ĐỀ TÀI: PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN

11 2.5K 7
ĐỀ TÀI: PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trước đây chúng ta thường sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp đơn thuần trên lớp do chưa đủ phương tiện. Nhưng mới đây, được sự quan tâm của Bộ giáo dục_Sở giáo dục đào tạo đã trang bị cho các trường phổ thông một số máy tính (Computer) và máy chiếu (Projector), vì vậy chúng ta hoàn toàn có điều kiện dùng "Giáo án điện tử" để trình chiếu bài giảng cho học sinh. Tôi xin trình bày phương pháp giảng dạy của mình thông qua một ví dụ về một bài giảng cụ thể trong chương trình Tin học lớp 10, đó là bài "Tìm hiểu bài toán và thuật toán"- Đây được coi là bài học khó trong chương trình giáo khoa lớp 10 và có liên quan chặt chẽ đến kiến thức lớp 11 sau này. Sở giáo dục đào tạo BìNH ĐịNH Trờng THPT Võ GI÷ -   - Sáng kiến kinh nghiệm đề tài Phối hợp nhiều phơng pháp Giúp học sinh tìm hiểu toán thuật toán Ngời viết : Nguyễn Hữu Duy Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trờng THPT Võ Giữ Ân Mỹ, tháng 11 năm 2009 Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đề tài sáng kiến kinh nghiệm I- Sơ yếu lý lịch - Họ tên: Nguyễn Hữu Duy - Ngày sinh: 01-09-1977 - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác: TrờngTHPT Võ Giữ - Trình độ chuyên môn: Đại học Tin học - Hệ đào tạo: Chính quy - Bộ môn giảng dạy: Tin học - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B II- Nội dung đề tài Tên đề tài ''Phối hợp nhiều phơng pháp Giúp học sinh tìm hiểu toán thuật toán" Lý chọn đề tài Nh ta đà biết Tin học môn đợc đa vào giảng dạy thức nhà trờng phổ thông Đối với em học sinh, nói hành trang để giúp em vững bớc ®i tíi t¬ng lai - t¬ng lai cđa mét thÕ hệ công nghệ thông tin bùng nổ ! Tuy nhiên, với em học sinh nói chung vùng nông thôn nói riêng, việc tiếp cận với môn Tin học nhiều hạn chế Một lẽ dễ hiểu hầu hết em ch a có ®iỊu kiƯn tiÕp xóc víi m¸y tÝnh bao giê, cịng nh lĩnh vực công nghệ thông tin mẻ ! Vì trình dạy học môn Tin học nhà trờng phổ thông gặp nhiều khó khăn Từ thực tế muốn chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ để tham khảo trình dạy học, kinh nghiệm việc phối hợp nhiều phơng pháp dạy- học để giúp học sinh có nhìn trực quan, giúp em nắm đợc tốt Cụ thể muốn nói dùng "Bài giảng điện tử" giáo viên tự biên soạn để trình chiếu giảng, kết hợp thuyết trình, vấn đáp mô ví dụ thực tế cho học sinh Phạm vi thực Trớc thờng sử dụng phơng pháp thuyết trình, vấn đáp đơn lớp cha đủ phơng tiện Nhng đây, đợc quan tâm Bộ giáo dục_Sở giáo dục đào tạo đà trang bị cho trờng phổ thông số máy tính (Computer) máy chiếu (Projector), hoàn toàn có điều kiện dùng "Giáo án điện tử" để trình chiếu giảng cho học sinh Tôi xin trình bày phơng pháp giảng dạy thông qua ví dụ giảng cụ thể chơng trình Tin học lớp 10, "Tìm hiểu toán thuật toán"Đây đợc coi học khó chơng trình giáo khoa lớp 10 có liên quan chặt chẽ đến kiến thức lớp 11 sau Mục tiêu đề tài - Giúp học sinh hiểu đợc khái niệm then chốt "bài toán" "thuật toán", nắm đợc tính chất thuật toán cách diễn tả thuật toán cách: liệt kê sơ đồ khối - Giúp cho học sinh có nhìn trực quan sinh động m«n Tin häc - RÌn lun cho häc sinh cã t khoa học, logic, tác phong sáng tạo, say mê môn học III- Quá trình thực đề tài Tình trạng thực tế cha thực đề tài Trớc cha áp dụng phơng pháp giảng dạy giáo án điện tử, lấy ví dụ từ thực tế học sinh phản ánh với giáo viên môn khó hiểu trừu tợng Khi kiểm tra với mức độ đề tơng đơng với ví dụ sách giáo khoa, em mơ hồ đạt kết cha cao Khảo sát thực tế Giáo viên đa đề kiểm tra tiÕt ®èi víi líp 10A5 cã 45 häc sinh nh sau: Bài 1: Xác định Input Output toán sau: Tính tổng bình phơng chữ số số tự nhiên có chữ số Bài 2: Liệt kê bớc thuật toán để giải toán sau : Rút gọn phân sè a/b víi a, b bÊt kú, b kh¸c Bài 3: Viết thuật toán để xếp dÃy số nguyên nhập từ bàn phím theo thứ tự giảm dần Kết kiểm tra nh sau: Điểm Sè häc sinh 13 10 TØ lÖ 6,67% 15,56% 28,88% 22,22% 17,77% 6,67% 2,22% Đối với Bài 1, hầu nh học sinh tìm đợc Input Output toán mà cha viết đợc đầy đủ thuật toán để giải Đối với Bài 2, học sinh cha mô đợc thuật toán sơ đồ khối Nội dung đề tài a) Chuẩn bị : - Về phơng pháp: + Giáo viên soạn trớc giảng "Tìm hiểu toán thuật toán" máy tính phần mềm PowerPoint (Bài soạn đợc dạy tiết học) Sử dụng phơng pháp thuyết trình kết hợp vấn đáp gọi 5-6 học sinh lên bảng đứng làm mẫu cần biểu diễn thuật toán Tìm Max thuật toán xếp + Chuẩn bị số tập áp dụng để rèn luyện kỹ biểu diễn thuật toán - Về phơng tiện: + Giáo viên chuẩn bị dàn máy tính (để bàn xách tay), máy chiếu, chiếu + Học sinh cần có đầy đủ sách bút, ghi b) Các bớc thực giảng "Tìm hiểu toán thuật toán" * Hoạt động 1: Giúp học sinh hiểu rõ khái niệm "Bài toán" Tin học: Giáo viên đặt vấn đề cách đa ví dụ để học sinh quan sát: Ví dụ 1: Giải phơng trình bậc tổng quát: ax2+ bx+ c= (a khác 0) Ví dụ 2: Giải toán "Trăm trâu trăm cỏ Trâu đứng ăn năm Trâu nằm ăn ba Lụ khụ trâu già Ba bó" Hỏi có trâu loại ? Ví dụ 3: Bài toán quản lý học sinh mét kú thi tèt nghiƯp b»ng m¸y tÝnh: SBD Hä tên Điểm toán 410001 410002 410003 410004 410005 Phạm Ngọc Toàn Bùi Long Thể Hà Nguyên Diệp Nguyễn Thị Thanh Bình Phan Thị Thanh 6 Điểm Điểm Điểm Ngoại văn lý ngữ 7 4 8 §iĨm sinh §iĨm Tỉng sư ®iĨm 10 43 21 51 45 31 Xếp loại Khá Yếu Giỏi Khá TB Phát vấn học sinh: Em hÃy xác định kiện ban đầu kết toán có dạng ? (Dạng số, hình ảnh, hay văn b¶n ?) Häc sinh tr¶ lêi: ë vÝ dơ Dữ kiện (Cho biết) Các hệ số a, b, c Kết (cần tìm) Nghiệm phơng trình (nếu có) có dạng số nguyên số thực Số lợng trâu đứng, trâu nằm trâu già ( dạng số nguyên) Có 100 trâu 100 bó cỏ Mỗi trâu đứng ăn bó ví dụ Mỗi trâu nằm ăn bó trâu già ăn chung bó Số báo danh, họ tên, ngày sinh, Tổng điểm học sinh, xếp ví dụ điểm toán, điểm văn, điểm lý loại tốt nghiệp nào, đỗ hay trợt Phát vấn học sinh: Em hÃy nhận xét giống khác toán Tin học toán Toán học? Học sinh trả lời: Bài toán Toán học yêu cầu giải cụ thể để tìm kết quả, toán Tin học yêu cầu máy tính giải đa kết cho Từ Giáo viên trình chiếu khái niệm Bài toán Tin học : Là việc