Các câu hỏi và trả lời tài liệu bồi dưỡng HSG sinh hoc 9

46 15.5K 78

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 14:51

Câu 1:Nêu điều kiện nghiệm đúng của qui luật phân li?Trả lời:_Ptc về cặp tính trạng tương phản_Tính trạng trội phải trội hoàn toàn_Số cá thể thu được ở các thế hệ lai để phân tích phải đủ lớnCâu 2:So sánh định luật đồng tính và định luật phân li? Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 PHẦN 1: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Câu 1 :Nêu điều kiện nghiệm đúng của qui luật phân li? Trả lời: _Pt\c về cặp tính trạng tương phản _Tính trạng trội phải trội hoàn toàn _Số cá thể thu được ở các thế hệ lai để phân tích phải đủ lớn Câu 2 :So sánh định luật đồng tính và định luật phân li? Trả lời: *Giống nhau: _Đều phản ánh sự di truyền của 1 cặp tính trạng _Đều chỉ đúng khi tính trạng trội phải trội hoàn toàn _Pt\c về cặp tính trạng tương phản *Khác nhau: Định luật đồng tính Định luật phân tính _Phản ánh kquả ở con lai F 1 _Phản ánh kquả ở con lai F 2 _F 1 đồng tính là tính trạng trội,tính trạng lặn không xuất hiện _F 2 phân li theo tỉ lệ trung bình là:3trội :1lặn _F 1 chỉ xuất hiện 1 kgen dị hợp:Aa _F 2 xuất hiện 3 kgen với tỉ lệ:1AA:2Aa:1aa _Kết quả kiểu hình ở F 1 đều nghiệm đúng với mọi số lượng xuất hiện ở F 1 Kết quả kiểu hình ở F 2 chỉ nghiệm đúng khi số con lai thu được phải đủ lớn Câu 3: Hiện tượng tính trạng trội hoàn toàn là gì?Hãy nêu VD và lập sơ đồ lai minh hoạ từ P ->F 2 của phép lai 1 tính với tính trội không hoàn toàn Trả lời: *Khái niệm:là hiện tượng gen trội át không hoàn toàn gen lặn ->thể dị hợp biểu hiện kiểu hình trung gian giữa tính trạng trội và tính trạng lặn *VD và lập sơ đồ lai minh hoạ(HS tự hoàn thiện) _Gợi ý:lấy vd màu hoa ở cây giao phấn 1 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Câu 4:So sánh phép lai 1 cặp tính trạng trong 2 trường hợp tính trội hoàn toàn và tính trội không hoàn toàn về cơ sở,cơ chế và kết quả ở F 1 ,F 2 Trả lời: *Giống nhau: _Cơ sở:đều có hiện tượng gen trội lấn át gen lặn _Cơ chế:quá trình di truyền của tính trạng đều dựa trên sự phân li của cặp gen trong giảm phân tạo giao tử và sự tổ hợp của các gen trong thụ tinh tạo hợp tử _Kết quả:+Nếu Pt\c ->F 1 đồng tính ->F 2 phân li tính trạng +F 1 đều mang kiểu gen dị hợp +F 2 đều có 1 đồng hợp trội:2 dị hợp:1 đồng hợp lặn *Khác nhau: Điểm Tính trội hoàn toàn Tính trội ko hoàn toàn _Cơ sở _Gen trội át hoàn toàn gen lặn _Gen trội át không hoàn toàn gen lặn _Kết quả _F 1 Đồng tính. _F 2: 3 trội:1 lặn _F 1 đồng tính _F 2 1 trội :2 trung gian:1 lặn Câu 5: Nếu không dùng phép lai phân tích có thể sử dụng thí nghiệm lai nào khác để xác định một cơ thể có kiểu hình trội là thể đồng hợp hay thể dị hợp ? Trả lời: Không dùng phép lai phân tích có thể xác định được một cơ có KH trội là ở thể đồng hợp hay dị hợp bằng cách cho cơ thể đó tự thụ phấn: - Nếu kết quả thu được là đồng tính thì cơ thể đem lai là đồng hợp (SĐL: AA x AA) - Nếu kết quả thu được là phân tính theo tỉ lệ là 3:1 thì cơ thể đem lai là dị hợp (SĐL: Aa x Aa ) Câu 6: Vì sao hiện tượng DTLK lại hạn chế sự xuất hiện BDTH? 2 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Trả lời: Trong cơ thể sinh vật chứa rất nhiều gen Theo Menđen thì mỗi gen nằm trên 1 NST và di truyền độc lập với nhau do đó qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra vô số loại giao tử và qua quá trình thụ tinh sẽ tạo ra vô số các biến dị tổ hợp. Còn theo Moocgan thì nhiều gen nằm trên 1 NST và các gen đó di truyền liên kết với nhau, do đó trong trường hợp P thuần chủng khác nhau về 2, 3 hay nhiều cặp tính trạng được quy định bởi những cặp gen nằm trên cùng 1 cặp NST, thì ở F2 vẫn thu được những KH giống bố mẹ và phân li theo tỉ lệ 3:1, giống như trong trường hợp lai một cặp tính trạng ( tức là không làm xuất hiện các BDTH ). Vậy Câu 7: Hiện tượng DTLK đã bổ sung cho quy luật PLĐL của Menđen như thế nào? Trả lời: - Khi giải thích các thí nghiệm ( Định luật ) của mình Menđen cho rằng các tính trạng được quy định bởi các nhân tố di truyền.Và sau này thì đã được Moocgan khẳng định nhân tố di truyền chính là các gen tồn tại trên NST. - Theo Menđen thì mỗi gen nằm trên 1 NST và di truyền độc lập với nhau, nhưng trên thực tế với mỗi loài SV thì số lượng gen trong tế bào là rất lớn nhưng số lượng NST lại có hạn do đó theo Moocgan là trên 1 NST có thể chứa nhiều gen và các gen đó đã di truyền cùng nhau( phụ thuộc vào nhau). Câu 8: Nêu ý nghĩa của sự phân li ĐL của các cặp tính trạng? vì sao nói rằng BDTH có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống? Trả lời a. ý nghĩa của sự phân li độc lập các cặp tính trạng: 3 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng là cơ sở tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, làm phong phú và đa dạng về KG và KH của sinh vật, có ý nghĩa quan trọng đối với tiến hoá và chọn giống. b. Biến dị tổ hợp có ý nghĩa đối chọn giống thể hiện: Trong chọn giống: nhờ có BDTH, trong các quần thể vật nuôi hay cây trồng luôn làm xuất hiện các tính trạng mới, qua đó giúp con người dễ dàng chọn lựa và giữ lại những dạng cơ thể ( những biến dị ) mang các đặc điểm phù hợp với lợi ích của con người để làm giống hoặc đưa vào sản xuất để tạo ra những giống cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Câu 9: SS 2 trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn trong lai 1 cặp tính trạng .Vì sao trong trội không hoàn toàn không cần dùng phép lai phân tích cũng biết được thể đồng hợp trội và thể dị hợp? Trả lời: 1.1. So sánh F1 và F2 trong lai 1 cặp tính trạng ở 2 trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn: * Giống nhau: - Đây đều là phép lai 1 cặp tính trạng. - Bố mẹ đem lai đều thuần chủng - Kết quả thu được về KH ở F1 là đều đồng tính - Kết quả thu được về KG ở F1 là 100% có KG dị hợp và ở F2 đều thu được các KG với tỉ lệ: 1 : 2 : 1. * Khác nhau: Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn - Gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn do đó KG dị hợp biểu hiện KH của gen trội. - Gen trội lấn át không hoàn toàn gen lặn do đó KG dị hợp biểu hiện KH trung gian giữa bố và mẹ. 4 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 - ở F1 thu được đồng loạt là KH mang tính trạng trội. - ở F2 thu được các KH theo tỉ lệ: 3 trội : 1 lặn - ở F1 thu được đồng loạt là KH trung gian - ở F2 thu được các KH theo tỉ lệ: 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn. 1.2. Trong trội không hoàn toàn không cần dùng phép lai phân tích cũng biết được thể đồng hợp trội và thể dị hợp dựa và KH vì trong trội không hoàn toàn thì KG dị hợp đã biểu hiện ra KH trung gian. Câu 10: Sự phân li ĐL và tổ hợp tự do của các NST xảy ra trong kì nào của GP và có ý nghĩa như thế nào? Trả lời: - Sự PLĐL và tổ hợp tự do của các NST xảy ra trong kì giữa( tổ hợp tự do ) và kì sau( phân li độc lập ) của quá trình giảm phân - ý nghĩa: Sự PLĐL và tổ hợp tự do của các NST góp phần tạo ra nhiều loại giao tử, do đó trong quá trình thụ tinh các giao tử đó tổ hợp với nhau để tạo ra nhiều loại biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng trong tiến hoá và trong chọn giống, và tạo nên sự đa dạng trong sinh vật. Câu 12: Vì sao BDTH là rất phong phú ở các loài giao phối? Vì sao ở các loài SS sinh dưỡng không có loại biến dị này? Trả lời: - BDTH là rất phong phú ở các loài giao phối vì: trong cơ thể của sinh vật số lượng gen là rất nhiều, và phần lớn các gen tồn tại ở trạng thái dị hợp do đó trong quá trình phát sinh giao tử đã tạo ra vô số các loại giao tử ( nếu có n cặp gen dị hợp phân li độc lập sẽ cho ra 2 n loại giao tử ) , và trong quá trình thụ tinh các loại giao tử đó lại tổ hợp tự do ngẫu nhiên với nhau do đó đã tạo ra vô số các biến dị tổ hợp, tạo nên sự đa dạng về KG, phong phú về KH ở các loài giao phối. 5 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 - ở các loài SS sinh dưỡng thì lớn lên và phát triển chủ yếu bằng hình thức nguyên phân không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái do đó thế hệ con cái sinh ra là giống với cơ thể bố mẹ ban đầu. VD: hiện tượng gặp phổ biến tron tự nhiên là hình thức giâm, chiết, ghép cây. Câu 13: : Sự DTĐL của các cặp tính trạng là gì ? Nguyên nhân của hiện tượng nói trên và cho vd để chứng minh? Trả lời: a: Sự DTĐL của các cặp tính trạng -Là hiện tượng các cặp tính trạng di truyền không thuộc vào nhau.Sự di truyền của cặp tính trạng này độc lập với sự di truyền của các cặp tính trạng khác b.Nguyên nhân: -Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.Vì vậy trong giảm phân, các cặp gen này PLĐL cùng với các cặp NST mang chúng, trong thụ tinh các cặp gen lại có khả năng tổ hợp tự do với nhau c.VD:Pt/c vàng trơn× xanh nhăn (giao phấn) F 1: 100% Vàng ,trơn F 1 ×F 1 :vàng trơn × vàng ,trơn F 2 :9 V-T: 3V-N: 3X-T :1X-N -Qua kết quả trên thấy ở P, F 1 gen qui định hạt vàng tổ hợp với gen qui định hạt trơn,xanh với nhăn .Tuy nhiên do các gen PLĐL và tổ hợp tự do nên xuất hiện 2 kiểu hình mới :xanh-trơn và xanh- nhăn -Có thể khái quát sự xuất hiện kiểu hình do sự PLĐL và tổ hợp tự do của các gen qui định các tính trạng (V-X) (T-N)= 2×2 =4 KH………. Câu 14 Phát biểu qui luật PLĐL và nêu các điều kiện nghiệm đúng của qui luật PLĐL của các cặp tính trạng? 6 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Trả lời: -Qui luật:khi lai 2 cơ thể…………………………………… -Điều kiện nghiệm đúng: +Các cặp P phải thuần chủng về các cặp tính trạng được theo dõi +Tính trạng trội phải trội hoàn toàn +Số lượng cá thể thu được ở thế hệ lai đem phân tích phải đủ lớn +Các cặp gen qui định các cặp tính trạng phải PLĐL với nhau(nằm trên các cặp NST khác nhau) Câu 15 So sánh ĐLPL với ĐLPLĐL vvề 2 cặp tính trạng? Trả lời: *Giống nhau: -Đều có các điều kiện nghiệm đúng giống nhau: +Pt/c về cặp tính trạng được theo dõi +T 2 trội phải trội hoàn toàn +Số lượng cá thể thu được phải đủ lớn -Ở F 2 đều có sự phân li T 2 (xuất hiện nhiều kiểu hình) -Cơ chế của sự di truyền các tính trạng đều dựa vào sự phân li của các cặp gen trong giảm phân tạo giao tử và sự tổ hợp của các gen trong thụ tinh tạo hợp tử *Khác nhau: ĐLPL ĐLPLĐL -Phản ánh sự di truyền của 1 cặp T 2 -Của 2 cặp T 2 -F 1 dị hợp 1 cặp gen(Aa)→2 giao tử -F 1 dị hợp 2 cặp gen(AaBb)→4 giao tử -F 2 Có 2 loại KH:3trội:1 lặn -F 2 có 4 loại KH:9 :3 :3 :1 -F 2 không xuất hiện BDTH -F 2 xuất hiện BDTH -F 2 có 4 tổ hợp với 3 kiểu gen -F 2 có 16 tổ hợp với 9 kiểu gen 7 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 C âu16:Nêu khái niệm và lấy VD về BDTH?Vì sao BDTH là nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hoá? Trả lời: *Khái niệm:các kiểu hìn khác của P do sự PLĐL của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P →BDTH *VD:đậu hà lan thuần chủng:V-T × X-N F 1 ……………………….F 2 Có BDTH:V-N ,X-T *BDTH là nguồn nguyên liệu……………… vì: -Vì BDTH tạo ra ở sinh vật nhiều kiểu gen ,kiểu hình →tăng tính đa dạng ở sinh vật +Trong tiến hoá:tính đa dạng ở sinh vật là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên và giúp cho loài có thể sinh sống và phân bố rộng rãi +Trong chọn giống:tính đa dạng ở sinh vật giúp con người dễ dàng chọn ,giữ lại các đặc điểm mà nhà sản xuất muốn. II*NGUYÊN PHÂN Câu 1: NST là gì? Giải thích cấu tạo và chức năng của NST? Trả lời:1.Khái niệm: NST là cấu trúc nằm trong nhân của tế bào, dễ bắt mầu khi nhuộm kiềm tính. 2.Cấu tạo: -Quan sát rõ ở kì giữa… 2 crômatit đính ở tâm động -Tại tâm động NST có eo thứ nhất, chia nó thành 2 cánh. Trên cánh một số NST còn có eo thứ hai -Mỗi crômatit: 1ADN+ 1 pr loại histôn. 3.Chức năng: NST biến đổi → AND biến đổi→ gen biến đổi→ tính trang biến đổi 8 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 AND nhân đôi→ NST nhân đôi→ thông tin di truyền truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Câu 2: NST có tính đặc trưng theo loài sinh vật và đặc trưng so với các cấu trúc khác trong tế bào ở những yếu tố nào? Hãy giải thích và chứng minh? Trả lời: -Một NST có tính đặc trưng theo loài SV. Đặc trưng bởi số lượng, hình dạng. +Số lượng: Trong tế bào sinh dưỡng(xôma), tổ hợp các NST TB (2n) là dặc trưng riêng. vd  Số NST trong giao tử (nguyên đơn) cũng là đăc trưng riêng. vd… +Hinh dạng: có hình dạng đacự trưng riêng quan sát rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào… Đặc trưng khác so với cấu trúc khác: -Trong tế bào 2n, NST luôn xếp thành cặp, hầu hết là các cặp … Câu 3: Nguyên phân là gì? Trình bày những biến đổi và hoạy động của NST trong từng thời kì của quá trình nguyên phân Trả lời: Khái niệm nguyên phân: -Là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể, đồng thời duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cảu những loài sinh sản vô tính Diễn biến của NST -Kì đầu (2n đơn nhânđôI 2 kép) -Kì đầu (2n kép) -Kì giữa (2n kép) -Kì sau (4n đơn) -Kì cuối (2n đơn) Câu 4: Thế nào là NST kép, cặp NST tương đồng 9 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Trả lời: Khái niệm: -NST kép là NST được tạo ra từ sự 2 NST, gồm 2 crôtit giống hệt nhau và dính nhau ở TĐ, mang tính chất một nguồn gốc… -Cặp NST tương đồng gồm 2 NST độc lập với nhau, giống nhau về hình dạng, kích thước,mang tíh chất 2 nguồn gốc… Phân biệt: NST kép Cặp NST tương đồng -Chỉ là 1 NST gồm 2 crômatít giống nhau, dính ở TĐ. -Mang tính chất 1 nguồn gốc -2 crômatít hoạt động như một thể thống nhất -Gồm 2 NST độc lập giống nhau về hình dạng, kích thước. -Mang tính chất 2 nguồn gốc… -Hai NST hoạt động độc lạp với nhau Câu 5: Hãy giải thích ý nghĩa của nguyên phân đối với di truyền và đối với sinh trưởng, phat triển của cơ thể. Trả lời: Đối với DT: -NP là phương thức truyền đạt, ổn định bộ NST đặc trưng của loai qua các thế hệ TB trong quá trình phát sinh cá thể ở các loài sinh sản vô tính Bộ NST đặc trưng của loài được ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa 2 cơ chế  2 NST (kì TG) và phân li NST (Kì sau) Đối với sinh trưởng, phát triển cơ thể: -NPsố lượng TB tăng  mô, cơ quan phát triển  cơ thể đa bào lớn lên -NP phát triển mạnh ở các mô, cơ quan còn non. NP bị ức chế khi mô, cơ quan đạt tới khối lượng tới hạn -NP tạo các TB mới thay thế các TB bị tổn thương( chết) 10 [...]... phát sinh từ các TB mầm sinh dục - Đều trải qua 2 quá trình: nguyên phân của các TB mầm và giảm phân của các TB sinh giao tử( tinh bào b1 và noãn bào b1) - Đều xảy ra trong tuyến sinh dục của cơ quan sinh dục * Khác nhau: Phát sinh giao tử đực Phát sinh giao tử cái - Xảy ra trong tuyến sinh dục đực( các - Xảy ra trong tuyến sinh dục cái( tinh hoàn) buồng trứng) 21 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG. .. DTĐL và không phụ thuộc - Hai cặp T2DT không độc lập vào nhau và phụ thuộc vào nhau 26 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 - Các gen PLĐL trong giảm phân tạo - Các gen phân li cùng với giao tử nhau trong giảm phân tạo giao - Làm xuất hiện nhiều BDTH tử - Hạn chế xuất hiện BDTH PHẦN III: PHÂN TỬ ( ADN – ARN – PRÔTÊIN ) Câu 1: So sánh quá trình tổng hợp ADN và quá trình tổng hợp ARN? Trả lời: .. .Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Câu 6: Những biến đổi hình thái NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi có tính chất chu kì? Trả lời: -Ở kì trung gian  đầu  giữa  sau  cuối -Qúa trình đóng và duỗi xoắn của NST được lặp đi, lặp lại theo những giai đoạn và thời gian xác định Vì vậy nó có tính chất chu kì Câu 7: NST... nên các biến dị tổ hợp tạo nên tính đa dạng của sinh giới 15 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Câu 11: Tại sao những diễn biến của NST ở kì sau của giảm phân I ( kì sau I ) là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội ở các TB con được tạo thành qua giảm phân? Trả lời: Trong TB NST xếp thành từng cặp Trong giảm phân: - Vào kì trung gian I các cặp NST trở thành các. .. loại nu với số lượng và những cách sắp xếp khác nhau đã tạo ra vô số loại phân tử AND khác nhau bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nu Từ đó đã tạo nên tính đa dạng của AND Câu 3: So sánh phân tử ADN và phân tử ARN về cấu trúc? 28 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Trả lời 1 Giống nhau: - Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân ( Gồm nhiều đơn phân ) - Các đơn phân liên kết... 29 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 ADN có khả năng tự nhân đôi, từ đó dẫn tới sự tự nhân đôi của NST trong quá trình nguyên phân và giảm phân, do đó thông tin di truyền được di truyền ổn định qua các thế hệ, đảm bảo sự sinh sôi nảy nở của SV Câu 5: ở người tại sao các bệnh di truyền liên kết với giới tính thường biểu hiện ở người nam, còn ít biểu hiện ở người nữ? Trả lời - Đa số các. .. lại, các nu trên 2 mạch liên kết bởi liên kết H theo NTBS - Khác nhau: Gen có kích thước, khối lượng nhỏ, ADN chứa nhiều gen 32 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 * Liên quảntong hoạt động của ADN với hoạt động của gen - ADN tháo xoắn và  2 và truyền TTDT Câu 6: Mô tả cấu tạo hoá học chung của các loại ARN? Chức năng của các loại ARN trong TB? Trả lời: * Cấu tạo: - Cấu tạo 1 mạch, từ các. .. 2 chiếc: 1 chiếc hình gậy, 1 chiếc hình móc và được kí hiệu là XY + ở nữ giới cặp NST này gồm 2 chiếc giống nhau và có hình gậy, được kí hiệu là XX 16 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 - NST giới tính mang các gen quy định các tính trạng liên quan và không liên quan tới giới tính Câu 13: Trình bày cơ chế NST xác định giới tính ở người? Trả lời - Cơ chế NST xác định giới tính ở người... hợp trong quá trình thụ tinh 25 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 - Ruồi giấm là đối tượng vì có các đặc điểm: vòng đời ngắn, dễ nuôi trong ống nghiệm, sinh sản nhanh, có nhiều biến dị… Câu 7: Trình bày thí nghiệm của Moocgan và giải thích về hiện tượng DTLK của các cặp tính trạng? Trả lời: a Thí nghiệm: Moocgan nghiên cứu 2 cặp tính trạng: màu sắc thân và độ dài cánh Pt/c : xám, dài... truyền từ thế hệ này → khác 31 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 - ADN  2 là cơ sở phân tử của hiện tượng DT và sinh sản → duy trì đacự tính của từng loài ổn định qua các thế hệ → sinh vật sinh sôi nảy nở Câu 4: Giải thích vì sao người ta nói sự  đôi của ADN có nguyên tắc bán bảo toàn? Điều đó có ý nghĩa gì trong quá trình truyền đạt TTDT? Giải thích? Trả lời: - Bán bảo toàn: Gĩư lại . Ab, aB 19 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Câu 17: So sánh biến đổi và hoạt động của NST trong nguyên phân, giảm phân. Trả lời: *Giống nhau: - NST có những biến đổi và hoạt động. đơn) Câu 4: Thế nào là NST kép, cặp NST tương đồng 9 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Trả lời: Khái niệm: -NST kép là NST được tạo ra từ sự 2 NST, gồm 2 crôtit giống hệt nhau và. tạo các TB mới thay thế các TB bị tổn thương( chết) 10 Các câu hỏi và trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc 9 Câu 6: Những biến đổi hình thái NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan