0

TỔNG HỢP ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN

14 939 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2014, 21:03

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình [...]... GIÁ, CHI PHÍ, THUẾ 6) Tính TỈ LỆ là tỉ số giữa cột TỔNG CỘNG của mỗi mặt hàng với tổng cộng của tất cả mặt hàng TỈ LỆ = TỔNG CỘNG / Tổng cộng của tất cả mặt hàng 7) Tính tổng tất cả tiền của từng loại tổng cộng, thuế Ngày tháng năm Giáo viên Trang 2 ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên không đƣợc xem tài liệu khi thi Câu 1: Tạo một thƣ mục (folder) đặt tên là tên của...ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên không đƣợc xem tài liệu khi thi Câu 1: Tạo một thƣ mục (folder) đặt tên là tên của thí sinh (không cần bỏ dấu tiếng việt khi đặt tên thư mục hay tên tập tin) , vào thƣ mục này tạo một tập tin word đặt tên là tên thí sinh, và ghi vào nội dung: Mã số SV : Họ... và “NẾP” thì không tính THUẾ (tức là THUẾ = 0) ngƣợc lại THUẾ = TRỊ GIÁ * 4% 5) Tính TỔNG CỘNG là tổng của 3 cột TRỊ GIÁ, CHI PHÍ, THUẾ 6) Tính TỈ LỆ là tỉ số giữa cột TỔNG CỘNG của mỗi mặt hàng với tổng cộng của tất cả mặt hàng TỈ LỆ = TỔNG CỘNG / Tổng cộng của tất cả mặt hàng 7) Tính tổng tất cả tiền của từng loại tổng cộng, thuế Ngày tháng năm Giáo viên Trang 2 ... giao và nhận các thi t bị nhƣ sau: Điều 1: Bên A bàn giao cho bên B máy văn phòng cụ thể nhƣ sau: STT 1 2 LOẠI MÁY SỐ LƯỢNG SERIAL MÁY Điều 2: Bên B đã nhận các thi t bị của Bên A nhƣ ở điều 1 mới 100% Điều 3: Máy đƣợc bảo hành theo phiếu bảo hành Điều 4: Máy đã đƣợc vận hành tốt Bên B đã nghiệm thu máy và đƣa vào sử dụng Biên bản này đƣợc lập thành 02 bản bên A giữ 01 bản, Bên b giữ 01 bản có giá trị... rõ họ tên) BÊN B (Ký & ghi rõ họ tên) Trang 1 Câu 2: Dùng phần mềm bảng tính điện tử Hãy nhập bảng tính sau đây vào máy tính, và đặt tên cho bảng tính là “tên của bạn.xls”: 1) Điền vào cột ĐƠN GIÁ dựa vào mã LOẠI HÀNG và bảng tiêu chuẩn 2) Tính TRỊ GIÁ bằng SỐ LƢỢNG * ĐƠN GIÁ 3) Tính CHI PHÍ = TRỊ GIÁ * HỆ SỐ; trong đó HỆ SỐ cho trong Bảng tiêu chuẩn và phụ thuộc vào LOẠI HÀNG 4) Tính THUẾ : nếu LOẠI... đặt tên cho bảng tính là “tên của bạn.xls”: Trang 1 1) Điền vào cột ĐƠN GIÁ dựa vào mã LOẠI HÀNG và bảng tiêu chuẩn 2) Tính TRỊ GIÁ bằng SỐ LƢỢNG * ĐƠN GIÁ 3) Tính CHI PHÍ = TRỊ GIÁ * HỆ SỐ; trong đó HỆ SỐ cho trong Bảng tiêu chuẩn và phụ thuộc vào LOẠI HÀNG 4) Tính THUẾ : nếu LOẠI HÀNG là “GẠO” và “NẾP” thì không tính THUẾ (tức là THUẾ = 0) ngƣợc lại THUẾ = TRỊ GIÁ * 4% 5) Tính TỔNG CỘNG là tổng của... thƣ mục (folder) đặt tên là tên của thí sinh (không cần bỏ dấu tiếng việt khi đặt tên thư mục hay tên tập tin) , vào thƣ mục này tạo một tập tin word đặt tên là tên thí sinh, và ghi vào nội dung: Mã số SV : Họ tên : Ngày sinh : Nơi sinh : Trình bày đoạn văn bảng sau: BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU (V/v LẮP ĐẶT & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY) Hôm nay, ngày tháng năm BÊN BÁN (Gọi... nối các thi t bị ngoại vi nhƣ máy in, modem, máy scan, đặc biệt và việc dùng ổ đĩa di động chứa dữ liệu nối kết với máy tính thông qua H USB JetFlashTM 2.0 cổng USB do ƣu điểm là dung lƣợng ổ đĩa lớn, dễ sử dụng chỉ cần cắm vào là sử dụng Hình dáng cổng USB trên máy vi tính: Hình dáng đầu cắm USB của thi t bị để gắn váo cổng USB trên máy vi tính: Câu 2: Dùng phần mềm bảng tính điện tử Hãy nhập bảng tính . 1 ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN Thời gian làm bài: 120 phút Sinh viên không được xem tài liệu khi thi Câu 1: Tạo một thư mục (folder) đặt tên là tên của thí sinh. năm Giáo viên Trang 1 ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN Thời gian làm bài: 120 phút Sinh viên không đƣợc xem tài liệu khi thi Câu 1: Tạo một thƣ mục (folder) đặt tên là tên của thí sinh. năm Giáo viên Trang 1 ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên không được xem tài liệu khi thi Câu 1: Tạo một thư mục (folder) đặt tên là tên của thí sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN, TỔNG HỢP ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN,

Từ khóa liên quan