0

SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi góp phần giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3/1 trường Tiểu học Trần Bình Trọng

16 22 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2021, 18:38

Việc giáo dục BVMT cho học sinh tiểu học thông qua các môn học nên việc tổ chức trò chơi cho học sinh khi giảng dạy còn nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề này mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi góp phần giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3/1 trường Tiểu học Trần Bình Trọng”. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC TRỊ CHƠI GĨP PHẦN GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 3/1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN BÌNH TRỌNG A PHẦN MỞ ĐẦU Ngày tình trạng nhiễm mơi trường diễn qui mô rộng gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống cư dân Trái đất Mỗi năm giới có 2,2 triệu người chết bệnh tật nguồn nước bị nhiễm vệ sinh môi trường gây Bảo vệ mơi trường nhiệm vụ sống cịn, việc làm cấp bách hệ hơm hệ mai sau Đây vấn đề khoa học có tính xã hội sâu sắc gắn liền với đấu tranh xóa đói giảm nghèo nước nhân loại Vấn đề bảo vệ môi trường quốc gia toàn giới chung tay thực Trong giải pháp bảo vệ môi trường quốc gia, giáo dục giải pháp hàng đầu, lẽ nguyên nhân góp phần gây hủy hoại mơi trường thiếu hiểu biết người Chính việc triển khai giáo dục bảo vệ môi trường cần phải triển khai cho người từ thưở ấu thơ tuổi trưởng thành nhằm trang bị hiểu biết môi trường rèn kĩ năng, hành vi bảo vệ môi trường Giáo dục bảo vệ mơi trường mục tiêu phát triển bền vững nhiệm vụ quan trọng Đảng nhà nước ta dành cho mối quan tâm đặc biệt Ngày 15/11/ 2004, Bộ trị ban hành Nghị số 41/NQ-TƯ tăng cường công tác Bảo vệ mơi trường thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Ngày 17/10/2001, Thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 1363/QĐ-TTg phê duyệt đề án “ Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” ngày 2/12/2003 ban hành Quyết định số 256/QĐ- TTg phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 tạo sở vững cho nỗ lực tâm bảo vệ môi trường Thực chủ trương Đảng Chính phủ, ngày 31/1/ 2005 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thị số 02/2005/CT- BGD &ĐT tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giáo dục phổ thông từ đến năm 2010 trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ môi trường hình thức phù hợp qua mơn học hoạt động giáo dục lên lớp, xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp Năm học 2009 -2010 năm học tiếp tục thực Chỉ thị số 40/2008/ CT-BGDĐT Bộ Giáo dục đào tạo việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 Đây phát động lớn ngành thông qua phát động hình thành học sinh có thái độ hành vi ứng xử phù hợp, thể tình yêu thương thân thiện với người môi trường xung quanh Sau dự lớp tập huấn giáo dục bảo vệ môi trường (BVMT) cho học sinh tiểu học, tơi biết để thực tốt có hiệu mục tiêu, nội dung giáo dục BVMT trường Tiểu học điều kiện nay, đường tốt là: - Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục môi trường qua môn học - Đưa giáo dục BVMT trở thành nội dung hoạt động NGLL - Quan tâm tới môi trường địa phương, thiết thực cải thiện mơi trường địa phương, hình thành phát triển thói quen ứng xử thân thiện với môi trường Giáo dục BVMT nội dung giáo dục trường Tiểu học Do đặc thù nó, sử dụng nhiều phương pháp dạy học đa dạng thảo luận nhóm, trị chơi, phương pháp dự án, đóng vai Trong phương pháp dạy học trên, trò chơi phương pháp em học sinh thích tham gia Vì trị chơi hoạt động quen thuộc, gần gũi với tất người từ người lớn đến trẻ em Cũng lao động, học tập, trị chơi loại hình hoạt động sống người Trị chơi có ý nghĩa đặc biệt lứa tuổi học sinh tiểu học Trò chơi tạo tất điều kiện để trẻ thể nhu cầu tự nhiên hoạt động, tạo trẻ rung động thực tế quan trọng cho sống Trong chơi, trẻ em phản ánh thực xung quanh, đồng thời thể thái độ định môi trường Đối với trẻ em, chơi có nghĩa hoạt động, khơi dậy cảm giác ước mơ, cố gắng để thực ước mơ đó, cảm giác, tri giác phản ánh cách sáng tạo giới vào tưởng tượng Đúng A.M Go- rơ- ki nhận xét “ Trò chơi đường để trẻ em nhận thức giới, nơi chúng sống chúng nhận thấy cần phải thay đổi.” Tuy nhiên năm học thực việc giáo dục BVMT cho học sinh tiểu học thông qua môn học nên việc tổ chức trò chơi cho học sinh giảng dạy nhiều hạn chế Thực trạng xuất phát từ nguyên nhân khách quan chủ quan như: việc lựa chọn trò chơi, thời gian chuẩn bị, thời gian tổ chức chơi, Điều làm cho người giáo viên đứng lớp trăn trở suy nghĩ Chính lý trên, mạnh dạn chọn đề tài : “Một vài kinh nghiệm việc tổ chức trị chơi góp phần giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3/1 trường Tiểu học Trần Bình Trọng” B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI GĨP PHẦN GIÁO DỤC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN BÌNH TRỌNG: u cầu mục đích giáo dục môi trường cho học sinh rộng điều kiện thực tế để giáo dục lại hạn chế, nên việc thực giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Trường tiểu học Trần Bình Trọng gặp nhiều khó khăn: - Kiến thức thức thực tế mơi trường học sinh cịn q hạn hẹp - Nhận thức bảo vệ môi trường quần chúng địa phương chưa cao nên dẫn đến ý thức tự giác BVMT học sinh hạn chế - Do tâm sinh lứa tuổi dễ nhớ chóng quên nên việc thực bảo vệ môi trường chưa thường xuyên - Kế hoạch bảo vệ môi trường địa phương nhà trường chưa thống nên kết giáo dục chưa cao II MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC TRỊ CHƠI GĨP PHẦN GIÁO DỤC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG: Giáo viên phải nắm rõ mục đích, vai trò trò chơi: Hoạt động trò chơi thúc đẩy trẻ em: - Nhận thức thực môi trường xung quanh - Hình thành nhận thức định hành vi BVMT - Hình thành lực quan sát đánh giá có phê phán hành vi, cử người khác đặt móng cho hành vi thói quen có lợi cho mơi trường Giáo viên cần nghiên cứu kĩ mục tiêu, nội dung giáo dục BVMT cho học sinh Tiểu học để sưu tầm, thiết kế trò chơi cho phù hợp: 2.1 Mục tiêu giáo dục BVMT cho học sinh tiểu học: Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học nhằm: + Làm cho học sinh bước đầu biết hiểu: - Các thành phần môi trường: đất, nước, khơng khí, ánh sáng, động vật, thực vật quan hệ chúng - Mối quan hệ người thành phần môi trường - Ô nhiễm môi trường - Biện pháp BVMT xung quanh ( nhà ở, trường, lớp học, thơn xóm, làng, phố phường, ) + Làm cho học sinh bước đầu có khả năng: - Tham gia hoạt động BVMT phù hợp với lứa tuổi ( trồng, chăm sóc cây; làm cho môi trường xanh - sạch- đẹp) - Sống hòa hợp, gần gũi, thân thiện với tự nhiên - Sống tiết kiệm, ngăn nắp, vệ sinh, chia sẻ, hợp tác - Yêu quý thiên nhiên, gia đình, trường, lớp, quê hương, đất nước - Thân thiện với môi trường - Quan tâm đến môi trường xung quanh 2.2 Nội dung giáo dục BVMT cho học sinh tiểu học: Nội dung giáo dục BVMT trường Tiểu học lồng ghép, tích hợp mơn học đưa vào nội dung hoạt động giáo dục lên lớp với khối lượng kiến thức phù hợp sau: - Môi trường xung quanh học sinh, - Khái niệm ô nhiễm môi trường, - Ý thức BVMT, - Kĩ BVMT sống hoạt động - Hình thành, phát triển rèn luyện hành vi, thói quen, thái độ BVMT 2.3 Mục tiêu giáo dục BVMT hoạt động lên lớp: Giáo dục BVMT hoạt động lên lớp nhằm: - Củng cố, khắc sâu, mở rộng hiểu biết thành phần môi trường mối quan hệ chúng; mối quan hệ người yếu tố môi trường; ô nhiễm môi trường biện pháp BVMT - Xác định trách nhiệm cá nhân việc góp phần BVMT nhà trường địa phương - Hình thành phát triển tình cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên môi trường xung quanh, quan tâm tới việc bảo vệ môi trường - Biết thực nếp sống ngăn nắp, vệ sinh sở phát huy vai trò tự quản - Có khả tham gia số hoạt động BVMT phù hợp với lứa tuổi 2.4 Nội dung giáo dục BVMT qua hoạt động lên lớp: Nội dung giáo dục BVMT qua hoạt động lên lớp gồm vấn đề: - Thành phần mơi trường xung quanh như: đất, nước, khơng khí, ánh sáng mặt trời, sinh vật, nhà ở, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cơng trình cơng cộng, khu di sản văn hóa di sản thiên nhiên - Vai trị mơi trường sức khỏe sống người vi sinh vật; tác động người phát triển bền vững môi trường, vấn đề dân số môi trường - Một số biểu ô nhiễm môi trường, nguồn gây ô nhiễm mơi trường như: nước thải, phân bón, xe cộ, - Những biện pháp BVMT, hạn chế ô nhiễm môi trường; hoạt động BVMT vai trò học sinh Tiểu học; quy định nhà trường địa phương BVMT Sưu tầm, thiết kế trò chơi phù hợp với nội dung giáo dục BVMT: Dựa mục tiêu nội dung giáo dục BVMT cho học sinh Tiểu học hoạt động lên lớp, sưu tầm tự thiết kế số trị chơi góp phần giáo dục học sinh bảo vệ mơi trường sau: Trị chơi 1: Thi kể tên loài động vật, thực vật a Mục đích: Giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức đa dạng sinh học b Nội dung: Kể tên loài động thực vật mà em biết c Cách chơi: Giáo viên chia học sinh thành nhóm ( 3, nhóm) giáo viên nêu chữ cái, nhóm phải kể tên động vật, thực vật mà nhóm biết bắt đầu chữ Ví dụ: Giáo viên nêu chữ “S” học sinh nhóm phải kể tên động vật thực vật có chữ đầu “S”: sên, sấu, sáo, sóc, su su, su hào, khơng kể tên trùng với nhóm bạn, đến nhóm mà khơng tìm được, giáo viên cho đếm từ đến nhóm chưa tìm coi bị thua Hoặc cho nhóm ghi tên lên bảng nhóm đếm xem nhóm kể nhiều tên động vật, thực vật nhóm thắng.Trị chơi diễn phút Các chữ giáo viên đưa từ dễ đến khó: S, C, Ch, K, Ơ, Ê, Trị chơi 2: Trời- Đất- Nước a Mục đích: Giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức đa dạng sinh học b Nội dung: Kể tên vật có trời, đất, nước c Cách chơi: Giáo viên vừa vừa nói: Trời - đất - nước; nước - trờiđất; đất- trời- nước, vào học sinh nói: đất trời nước học sinh phải kể nhanh ba vật sống mơi trường Ví dụ: Giáo viên vào học sinh hô “ đất”- học sinh phải đáp nhanh: chó, gà, thỏ; “ trời”- học sinh phải đáp nhanh: chim, ong, bướm; “ nước”- học sinh phải đáp nhanh: tơm, cua, cá Học sinh nói sai mơi trường sống vật hay khơng nói nói chậm bị phạt Trò chơi diễn – phút Trò chơi 3: Em tuyên truyền viên a Mục đích: Giúp học sinh nắm vững việc nên làm, việc không nên làm môi trường b Nội dung: Với động từ “ Hãy” “ Đừng” học sinh nêu lên việc cần làm không nên làm môi trường c Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm đặt câu với động từ “ Hãy” để nêu lên việc cần làm mơi trường, nhóm đặt câu với động từ “ Đừng” để nêu lên việc không nên làm mơi trường Ví dụ: Nhóm với động từ “ Hãy” - Hãy bảo vệ, chăm sóc xanh - Hãy giữ vệ sinh trường, lớp đẹp - Hãy bảo vệ nguồn nước Nhóm với động từ “ Đừng” - Đừng vứt rác bừa bãi - Đừng giết hại lồi vật có ích - Đừng phá rừng đầu nguồn Nhóm có nhiều câu nội dung nhóm thắng Trị chơi diễn -7 phút Trị chơi 5: Thử đốn xem a Mục đích: Giúp HS nhận biết số lồi thực vật xung quanh em b Nội dung: Với quen thuộc giúp học sinh nhận biết tên loài c Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành nhóm nhỏ, nhóm cử em, em cử bị bịt mắt khăn Giáo viên đặt vào tay em chuẩn bị sẵn Học sinh dùng tay sờ, mũi ngửi để xác định tên gì, đốn xong giơ hơ to Trị chơi diễn khoảng phút, đội đốn khơng loại dần, đội đốn nhiều thắng Trị chơi 6: Đốn tên lồi vật a Mục đích: Giúp học sinh biết tên số loài vật xung quanh em qua số biểu chúng b Nội dung: Với biểu đốn tên lồi vật c Cách chơi: Giáo viên chia lớp làm nhóm, nhóm cử đại diện làm động tác nêu đặc điểm, biểu vật mà giáo viên đưa ra, nhóm phải đốn tên vật miêu tả Ví dụ: Nhóm đố: Cùng họ với hổ, khắc tinh lồi chuột là: Nhóm trả lời: Con mèo Hoặc: Nhóm đố: Con tám cẳng hai càng? Nhóm trả lời: Con cua Nếu nhóm khơng đốn tên vật sau 30 giây nhóm thua Thời gian chơi khoảng 10 phút Trị chơi 7: Ai biết nhiều a Mục đích: Giúp học sinh biết quan sát nhận xét, xếp vật theo đặc điểm định b Nội dung: Kể tên loài vật theo đặc điểm cho trước c Cách chơi: Có thể chơi với cá nhân chia lớp thành nhóm, nhóm thảo luận cử em tham gia Học sinh ghi tên loài vật theo đặc điểm mà giáo viên đưa + Những vật có hai chân? Những vật có bốn chân có nhiều chân? + Con vật có hai cánh? Con vật có bốn cánh? + Những vật có sừng? + Những vật bắt muỗi, bắt sâu hại trồng, bắt chuột? + Những loại cá thuộc cá nước ngọt? Loại cá thuộc cá nước mặn? + Những vật đẻ trứng? Những vật đẻ con? + Những vật có ích? Những vật có hại? Học sinh ghi tên vật ghi điểm, sai lỗi tả trừ 0,5 điểm, viết chữ đẹp cộng thêm điểm lượt chơi Trò chơi diễn 5-7 phút Có thể sử dụng trị chơi để thi tìm hiểu loại có củ, quả, Trị chơi 9: Thi hùng biện bảo vệ mơi trường a Mục đích: Giúp học sinh nêu lên quan điểm thân vấn đề mơi trường b Nội dung: Hùng biện nội dung liên quan đếm bảo vệ môi trường c Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành nhóm, nhóm cử đại diện lên bốc câu hỏi, nhóm thảo luận nội dung câu hỏi cử người lên trình bày Mỗi nhóm cử đại diện làm ban giám khảo để chấm xem trả lời hay Giáo viên làm trọng tài để đưa nhận xét cuối Nhóm có nhiều lần thắng khen thưởng Ví dụ: + Cần làm để mơi trường sống ngày xanh- sạchđẹp? + Để có mơi trường sống lành cần phải làm gì? + Cần làm để bảo vệ nguồn nước? + Nêu biện pháp bảo vệ rừng? + Em nêu hiểu biết tình trạng mơi trường nay? + Hãy đề biện pháp nhằm góp phần bảo vệ mơi trường? + Nếu sau em trở thành chủ tịch phường, em có biện pháp để góp phần bảo vệ mơi trường phường nhà? Trị chơi 10: Lồi vật quanh ta a Mục đích: Giúp học sinh khái quát lồi vật có ý nghĩa định đời sống người, gắn bó mật thiết với đời sống người b Nội dung: HS kể tên loài vật biết phân tích tác dụng chúng c Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm thi kể tên vật nhà nêu lợi ích chúng Ví dụ: Chó giữ nhà, Mèo bắt chuột Nhóm kể nhiều vật nêu lợi ích nhóm thắng Trị chơi diễn phút Trị chơi 12: Thi làm hướng dẫn viên du lịch a Mục đích: Giúp học sinh giới thiệu cảnh đẹp đất nước mà em biết, chia sẻ kiến thức, hiểu biết bạn bè, tự hào cảnh đẹp đất nước b Nội dung: Học sinh giới thiệu cảnh đẹp đất nước mà em biết c Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành đội, đội cử thảo luận cử đại diện lên giới thiệu cho lớp biết cảnh đẹp đất nước Ví dụ: Giới thiệu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, bãi biển Non Nước, Tháp Mỹ Sơn, Bà Nà, Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Sau học sinh giới thiệu cho lớp nghe, GV hướng dẫn học sinh nhận xét, bình chọn bạn làm hướng dẫn viên tốt thảo luận câu hỏi: + Em có suy nghĩ sau nghe bạn giới thiệu cảnh đẹp? + Em cần làm danh lam thắng cảnh ngày thêm đẹp thu hút nhiều khách du lịch nước? Nhóm có bạn bình chọn nhiều nhóm thắng Trị chơi thực thay đổi luân phiên bạn làm hướng dẫn viên để cho nhiều học sinh tham gia Tổ chức cho học sinh chơi: Để đạt kết tốt,GV vận dụng hình thức tổ chức trị chơi sau: - Thơng qua trị chơi học tập, lồng ghép nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường vào tiết Hoạt động tập thể với nhiều hình thức như: múa hát tập thể,tập hát dân ca, chơi trò chơi dân gian - Sau trò chơi, GV hướng dẫn, gợi ý giúp HS tự rút nội dung giáo dục trò chơi - Trò chơi tổ chức lập lại nhiều lần kiến thức củng cố, khắc sâu Qua đó, ý thức bảo vệ mơi trường hồn thiện dần HS III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Sau thời gian tổ chức trò chơi nhằm góp phần giáo dục bảo vệ mơi trường cho học sinh lớp 3/1, bước đầu thu kết khả quan sau: - Học sinh hình thành ý thức bảo vệ mơi trường - Nắm nôi dung bảo vệ môi trường - Học sinh tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường - Ý thức giữ vệ sinh chung học sinh nâng cao - Học sinh tham gia nhiệt tình vào buổi lao động nhà trường tổ chức, ngày chủ nhật Xanh – – đẹp - Học sinh tham gia chăm sóc xanh sân trường, lớp có góc thực vật em chăm sóc chu đáo - Vệ sinh sân trường, lớp học Kết hạn chế chứng tỏ rằng, thơng qua trị chơi, ý thức bảo vệ môi trường học sinh nâng cao, học sinh tích cực tự giác tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nhà trường địa phương tổ chức IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để thực tốt việc giáo dục bảo vệ mơi trường cho học sinh thơng qua trị chơi tiết hoạt động tập thể đòi hỏi: - Giáo viên phải nghiên cứu kĩ nội dung giáo dục BVMT dạy lồng ghép môn học hoạt động lên lớp - Giáo viên phải lựa chọn, sưu tầm, thiết kế trò chơi cho phù hợp với nội dung, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh để hướng em vào hoạt động tích cực nhằm hình thành nâng cao ý thức bảo vệ môi trường em - Giáo viên phải lựa chọn vấn đề môi trường phù hợp với thực tế địa phương - Giáo viên phải nhận xét, đánh giá sau trị chơi để học sinh rút điều học tập từ trò chơi.Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu mến bảo vệ thiên nhiên xung quanh em C KẾT LUẬN Tuy việc Tổ chức trị chơi để góp phần Giáo dục bảo vệ mơi trường Trường Tiểu học Trần Bình Trọng đạt kết đáng kể, song điều kiện thực tế hạn hẹp nên nội dung đề tài “ Một số kinh nghiệm việc tổ chức trị chơi góp phần Giáo dục bảo vệ mơi trường Trường Tiểu học Trần Bình Trọng” cịn nhiều khiếm khuyết, q trình thực đề tài nhiều hạn chế Rất mong nhận góp ý chân thành cấp lãnh đạo bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! D PHẦN PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KIỂM TRA THỰC NGHIỆM Họ tên: Lớp: 3/1 Đánh dấu X vào ô trống trước ý em cho Môi trường xung quanh em bao gồm: Đất đai, sơng ngịi, nhà cửa, trường học, bệnh viện, đồng lúa, Tất xung quanh em Rừng núi, biển cả, dộng vật, thực vật, người, Để giữ vệ sinh nơi ở, em đã: Quét dọn nhà cửa sẽ, xếp gọn gàng đồ đạc Em quét nhà mà không cần gọn gàng ngăn nắp.ư Em giữ vệ sinh nơi nhà khu vực xung quanh để bẩn Để giữ vệ sinh trường lớp, em đã: Làm vệ sinh lớp học, sân trường Làm vệ sinh lớp học, sân trường sẽ, khơng vứt rác bừa bãi, chăm sóc xanh sân trường Chỉ làm vệ sinh lớp vứt rác xung quanh Khi thấy có bạn vứt rác bừa bãi, em sẽ: Nhặt rác bỏ vào giỏ rác Khuyên bạn không nên vứt rác bừa bãi Khuyên bạn không nên vứt rác bừa bãi nhặt rác bỏ vào giỏ rác Ở địa phương em, yếu tố gây ảnh hưởng cho môi trường Sự gia tăng dân số nhanh Sự phát triển ngành công nghiệp Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, phân hóa học MỤC LỤC A Mở đầu Trang B Nội dung Trang I Thực trạng việc tổ chức trị chơi góp phần giáo dục bảo vệ Trang môi trường Trường Tiểu học Trần Bình Trọng II Một số kinh nghiệm việc tổ chức trị chơi góp Trang phần giáo dục bảo vệ môi trường: III Kết đạt Trang 12 IV Bài học kinh nghiệm Trang 13 C Kết luận Trang 14 D Phụ lục Trang 15 ... góp phần giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3/1 trường Tiểu học Trần Bình Trọng? ?? B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÁC TRỊ CHƠI GĨP PHẦN GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG TIỂU... góp phần giáo dục bảo vệ Trang mơi trường Trường Tiểu học Trần Bình Trọng II Một số kinh nghiệm việc tổ chức trò chơi góp Trang phần giáo dục bảo vệ mơi trường: III Kết đạt Trang 12 IV Bài học kinh. .. gian tổ chức trị chơi nhằm góp phần giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3/1, bước đầu thu kết khả quan sau: - Học sinh hình thành ý thức bảo vệ môi trường - Nắm nôi dung bảo vệ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi góp phần giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3/1 trường Tiểu học Trần Bình Trọng,

Từ khóa liên quan