0

chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh

22 1,032 0
  • chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 23:03

[...]...2 Chiến lược của DN dẫn đầu thị trường Chiến lược bảo vệ thị phần (phòng thủ)  Chiến lược phòng thủ • Phòng thủ tích cực (preemptive defense): • Phản công (counteroffensive defense): Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 11 2 Chiến lược của DN dẫn đầu thị trường Chiến lược bảo vệ thị phần (phòng thủ)  Chiến lược phòng thủ • Phòng... trường nhưng cải tiến chúng Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 19 2 Chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh • Tư tưởng then chốt của chiến lược lấp chỗ trống trên thị trường là sự chuyên môn hóa • Doanh nghiệp có thể chuyên môn hóa theo tuyến thị trường, khách hàng, sản phẩm và phối thức marketing nhằm khai thác hiệu quả những chỗ trống/ đoạn... withdrawal): Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 12 2 Chiến lược của DN dẫn đầu thị trường Chiến lược tăng thị phần Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 13 2 Chiến lược của DN dẫn đầu thị trường Chiến lược tăng thị phần 04 yếu tố cần quan tâm khi sử dụng chiến lược tăng thị phần - Khả năng xuất... và phối thức marketing nhằm khai thác hiệu quả những chỗ trống/ đoạn thị trường chưa được ai quan tâm Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 20 2 Chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh Điều kiện để áp dụng chiến lược là: • Chỗ trống ấy có qui mô đủ lớn, tạo ra lợi nhuận và chưa có ai khai thác • Chỗ trống ấy có tiềm năng tăng trưởng • Doanh... hàng Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 14 3 Chiến lược của DN thách thức thị trường Các quyết định cần cân nhắc Chọn mục tiêu chiến lược và đối thủ • Tấn công doanh nghiệp dẫn đầu: Rủi ro cao, lợi ích lớn Chiến lược này được áp dụng khi người dẫn đầu phục vụ thị trường chưa tốt • Tấn công doanh nghiệp cùng vị thế: Những đối thủ này đang có sản... diện với đối thủ bằng cách giữ vững vị trí hiện tại và chiếm lĩnh những khu vực địa lý mới, đa dạng sang những sản phẩm không liên quan hoặc đón đầu kỹ thuật mới để thay thế sản phẩm hiện hành Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 17 3 Chiến lược của DN thách thức thị trường Các quyết định cần cân nhắc Chọn chiến lược tấn công • Tấn công du kích... nhỏ ở địa phương hoặc khu vực: Gia tăng qui mô bằng cách thôn tính các doanh nghiệp địa phương có sức cạnh tranh yếu kém Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 15 3 Chiến lược của DN thách thức thị trường Các quyết định cần cân nhắc Chọn chiến lược tấn công • Tấn công trực diện (front attack): Tấn công vào điểm mạnh của đối thủ Trong tấn công trực... những điểm yếu của đối thủ hay tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng mà đối thủ cạnh tranh không quan tâm hoặc không biết đến Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 16 3 Chiến lược của DN thách thức thị trường Các quyết định cần cân nhắc Chọn chiến lược tấn công • Tấn công bao vây (encirlement attack): tấn công trên nhiều trận tuyến, buộc... đứng trên thị trường Nó bao gồm việc giảm giá có chọn lọc, xúc tiến mạnh nhưng chớp nhoáng, tấn công về pháp lý thành từng đợt Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 18 4 Chiến lược của DN theo sau thị trường • Người làm hàng giả (counterfeiter): rập khuôn hoàn toàn doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về sản phẩm, cách đóng gói và bán ở thị trường... thiết để phục vụ chỗ trống ấy một cách hiệu quả • Doanh nghiệp có thể phòng vệ trong trường hợp có đối thủ mạnh hơn tấn công Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 21 Chương 5- Bài giảng Quản trị marketing- Cập nhật ngày 9/26/14 lequangtruc.hce@gmail.com Trang 22
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh, chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh,

Từ khóa liên quan