Số phức tài liệu bồi dưỡng toán 12 nâng cao

22 1.4K 1
Số phức  tài liệu bồi dưỡng toán 12 nâng cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Để chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) là một mệnh đề đúng với mọi giá trị nguyêndương n, ta thực hiện như sau:• Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1.• Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương n = k tuỳ ý (k  1), chứng minh rằng mệnh đề đúng với n = k + 1.Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề A(n) là đúng với với mọi số nguyên dương n  p thì:+ Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = p;+ Ở bước 2, ta giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương bất kì n = k  p và phải chứng minh mệnh đề đúng với n = k + 1.

Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 85 §1. SỐ PHỨC Số tiết : 3LT + 1BT A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ : 1. Khái niệm số phức : • Tập hợp số phức : ℂ • Số phức (dạng ñại số) : z = a + bi (a, b ∈ R, i ñơn vị ảo, i 2 = −1) ; a là phần thực, b là phần ảo của z. • z là số thực ⇔ phần ảo của z bằng 0. • z là số ảo ⇔ phần thực của z bằng 0. • Hai số phức bằng nhau : a + bi = c + di ⇔ a c b d  =  =  (a, b, c, d ∈ R) 2. Biểu diễn hình học số phức : Số phức z = a + bi ñược biểu diễn bởi ñiểm M(a ; b) hay bởi vecto u  = (a ; b) trong mp tọa ñộ Oxy (mặt phẳng phức). 3. Phép cộng và phép trừ số phức : • (a + bi) ± (c + di) = (a ± c) + (b ± d)i. • Số ñối của z = a + bi là −z = −a – bi . • Tính chất : o Kết hợp : (z + z’) + z” = z + (z’ + z”) với mọi z, z’, z” ∈ ℂ . o Giao hoán : z + z’ = z’ + z với mọi z, z’ ∈ ℂ . o Cộng với 0 : z + 0 = 0 + z = z với mọi z ∈ ℂ . • z biểu diễn bởi u  , z’ biểu diễn bởi vecto ' u  thì : z ± z’ biểu diễn bởi u  ± ' u  . 4. Phép nhân số phức : • (a + bi)(c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i. k là số thực, z biểu diễn bởi vecto u  thì kz biểu diễn bởi k u  . • Tính chất : o Giao hoán : zz’ = z’z với mọi z, z’ ∈ ℂ . o Kết hợp : (zz’)z” = z(z’z”) với mọi z, z’, z” ∈ ℂ . o Nhân với 1 : 1.z = z.1 = z với mọi z ∈ ℂ . o Phân phối : z(z’ + z”) = zz’ + zz” với mọi z, z’, z” ∈ ℂ . 5. Số phức liên hợp và môñun của số phức : • Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là z = a – bi. Như vậy : z a bi a bi = + = − o ; ' ' ; ' . ' = + = + = z z z z z z zz z z o z là số thực ⇔ z = z ; z là số ảo ⇔ z = − z . • Môñun của số phức z = a + bi là số thực không âm 2 2 . z a b z z OM = + = =  o 0, ; 0 0 z z z z ≥ ∀ ∈ = ⇔ = ℂ o ' . ' , ' ' zz z z z z z z = + ≤ + với mọi z, z’ ∈ ℂ . 6. Phép chia cho số phức khác 0 : Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 86 • Số phức nghịch ñảo của z (z ≠ 0) là 1 2 1 z z z − = • Thương của z’ chia cho z (z ≠ 0) : 1 2 ' '. '. '. . z z z z z z z z z z z − = = = • Với z ≠ 0, ' w ' w z z z z = ⇔ = ; ' ' ' ' , z z z z z z z z   = =     B. MỘT SỐ VÍ DỤ : Ví dụ 1: a) Số phức z = 2 + 3i có phần thực bằng 2, phần ảo bằng 3. b) Số phức z = −I có phần thực bằng 0, phần ảo bằng −1, ñó là số ảo. Ví dụ 2: Cho số phức z = 1+ 3i và số phức z’ = 2 + i. Hãy: a) Biểu diễn số phức z và z’ trên mp phức. b) Biểu diễn số phức z + z’ và z’ – z trên mp phức. Giải: a) Vecto OM  biểu diễn số phức z = 1 + 3i, vecto ' OM  biểu diễn số phức z’ = 2 + i b) z + z’ = (2 + 1) + (1 + 3)I = 3 + 4i, biểu diễn trên mp phức bởi vecto OP  . z’ – z = (2 – 1) + (1 – 3)i = 1 – 2i, biểu diễn trên mp phức bởi vecto OQ  . Ví dụ 3: Tính : (2 – i)(1 + 2i) = (2 + 2) + (4 – 1)i = 4 + 3i. (2 + i)(2 – i) = (4 + 1) + (−2 + 2)i = 5. (2 + i)(1 + 2i) = (2 – 2) + (4 + 1)i = 5i. (bi) 2 = b 2 .i 2 = −b 2 (b ∈R). i 3 = i 2 .i = −i, i 4 = 1, i 5 = i. (1 + i) 3 = 1 + 3i + 3i 2 + i 3 = −2 + 2i. Ví dụ 4: Phân tích z 2 + 4 thành nhân tử. Giải: z 2 + 4 = z 2 − 4i 2 = (z – 2i)(z + 2i). Tông quát nếu a là số thực thì : z 2 + a 2 = (z + ai)(z – ai). Ví dụ 5: Tính : 2 2 3 (3 )(1 ) 2 4 1 2 1 (1 )(1 ) 1 1 i i i i i i i i − − − − = = = − + + − + ( ) 2 2 2 2 2 ( 2 2 )( 2 2 ) ( 2 2 ) 2 4 2 1 2 2 6 3 2 2 ( 2 2 )( 2 2 ) 2 2 i i i i i i i i i + + + + − + − + = = = = − − + + Ví dụ 6: Tìm số phức z thỏa mãn : (1 + 2i)z = 3z – i. Giải: Ta có : (1 + 2i)z = 3z – i ⇔ (−2 + 2i)z = −i ⇔ z = (2 2 ) 2 2 1 1 2 2 2 2 (2 2 )(2 2 ) 8 4 4 i i i i i i i i i i − + − + − = = = = + − + − − + C. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA : 1. Tự làm. 2. Tự làm. 3. Xác ñịnh các số phức biểu diễn bởi các ñỉnh của một lục giác ñều có tâm là gốc tọa ñộ O trong Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 87 mặt phẳng phức, biết rằng một ñỉnh biểu diễn số i. Giải: Gọi D là ñiểm biểu diễn số i⇒ A biểu diễn số −i. Dễ thấy ñiểm E có tọa ñộ 3 1 os ;sin ; 6 6 2 2 c   π π   =         nên E biểu diễn số phức 3 1 2 2 i + ; C ñối xứng với E qua Oy nên C biểu diễn số phức 3 1 2 2 i − + ; F biểu diễn số phức 3 1 2 2 i − ; B biểu diễn số phức 3 1 2 2 i − − . 4. Thực hiện phép tính : 2 2 1 2 3 2 3 2 3 13 2 3 i i i + + = = − + ; 1 3 1 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 4 4 2 2 i i i + = = + + − 3 2 (3 2 )( ) 2 3 i i i i i − = − − = − − ; 3 4 (3 4 )(4 ) 16 13 4 16 1 17 i i i i i − − + − = = − + 5. Cho z = 1 3 2 2 i − + . Hãy tính : 2 3 2 1 ; ; ; ( ) ; 1 z z z z z z + + . Giải: 2 1 3 1 1 3 2 2 1 3 2 2 . 4 4 i z z i z z z z − − = = = = − − + ; z 2 = 1 3 1 2 2 i z z − − = = 3 2 ( ) .( ) 1 z z z = = ; 1 + z + z 2 = 0. 6. Chứng minh rằng : a) Phần thực của số phức z bằng 1 ( ) 2 z z + , phần ảo của số phức z bằng 1 ( ) 2 z z i − . b) Số phức z là số ảo khi và chỉ khi z = − z . c) Với mọi số phức z, z’, ta có ' ' z z z z + = + , ' . ' zz z z = và nếu z ≠ 0 thì ' ' z z z z   =     . Giải: a) Gọi số phức z = a + bi (a là phần thực, b là phần ảo) ⇒ z = a – bi. ⇒ z + z = 2a ⇒ a = 1 ( ) 2 z z + z - z = 2bi ⇒ b = 1 ( ) 2 z z i − b) z là số ảo khi và chỉ khi phần thực bằng 0 ⇔ z + z = 0 ⇔ z = − z . c) Gọi số phức z = a + bi và z’ = c + di .Khi ñó z = a – bi và ' z = c – di. ⇒ z + ' z = (a + c) - (b + d)i, mà z + z’ = (a + c) + (b + d)i⇒ ' z z + = (a + c) - (b + d)i = z + ' z . Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 88 Tương tự cho các ñẳng thức còn lại. 7. Chứng minh rằng với mọi số nguyên m > 0, ta có : i 4m = 1 ; i 4m+1 = i ; i 4m+2 = −1 ; i 4m+3 = −i. Giải: i 4m = (i 4 ) m = (−1) 2m = 1 m = 1 ; i 4m+1 = i 4m .i = i i 4m+2 = i 4m+1 .i = i.i = −1 ; i 4m+3 = i 4m+2 .i = −i. 8. Chứng minh rằng : a) Nếu vecto u  của mp phức biểu diễn số phức z thì ñộ dài của vecto u  là u z =  , và từ ñó nếu các ñiểm A 1 , A 2 theo thứ tự biểu diễn các số phức z 1 , z 2 thì 1 2 2 1 A A z z = −  . b) Với mọi số phức z, z’, ta có . ' . ' z z z z = và khi z ≠ 0 thì ' ' z z z z = . c) Với mọi số phức z, z’, ta có ' ' z z z z + ≤ + . Giải: a) Ta có : z = a + bi ⇒ 2 2 z a b = + , và u  biểu diễn số phức z thì u  nên ñộ dài vecto u  là 2 2 a b + , do ñó u z =  . Nếu A 1 , A 2 theo thứ tự biểu diễn z 1 , z 2 thì vecto 1 2 2 1 A A OA OA = −    biểu diễn z 2 – z 1 nên 1 2 2 1 A A z z = −  (ñpcm). b) Ta cần chứng minh : 2 2 2 . ' . ' z z z z = và với z ≠ 0 thì : 2 2 2 ' ' '. 1 1 '. ' . z z z z z z z z z z z z z = = = = c) Gọi z = a + bi, z’ = c + di ⇒ z + z’ = (a + c) + (b + d)I ⇒ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ' 2( ) 2 ( )( ) z z a b c d ac bd a b c d a b c d + = + + + + + ≤ + + + + + + = ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 ' a b c d z z + + + = + ⇒ ' ' z z z z + ≤ + 9. Xác ñịnh tập hợp các ñiểm trong mp phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng ñiều kiện sau: a)  z – i  = 1 b) 1 z i z i − = + c) 3 4 z z i = − + Giải: Gọi z = a + bi a) ⇒ z - i = a + bi - i = 1 ⇔ a + (b – 1)i = 1 ⇔ a 2 + (b – 1) 2 = 1, Vậy tập hợp các ñiểm biểu diễn số phức z là ñường tròn có tâm I(0 ; 1) và bán kính bằng 1. b) 2 2 2 2 ( 1) 1 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 0 ( 1) z i a b i a b i a b i a b a b b z i a b i − + − = = ⇔ + − = + + ⇔ + − = + + ⇔ = + + + Vậy z là số thực. c) Ta có : 3 4 z z i = − + ⇔ a + bi = a – bi – 3 + 4i ⇔a + bi = (a – 3) + (4 – b)i ⇔ a 2 + b 2 = (a – 3) 2 + (4 – b) 2 ⇔ 6a + 8b – 25 = 0. Vậy tập hợp các ñiểm biểu diễn số phức z là một ñường thẳng. Ti liu Ging dy Toỏn 12 nõng cao Giỏo viờn: Phan Cụng Tr Trng THPT Thanh Bỡnh 2 Thanh Bỡnh ng Thỏp 89 LUYN TP 10. Chng minh rng vi mi s phc z 1, ta cú : 1 + z + z 2 + . . . + z 9 = 10 1 1 z z Gii: Do (1 + z + z 2 + . . . + z 9 )(z 1) = z + z 2 + z 3 +. . . .+z 10 (1 + z + z 2 + . . . + z 9 ) = z 10 1 nờn khi z 1 ta chia hai v cho z 1 thỡ ủc ủng thc cn chng minh. 11. Hi mi s sau ủõy l s thc hay s o (z l s phc tựy ý cho trc sao cho biu thc xỏc ủnh) ? 2 2 2 2 3 3 ( ) ( ) ; ; ( ) 1 . z z z z z z z z z z + + + Gii: Gi z = a + bi z = a bi. 2 2 2 ( ) ( ) 2 . z z z z z z + = + l s thc. Vỡ z + z l s thc v z. z l s thc. z - z l s o v z 3 + ( z ) 3 = (z + z )[(z + z ) 2 3z. z ) l s thc nờn 3 3 ( ) z z z z + l s o. z 2 ( z ) 2 = (z + z )(z - z ) l s o v 1 + z. z l s thc nờn 2 2 ( ) 1 . z z z z + l s o. 12. Xỏc ủnh tp hp cỏc ủim trong mp phc biu din cỏc s phc z tha món tng ủiu kin sau: a) z 2 l s thc õm b) z 2 l s o c) z 2 = ( z ) 2 d) 1 z i l s o. Gii: a) z 2 l s thc õm z l s o. Vy tp hp cỏc ủim biu din s phc z nm trờn trc o (Oy), tr ủim O b) Gi z = a + bi z 2 = a 2 b 2 + 2abi l s o a 2 b 2 = 0 b = a. Vy tp hp cỏc ủim biu din s phc z nm trờn hai ủng phõn giỏc ca cỏc gc ta ủ. c) z 2 = ( z ) 2 (z + z )(z z ) = 0 z + z = 0 ( ) z - z = 0 ( ) truùc thửùc truùc aỷo . Vy tp hp cỏc ủim l cỏc trc ta ủ. d) 1 z i l s o z i l s o x + (y 1)i l s o x = 0 v y 1. Vy tp hp cỏc ủim biu din nm trờn trc Oy (tr ủim cú tung ủ bng 1). 13. Tỡm nghim phc ca cỏc phng trỡnh sau : a) iz + 2 i = 0 b) (2 + 3i)z = z 1 c) (2 i) z - 4 = 0 d) (iz 1)(z + 3i)( z - 2 + 3i) = 0 e) z 2 + 4 = 0. Gii: a) z = 2 1 2 i i i = + b) z = 1 1 3 1 3 10 10 i i = + + c) z = z = 4 8 4 8 4 2 5 5 5 5 i i i = + d) z = i, z = 3i, z = 2 + 3i e) z = 2i. Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 90 14. a) Cho số phức z = x + yi (x, y ∈ R). Khi z ≠ 1, hãy tìm phần thực và phần ảo của số phức z i z i + − . b) Xác ñịnh tập hợp các ñiểm trong mp phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn ñiều kiện z i z i + − là số thực dương. Giải: a) 2 2 2 2 2 2 2 2 ( 1) [ ( 1) ].[ ( 1) ] 1 2 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) + + + + + − − + − = = = + − + − + − + − + − z i x y i x y i x y i x y x i z i x y i x y x y x y Vậy phần thực là 2 2 2 2 1 ( 1) x y x y + − + − và phần ảo là 2 2 2 ( 1) x x y+ − b) z i z i + − là số thực dương ⇔ 2 2 2 ( 1) x x y+ − = 0 và 2 2 2 2 1 ( 1) x y x y + − + − > 0 ⇔ 2 2 0 0 1 1 1 0 x x y hoaëc y x y  =  =  ⇔   <− > + − >    Vậy tập hợp các ñiểm biểu diễn z nằm trên trục Oy bỏ ra ñoạn thẳng IJ (I biểu diễn số i, J biểu diễn số −i). 15. a) Trong mp phức, cho 3 ñiểm A, B, C không thẳng hàng theo thứ tự biểu diễn các số phức z 1 , z 2 , z 3 . Hỏi trọng tâm của tam giác ABC biểu diễn số phức nào ? b) Xét 3 ñiểm A, B, C của mp phức theo thư tự biểu diễn 3 số phức phân biệt z 1 , z 2 , z 3 thỏa mãn : z 1  = z 2  = z 3 . Chứng minh rằng A, B, C là 3 ñỉnh của tam giác ñều khi và chỉ khi z 1 + z 2 + z 3 = 0. Giải: a) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Ta có : 1 ( ) 3 OG OA OB OC = + +     Suy ra , G biểu diễn số phức 1 2 3 (z + z + z ) 1 3 . b) Ba ñiểm A, B , C (hay 3 vecto , , OA OB OC    ) biểu diễn 3 số phức z 1 , z 2 , z 3 thỏa mãn z 1  = z 2  = z 3  ⇔ OA = OB = OC (theo 8.a)) tức là ñiểm O cách ñều 3 ñiểm A, B, C hay 3 ñiểm ñó nằm trên ñường tròn tâm O (gốc tọa ñộ). A, B, C là 3 ñỉnh của tam giác ñều khi và chỉ khi trọng tâm G trùng với tâm ñường tròn ngoại tiếp tam giác ABC hay G ≡ O ⇔ z 1 + z 2 + z 3 = 0 (theo a)). 16. ðố vui. Trong mp phức cho các ñiểm : O (gốc tọa ñộ), A biểu diễn số 1, B biểu diễn số phức z không thực, A’ biểu diễn số phức z’ ≠ 0 và B’ biểu diễn số phức z.z’. Hai tam giác OAB, OA’B’ có phải là hai tam giác ñồng dạng không ?. Giải: Theo gt ta có: OA = 1; OA’ = z’ ; OB = z ; OB’ = z.z’ ; AB = z − 1 ; A’B’ = z.z’ −z’. Và : z' z.z' z.z'- z' OA' OB' A'B' = = z' , = = z' , = = z' OA 1 OB AB z z -1 Do ñó hai tam giác OAB, OA’B’ ñồng dạng với tỉ số ñồng dạng là z’. Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 91 §2. CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Số tiết : 2LT + 1BT A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ : 1. Căn bậc hai của số phức : • z là một căn bậc hai của số phức w ⇔ z 2 = w. • z = x + yi (x, y∈R) là căn bậc hai của w = a + bi (a, b∈R) ⇔ 2 2 2 x y a xy b  − =   =   . • Số 0 có ñúng một căn bậc hai là 0. • Số phức khác 0 có ñúng hai căn bậc hai là 2 số ñối nhau. • Hai căn bậc hai của số thực a > 0 là a ± . • Hai căn bậc hai của số thực a < 0 là . a i ± − . 2. Phương trình bậc hai : Az 2 + Bz + C = 0 (A, B, C là số phức cho trước A ≠ 0) • Tính ∆ = B 2 – 4AC • ∆ ≠ 0 : phương trình có 2 nghiệm phân biệt ( 2 B A δ δ − ± là một căn bậc hai của ∆) • ∆ = 0 : phương trình có nghiệm kép z 1 = z 2 = 2 B A − . B. MỘT SỐ VÍ DỤ : Ví dụ 1: Tìm các căn bậc hai của : a) −1 b) −a 2 (a là số thực khác 0) c) −5 + 12i d) i Giải: a) −1 là số thực âm nên có hai căn bậc hai là i ± . b) −a 2 là số thực âm nên có hai căn bậc hai là ai ± . c) ðặt w = −5 + 12i. Gọi z = x + yi là căn bậc hai của w ⇔ 2 2 2 5 2 2 12 6 x x y x xy y x   =    − = −   = −  ⇔   =    =   Vậy có hai căn bậc hai của −5 + 12i là : 2 + 3i và −2 – 3i. d) Gọi z = x + yi là căn bậc hai của w = i ⇔ 2 2 2 0 2 2 1 1 2 x x y xy y x  = ±   − =   ⇔   =    =   Vậy có hai căn bậc hai của i là : 2 (1 ) 2 i ± + . Ví dụ 2: Giải các phương trình sau trên tập số phức : a) z 2 – z + 1 = 0 b) z 2 + (−2 + i)z – 2i = 0 Giải: a) Ta có : ∆ = 1 – 4 = −3 là số thực âm nên một căn bậc hai của ∆ là : 3 i . Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 92 Phương trình có 2 nghiệm phân biệt z 1 = 1 3 2 i + và z 2 = 1 3 2 i − b) Ta có : ∆ = (i – 2) 2 – 4(−2i) = 3 – 4i + 8i = 3 + 4i = (2 + i) 2 ( hay ta ñi tìm một căn bậc 2 của ∆ ). Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt : z 1 = 2 2-i - 2 -i z = = i 2 2 2 2, 2 i i− + + = - . C. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA : 17. Tìm các căn bậc hai của các số phức sau : −i ; 4i ; −4 ; 1 + 4 3 i Giải: Hai căn bậc hai của −i là : 1 1 1 1 , 2 2 2 2 i i − + − . Hai căn bậc hai của 4i là : 2 2 , 2 2 i i + − − . Hai căn bậc hai của 1 + 4 3 i là : 2 3 , 2 3 i i + − − . 18. Chứng minh rằng nếu z là một căn bậc hai của số phức w thì  z  = w Giải: z là một căn bậc hai của số phức w ⇔ z 2 = w ⇒  z 2  =  z  2 =  w  ⇒  z  = 2 z = w . 19. Tìm nghiệm phức của các phương trình bậc hai sau : a) z 2 = z + 1 b) z 2 + 2z + 5 = 0 c) z 2 + (1 – 3i)z – 2(1 + i) = 0 Giải: a) z = 1 5 2 2 ± b) z = −1 ± 2i c) z = 2i và z = −1 + i/ 20. a) Hỏi công thức Vi-ét về phương trình bậc hai với hệ số thực có còn ñúng cho phương trình bậc hai với hệ số phức không ? Vì sao ? b) Tìm hai số phức , biết tổng của chúng bằng 4 – i và tích của chúng bằng 5(1 – i). c) Có phải mọi phương trình bậc hai z 2 + Bz + C = 0 (B, C là 2 số phức ) nhận hai nghiệm là hai số phức liên hợp không thực phải có các hệ số B, C là hai số thực ? Vì sao ?ðiều ngược lại có ñúng không ? Giải: a) Từ công thức nghiệm của phương trình bậc hai ( 2 B A δ δ − ± 2 = B 2 – 4AC) chứng tỏ z 1 + z 2 = −B/A và z 1 .z 2 = C/A ⇒ công thức vẫn còn ñúng. b) Hai số phức cần tìm là nghiệm phương trình : z 2 – (4 – i)z + 5(1 – i) = 0. Giải ra ta ñược hai nghiệm là : 3 + i và 1 – 2i. c) Nếu phương trình z 2 + Bz + C = 0 có 2 nghiệm z 1 , z 2 là 2 số phức liên hợp thì z 2 = 1 z . Theo công thức Vi-ét, B = −(z 1 + z 2 ) = −(z 1 + 1 z ) là số thực và C = z 1 .z 2 = z 1 . 1 z là số thực. ðiều ngược lại không ñúng vì nếu B, C thực thì khi ∆ = B 2 – 4C > 0 hai nghiệm là 2 số thực phân biệt, chúng không phải là liên hợp với nhau, khi ∆ ≤ 0 thì phương trình mới có 2 nghiệm là 2 số phức liên hợp. 21. a) Giải phương trình sau : (z 2 + i)(z 2 – 2iz – 1) = 0 b) Tìm số phức B ñể phương trình bậc hai z 2 + Bz + 3i = 0 có tổng bình phương hai nghiệm bằng 8. Giải: Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 93 a) Phương trình ⇔ z 2 + i = 0 hoặc z 2 – 2iz – 1 = 0. Vậy phương trình ñã cho có 3 nghiệm z 1 = i, z 2 = 3 z = 1 1 1 1 , 2 2 2 2 i i − + − b) Ta có : B = −(z 1 + z 2 ), z 1 .z 2 = 3i (z 1 , z 2 là 2 nghiệm phương trình : z 2 + Bz + 3i = 0, mà theo gt ta ñược : z 1 2 + z 2 2 = 8 ⇔ (z 1 + z 2 ) 2 – 2z 1 .z 2 = 8 ⇔ b 2 – 6i = 8 ⇔ b 2 = (8 + 6i) ⇔ b = ± (3 + i). 22. ðố vui. Một học sinh kí hiệu một căn bậc hai của −1 là 1 − và tính : 1 − . 1 − như sau : a) Theo ñịnh nghĩa căn bậc hai của −1 thì 1 − . 1 − = −1. b) Theo tính chất của căn bậc hai (tích của hai căn bậc hai của hai số bằng căn bậc hai của tích hai số ñó) thì 1 − . 1 − = ( 1)( 1) 1 1 − − = = , từ ñó học sinh ñó suy ra −1 = 1. Hãy tìm ñiều sai trong lập luận trên. Giải: a) Lập luận a) ñúng. b) Lập luận b) sai. Vì 1 − . 1 − chỉ là một căn bậc hai của (−1)(−1) = 1 (theo H1 trang 194). Lưu ý có hai căn bậc hai của 1 là 1 và −1, các kí hiệu 1 − . 1 − và 1 chưa xác ñịnh. LUYỆN TẬP 23. Tìm nghiệm phức của phương trình sau : 1 z + = k z trong các trường hợp sau : a) k = 1 b) k = 2 c) k = 2i Giải: a) k = 1 thì z = 1 3 2 i ± b) z = 2 (1 ) 2 i ± c) z = (1 2) i ± . 24. Giải các phương trình sau trên ℂ và biểu diễn hình học tập hợp các nghiệm của mỗi phương trình trong mp phức. a) z 3 + 1 = 0 b) z 4 – 1 = 0 c) z 4 + 4 = 0 d) 8z 4 + 8z 3 = z + 1 Giải: a) z 3 + 1 = 0 ⇔ (z + 1)(z 2 – z + 1) = 0 có 3 nghiệm z 1 = −1, z 2 = 3 1 3 z = - i 2 2 1 3 , 2 2 i+ (hình 1) b) z 4 – 1 = (z 2 + 1)(z 2 – 1) = 0 có nghiệm z 1 = i, z 2 = −i, z 3 = 1, z 4 = −1. (hình 2) c) z 4 + 4 = (z 2 + 2i)(z 2 – 2i) = 0 có nghiệm z 1 = 1 – i, z 2 = −1 + i, z 3 = 1 + i, z 4 = −1 – i.(hình 3) d) 8z 4 + 8z 3 = z + 1 ⇔ (z + 1)(8z 3 – 1) = 0 ⇔ (z + 1)(2z – 1)(4z 2 + 2z + 1) = 0 có nghiệm z 1 = −1, z 2 = ½, z 3 = 4 1 3 z = - - i 4 4 1 3 , 4 4 i− + .(hình 4) Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 94 25. a) Tìm các số thực b, c ñể phương trình (với ẩn z) : z 2 + bz + c = 0 nhận z = 1 + i làm một nghiệm. b) Tìm các số thực a, b, c ñể phương trình (với ẩn z) : z 3 + az 2 + bz + c = 0 nhận z = 1 + i làm nghiệm và cũng nhận z = 2 làm nghiệm. Giải: a) Theo H2 trang 195, với z = 1 + i là nghiệm thì: (1 + i) 2 + b(1 + i) + c = 0 ⇔ b + c + (2 + b)i = 0 ⇔ b + c = 0 và 2 + b = 0, suy ra : b = −2, c = 2 b) Với 1 + i là nghiệm ta ñược : (1 + i) 3 + a(1 + i) 2 + b(1 + i) + c = 0 ⇔ (b + c – 2) + (2 + 2a + b)i = 0 ⇔ b + c – 2 = 0 (1) và 2a + b + 2 = 0 (2). Với 2 là nghiệm ta ñược : 8 + 4a + 2b + c = 0 (3). Từ (2) và (3) cho c = −4, (1) ⇒ b = 6 (2) ⇒ a = −4. Vậy a = c = −4, b = 6. 26. a) Dùng công thức cộng trong lượng giác ñể chứng minh rằng với mọi số thực ϕ , ta có : (cos ϕ + isin ϕ ) 2 = cos2 ϕ + isin2 ϕ Từ ñó hãy tìm mọi căn bậc hai của số phức cos2 ϕ + isin2 ϕ . Hãy so sánh cách giải này với cách giải trong bài học ở §2. b) Tìm các căn bậc hai của 2 (1 ) 2 i − bằng 2 cách nói ở câu a). Giải: a) (cos ϕ + isin ϕ ) 2 = cos 2 ϕ − sin 2 ϕ + 2sin ϕ .cos ϕ .i = cos2 ϕ + isin2 ϕ . Các căn bậc hai của cos2 ϕ + isin2 ϕ là : ± (cos ϕ + isin ϕ ). Còn theo cách giải trong bài học, ta cần giải hệ phương trình : 2 2 os2 2 sin 2 x y c xy ϕ ϕ  − =   =   Giải ra ta tìm ñược hai căn bậc hai là : ± (cos ϕ + isin ϕ ). b) 2 (1 ) os isin os isin 2 4 4 4 4 i c c     π π π π − = − = − + −         thì theo câu a), 2 (1 ) 2 i − có hai căn bậc hai là 1 os isin os isin 2 2 2 2 8 8 8 8 2 c c i         π π π π   ± − + − = ± − = ± + − −                     (dùng ct hạ bậc) Còn theo cách trong bài học, ta cần giải hệ phương trình : 2 2 2 2 2 2 2 x y xy  − =     = −   Giải ra ta ñược các nghiệm : 2 2 2 2 2 2 2 2 ; , ; 2 2 2 2     + − − − + −             . [...]... THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ð ng Tháp 95 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr  π π 2  cos + i sin  4 4   π π 3 + i là : 2  cos + i sin  6 6  Do ñó d ng lư ng giác c a 1 + i là : Tương t , d ng lư ng giác c a ⇒ 1+ i = 2 2 3 +i Ví d 3: Tính :   π π  π π  2 π π  cos  −  + isin  −   =  cos + i sin  2  12 12   4 6   4 6 a) (1 + i)5 Gi i: b)... – ð ng Tháp 100 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr c) (z2 + 1)2 + (z + 3)2 = (z + 1)2 – [i(z + 3)]2 = (z2 + 1 + i(z + 3))(z2 + 1 – i(z + 3)) = 0 Nghi m phương trình là z = 1 – 2i, z = −1 + i, z = 1 + 2i, z = −1 −i z 40 Xét các s ph c : z1 = 6 − i 2 , z2 = -2-2i , z3 = 1 z2 a) Vi t z1 , z2 , z3 dư i d ng lư ng giác 7π 7π và sin b) T câu a), hãy tính cos 12 12 Gi i:   π ... [cos + i sin ] 3 3 2 3 3 z 2(cos π - isin π ) 2 3 3 kz = k 2(cosπ/3 + isinπ/3) khi k > 0 kz = − 2k[cos(4π/3) + isin(4π/3)] khi k < 0 Trư ng THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ð ng Tháp 96 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr 28 Vi t các s ph c sau dư i d ng lư ng giác: a) 1 − i 3 ; 1 + i ; (1 − i 3)(1 + i) ; 1− i 3 1+ i b) 2i( 3 − i) 1 2 + 2i Gi i: d) z = sinϕ + icosϕ (ϕ∈R) c) ... Ch ng minh r ng hi u s acgumen c a z’ v i acgumen c a z là m t s ño c a góc lư ng giác (OM, OM’) Tính s ño ñó Gi i: a) z’/z = 1 + 3i Trư ng THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ð ng Tháp 97 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr b) Ta có : sñ(OM, OM’) = sñ(Ox,OM’) – sñ(Ox, OM) = ϕ’ - ϕ = acgumen z' (sai khác k2π), trong z ñó ϕ và ϕ’ theo th t là acgumen c a z và z’ Theo a) z’/z = 1 +...  2004 1+ i  =   2  2004  1  =   2 2004  200π 200 π  1 1 + i sin  cos  = 1002 (cosπ + i sin π) = − 1002 4 4  2 2  Trư ng THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ð ng Tháp 98 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr 21  5 + 3i 3   42 π 42 π  21 + i sin   = (−1 + i 3)21 = 2 21  cos =2  1 − 2i 3  3 3     1 34 Cho s ph c w = − (1 + i 3) Tìm các s nguyên dương...  4 4  36 Vi t d ng lư ng giác c a các s ph c sau : π 5π a) 1 − i tan b) tan +i 5 8 Gi i: c) 1 - cosϕ - isinϕ (ϕ∈R, ϕ ≠ k2π, k∈Z) Trư ng THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ð ng Tháp 99 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr   π  π π 1   π cos − i sin  =  cos  −  + i sin  −    π π 5 5 5  5  cos  cos   5 5 5π 1  5π 5π  −1  5π 5π  1  7π 7π  b) tan +i =.. .Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr §3 D NG LƯ NG GIÁC C A S PH C VÀ NG D NG S ti t : 1 A KI N TH C C N NH : 1 D ng lư ng giác c a s ph c : a) Acgumen c a s ph c z ≠ 0: Cho s ph c z ≠ 0 G i M là... c a tích các s ph c b ng t ng các acgumen c a các s ph c ñó (sai khác k2π, k∈Z), nên t a, b, c∈(0 ; π/2) Suy ra : a + b + c = π/4 Trư ng THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ð ng Tháp 101 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr ðÁP ÁN TR C NGHI M KHÁCH QUAN 43 (C) ; 44 (A) ; 45 (A) ; 46 (B) ; 47 (B) ; 48 (A) ; 49 (B) ; 50 (C) ; 51 (A) ; 52 (B) ; 53 (B) ; 54 (B) Chú ý : −sinϕ − icosϕ... 10)10 + 50 n (nghìn ñ ng) 3600n Lãi nhi u nh t n u chi phí ít nh t.Do ñó c n tìm GTNN c a f(n) trên [1 ; 8], ∀n∈R* K t qu n = 5 ⇔ Trư ng THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ð ng Tháp 102 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr 5 Tìm GTLN và GTNN c a hàm s f(x) = 1 −x + x + 6 2 trên ño n [0 ; 1] Gi i: GTLN là : 1 6 , GTNN là : 2/5 4x 6 a) Cho P(x) = x và hai s a, b th a mãn a + b =... di n tích hình ph ng gi i h n b i các ñư ng : a) y + x2 = 0 và y + 3x2 = 2 b) y2 – 4x = 4 và 4x – y = 16 Gi i: a) 8/3 b) 243/8 b) Trư ng THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ð ng Tháp 104 Tài li u Gi ng d y Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Tr 16 a) Cho hình thang cong A gi i h n b i ñ th c a hàm s y = ex, tr c hoành và các ñt x = 0 và x = 1 Tính th tích c a kh i tròn xoay t o ñư c khi quay A quanh . z’ ∈ ℂ . 6. Phép chia cho số phức khác 0 : Tài liệu Giảng dạy Toán 12 nâng cao Giáo viên: Phan Công Trứ Trường THPT Thanh Bình 2 – Thanh Bình – ðồng Tháp 86 • Số phức nghịch ñảo của z (z. MỘT SỐ VÍ DỤ : Ví dụ 1: a) Số phức z = 2 + 3i có phần thực bằng 2, phần ảo bằng 3. b) Số phức z = −I có phần thực bằng 0, phần ảo bằng −1, ñó là số ảo. Ví dụ 2: Cho số phức z = 1+ 3i và số phức. Biểu diễn số phức z và z’ trên mp phức. b) Biểu diễn số phức z + z’ và z’ – z trên mp phức. Giải: a) Vecto OM  biểu diễn số phức z = 1 + 3i, vecto ' OM  biểu diễn số phức z’

Ngày đăng: 04/09/2014, 21:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan