0

Tổ chức các trò chơi vật lý vui trong giảng dạy ở trường THPT

18 3,171 30
  • Tổ chức các trò chơi vật lý vui trong giảng dạy ở trường THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2014, 19:47

Mục đích dạy học ngày nay ở nước ta và trên thế giới không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho học sinh những tri thức, kỹ năng mà loài người đã tích lũy được trước đây, mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng cho học sinh năng lực sáng tạo ra những tri thức mới, phương pháp mới, cách giải quyết vấn đề mới phù hợp với hoàn cảnh của mỗi đất nước, mỗi dân tộc. Vì lẽ đó, người giáo viên cần phải nghiên cứu cải thiện chất lượng dạy học. TRANG      ! "#$%&% ' (")  *+%,-./012234  TRANG 2 !     !"#$ !%&' (()*!!+(,-!./ !0$1'23456"/ 2783456"9 3:&'56"9 34"6;9 <85=056"> <85?@0A&56"> B3;C3456"D 278=E3FA343GGHI3GJJ>D /KL'&'%M (((KNO-P!J Q(O(R-)SK)TU )VOVW<XY-(ZW)[YPO\/  NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG  56%78+  !" #$%& '!  !"# $%&'#%(#)%*+,(-',./%, 0&1+12 3%& 4!5%&6"1) -17,.8#9%,  : $;1% % <%&,.1, =>2?%@%&A'6:'1%&*B1C, 6D# *E,.*+F#>A'G%HI17,J8(%,FA0%-17IK1!*L%& : $;1% %@%& 6M;N%&,":.(% <%&,.1, =A+1>O *P%&O NOA+1>N &1Q1J8#0,-R%9A+1 O S EO-+1 :'%Q% T(AU1R,%*+>AU1!F%,VW6XY>%&*B1&1N:-1/% Z%O Q1%& 1/%=8Q1, 17% R,6*E%&!"# $ & 1/%=8,FA6[ $6=(,8\1,.8%& $O \, 3%&> ]%&,(, R# $;1% O \, 3%&.R,Y[, =,.:%& $,^O>,  %& 1/%=8>,M $-',  ,WA,G1 % *%&N_AD%&.R,!`;('%08% ',.*B%&-'&1(W% 2 3%&J8(%,FA]%& A=0%,FA,*>%&8#7%-$%&T(N_A:Y>Z%Y W% , =!"# $-81 -a>8b% ],c, M 17%, d%&6E1A T(J8N,.W% !"# $ M,08V ;b%&683%,NV%&0%N_A>6'A W% , '% )N_AV%&P $,^OY, c , M :H%&*E6"1W6XY> ]%&,(Z%6'A :N_A, /A#/8A3% $ P%cO N, 8#,b1(% <%&#08,b, M-' "% 0% <%&V%&P,1/8 M2 3%&Y6E1 :J8N,.W% !"# $ & 1/%=8NJ8(%1cAT(J8N,.W% !"# $>,31, R#(;bN,10,!"# , *B%&6', Z# 4":> $,.GY :",V%&, M-'I10,,M198 4% c $ ,b, P% *-^#>#08,b%'#,":198217%, 8^%6E1 :-17,WA210AAV, W% , =!"# $A+1O S EO P% & 1/%=8-9N% 17A-T(%&*B1&1N:-1/%-^,6>,31, R#Z%O Q1 ] [,+1-17-5(!"# $>-5(O N,,.1c%,*!8#% ^%, =T( $;1%  & 1/%=8N W% , =!"# $-^,6>,31% ^%, R#.e%& W% , =!"# $, 3%&J8(,.G P1Y, c&YOO Z%, M 17%,b,A T(J8N,.W% !"# $>NO=%&#/8Z8, M,1`%)N,.*B%&,.8%& $O \, 3%&&1(1:"% 17% %(# TRANG 4 W,R,Q% <%&6!:%/8,./%A',31C6M( $% W% , =!"# $, 3%&J8(,.G  P1c,@%&*B%&,.1, =>2?%@%&-^,6 : $;1% +1;N%&210%fTỔ CHỨC TRÒ CHƠI VẬT LÝ VUI TRONG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGg>,31A:%&A8b%;X_A0%% 198210%, =-'21% %& 17A, M,0Y%&&YO-':-17 W% , '% -'O N,,.1c%% F%N  $;1% > ,":,19%9c $;1% *E-<%&I*+-':8V;b%&6(:V%&,.:%&,*P%&6(1 ()%*!+,- h96[, 8#0,*(.(%&8#/%,d, 10,20AV,;b,.G P1-^,6>J81,.W% , 10,20 -' *+%&!i%;j!%&AV,;b67% ,.:%&:k_.O:1%,c U,.E :, 10,20 h9, M%& 17A\ =*E,% R,,10,!"#,./%AV,6+O,.:%&AV, $2W Y6K%&& lO,.G P1-':I'1&1Q%& ./01*2*!+,- 95:523;<1=>?@.-3?AB-+ h& 1/%=8N,.G P1J8(,'16178>,./%1%,_.%_,-',./%,.8#9% W%  h\%& EO-'6M( $%,.G P1O S EO-+1H, ST(A3% $ hmF#!M%&%&8#/%,d,.G P1!M(,./%6[, 8#0,C%& 1/%=8 h& 1/%=8AV,;b3%& U,.E :-17, 10,20,.G P1,./%O ZAA9A O:k_.O:1%,noop 95C523;<1=>?-3D=123;4E+ h 10,20,./%O Z%A9AO:k_.O:1%,AV,;b,.G P1-^,6[ h*+Z86K%&& lO,\ =,.:%&N,10,I'1,^O)N6+OA',31(%&&1Q%& !"# NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 5 5FG+ 3*4+-5-#$6  781!9: ; ^,6 $6'2 :( $, M%& 17A>-W-^#&1N:-1/%Z%, 10,O Q1, M 17%, '% , ":N '% V%&-^,6% *, 10,20> 0,":!%&, %& 17A> A3 W%  Y(AV, 17%,*E%& :HAV,, M, c-^,6 :0%N :",V%& , c% *6dO.NO, M 17%, %& 17A>;j!%&, 3%&, ":NAN#:>6R#;b6178> O N%:N%20,J8Q>q *-^#>A8b% $,b,-^,6, WO Q1683%, M 17%,b,N '% V%&-^,6 '% V%&-^,6G%6'N ;8#%& r>N 6'AI/%% <%&;M-17 , c '%&%&'#Y,%  R,-^,6 1,10Os]-+1% <%& 17%,*E%&-^,6>J8N ,.W% -^,6> $;1% I10,H,F8 t1]%& U>Y2 Q%@%&&1Q1,  N 17% ,*E%&-'NJ8N,.W% R#>q c $;1% Y% 198P V1, M, 1% <%& '% V%&-^,6, W ]%& ,(%/%6K%&& lO% 198O *P%&O NO-'O *P%&,17%!"# $>% eA, 8 ], $ ;1% Q6+O, (A&1( :",V%&>,.:%&YY W% , =!"# $, 3%&J8(,.G P1 -^,6=6',5,.G P1A'6K%&& lO210%, =-^,6-':>6'A : $;1% Y % <%&&1F#O ],, :Q1AN1 :",V%&>6'A&1QAI+,@%&, u%&% *%&-i%QA IQ: $,b,8b%,.G P1_A0% 178J8Q&1N:!(:, WZ%O Q1, 10,20 ,.G P1-+1N#/8Z8% *;(8 h .G P1O Q1YA &1N:!.v.7, h .G P1O Q1Y%V1!8%&O :%&O ]>!M(,./%210%, = 8#/%A3%> A(%&,% 2 :( $-'O Q1&d%619%-+1N#/8Z8&1N:!,.:%&,.*B%&-' %&:'1sC V1),5%&, B11cA, c h W% , =,\ =O Q1&$%% w>!` 1c8>!`% +> RO!i%>-81,*P1>6'% A"% -', B16*E%&-5(O Q1 EO6[ h .G P1O Q1, 8 ],3%&Q: $;1% , (A&1(>% eAO N, 8#;M (A 1c8I10,>&1'8,.,*)%&,*E%&>I10,;8#68^%>% (% ,.>2 l:6l:>;31%\1% *%& 2 3%&K%':>,*!8#;F8;d% *%&2 3%&J8N,.ZA6H%& NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 6 h .:%&,.G P1>%&*B16'A T6' $;1% x:%&&1N:-1/%Y-(1,.G.R, J8(%,.$%&>6'%&*B1 *+%&!i% $;1% ,\ =,.G P1>2 l:6l:!i%!d,N _A $;1% ,M&1N, (A&1( (6 <= 781!9: ; C5:5HI=123;4EJ,-@K+ - &8#/%,dNF8,.d%& 17A*E6M( $%,.:%& *P%&,.W%  $ ;N &1N:2 :(>AU1F8YAV,6M( $%]%&% R,,.:%&y6M( $%>>> NV1;X*E 8z%I{,.*+NIQ%&,.Q6B1-+1N <N1f>>>g U1V1;X, Q:68^%,.:%&, B1&1(%J81{% -'*(.(NON%]%&% R,Ie%& N &1PNON%,.Q6B1, _:#/8Z8T(I(%,\ =|Y, c6'o&1F#;(82 1 %& _I(%,\ =$s:%&F8 t1}V1%':Y;bF8,.Q]%&% 198 P%;X  10%, d%& -  *P%&,17%,\ = 10,20NF8,.d%& 17A>J8#{% , B1&1(%,.Q 6B1F8 t1,./%O:k_.O:1%,-',.W%  108,./%AN#,%  - W% , = P1 1(, _:,\>% YA C5C5HL=3M;@,-3N13+ - &8#/%,d 8R,;(8NF8 t16'AV,I=,.(% T(% ' :( $ :H%V1!8%&A' ]%&,(Z%,.8#9%,Q1210%, =,+1 $;1%  1(I=,.(% , '% % 198AQ% % t,S#, _:;bF8 t1>AU1AQ% ;XA(%&%V1!8%&T(AV, F8 t1b-8108 $;1% ,.Q6B1]%&, WO Z%2 8R,;(8F8 t1Y;X 17%.( -'N_AY, c:N%%V1!8%&T(I=,.(%  1C:N%]%&%V1!8%&I= Q% , W,.G P120,, ]|s_AO 6} -  *P%&,17%,\ = 10,20,.G P1,./%O:k_.O:1%,-',.W%  108,./% AN#,%  :H1%,./%&1R#2 \6+%> (#Y, c;j!%&IQ%&!%  - W% , = P1 1(V1NV1 $%F8 t1-',.Q6B1, _:6*E,V1 %':2 3%&,.Q6B1*E;X 8#c%F8 t1 :2 N%&1QV1%':Y% 198F8,.Q 6B1]%&;X 10%, d%& NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 7 C595OJ?;0=3PJ,-@K+ - &8#/%,d ~N ,":3 <, *B%&cY3 <-^,6[Y[%& r(-' (#, W  ]%&,(%/% $% T9 :3 < T9Y % 6'%V1!8%&T(3 < '%& !$53 < '%&!$%'#> ]%&,(H,,52 Y( :N3 '%&%&(%&M( -':,52 Y(cH,F8 t1 :,5%& '%&%&(%& ~• <)A=V2 Y P%*P%&,M% *,./%% *%& T9T(3  <2 3%&% R,, 10,O Q1H,,.:%&3 '%&!$A'H,,.:%&,5%&3.1/%&.XT(3 '%&%&(%&U1F8 t1,.Q6B1]%&)3 '%&%&(%&;X8%&ROAV,,52 Y(  : T9 1N,52 Y(,5,5 17%.(, W ]%&*Es0O, _:,.W% ,M&1Q1 NO>;(8Y%&*B1 P1O Q1;dOs0O6"1,R,QN,52 Y(-'!M:N% T9T( 3 < ][>%&*B1 P12 3%&% R,, 10,O Q1,.Q6B1 0,NF8 t1>2 1:N% ]%& T9, W,.G P120,, ]V1%':Y;bF8,.Q6B1]%&% 198% R,;X  10%, d%&|s_AO 6} -  *P%&,17%,\ =xj!%&O Z%A9AO:k_.O:1%,c, 10,20,.G P1 -',.W%  108,./%AN#,%  - W% , = P1 1(V1 :H;j!%& P1 :Q6+O-':8b1,10, $c T%&bI'1 C5Q5OJ?;RSTPU;41J,-@K+ - &8#/%,dZ8,1/%,(*(.(F8 t1)!"%&2 N1%17A :H-96{ ;j -^,6>210%, =-^,6> 17%,*E%&-^,6>!% *•%&6'(1€"16*E%&%':€ 17%,*E%&&W€x(8Y*(.(,5%&!<217%|, 3%&, *B%&6'I(!<217%}&E1[ !Z%!Z% :F8,.Q6B1]%&<217%, =% R,)A=V2 Y% R,| Z8% * *( &E1[&W}>!<217%, = (1)A=V,.8%&IW% |Y&E1[}-'!<217%, =I() A=V!`% R,|&E1[&Z%,+1F8,.Q6B1]%&}|s_AO 6y}08 $;1% ,.Q 6B1]%&)!<217%, =% R,;X*Eo1cA•F8>!<217%, = (16'no1cA•F8> !<217%, =I(6'o1cA•F8U1!<217%N % (8o&1F# NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 8 -  *P%&,17%,\ =S%&O Z%A9AO:k_.O:1%,c, 10,20,.G P1-' ,.W%  108,./%AN#,% -' $;1% !'% J8#9%*8,1/%,.Q6B1Ie%&N &1P,(# :HIRA 83%&|%08Y}:HP%&1Q% P%6'-10,NF8 t1, _:, =,M.K1  : $;1% Ib, @A>2 1Ib*E;b%':, WI(%&1QA2 Q:$,5%&!<217% , _:, B1&1(%J81{%  M 17%, _:N %'#!`6'A-'2 3%&AR,% 198, B1 &1(% :-17, 10,20,./%AN#,%  - W% , = P1 1(V1 M 17%%&(#,./%6+O $ :H-':NI8\1 ;1%  :",!*+1B .-! 7> ?, 781!9: ; c, M 17%AV,,.G P1-^,6>%&*B1!"#-^,6Z%O Q1, M 17%, _: AV,J81,.W% , c% *;(8 h*+mF#!M%&, c67,.G P1 c67Y, c!M(,./%%&8#/%,dC%/8> D%&Y, cItI+, (#I\;8%&, /A,S#198217%, M,0 h*+nM( $%%V1!8%&> T9Z%,8#/%,.8#9% h*+mF#!M%& W% , =-'20,R8F8 t1 h*+y 10,20,.G P1,./%O Z%A9AM( $%O Z%A9A,   EO>;(:  :QAIQ:!`, 10,20>!`;j( <(> 178 4% >&1(:!17%wO Q1, 10,20;(:  :, ;1% 6M( $%,5F8 t1AV,N %&i8% 1/%U16Z%, ;1%  $%F8 t1%':, WF8Y\1A'8 :H% RO% N#K%&, B1s8R, 17%%V1!8%&&E1[ 08 $;1% ,.Q6B1]%&>NON%;X*EA).(>%&*E6"1>F8 t1Y-i%6'I A^,% *%&A'8;dO Q12 Nc, 3%&IN:-+1%&*B1 P1.e%&F8 t1%'#C *E $%/%, 10,20,./%AV,,.(%&A'% W% Z%, 10,6^O 178=%&, B1 &1(%> 83%&K%& K> RA1cAc,.G P1, /A;1% V%&>&(#R%-' RO !i% P%‚ƒ h*+„\ =,.G P1 h*+\%&20,-'.],21% %& 17A @(6 <=A*)B 7C !" D" 781! 7E*/EFG7E! H h":61/%20,,.(%& NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 9 ~':%;_.,…x (O_;>6M( $%b1,*E%&>-X6/%;61!_ ~612O Q16/%b1,*E%&> $%#O_.61%2 ~.:%& VO, :"1%;_.,#O_.61%2 $%†6(_1%, 1;!:8A_%,‡> ;(8Y-':†x61!_1,6_;‡-' $%,.(%&Z%61/%20,0% ~)0%,.(%&C61/%20,>D%&, M 17%NI*+,*P%&,Mc,": 61/%20,%&*E6"1-{,.I(%Z8 ][%/% $% W% AD1,/%J8(#%&*E,.)6"1 c!`!'%&6M( $%2 1,.W%  108 h": 178=%&I10%AR, $%b1,*E%&Z%I10%AR,>-':%1A(,1:%;… 8;,:A%1A(,1:%…!!_ˆˆ_,…_s1,>;(8YY, c6M( $%21c8I10%AR,,S#[ h": 178=%&&Lb1,*E%&=6'2 1% RO 8V,-':b1,*E%&, Wb1 ,*E%&\1A'8|s_AO Z% 178=%&\1A'8}>;(8YI10%AR,|s_AO Z% 178 =%&I10%AR,}>2 8R,I/%!*+16', 3%&,1%Z%8%&RO;(8F8,.Q6B1]%&T( $;1%  ~m0O 178=%&, _:, =,M6'\1A'8,.*+2 1I10%AR, ~':!R8AD1,/%I/%O Q1 178=%& $%‰ˆˆ_,:O,1:%; ~.:%& VO, :"11(A:%! $%1A1%&>;(8YN% !R8 _2 -':x,(.,_ˆˆ_,:%612:ˆ 10O, _:-':!(% ;N  $% b1,*E%&A8b%% RO 8V,-':-' $%Š2 h":FA, (% D%&-':‰ˆˆ_,:O,1:%;…x:8%!-' $%FA, (% Z% ,.W% !1`% IJ!K*!L M " m8R,O N,,5, M,0&1Q%&!"#>,52 Q%@%&-^%!%&T( $;1% -' 2 Q%@%&sj6,W%  8b%&T( $;1% >,31, R#Z%O Q16K%&& lO-':AV, O *P%&O NO!"# $A+1c&1]O $;1%  1c8;F8 P%210%, =I'1 $,.:%& ;N &1N:2 :(W-^#>,31C6M( $%,5%&,.G P1-'6K%&& lOO S EO-': ,5%&%V1!8%&I'1&1Q%& B1&1(%6K%&& lO, *B%&6'Z8,10, $-+1A  21cA,.(I'1D-'8b1,10, $cT%&bI'1 B1&1(%,b1( :-17,\ NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 10  =,.G P1!"%&%'#, *B%&6'2 :Q%&„hoO ],&:'1.(>,31G%6K%&& lO -':,10,3%,^O8b1 *P%&c.‹%68#7% : $;1% I10,,\%& EO210%, =C $>O N, 17%.(Ab1,*P%&J8(%T(,:'% *P%&,.W%  $c2 d;F8 P%%<( 210%, =-^,6 B1&1(%Y, c2 :Q%&„O ],.:%&,.*B%& EO%'#%/% O b1 EO% 198,.G P1c,@%&;= RO!i%-', 8 ],*E $;1% , (A&1( ^%!%&6, 8#0,%/8,./%-':, M,0>,31C,\ =*EN,.G P1) N6+O% *o>on>o>oy>o„>o-'op-+1,.G P1C%/8 ),./%0,J8Q6',R,Q $;1% 98 =%&, ], (A&1(>210%, =I'1 $% + 6F8 P%3A%':Y,.G P16'N_A.R, =%&, ] $,^O>,FA6, :Q1AN1-' , (A&1(, M :N :",V%&&1<(, Z#-',.G 8#20,-17,\ =G%2 Y2 @%!: "% 0-9AH,, B1&1(%-'O *P%& ,17%% *%&D%&2 u%&{% .e%&O *P%&O NO%'#CA(%&6"1 178J8Q,.:%& J8N,.W% !"#-' $W-^#>,.G P1-^,6Z%*E%& 1/%=8-'6K%&& lO -':I'1&1Q%&-^,6c&YOO Z%, M 17%,b, P%A !"# $ 5 + N,.G P1%'#2 3%& 4*ENO!%&,.:%&,10, $>,.:%&% <%&I8\1 3%,^OA'G%Y, cA).V%&, '% % <%&I8\1, 18(;1%  :",!*+1B .*B%&O \, 3%&Y, c%& 1/%=8-'=%&!%&>*(.(20 :" -+1,5%& T 9 :",V%&, _:, N%& :H,\ =%&:"12 Y(> 1Y;X,\ =AV,I8\1, 1 &1<(N2 b16+O> :H $%AU16+OAV, $;1% > 1(, '% nV1 P1>20, EO-+1,.G P1!'%  :2 N%&1QY% *-^#, WI8\1;1%  :",!*+1B;X , /A(!"%&-9%V1!8%&>O :%&O ]-9 W% , =>2 ,  ,*!8#T( $ ;1% >&YOO Z%,":,W% #/8b1-+1A3% $>b1-+1, Z#3>,.*B%&6+O>I"%I‹ .:%&;N%&210%21% %& 17A,31,.W% I'#,./%C, M 17%,./%AV,;b 6+O-', R#*E% <%& 178J8Q% R,{% >,.:%&J8N,.W% , M 17%Y, cY % <%&1cA *(, M;M 178J8Q(: :HZ% 4% ;j(, /Ac :'% 4% > .R,A:%&J8[, Z#3K%&%& 17Os_A, (A2 Q:>NO!%&>-'Y%&&YO, 17% NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT [...]... và dạy học, 2007 2 Tô Xuân Giáp, Phương tiện dạy học, Nhà xuất bản giáo dục, 1998 3 Nguyễn Minh Hoàng, Tìm hiểu khoa học qua trò chơi vật lý, Nhà xuất bản trẻ, 2003 4 Nguyễn Trí Hoàng, Thiết kế mẫu một số môđun giáo dục môi trường ngoài giờ lên lớp, Nhà xuất bản giáo dục,1998 5 Nguyễn Đức Thâm, Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học quốc... học Sac-lơ nghiên cứu ra định luật về chất khí lý tưởng - Định luật mang tên ông nói về quá trình đẳng áp Trên đây là một số phụ lục về các trò chơi vật lý vui có thể lồng ghép trong các giờ học, các tiết bài tập, tiết ôn tập trên cơ sở đó có thể thay đổi nội dung cho phù hợp với đối tượng học sinh và với nội dung ôn tập (HẾT) NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT ... VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 17 PHỤ LỤC 3: ĐỐ VUI BA DỮ KIỆN VẬT LÍ - Thể lệ: Xem phần 2.5 - Nội dung ôn tập: Chương chất khí vật lý 10CB - Mục đích giáo dục: + Giúp học sinh ôn tập Chương chất khí vật lý 10CB + Cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích của các nhà khoa học, cũng như các hiện tượng vật lý, thông qua các câu hỏi STT 1 Câu hỏi Ông ai? Ba dữ kiện Đáp án là - Ông là nhà... loại lực này chỉ có tác dụng trong khoảng cách Lực tương lực rất nhỏ tác phân NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 18 gì ? - khi khoảng cách giảm nó trở thành lực đẩy, khi tử khoảng cách tăng nó trở thành lực hút - Lực này liên kết các nguyên tử, phân tử với nhau 5 Ông là - nhà hoá học và vật lí Pháp, nổi tiếng do đã tìm ai? ra những định luật về các chất khí; xây dựng Gay-Luyxac... trong khi Lực và phản lực các vật tương tác gọi là gì ? 5 Quan hệ giữa lực hấp dẫn và khoảng cách Lực hấp dẫn tỉ lệ nghịch với như thế nào ? bình phương khoảng cách 6 ĐÁP ÁN Định luật I Niu - tơn Nếu một vật đang chuyển động bỗng Vật tiếp tục chuyển động nhiên các lực tác dụng lên vật mất đi thì thẳng đều NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 14 vật sẽ chuyển động như thế... nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tính tích cực trong dạy và học Tôi xin chân thành cảm ơn Nha Trang ngày 5/3/2012 Người thực hiện NGUYỄN QUANG VŨ NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Thạc sĩ Nguyễn Văn Cần, Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Microsoft PowerPoint để thiết kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học, 2007 2 Tô Xuân... Nguyên Câu 3 Trong quá trình chuyển động của một vật, động năng có thể thành thế năng” tìm từ còn thiếu trong câu trên Câu 4 Trong quá trình chuyển động của vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng là đại lượng như thế nào ? NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 16 Câu 5 Đây là dạng năng lượng một vật có được do nó đang chuyển động Câu 6 Đây là một cách làm thay... TRANG 15 PHỤ LỤC 2: ĐỐ VUI Ô CHỮ VẬT LÍ - Thể lệ: Xem phần 2.4 - Nội dung cần ôn tập: chương các định luật bảo toàn Vật lý lớp 10 ban cơ bản - Mục đích giáo dục: + Ôn tập kiến thức chương các định luật bảo toàn + Tạo cho học sinh khả nảng phản ứng linh hoạt trước các câu hỏi mình gặp phải 1, Ô CHỮ : 1 2 3 4 5 6 7 8 Ô TỪ KHÓA : 2, Nội dung câu hỏi : Câu 1 Một vật đang nằm yên ở một độ cao h so với... ? 9 Một vật đặt trên một chiếc cân trong thang máy, khi thang máy đi lên nhanh Trọng lượng của vật tăng : dần đều với gia tốc a, trọng lượng của vật P’=(a+g)m thay đổi như thế nào? 10 Có hai viên bi ở cùng độ cao, một viên được ném ngang, một viên thả rơi tự do, Rơi chạm đất cùng lúc viên bi nào chạm đất trước? Từ khóa Đây là nhà bác học nào ? Trọng tâm ISAAC NEWTON NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN... xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 1999 6 Bùi Sỹ Tụng và nhiều tác giả, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình và sách giáo khoa thí điểm lớp 11 môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Nhà xuất bản giáo dục, 2004 NGUYỄN QUANG VŨ – TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT TRANG 13 PHỤ LỤC 1: TRÒ CHƠI LẬT HÌNH - Thể lệ: Xem phần 2.2 - Nội dung ôn tập: Chương Động lực học chất điểm - Mục đích giáo . P1c,@%&*B%&,.1, =>2?%@%&-^,6 : $;1% +1;N%&210%fTỔ CHỨC TRÒ CHƠI VẬT LÝ VUI TRONG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGg>,31A:%&A8b%;X_A0%% 198210%,. môđun giáo dục môi trường ngoài giờ lên lớp> 's8R,IQ%&1N:!>‘‘’ „ &8#`%= FA> Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông,. đố vui để học và dạy học>noop n 3m8F%Œ1NO>Phương tiện dạy học> 's8R,IQ%&1N:!>‘‘’  &8#`%1% :'%&>Tìm hiểu khoa học qua trò chơi vật lý& gt;
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức các trò chơi vật lý vui trong giảng dạy ở trường THPT, Tổ chức các trò chơi vật lý vui trong giảng dạy ở trường THPT, Tổ chức các trò chơi vật lý vui trong giảng dạy ở trường THPT, Kiểm nghiệm thực tế:

Từ khóa liên quan