doanh thu, Thành Phẩm chuyển bộ chứng từ cho kế toán phải thu Kế toán phải thu sẽ kiểm tra lại giá trên hợp đồng với Invoice xem đã khớp chưa để đòi tiền khách hàng Tiếp theo, kế toán Phải thu sẽ lập Bảng kê chi tiết theo... đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán và báo quỹ Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và xử lý Cuối ngày thủ quỹ chuyển toàn bộ Phiếu Thu, Phiếu Chi kèm theo Báo Cáo quỹ tiên mặt cho kế toán tiền mặt Kế toán kiểm tra lại và ký vào báo cáo quỹ, sau đó chuyển SVTH: Lớp DHKT5TH 12 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Lê Thị Hồng Sơn cho kế toán trưởng và tổng giám đốc ký... Căn cứ vào đó hàng quý sẽ lập bảng kê chi tiết Báo cáo quỹ được chuyển lại cho thủ quỹ ký Sơ đồ 2.2 – Kế toán thu tiền mặt 2.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 2.1.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Nghiệp vụ 1: Ngày 01/05/2011, bán gạch 2 lỗ A1 cho công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Công nghiệp Thanh Hóa có MST:2801078594, Hóa đơn GTGT số 0001401 đã thu bằng tiền mặt số tiền 49.090.909đ,... tiền Sau đó kế toán thanh toán lưu Phiếu Chi này SVTH: Lớp DHKT5TH 11 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Lê Thị Hồng Sơn Sơ đồ 2.1 – Kế toán chi tiền mặt  Thủ tục thu tiền: Dựa vào Hóa đơn bán hàng Khi nhận tiền từ khách hàng, kế toán tiền mặt lập Phiếu Thu (2 liên) hợp lệ, kiểm tra, sau đó chuyển cho thủ quỹ để thủ quỹ nhận đủ số tiền Phiếu Thu sẽ được trình kế toán trưởng ký rồi được lưu ở kế toán tiền mặt... dụng: Tài khoản 111: “Tiền mặt tại quỹ” Tài khoản cấp 2: 1111 – Tiền mặt VNĐ 2.1.3 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt  Thủ tục chi tiền: Bộ phận có nhu cầu thanh toán sẽ lập Giấy đề nghị và sau đó trình Tổng giám đốc ký duyệt Căn cứ vào Giấy đề nghị đã được sự đồng ý của Tổng giám đốc, kế toán thanh toán sẽ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ rồi lập Phiếu Chi và chuyển cho kế toán trưởng hay giám đốc ký... 152 1331 515 … x x sổ: Số Thu (gửi vào) 1 (r … 350.000.000 12 1 1.999.500 … 13.690.634.210 x 13.71 Ngày31 tháng 12 năm 2011 Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Lớp DHKT5TH Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ( 26 Đơncáo Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh Báo vi: thực tập Địa chỉ: Thiệu Giao – Thiệu Hóa Mẫu GVHD: ThS Lê Thị Hồng Sơn số: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) . 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG MẠNH 1.1 Thành lập 1.1.1 Tên Doanh nghiệp :  Tên gọi: Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh  Tên viết tắt: DOANH NGHIỆP HÙNG MẠNH  Trụ sở chính: Thiệu. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp. 1.4.1. Hình thức kế toán được áp dụng tại Doanh nghiệp - DNTN Hùng Mạnh hạch toán theo hình thức nhật ký chung - Doanh nghiệp áp dụng niên độ kế toán theo. mặt. SVTH: Lớp DHKT5TH 4 Kế toán bán hàng , kế toán công nợ phải thu, Báo cáo thuế Kế toán trưởng Kế toán nguyên vật liệu,TSCĐ CCDC, kế toán công nợ phải trả Kế toán vốn bằng tiền kiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG VIỆC kế TOÁN tại DOANH NGHIỆP tư NHÂN HÙNG MẠNH, CÔNG VIỆC kế TOÁN tại DOANH NGHIỆP tư NHÂN HÙNG MẠNH, 11 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

Từ khóa liên quan