mà ta muốn máy tính thực để từ thông tin đầu vào (dữ kiện) máy tính cho ta kết mong muốn - Những kiện toán đợc gọi Input - Kết máy tính trả đợc gọi Output toán Sau giáo viên yêu cầu học sinh tìm lại Input Output ví dụ Nh vậy, khái niệm toán không bó hẹp phạm vi môn toán, mà phải đợc hiểu nh vấn đề cần giải thực tế, để từ kiện đà cho máy tính tìm kết cho *Hoạt động 2: Giúp học sinh hiĨu râ kh¸i niƯm "Tht to¸n" Tin häc: +Bíc 1: Giáo viên nêu tình gợi động cơ: Làm để từ Input toán, máy tính tìm cho ta Output ? Học sinh trả lời: Ta cần tìm cách giải toán làm cho máy tính hiểu đợc cách giải Đến có em thắc mắc: Nh phải giải toán mà có phức tạp Toán học ? Giáo viên giải thích: Nếu nh Toán học phải giải trực tiếp để lấy kết quả, đây, cần tìm cách giải toán tổng quát máy tính giải cho ta lớp toán đồng dạng Ví dụ: Bài toán giải phơng trình bậc với hệ số a,b,c bất kỳ, toán tìm diện tích tam giác với độ dài cạnh đợc nhập bất kỳ, toán tìm UCLN số nguyên bất kỳ, toán quản lý học sinh ,v.v +Bớc 2: Giáo viên đa khái niệm thuật toán tính chất thuật toán: Khái niệm: Thuật toán để giải toán dÃy hữu hạn thao tác đợc xếp theo trình tự xác định cho sau thực dÃy thao tác ấy, từ thông tin đầu vào (Input) toán ta nhận đợc kết (Output) cần tìm Các tính chất thuật toán: - Tính dừng - Tính xác định - Tính đắn + Bớc 3: Giới thiệu cho học sinh c¸ch biĨu diƠn mét tht to¸n - C¸ch l: Liệt kê bớc: Chính dùng ngôn ngữ tự nhiên để diễn tả bớc cần làm giải toán máy tính - Cách 2: Dùng sơ đồ khối Một số quy ớc biểu diễn thuật toán sơ đồ khối: Khối hình oval: mô tả thao tác nhập xuất liệu Khối hình chữ nhật: mô tả thao tác tính toán Khối hình thoi: mô tả thao tác so sánh Hình mũi tên : Chỉ truyền thông Giáo viên nhắc học sinh phải nhớ quy ớc để biểu diễn thuật toán đợc xác *Hoạt động 3: Giới thiệu hớng dẫn học sinh mô tả, biểu diễn thuật toán số toán điển hình.(Trọng tâm) Bài toán 1: Giải phơng trình bậc tỉng qu¸t : ax2+bx+c = ( a ≠ 0) Trớc tiên giáo viên yêu cầu học sinh xác định Input Output toán: - Input: hệ số a,b,c - Output: Nghiệm phơng trình Sau gọi học sinh đứng lên nhắc lại cách giải phơng trình bậc đầy đủ, tõng bíc híng dÉn häc sinh viÕt tht to¸n theo cách Lu ý giáo viên vừa trình chiếu bớc thuật toán vừa vấn đáp học sinh ( dùng hiệu ứng xuất phù hợp) Cách 1: Liệt kê bớc - Bớc 1: Bắt đầu - Bíc 2: NhËp hƯ sè a,b,c - Bíc 3: TÝnh biƯt sè ∆ = b2- 4ac - Bíc 4: Nếu < thông báo phơng trình vô nghiệm råi kÕt thóc −b råi kÕt thóc 2a −b ± > thông báo phơng trình có nghiệm x1,x2= , råi kÕt thóc 2a - Bíc 5: NÕu = thông báo phơng trình có nghiệm kép x = - Bíc 6: NÕu ∆ - Bíc 7: Kết thúc Cách 2: Biểu diễn thuật toán sơ đồ khối Bắt đầu Nhập a,b,c Tính = b2- 4ac Đúng Max gán Max ai, cuối tìm đợc Max Trình chiếu thuật toán: Cách 1: Liệt kê bớc -Bớc 1: Nhập N N số nguyên a1, a2, a3,, an -Bíc 2: Max  a1, i -Bíc 3: Nếu i > N đa giá trị Max råi kÕt thóc -Bíc 4: 4.1: NÕu > Max Max 4.2: i i+1 quay lại bớc Cách 2: Biểu diễn sơ đồ khối Nhập n vµ d·y a1,a2,…,an Maxa1 , i i >N? Đ Đa Max kết thúc S S >Max? Đ Maxai i i + Bài toán 4: Dùng thuật toán xếp tráo đổi để s¾p xÕp d·y sè a 1,a2, …,an theo thø tù không giảm ý tởng: - Duyệt từ đầu dÃy ®Õn ci d·y, nÕu gỈp mét sè a i >ai+1 đổi chỗ số cho nhau.Tức số đứng sau phải lớn hay số đứng trớc,giống nh học sinh xếp hàng phảI tuân theo quy tắc bé đứng trớc lớn đứng sau Nh ta phải duyệt dÃy số nhiều lần, lần đa đợc số vị trí Giáo viên lại tiếp tục trình chiếu hớng dẫn häc sinh c¸ch biĨu diƠn tht to¸n C¸ch 1: Liệt kê bớc ã Bớc 1: Nhập số lợng số hạng dÃy (N) số cụ thĨ a1,a2,…,an • Bíc 2: MN • Bíc 3: Nếu M< đa dÃy số đà xếp • Bíc 4: MM-1, i0 • Bíc 5: ii+1 • Bớc 6: Nếu i>M quay lại bớc ã Bớc 7: Nếu >ai+1 đổi chỗ số cho quay lại bớc Cách 2: Biểu diễn sơ đồ khối Nhập n dÃy a1,a2,,an MN Đ MM ? S Tráo đổi ai+1 Đ >ai+1 ? Sau trình chiếu cách biểu diễn thuật toán xếp, giáo viên gọi em học sinh lên đứng trớc lớp theo thứ tự ngẫu nhiên để mô trực tiếp thuật toán xếp Cần xếp lại cho em đứng theo ®óng thø tù bÐ ®øng tríc, lín ®øng sau ®óng theo bớc thuật toán Mô phỏng: Lúc đầu em đứng nh sau: ( Ta coi em số để tiện theo dõi)  LÇn dut thø nhÊt (tÝnh từ phải sang trái): Bạn số cao bạn số nên đổi chỗ Bạn số cao bạn số nên đổi chỗ Bạn số cao bạn số nên đổi chỗ 10 B¹n sè cao bạn số nên đổi chỗ Sau lần duyệt thứ đợc bạn số vị trí Lần dut thø 2: B¹n sè cao bạn số nên đổi chỗ 6 11 Sau lần duyệt thứ đợc bạn số số vị trí Lần dut 3: B¹n sè cao bạn số nên đổi chỗ, sau lần ta đợc bạn vị trí: số 1,4,5,6 Lần duyệt 4 Bạn số cao bạn số nên đổi chỗ,còn lại ®· ®óng vÞ trÝ Sau vòng duyệt ta đợc hàng theo thø tù nh sau: IV- Kết thực 12 So sánh, đối chứng tỉ lệ % kết học sinh trớc sau thực đề tài ta thấy Rõ ràng kết học sinh sau đợc học giáo án điện tử máy chiếu kết hợp mô pháng trùc quan, lÊy dÉn chøng thùc tÕ cao h¬n hẳn so với cha thực đề tài Cụ thể kết thực tế lớp 10A4 có 45 häc sinh (víi ®Ị kiĨm tra gièng líp 10A5 trên) sau thực đề tài nh sau: §iÓm 10 Sè häc sinh 0 10 15 5 TØ lÖ 0% 0% 15,56% 33,33% 40% 11,11% 11,11% 6,67% V- Những kiến nghị, đề nghị sau thực đề tài Sau thực đề tài, xin có vài ý kiến sau: - Nên áp dụng rộng rÃi đề tài việc giảng dạy môn Tin học - Đề nghị cấp tạo điều kiện sở vật chất giúp em học sinh có điều kiện tiếp xúc với máy tính nhiều Ân Mỹ, ngày 15 tháng 11 năm 2009 Ngời viết Nguyễn Hữu Duy ý kiến tổ chuyên môn: Nhận xét,đánh giá hội đồng thẩm định: 13 ... Tin học - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B II- Nội dung đề tài Tên đề tài '' ''Phối hợp nhiều phơng pháp Giúp học sinh tìm hiểu toán thuật toán" Lý chọn đề tài Nh ta đà biết Tin học môn đợc đa vào... sau Mục tiêu đề tài - Giúp học sinh hiểu đợc khái niệm then chốt "bài toán" "thuật toán" , nắm đợc tính chất thuật toán cách diễn tả thuật toán cách: liệt kê sơ đồ khối - Giúp cho học sinh có nhìn... với Bài 1, hầu nh học sinh tìm đợc Input Output toán mà cha viết đợc đầy đủ thuật toán để giải Đối với Bài 2, học sinh cha mô đợc thuật toán sơ đồ khối Nội dung đề tài a) Chuẩn bị : - Về phơng pháp:

Ngày đăng: 03/10/2014, 18:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan