0

giải nhanh các dạng bài tập hóa học vô cơ luyện th đại học

6 1,037 19
  • giải nhanh các dạng bài tập hóa học vô cơ luyện th đại học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 11:37

tổng hợp đầy đủ tất cả các bài tập hóa học vô cơ dành cho học sinh ôn luyện thi đại học. Với tài liệu này, bạn hoàn toàn tự tin về kì thi sắp tới của mình. chúc các bạn đạt kết tốt nhất,đỗ vào các trường mà các bạn mong muốn. Thy Nguyn Minh Tun THPT chuyờn Hựng Vng Phỳ Th T : 01689186513 Email : nguyenminhtuanchv@gmail.com HNG DN GII NHANH CC BI TP HểA Vễ C HAY V KHể TRONG THI I HC, CAO NG NM 2014 I. Nhn nh chung: gii nhanh cỏc bi tp hay v khú trong thi tuyn sinh i hc, Cao ng cỏc nm núi chung v nm 2014 núi riờng, hc sinh cn nm vng v vn dng thnh tho cỏc nh lut bo ton vt cht. ú l nh lut bo ton nguyờn t, bo ton khi lng, bo ton electron v bo ton in tớch. II. Cỏc vớ d minh ha Vớ d 1 ( TSH khi B): Nung hn hp gm 0,12 mol Al v 0,04 mol Fe 3 O 4 mt thi gian, thu c hn hp rn X. Hũa tan hon ton X trong dung dch HCl d, thu c 0,15 mol khớ H 2 v m gam mui. Giỏ tr ca m l A. 34,10. B. 32,58. C. 31,97. D. 33,39. Hng dn gii Trong phn ng ca X vi HCl, theo bo ton nguyờn t O, Cl, H, ta cú : { { { 2 3 4 2 2 H O Fe O 0,04 HCl H O H Cl 0,16 0,15 n 4n 0,16 n n 2n 2n 0,62 = = = = + = Theo bo ton khi lng, ta cú : { muoỏi (ion kim loaùi) Cl 0,62.35,5 0,12.27 0,04.3.56 m m m 31,97 gam + = + = 1 4 2 43 Vớ d 2 ( TSH khi B): Cho m gam P 2 O 5 tỏc dng vi 253,5 ml dung dch NaOH 2M, sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton thu c dung dch X. Cụ cn dung dch X, thu c 3m gam cht rn khan. Giỏ tr ca m l A. 21,30. B. 8,52. C. 12,78. D. 7,81. Hng dn gii Bn cht phn ng l H 3 PO 4 tỏc dng vi dung dch NaOH. Nu H 3 PO 4 cũn d sau phn ng thỡ khụng th cụ cn dung dch, do H 3 PO 4 khụng bay hi. Nh vy H 3 PO 4 ó phn ng ht. Cht rn l mui hoc hn hp gm mui trung hũa v NaOH d. Theo bo ton nguyờn t P v bo ton nguyờn t H trong phn ng ca H 3 PO 4 vi NaOH, ta cú: 3 4 2 5 3 4 H PO P O HOH H PO 2m 6m n 2n ; n 3n 142 142 = = = = Theo bo ton khi lng, ta cú : { 3 4 2 H PO NaOH chaỏt raộn H O 0,507.40 6m.18 3m 2m.98 142 142 m m m m m 8,52 g+ = + = 123 14 2 43 1 2 3 Vớ d 3 ( TSH khi B): Hn hp X gm hai mui R 2 CO 3 v RHCO 3 . Chia 44,7 gam X thnh ba phn bng nhau: - Phn mt tỏc dng hon ton vi dung dch Ba(OH) 2 d, thu c 35,46 gam kt ta. - Phn hai tỏc dng hon ton vi dung dch BaCl 2 d, thu c 7,88 gam kt ta. - Phn ba tỏc dng ti a vi V ml dung dch KOH 2M. Giỏ tr ca V l A. 180. B. 200. C. 110. D. 70. Hng dn gii p dng bo ton nguyờn t C cho phn 1 v phn 2, ta cú : 2 3 3 3 2 3 3 3 BaCO CO HCO BaCO CO HCO 4 35,46 P1:n n n 0,18 197 7,88 P2:n n 0,04 197 n 0,14 0,04.(2R 60) 0,14(R 61) 14,9 R 18 (NH ) + + = = = = = = = + + + = = p dng bo ton in tớch trong phn ng cho phn 3, ta cú : Trờn bc ng thnh cụng khụng cú du chõn ca k li bing 1 Thầy Nguyễn Minh Tuấn – THPT chun Hùng Vương – Phú Thọ – ĐT : 01689186513 – Email : nguyenminhtuanchv@gmail.com { HCO NH 3 4 KOH OH n n n n 0,04.2 0,14 0,14 0,36 − − + = = + + = 1 44 2 4 43 KOH 2M V 0,36:2 0,18 lít 180 ml⇒ = = = Đây là bài tập có “bẫy” rất hay! Học sinh thường khơng chú ý đến ion R + . Vì thế, các em chỉ quan tâm đến việc tính số mol 3 HCO − , để từ đó suy ra số mol OH − cần dùng. Do đó sẽ chọn phương án D. Ví dụ 4 (Đề TSĐH khối B): Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH 3 và O 2 (có xúc tác Pt) để chuyển tồn bộ NH 3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO 3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O 2 . Biết các phản ứng xảy ra hồn tồn. Giá trị của a là A. 0,1. B. 0,4. C. 0,3. D. 0,2. Hướng dẫn giải Vì O 2 dư nên NH 3 đã chuyển hết thành HNO 3 . Theo bảo tồn ngun tố N và bảo tồn electron cho tồn bộ q trình phản ứng, ta có : { { { 3 3 3 2 2 NH O pư O dư 3 2 2 1 NH HNO H NH O pư O pư n n n n n n 10 .1 0,1 8n 4n n 0,2 a 0,4 a 0,1 0,2 0,25a + −  = = = =   =    =  ⇒ ⇒ =  = + +   Ví dụ 5 (Đề TSĐH khối B): Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO 3 a mol/l và Cu(NO 3 ) 2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng (dư), thu được 7,84 lít khí SO 2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hồn tồn. Giá trị của a là A. 0,25. B. 0,30. C. 0,15. D. 0,20. Hướng dẫn giải Nếu trong Y có kim loại dư. Giả sử có Al dư, theo bảo tồn electron trong phản ứng của Y với dung dịch H 2 SO 4 đặc và giả thiết, ta có : { { { { { { 2 Al Ag Cu SO b 2a a Al Ag Cu b 2a a 3n n 2n 2n 0,7 a 0,203 27n 108n 64n 45,2 b 0,106  + + = =   =  ⇒   + + = = −     Suy ra kim loại khơng còn dư, Y chỉ có Ag và Cu. Tương tự như trên, ta có : 2 Ag Cu electron trao đổi SO Ag Cu Ag Ag Ag Cu n 2n n 2n 0,7 108n 64n 45,2 n n 0,3 n 0,3 n 0,2 a [Ag ] 0,3:1 0,3 + +  + = = =   + =    = =  =   ⇒ ⇒   = = = =     Ví dụ 6 (Đề TSĐH khối A): Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO 4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra khơng tan trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,26. B. 0,24. C. 0,18. D. 0,15. Hướng dẫn giải Điện phân dung dịch trong thời gian t giây, theo bảo tồn ngun tố Cl, giả thiết và bảo tồn electron, ta có : 2 2 2 2 2 2 2 Cl Cl Cl Cl O O e trao đổi Cl O e trao đổi 1 0,2 n n 0,1 n 0,1 2 2 n n 0,11 n 0,01 n 2n 4n n 0,24 −  = = =  =     + = ⇒ =     = + =      Điện phân trong thời gian 2t giây, theo bảo tồn electron và giả thiết, ta có : { { { { 2 2 2 2 2 2 2 2 2 electron trao đổi Cl O 0,1 ? Cl O H O H electron trao đổi H Cu ? 0,09 0,48 ở anot :n 0,48 2n 4n ở cả anot và catot : n n n 0,26 n 0,07; n 0,09 Ở catot : n 2n 2n +  = = +    + + =   = =  ⇒  = +   1 4 2 4 3 Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân của kẻ lười biếng 2 Thầy Nguyễn Minh Tuấn – THPT chun Hùng Vương – Phú Thọ – ĐT : 01689186513 – Email : nguyenminhtuanchv@gmail.com 2 4 CuSO Cu n 0,15 n 0,15 mol + ⇒ = ⇒ = Ví dụ 7 (Đề TSCĐ): Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO 4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ khơng đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra khơng tan trong dung dịch. Giá trị của t là A. 6755. B. 772. C. 8685. D. 4825. Hướng dẫn giải Vì đã có khí thốt ra ở catot, chứng tỏ Cu 2+ đã bị khử hết. Dung dịch sau điện phân (Y) có thể hòa tan được MgO. Suy ra Y có chứa các ion H , Na + + và 2 4 SO − . Như vậy, nước đã bị oxi hóa và ion Cl − đã bị oxi hóa hết. Áp dụng bảo tồn điện tích trong phản ứng, bảo tồn ngun tố O và bảo tồn điện tích trong Y, ta có: { { { 2 2 4 2 MgO H O Na H SO 0,04 ? 0,05 Cl (ở anot) Na Cl 2.0,8 n 2n 2n 0,04 40 n n 2n n 0,06 n 0,06; n 0,03 + − + + − + −  = = = =    + =    ⇒ = ⇒ = = Theo giả thiết và bảo tồn electron, suy ra : { 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 O (ở anot) H (ở catot) Cl (ở anot) 0,03 H (ở catot) Cl (ở anot) O (ở anot) Cu 0,05 0,03 H (ở catot) O (ở anot) Cl O n n n 0,1 2n 2n 2n 4n n 0,04; n 0,03 (2n 4n ).96500 t 8685 giây 2 +  + + =    + = +     = =  ⇒  +  = =  14 2 43 14 2 43 Ví dụ 8 (Đề TSĐH khối A): Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O 2 , thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hồn tồn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác, cho Y tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 10,80. B. 32,11. C. 32,65. D. 31,57. Hướng dẫn giải Dễ thấy 6 gam chất rắn là Fe 2 O 3 và MgO. Suy ra: 2 electron do Mg, Fe nhường O 2(6 4,16) n 2n 0,23 16 − − = = = Theo bảo tồn electron và bảo tồn điện tích, bảo tồn ngun tố O, ta có : { { 2 2 2 electron do Fe và Mg nhường O pư Ag pư 0,055 0,23 ? O Cl O 0,055 Ag AgCl Ag pư (Ag, AgCl) Cl n 4n n n 2n 4n 0,22 n 0,01 n 0,01;n 0,22 m 32,65 gam n 0,22 + − − + −  = +    = = =     =  = =   ⇒ ⇒   = =     1 4 4 42 4 4 43 123 Ví dụ 9 (Đề TSĐH khối A): Thực hiện phản ứng nhiệt nhơm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất khơng tan Z và 0,672 lít khí H 2 (đktc). Sục khí CO 2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H 2 SO 4 , thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO 2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H 2 SO 4 ). Biết các phản ứng xảy ra hồn tồn. Giá trị của m là A. 5,04. B. 6,29. C. 6,48. D. 6,96. Hướng dẫn giải Vì X phản ứng với NaOH giải phóng H 2 , chứng tỏ Al dư và Fe x O y đã phản ứng hết. Chất rắn X chứa Fe, Al 2 O 3 và Al dư. Chất khơng tan Z là Fe. Theo bảo tồn electron trong phản ứng của X với NaOH và bảo tồn ngun tố Al, O, ta có : Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân của kẻ lười biếng 3 Thầy Nguyễn Minh Tuấn – THPT chun Hùng Vương – Phú Thọ – ĐT : 01689186513 – Email : nguyenminhtuanchv@gmail.com 2 2 3 3 2 3 x y 2 3 2 3 Al H Al Al O Al(OH) Al Al O O/Fe O O/Al O Al O 2.0,672 3n 2n 0,06 22,4 n 2n n 0,1 n 0,02; n 0,04 n n 3n 0,12  = = =    + = =   = =  ⇒  = = =   Theo bảo tồn điện tích và bảo tồn khối lượng trong phản ứng của Z với H 2 SO 4 , ta có : 2 2 4 2 4 electron trao đổi SO SO tạo muối Fe trong muối muối SO tạo muối 2n n 2n 0,22 m 96n m 15,6 − −  = = =   + = =   { { 2 4 x y x y SO tạo muối Fe trong muối Fe trong Fe O Fe trong muối Fe O O Fe 0,12.16 5,04 n 0,11 m 5,04 m m 5,04 m m m 6,96 gam −  =  ⇒  =    = =  ⇒  = + =   Ví dụ 10 (Đề TSĐH khối A): Hỗn hợp X gồm Al, Fe 3 O 4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H 2 bằng 18. Hòa tan hồn tồn Y trong dung dịch HNO 3 lỗng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 8,0. B. 9,5. C. 8,5. D. 9,0. Hướng dẫn giải Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp gồm kim loại và O. Theo bảo tồn khối lượng và bảo tồn electron cho tồn bộ q trình phản ứng, ta có: { { { Z CO ban đầu CO phản ứng O phản ứng electron do kim loại nhường CO O NO 0,03 0,25m 0,04 16 electron do kim loại nhường m m n n 0,03 16 n 2n 2 n 3n n 0,06 0,03125m  − = = =    + = +    ⇒ = + Theo bảo tồn điện tích và bảo tồn khối lượng, ta có: 3 3 electron do kim loại nhường NO tạo muối muối kim loại NO tạo muối n n m m m 3,08m 0,75m 62(0,06 0,03125m) m 9,447 gam 9,5 gam − −  =   = +   ⇒ = + + ⇒ = ≈ Ví dụ 11 (Đề TSĐH khối B): Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO 3 , thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N 2 và H 2 . Khí Y có tỉ khối so với H 2 bằng 11,4. Giá trị của m là A. 16,085. B. 14,485. C. 18,300. D. 18,035. Hướng dẫn giải Theo giả thiết, ta có : 2 2 2 2 2 2 H H N N H N 0,56 n 0,005 n n 0,025 22,4 n 0,02 2n 28n 0,025.11,4.2   = + = =   ⇒   =   + =   Vì phản ứng giải phóng H 2 nên 3 NO − đã phản ứng hết. Như vậy, ngồi HCl dư, trong dung dịch X chứa Mg 2+ , K + , Cl − và có thể có 4 NH + . Theo bảo tồn electron, bảo tồn điện tích và bảo tồn ngun tố N, ta có : { { { { { { 2 2 4 4 2 3 4 Mg H N NH 0,145 0,005 0,02 NH ? N K NO NH K 0,02 ? 2n 8n 2n 10n n 0,01 n n n 2n n 0,05 + + + − + +  = + +   =   ⇒   = = + =      Theo bảo tồn điện tích và bảo tồn khối lượng trong X, ta có : { { { { { { { { 2 4 2 4 Mg K NH Cl 0,05 ? 0,145 0,01 muối Mg K NH Cl 0,05 ? 0,145 0,01 Cl muối 2n n n n m 24n 39n 18n 35,5n n 0,35 mol m 18,035 gam + + + − + + + − −  + + =    = + + +     =  ⇒  =   Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân của kẻ lười biếng 4 Thầy Nguyễn Minh Tuấn – THPT chun Hùng Vương – Phú Thọ – ĐT : 01689186513 – Email : nguyenminhtuanchv@gmail.com Ví dụ 12 (Đề TSĐH khối B): Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe 3 O 4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H 2 SO 4 và 0,5 mol HNO 3 , thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO 2 (khơng còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa. - Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hồn tồn. Giá trị của m là A. 20,62. B. 41,24. C. 20,21. D. 31,86. Hướng dẫn giải Gọi số mol của Fe và Fe 3 O 4 trong một nữa hỗn hợp X lần lượt là x và y. Giả sử kết tủa là Fe(OH) 3 (0,05 mol). Theo giả thiết, bảo tồn electron trong phản ứng của X với hỗn hợp hai axit, bảo tồn điện tích trong dung dịch sau phản ứng của một nửa Y với KOH và bảo tồn ngun tố Fe, N, ta có : { { { { { { { { { { 3 4 3 4 2 3 2 4 3 Fe Fe O x y Fe Fe O NO NO x 0,05 0,5a y Fe K SO NO 0,2 x 3y 0,05 0,05 0,25 0,05 0,5a 10,24 56n 232n 5,12 (1) 2 3n n 3n n (2) 3 n n 2n n (3) 56x 232y 5,12 x 0,05 3x y 0,5a 0,15 y 0,01 3x 9y 0,5a 0,25 a 0,0 + + − − + − − −   + = =    + = +    + = +     + = =  ⇒ + − = ⇒ =   + + = =  5      2 3 3 0,08 mol Ba(OH) dư 2 4 4 3 0,05 mol một nửa dung dòch Y Fe(OH) Fe : 0,08 mol SO : 0,05mol BaSO H , NO + + − + −      ⇒ →        142 43 1 2 43 1 4 442 4 4 43 3 4 kết tủa Fe(OH) BaSO m m m 20,21 gam⇒ = + = Đối với trường hợp kết tủa là Fe(OH) 2 , ta tính được trong Y có H + (vì 2 OH /Fe(OH) OH /KOH n n − − < ). Suy ra a = 0,4. Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) thấy mol của Fe 3 O 4 nhỏ hơn 0 (loại). Ví dụ 13 (Đề TSĐH khối A): Có ba dung dịch riêng biệt : H 2 SO 4 1M; KNO 3 1M; HNO 3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). - Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V 1 lít khí NO. - Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V 1 lít khí NO. - Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V 2 lít khí NO. Biết các phản ứng xảy ra hồn tồn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng? A. 2 1 V 2V= . B. 2 1 2V V= . C. 2 1 V 3V= . D. 2 1 V V= . Hướng dẫn giải Coi 3 phản ứng tương ứng với các thí nghiệm 1 (TN1), thí nghiệm 2 (TN2), thí nghiệm 3 (TN3). Bản chất phản ứng là Cu bị 3 NO − oxi hóa trong mơi trường H + . Q trình khử : 3 2 4H NO 3e NO H O + − + + → + Nhận thấy khi trộn 2 dung dịch với nhau, khơng có trường hợp nào 3 H NO n 4 n + − ≥ . Suy ra trong các phản ứng 3 NO − đều có dư, H + hết; tỉ lệ mol khí NO thốt ra ở các thí nghiệm bằng tỉ lệ H + trong các thí nghiệm. H ở TN2 NO ở TN2 NO ở TN2 NO ở TN1 NO ở TN1 H ởTN1 n n V 2 n n V + + = = = Suy ra : (1) là KNO 3 , (2) là HNO 3 và (3) là H 2 SO 4 NO ở TN3 H ởTN3 2 2 1 1 NO ở TN1 H ởTN1 n V V 3 V 3V V V n + + = = = ⇒ = Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân của kẻ lười biếng 5 Thầy Nguyễn Minh Tuấn – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – ĐT : 01689186513 – Email : nguyenminhtuanchv@gmail.com Giới thiệu bộ sách ôn thi đại học môn Hóa học của thầy Nguyễn Minh Tuấn Quyển 1 : Giới thiệu 7 chuyên đề hóa học 10 (168 trang) Quyển 2 : Giới thiệu 3 chuyên đề hóa học đại cương và vô cơ 11 (188 trang) Xem chi tiết tại đây : http://docsachtructuyen.vn/shops/view_book/661/ Quyển 3 : Giới thiệu 6 chuyên đề hóa học hữu cơ 11 (320 trang) Xem chi tiết tại đây : http://docsachtructuyen.vn/shops/view_book/336/ Quyển 4 : Giới thiệu 4 chuyên đề hóa học hữu cơ 12 (231 trang) Quyển 5 : Giới thiệu 4 chuyên đề hóa học đại cương và vô cơ 12 (326 trang) Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng 6 . nguyenminhtuanchv@gmail.com HNG DN GII NHANH CC BI TP HểA Vễ C HAY V KHể TRONG THI I HC, CAO NG NM 2014 I. Nhn nh chung: gii nhanh cỏc bi tp hay v khú trong thi tuyn sinh i hc, Cao ng cỏc nm núi chung v nm 2014. 3 2 3 3 3 BaCO CO HCO BaCO CO HCO 4 35,46 P1:n n n 0,18 197 7,88 P2:n n 0,04 197 n 0,14 0,04.(2R 60) 0,14(R 61) 14,9 R 18 (NH ) + + = = = = = = = + + + = = p dng bo ton in tớch trong. nguyenminhtuanchv@gmail.com Giới thi u bộ sách ôn thi đại học môn Hóa học của thầy Nguyễn Minh Tuấn Quyển 1 : Giới thi u 7 chuyên đề hóa học 10 (168 trang) Quyển 2 : Giới thi u 3 chuyên đề hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: giải nhanh các dạng bài tập hóa học vô cơ luyện th đại học, giải nhanh các dạng bài tập hóa học vô cơ luyện th đại học, giải nhanh các dạng bài tập hóa học vô cơ luyện th đại học