Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học lớp 9

32 12.7K 60

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:41

. CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MENĐEN1. Lai một cặp tính trạngDạng 1. (Bài toán thuận) Biết kiểu hình của P, tính trạng trội, lặn. Xác định kết quả phép lai.Phương pháp giảiBước 1: Từ kiểu hình của P xác định kiểu gen của PBước 2: Viết sơ đồ lai, tìm kiểu gen, kiểu hình, tỉ lệ phân li của F.Ở cà chua, gen A xác định tính trạng quả màu đỏ, gen a quy định tính trạng màu vàng.1. Cho cà chua quả đỏ lai với cà chua quả vàng. Xác định kết quả lai ở F1 ?2. Cho cà chua quả đỏ lai với cà chua quả đỏ. Tìm kiểu gen của P và F1 ?Biết rằng có hiện tượng trội hoàn toàn. Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú I. CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MENĐEN 1. Lai một cặp tính trạng Dạng 1. (Bài toán thuận) Biết kiểu hình của P, tính trạng trội, lặn. Xác định kết quả phép lai. Phương pháp giải Bước 1: Từ kiểu hình của P xác định kiểu gen của P Bước 2: Viết sơ đồ lai, tìm kiểu gen, kiểu hình, tỉ lệ phân li của F. Ở cà chua, gen A xác định tính trạng quả màu đỏ, gen a quy định tính trạng màu vàng. 1. Cho cà chua quả đỏ lai với cà chua quả vàng. Xác định kết quả lai ở F 1 ? 2. Cho cà chua quả đỏ lai với cà chua quả đỏ. Tìm kiểu gen của P và F 1 ? Biết rằng có hiện tượng trội hoàn toàn. Hướng dẫn giải 1. − Cây cà chua quả đỏ mang tính trạng trội, nhưng không rõ thuần chủng hay không thuần chủng. Do vậy kiểu gen có thể là AA hoặc Aa. − Cây cà chua quả vàng mang tính trạng lặn nên có kiểu gen là: aa. − Sơ đồ lai xét hai trường hợp sau: + Trường hợp 1: P: quả đỏ × quả vàng AA aa giao tử P: A a F 1 Aa 100% quả đỏ + Trường hợp 2: P: quả đỏ × quả vàng Aa aa giao tử P: A, a a F 1 : 1 Aa : 1 aa 50% quả đỏ : 50% quả vàng 2. Vì cả hai cây cà chua để mang tính trạng trội nhưng cả hai cùng không rõ là thuần chủng hay không nên cả hai cây đều có thể có kiểu gen là: AA hoặc Aa. Từ lập luận đó ta có các sơ đồ lai ứng với các trường hợp sau: − Trường hợp 1: AA × AA giao tử P: A A F 1 : AA 100 % quả đỏ. − Trường hợp 2: AA × Aa giao tử P: A A, a F 1 : 1 AA : 1 Aa 100% quả đỏ. − Trường hợp 3: Aa × Aa giao tử P: A, a A, a F 1 : 1 AA : 2 Aa : 1 aa 3 quả đỏ : 1 quả vàng. Dạng 2. (Bài toán nghịch) Biết kiểu hình của P, kết quả lai. Xác định kiểu gen của P. Phương pháp giải 1 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú Bước 1: Xác định kiểu gen của P qua xác định tỉ lệ phân li kiểu hình của F. Bước 2: Viết sơ đồ lai. Ở đậu tính trạng hạt nâu là trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng. 1. Xác định kiểu gen của của P và F 1 trong các phép lai sau: − Đậu hạt nâu × đậu hạt trắng → 74 đậu hạt nâu. − Đậu hạt nâu × đậu hạt nâu → 92 đậu hạt nâu. 2. Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu, F 1 thu được 276 hạt nâu, 91 hạt trắng. Xác định kiểu gen của P và F 1 ? 3. Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt trắng, F 1 thu được 255 hạt nâu và 253 hạt trắng. Viết sơ đồ lai từ P đến F 1 ? Hướng dẫn giải 1. − Ở phép lai 1: Khi cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt trắng, ở F 1 thu được 100% đậu hạt nâu. Vậy kiểu gen của P là: AA × aa. Sơ đồ lai: AA × aa. giao tử P: A a F 1 : Aa 100 % hạt nâu. − Ở phép lai 2: Khi cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu, ở F 1 thu được 100 % đậu hạt nâu. Vậy có các trường hợp sau sảy ra: + Trường hợp 1: P: AA × AA giao tử P: A A F 1 : AA 100% hạt nâu. + Trường hợp 2: P: AA × Aa giao tử P: A A, a F 1 : 1 AA : 1 Aa 100% hạt nâu. 2. Khi cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu, ở F 1 phân tính với tỉ lệ: h¹t n©u h¹t tr¾ng = 276 91 3 1 ≈ nghiệm đúng với định luật 1 và 2 của Menđen. Vậy kiểu gen của P là: Aa × Aa Sơ đồ lai P: Aa × Aa giao tử P: A, a A, a F 1 : 1 AA : 2 Aa : 1 aa 3 hạt nâu : 1 hạt trắng. 3. Khi cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt trắng, ở F 1 phân tính với tỉ lệ: h¹t n©u h¹t tr¾ng = 255 253 1 1 ≈ Đây là kết quả của phép lai phân tích. Vậy kiểu gen của P là: Aa × aa Sơ đồ lai P: Aa × aa giao tử P: A, a a F 1 : 1 Aa : 1 aa 2 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú 50% hạt nâu : 50% hạt trắng. Cho cây dâu tây quả đỏ thuần chủng lai với dâu tây quả trắng thuần chủng được dâu tây F 1 . Cho F 1 tạp giao với nhau thì ở F 2 thu được 41 cây dâu tây quả đỏ, 84 cây dâu tây quả hồng và 43 cây dâu tây quả trắng. 1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F 2 . 2. Nếu ngay F 1 đã có sự phân tính là 1 : 1 thì kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ phải như thế nào ? Hướng dẫn giải 1. − P thuần chủng mà F 2 có sự phân tính theo tỉ lệ: 42 quả đỏ : 84 quả hồng : 43 quả trắng ≈ 1 : 2 : 1 Vậy màu sắc quả được di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn. − Quy ước: + Quả đỏ là tính trạng trội do kiểu gen AA quy định. + Quả trắng là tính trạng lặn do kiểu gen aa quy định. + Quả hồng là tính trạng trung gian có kiểu gen Aa. − Kiểu gen P: Quả đỏ: AA Quả trắng: aa − Sơ đồ lai: P: Quả đỏ × quả trắng AA aa giao tử P: A a F 1 : Aa 100% quả hồng. Cho F 1 tạp giao với nhau: Aa × Aa giao tử F 1 : A, a A, a F 2 : 1 AA : 2 Aa : 1 aa 1 quả đỏ : 2 quả hồng : 1 quả trắng 2. 2. Lai hai và nhiều cặp tính trạng Các dạng bài tập và phương pháp giải giống như lai một cặp tính trạng. II. LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 1. Liên kết gen Dạng 1. (Bài toán thuận) Biết kiểu hình của P, nhóm gen liên kết. Xác định kết quả phép lai. Phương pháp giải Bước 1. Từ kiểu hình của P, nhóm gen liên kết → kiểu gen của P. Bước 2. Viết sơ đồ lai và xác định kết quả. Cho biết ở cà chua gen A quy định tính trạng thân cao, gen B quy định tính trạng quả tròn. Cả hai gen này cùng nằm trên một NST. Gen a quy định tính trạng thân thấp, gen b quy định tính trạng quả bầu dục. Hai gen này cũng nằm trên một NST tương ứng. Các gen trên một NST liên kết hoàn toàn. 1. Xác định sự phân tính về kiểu gen và kiểu hình ở F 1 khi lai 2 giống cà chua thuần chủng thân cao, quả tròn với cà chua thân thấp, quả bầu dục. 2. Cây bố thân cao, quả bầu dục lai với cây mẹ thân thấp, quả tròn. Xác định kiểu 3 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú hình của F 1 . Hướng dẫn giải 1. Theo đề bài ta có: − Giống cà chua thân cao, quả tròn thuần chủng có kiểu gen là: AB AB − Giống cà chua thân thấp, quả bầu dục thuần chủng có kiểu gen là: ab ab . Sơ đồ lai: P: Thân cao, quả tròn × Thân thấp, quả bầu dục AB AB ab ab giao tử P: AB ab F 1 AB ab 100% cà chua thân cao, quả tròn. 2. Tương tự ta có 4 sơ đồ lai thỏa mãn yêu cầu: 1. Ab Ab × aB aB 2. Ab ab × aB aB 3. Ab Ab × aB ab 4. Ab ab × aB ab Dạng 2. (Bài toán nghịch) Biết kiểu hình của P, kết quả lai. Xác định kiểu gen của P. Phương pháp giải Bước 1: Từ tỉ lệ phân li kiểu hình của mỗi cặp tính trang → kiểu gen của mỗi cặp tính trạng. Bước 2: Từ kiểu gen của mỗi cặp tính trạng ở P, biện luận xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai. Ở lúa, gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính trạng thân thấp, gen B quy định tính trạng chín sớm, gen b quy định tính trạng chín muộn. 1. Cho lúa cây cao, chín sớm lai với lúa cây thấp, chín muộn. Ở F 1 thu được 801 cây thân cao, chín sớm; 799 cây thân thấp, chín muộn. Xác định kiểu gen của P. 2. Cho giao phấn lúa cây thân cao, chín sớm với nhau, F 1 thu được 600 cây thân cao, chín muộn; 1204 cây thân cao, chín sớm; 601 cây thân thấp, chín sớm. Xác định kiểu gen của P. Hướng dẫn giải 1. − Xét tính trạng chiều cao thân cây: F 1 phân tính với tỉ lệ: cao thÊp = 801 1 799 1 ≈ . Tỉ lệ 1 : 1 là kết quả của phép lai phân tích. Kiểu gen cặp tính trạng chiều cao thân cây là: Aa × aa − Xét tính trạng thời gian chín: F 1 phân tính với tỉ lệ: chÝn sím chÝn muén = 799 1 801 1 ≈ . Tỉ lệ 1 : 1 là kết quả của phép lai phân tích. Kiểu gen cặp tính trạng chiều cao thân cây là: Bb × bb 4 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú Mỗi cặp tính trạng đều phân tính theo tỉ lệ 1 : 1, mà tỉ lệ phân tính chung ở F 2 là 801 1 799 1 ≈ . Điều đó chứng tỏ 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng liên kết hoàn toàn trên một NST. Vì F 1 xuất hiện kiểu hình thân thấp, chín muộn với kiểu gen là ab ab , chứng tỏ hai bên bố mẹ đều phải cho giao tử ab . Vậy kiểu gen của cây lúa thân cao, chín sớm phải là: AB ab . Ta có sơ đồ lai: P: thân cao, chín sớm × thân thấp, chín muộn AB ab ab ab giao tử P: AB , ab ab F 1 : 1 AB ab : 1 ab ab . 2. Mỗi tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1 chứng tỏ các gen chi phối các tính trạng đó đều dị hợp tử. Tỉ lệ chung về kiểu hình là 1 : 2 : 1. chứng tỏ các gen liên kết hoàn toàn, cơ thể đưa lai dị hợp tử chéo: Ab aB . Sơ đồ lai: P: thân cao, chín sớm × thân cao, chín sớm Ab aB Ab aB giao tử P: Ab , aB Ab , aB F 1 : 1 Ab Ab : 2 Ab aB : 1 aB aB 1 thân cao, chín muộn : 2 thân cao, chín sớm : 1 thân thấp, chín sớm. 2. Hoán vị gen Một số điều chú ý: Khi các gen trên một NST liên kết không hoàn toàn, xảy ra hoán vị gen thì: − Hoán vị gen phụ thuộc vào giới tính: + Đa số các loài, hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và quá trình phát sinh giao tử cái. + Một số loài (ruồi giấm) hoán vị gen chỉ xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử cái. + Một số loài (tằm) hoán vị gen chỉ xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực. − Trong phép lai phân tích xảy ra hoán vị: + Nếu số lượng cá thể F 1 có kiểu hình khác P chiếm tỉ lệ nhỏ thì cơ thể dị hợp tử có kiểu gen dị hợp tử đều: AB ab + Nếu số lượng cá thể F 1 có kiểu hình giống P chiếm tỉ lệ nhỏ thì cơ thể dị hợp tử có kiểu gen dị hợp tử chéo: Ab aB 5 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú + Phương pháp xác định tần số hoán vị gen: f % = sè l îng c¸ thÓ cã ho¸n vÞ gen 100 tæng sè c¸ thÓ thu ® îc trong ®êi lai ph©n tÝch × − Nếu không phải là phép lai phân tích (P đều dị hợp tử về 2 cặp gen) + Nếu P chứa 2 cặp gen dị hợp tử tự thụ phấn mà F 1 có kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 6,25% thì hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên bố và mẹ. Kiểu gen của P dị hợp tử chéo: Ab aB × Ab aB . + Nếu P chứa 2 cặp gen dị hợp tử tự thụ phấn mà F 1 có kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ lớn hơn 6,25% và nhỏ hơn 25% thì hoán vị gen có thể xảy ra ở cả hai bên bố, mẹ hoặc chỉ một bên bố hay một bên mẹ và kiểu gen P dị hợp tử đều: AB ab × AB ab + Nếu F 1 có kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ bằng 6,25% thì có thể hoán vị gen xảy ra với tần số 50% hoặc các gen phân li độc lập. − Tỉ lệ mỗi loại giao tử phụ thuộc vào tần số hoán vị gen. + 2 loại giao tử mang gen liên kết có tỉ lệ bằng nhau và bằng: 100% f 2 − hoặc 50% − f + 2 loại giao tử hoán vị gen có tỉ lệ bằng nhau và bằng f 2 . + Nếu ta đặt tỉ lệ giao tử liên kết gen là x thì tỉ lệ giao tử hoán vị gen là: 1 2 − x − Đơn vị hoán vị gen: + 1 đơn vị Moocgan = 100% tần số hoán vị gen. + 1% hoán vị gen = 1 centimoocgan (cM). Dạng 1. (Bài toán thuận) Biết kiểu hình P, tần số hoán vị gen hoặc vị trí tương đối của các gen trong nhóm liên kết trên bản đồ di truyền. Xác định kết quả phép lai. Phương pháp giải Bước 1. Từ kiểu hình của P, biện luận xác định kiểu gen P. Bước 2. Viết sơ đồ lai để xác định kết quả. Lưu ý: Trường hợp biết vị trí tương đối của các gen trong nhóm gen liên kết trên bản đồ di truyền, ta có thể tìm được tần số hoán vị gen dựa trên vị trí các gen trên bản đồ di truyền. Dạng 2. (Bài toán nghịch) Biết kiểu hình của P, kết quả phép lai. Xác định kiểu gen P. Phương pháp giải Bước 1. Từ tỉ lệ phân li kiểu hình của mỗi cặp tính trạng → kiểu gen của mỗi cặp tính trạng P. Bước 2. Từ kiểu gen P của mỗi cặp tính trạng, biện luận xác định kiểu gen P. Viết sơ đồ lai. Ở cà chua, tính trạng thân cao được quy định bởi gen A, thân thấp được quy định bởi gen a. Tính trạng quả tròn được quy định bởi gen B, quả bầu dục được quy định bởi gen b. 6 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú 1. Cho cà chua thân cao, quả tròn lai với cà chua thân thấp quả bầu dục thu được F 1 : 81 cây thân cao, quả tròn : 79 cây thân thấp, quả bầu dục : 21 cây thân cao, quả bầu dục : 19 cây thân thấp, quả tròn. 2. Cho cây cà chua thân cao, quả tròn khác lai với cà chua thân thấp, quả bầu dục, F 1 thu được: 58 cây thân cao, quả bầu dục : 62 cây thân thấp, quả tròn : 16 cây thân cao, quả tròn : 14 cây thân thấp, quả bầu dục. Hãy xác định kiểu gen của hai cây cà chua thân cao quả tròn bố mẹ trên. Hướng dẫn giải 1. − Xét cặp tính trạng chiều cao thân cây: + Tỉ lệ phân tính: cao thÊp = 81 + 21 79 + 19 1 1 ≈ . + Tỉ lệ 1 : 1 là kết quả của phép lai phân tích. + Kiểu gen của cặp tính trạng này là: Aa × aa − Xét cặp tính trạng hình dạng quả: + Tỉ lệ phân tính: trßn bÇu dôc = 81 + 19 79 + 21 1 1 ≈ + Tỉ lệ 1 : 1 là kết quả của phép lai phân tích. + Kiểu gen của cặp tính trạng này là: Bb × bb − Mỗi cặp tính trạng đều phân tính với tỉ lệ 1 : 1, nhưng tỉ lệ phân tính chung ở F 1 lại là: 81 : 79 : 21 : 19 ≈ 4 : 4 : 1 : 1. Điều đó chứng tỏ 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng trên nằm trên một cặp NST nhưng liên kết không hoàn toàn, xảy ra hoán vị gen: − F 1 có số lượng cá thể mang kiểu hình khác P chiếm tỉ lệ ít, chứng tỏ thân cao, quả tròn có kiểu gen dị hợp tử đều: AB ab . Còn cà chua thân thấp, quả bầu dục có kiểu gen: ab ab . − Tần số hoán vị gen: f % = 21 + 19 100 81 + 79 + 21 + 19 × = 20% − Sơ đồ lai: P: Thân cao, quả tròn × thân thấp, quả bầu dục AB ab ab ab giao tử P: 40% AB , 40% ab 100% ab 10% Ab , 10% aB F 1 : 40% AB ab : 40% ab ab : 10% Ab ab : 10% aB ab 40% thân cao, quả tròn : 40% thân thấp, quả bầu dục : 10% thân cao, quả bầu dục : 10% thân thấp, quả tròn 2. Biện luận tương tự ta được phép lai: Ab aB × ab ab III. TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA CÁC GEN Dạng 1. Biết kiểu hình P (hoặc kiểu gen P) và kiểu tác động qua lại giữa hai cặp gen. Xác định kết quả lai. 7 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú Phương pháp giải Bước 1. Từ kiểu tác động qua lại giữa hai cặp gen và kiểu hình của P, biện luận tìm kiểu gen của P. Bước 2. Viết sơ đồ lai và xác định kết quả. Ở gà, gen A quy định tính trạng mào hình hạt đậu, gen B quy định tính trạng mào hoa hồng. Sự tương tác giữa gen A và B cho mào hình hạt đào, tương tác giữa gen a và b cho mào hình lá. 1. Cho gà mào hạt đậu thuần chủng lai với gà mào hoa hồng thuần chủng. Xác định kết quả lai ở F 1 và F 2 . 2. Cho gà mào hạt đào ở F 2 lai với gà mào hình lá thì kết quả ở F 3 sẽ như thế nào? Hướng dẫn giải 1. Theo giả thiết ta có: − Gà mào hạt đậu thuần chủng: AAbb − Gà mào hoa hồng thuần chủng: aaBB Sơ đồ lai: P: gà mào hạt đậu × gà mào hoa hồng AAbb aaBB giao tử P: Ab aB F 1 : AaBb 100% gà mào hình hạt đào. F 1 tạp giao: AaBb × AaBb giao tử F 1 : AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F 2 : AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb Kết quả: Kiểu gen Kiểu hình Tỉ lệ 9 A−B− mào hạt đào 9 3 A−bb mào hạt đậu 3 3 aa B− mào hoa hồng 3 1 aabb mào hình lá 1 2. Theo đề bài gà mào hạt đào ở F 2 có 4 kiểu gen AABB, AABb, AaBB, AaBb. Gà mào hình lá ở F 2 có kiểu gen aabb. Vậy ta có 4 sơ đồ lai: − F 2 : AABB × aabb giao tử F 2 : AB ab F 3 AaBb 100% gà mào hạt đào. − F 2 : AABb × aabb giao tử F 2 : AB, Ab ab 8 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú F 3 : 1 AaBb : 1 Aabb 1 mào hạt đào : 1 mào hạt đậu − F 2 : AaBB × aabb giao tử F 2 : AB, aB ab F 3 : 1 AaBb : 1 aaBb 1 gà mào hạt đào : 1 gà mào hoa hồng − F 2 : AaBb × aabb giao tử F 2 : AB, Ab, aB, ab ab F 3 : 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb 1 gà mào hạt đào : 1 gà mào hạt đậu : 1 gà mào hoa hồng : 1 gà mào hình lá. Dạng 2. Cho biết kiểu hình của P và kết quả lai. Xác định kiểu tác động qua lại giữa các gen và viết sơ đồ lai. Phương pháp giải Bước 1. Từ tỉ lệ phân tính của các cặp tính trạng biện luận xác định kiểu tương tác. Từ dạng tương tác và căn cứ vào kiểu hình của P xác định kiểu gen của P. Bước 2. Viết sơ đồ lai. IV. DI TRUYỀN GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH Dạng 1. Biết kiểu hình P, gen liên kết trên NST giới tính X hoặc Y. Xác định kết quả lai. Phương pháp giải Bước 1. Từ kiểu hình P và gen liên kết trên NST giới tính biện luận tìm kiểu gen của P. Bước 2. Viết sơ đồ lai xác định kết quả. Dạng 2. Biết kiểu hình P, gen liên kết trên NST giới tính X hoặc Y và kết quả lai. Xác định kiểu gen P. Phương pháp giải Bước 1. Từ tỉ lệ phân tính ở F, kết hợp với gen liên kết trên NST và kiểu hình của P, biện luận xác định kiểu gen của P. Bước 2. Viết sơ đồ lai. Cho gà trống lông vằn giao phối với gà mái lông đen, F 1 cho đồng loạt lông vằn. Cho gà F 1 tạp giao lần nhau, ở F 2 : 50 gà lông vằn : 16 gà mái lông đen. 1. Biện luận, viết sơ đồ lai từ P đến F 2 . 2. Tỉ lệ phân tính ở F 3 đối với mỗi công thức lai. Hướng dẫn giải 1. F 2 phân tính: v»n ®en = 50 3 16 1 ≈ − F 1 đồng tính lông vằn, F 2 phân tính với tỉ lệ 3 lông vằn : 1 lông đen, chứng tỏ lông vằn là tính trạng trội, lông đen là tính trạng lặn và P thuần chủng. Quy ước: gen A quy định tính trạng lông vằn trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng lông đen. − Tính trạng lông đen chỉ xuất hiện ở gà mái, chứng tỏ tính trạng màu sắc lông gà liên kết với NST giới tính X. − Sơ đồ lai: P: ♀ lông đen × ♂ lông vằn 9 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú a X Y A A X X giao tử P: a X , Y A X F 1 : 1 A a X X : 1 A X Y 100% lông vằn F 1 tạp giao: A a X X × A X Y giao tử F 1 : A X , a X A X , Y F 2 : 1 A A X X : 1 A a X X : 1 A X Y : 1 a X Y 2 gà trống lông vằn : 1 gà mái lông vằn : 1 gà mái lông đen. 2. F 3 tiếp tục tạp giao, tỉ lệ phân tính ở F 3 : − Sơ đồ lai 1: A A X X × A X Y giao tử F 2 : A X A X , Y F 3 : 1 A A X X : 1 A X Y 100% gà lông vằn. − Sơ đồ lai 2: a X Y × A A X X giao tử F 2 : a X , Y A X F 3 : 1 A a X X : 1 A X Y 100% gà lông vằn − Sơ đồ lai 3: A a X X × A X Y giao tử F 2 : A X , a X A X , Y F 3 : 1 A A X X : 1 A a X X : 1 A X Y : 1 a X Y 2 gà trống lông vằn : 1 gà mái lông vằn : 1 gà mái lông đen. − Sơ đồ lai 4: A a X X × a X Y giao tử F 2 : A X , a X a X , Y F 3 : 1 A a X X : 1 a a X X : 1 A X Y : 1 a X Y 1 gà trống lông vằn : 1 gà trống lông đen : 1 gà mái lông vằn : 1 gà mái lông đen. BÀI TẬP VẬN DỤNG VÀ NÂNG CAO I. CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MEN ĐEN Ở cà chua quả tròn (A) là trội hoàn toàn so với quả bầu dục (a). Khi lai cà chua quả tròn với nhau, F 1 được toàn cà chua quả tròn. Tạp giao F 1 với nhau, F 2 xuất hiện cả cà chua quả tròn và cà chua quả bầu dục. 10 [...]... lông quăn 1 mào hạt đậu lông hơi quăn 27 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú Thí nghiệm 3: cho gà trống F1 tạp giao với gà mái mào hình lá, lông thẳng thu được đời con phân li với tỉ lệ như sau: 9 mào hoa hồng, lông hơi quăn 9 mào hình lá, lông hơi quăn 1 mào hồ đào, lông hơi quăn 1 mào hoa hồng, lông thẳng 9 mào hạt đậu, lông thẳng 1 mào hình lá, lông thẳng 9 mào hồ đào, lông thẳng 1 mào hạt đậu,... giao bướm tằm đực sinh ra từ kén màu trắng, hình bầu dục với bướm tằm cái kén màu vàng, hình dài Thu được F1 đồng loạt kén màu trắng, hình dài Sử dụng F1 tiến hành 2 thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho bướm cái F1 sinh ra tử kén F1 tạp giao với bướm đực sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục thu được kết quả: 408 kén trắng, hình bầu dục 410 kén vàng, hình dài Thí nghiệm 2: Cho bướm đực F1 sinh ra từ kén... máu bình thường, sinh được con trai mù màu, mắc bệnh máu khó đông Xác định kiểu gen của bố mẹ và cho biết nếu họ tiếp tục sinh con thì con cái của họ sẽ như thế nào ? Xb Y Đáp số: 1 − Kiểu gen của bố: H X B X B hoặc X B X B hoặc X B X b − Kiểu gen của mẹ: H H H h H H B b B b hoặc X H X h hoặc X h X H XB Y 2 − Kiểu gen của bố: H Xb Xb − Kiểu gen của mẹ: H h BÀI TẬP TỔNG HỢP 23 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015... máu AB 2 Hai anh em sinh đôi cùng trứng Người anh lấy vợ có nhóm máu A, sinh được con trai có nhóm máu B Người em lấy vợ có nhóm máu B, sinh được con gái có nhóm máu A Xác định kiểu gen của hai anh em, vợ anh, vợ em 3 Để các con sinh ra có đủ các nhóm máu A, B, AB, O thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? 4 Ở nhà hộ sinh, người ta đã nhầm lẫn hai đứa con trai: bố mẹ của một đứa có nhóm... gen con: aabb − Tỉ lệ: 1 = 6,25% 16 15 Trong đó: 16 9 + Giống cả hai tính trạng: 16 3 + Giống về tính trạng màu mắt: 16 b Hi vọng của họ chiếm tỉ lệ + Giống về tính trạng hình dạng tóc: 3 16 II LIÊN KẾT VÀ HOÁN VỊ GEN: Xác định tỉ lệ giao tử của các cơ thể có kiểu gen sau (khi giảm phân tạo giao tử trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn): 15 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú AB CD ab Cd AB C... 98 cây màu vàng : 203 cây màu lục : 104 cây màu trắng Hãy tìm kiểu gen và kiểu hình của P và F 1? Biết rằng có hiện tượng liên kết gen hoàn toàn 2 Nếu có sự phân li kiểu hình: 51% cây màu lục 24% cây màu vàng 25% cây màu trắng Khi đưa tạp giao 2 cơ thể có kiểu gen dị hợp tử chéo với nhau Hãy xác định tần số hoán vị gen trong giao tử và lập sơ đồ lai thỏa mãn với giả thiết nêu trên Cho rằng 18 Bồi dưỡng. .. cánh dài Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 phân tính với tỉ lệ như sau: 25% ruồi mình xám, cánh cụt 50% ruồi mình xám, cánh dài 25% ruồi mình đen, cánh dài Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 19 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 Đáp số: − Kiểu gen của P: THCS Đạo Tú Bv bV × Bv bV  F1: → Bv bV − Ở F2 để nghiệm đúng tỉ lệ phân li trên, các gen có thể liên kết hoàn toàn hay có hoán vị gen ở cá thể cái... − Vì hai anh em sinh đôi cùng trứng nên phải có kiểu gen giống nhau, kết hợp cả hai trường hợp trên thì kiểu gen phù hợp của hai anh em phải là kiều gen: I A I B − Kiểu hình nhóm máu AB Vậy: kiểu gen của + hai anh em là: I A I B + vợ anh: I A IO + vợ em: IB IO 3 − Để con sinh ra có nhóm máu AB với kiểu gen I A I B thì mỗi bên bố hoặc mẹ mang gen I A còn bên kia mang gen I B − Để con sinh ra có nhóm... khác nhau về kết quả trong hai thí nghiệm nói trên 2 Các gen quy định màu sắc và hình dạng kén nằm trên NST thường hay trên NST giới tính ? Vì sao ? 3 Nếu cho bướm sinh ra từ kén F1 tạp giao với nhau thì kết quả sẽ như thế nào ? 20 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú Biết rằng mỗi cặp gen chi phối 1 tính trạng, có hiện tượng trội hoàn toàn Hướng dẫn giải 1 − Kén dài, trắng là trội so với kén bầu... bên kia mang gen I B − Để con sinh ra có nhóm máu O với kiểu gen I O I O thì mỗi bên bố và mẹ đều phải có gen I O Vậy để con sinh ra có các nhóm máu AB, A, B, O thì bố và mẹ phải có một người nhóm máu A với kiểu gen I A IO , một người nhóm máu B với kiểu gen là I B I O 12 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 Sơ đồ lai: P: THCS Đạo Tú × nhóm máu A A O nhóm máu B B O I I I I A O I , I I B , IO 1 I A I B : 1 I . tỉ lệ: chÝn sím chÝn muén = 799 1 801 1 ≈ . Tỉ lệ 1 : 1 là kết quả của phép lai phân tích. Kiểu gen cặp tính trạng chiều cao thân cây là: Bb × bb 4 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo. vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và quá trình phát sinh giao tử cái. + Một số loài (ruồi giấm) hoán vị gen chỉ xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử cái. + Một số loài (tằm). định bởi gen b. 6 Bồi dưỡng HS giỏi 2014-2015 THCS Đạo Tú 1. Cho cà chua thân cao, quả tròn lai với cà chua thân thấp quả bầu dục thu được F 1 : 81 cây thân cao, quả tròn : 79 cây thân thấp, quả

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan