Lí thuyết hóa vô cơ bồi dưỡng HSG lớp 9

40 5.7K 20

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2014, 19:59

PHẦN I: SƠ LƯỢC PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ. I. Cách xác định hóa trị và số oxi hóa: 1 . Các xác định hóa trị: a. Điện hóa trị: Trong hợp chất ion, hoá trị của một nguyên tố bằng điện tích của ion và được gọi là điện hoá trị của nguyên tố đó. Ví dụ NaCl là hợp chất ion: tạo bởi cation Na+ và anion Cl, natri có điện hoá trị là 1+, clo có điện hoá trị là 1. b. Cộng hóa trị: Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử và được gọi là cộng hoá trị của nguyên tố đó. Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 PHẦN I: SƠ LƯỢC PHẢN ỨNG OXI HĨA – KHỬ. I. Cách xác định hóa trị và số oxi hóa: 1 . Các xác định hóa trị: a. Điện hóa trị: Trong hợp chất ion, hoá trò của một nguyên tố bằng điện tích của ion và được gọi là điện hoá trò của nguyên tố đó. Ví dụ NaCl là hợp chất ion: tạo bởi cation Na + và anion Cl - , natri có điện hoá trò là 1+, clo có điện hoá trò là 1 b. Cộng hóa trị: Trong hợp chất cộng hoá trò, hoá trò của một nguyên tố được xác đònh bằng số liên kết cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử và được gọi là cộng hoá trò của nguyên tố đó. VD: H H - N - H H :1, N:3 2. Cách xác định số oxi hóa: *** Qui tắc 1: Số oxi hoá của nguyên tố trong đơn chất bằng không. Ví dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố Cu, Zn, O… trong Cu, Zn, O 2 … bằng 0. *** Qui tắc 2: Trong một phân tử, tổng số số oxi hoá của các nguyên tố bằng không. Ví dụ: NH 3 : (-3).1+3.(+)1 = 0 ***Qui tắc 3: Số oxi hoá của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hoá của các nguyên tố bằng điện tích ion. Ví du 1: số oxi hóa của K, Ca, Cl, S trong K + , Ca 2+ , Cl - , S 2- lần lượt là +1, +2, -1, -2. *** Qui tắc 4: Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hoá của hidro bằng +1, trừ một số trường hợp như hiđrua kim loại ( NaH, CaH 2 …); Số oxi hoá của oxi bằng -2 trừ trường hợp OF 2 , peoxit ( chẳng hạn H 2 O 2 …). VD: - Tính số oxi hóa của N trong hợp chất HNO 3 : 1.(+1) + 1.x + 3.(-2) = 0 => x = +5 - Tính số oxi hóa của N trong ion NH 4 + : 1.x + 4.(+1) = +1 => x = -3 II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HĨA – KHỬ: Gồm 4 bước: B 1 . Xác đònh số oxi hoá các nguyên tố. Tìm ra nguyên tố có số oxi hoá thay đổi. B 2 . Viết các quá trình làm thay đổi số oxi hoá Chất có oxi hoá tăng: Chất khử - ne → số oxi hoá tăng Chất có số oxi hoá giảm: Chất oxi hoá + me → số oxi hoá giảm B 3 . Xác đònh hệ số cân bằng sao cho: số e cho = số e nhận B 4 . Đưa hệ số cân bằng vào phương trình, đúng chất (Nên đưa hệ số vào bên phải của pt trước) và kiểm tra lại theo trật tự : kim loại – phi kim – hidro – oxi VD: Lập ptpứ oxi hóa-khử sau: Al + HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + N 2 O + H 2 O. OHONNOAlONHAl 2 1 233 3 3 50 )( ++→+ +++ 15 30 24.22 3 3 8 ++ + →+ +→ × × NeN eAlAl => OHONNOAlONHAl 2 1 233 3 3 50 153)(8308 ++→+ +++ GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 1 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Môn: Hóa học 9 PHẦN II: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ (phần cơ bản). 1. Oxit: - Oxit bazơ + H 2 O -> dd bazơ (đk: Ca, Ba, Na, K, Li) - Oxit bazơ + Axit -> Muối + H 2 O. - Oxit bazơ + oxit axit -> Muối (đk: Ca, Ba, Na, K, Li) - Oxit bazơ + Chất khử -> Kim loại + Sản phẩm khử (Kim loại sau Al) (C; CO; Al, H 2 ) (CO 2 ; Al 2 O 3 ; H 2 O) - Oxit axit + H 2 O -> dd axit. - Oxit axit + dd bazơ -> Muối trung hòa + H 2 O - Oxit axit + dd bazơ -> Muối axit. - Oxit lưỡng tính + dd bazơ -> Muối + H 2 O VD: Al 2 O 3 + 2NaOH -> 2NaAlO 2 + H 2 O ZnO + 2NaOH -> Na 2 ZnO 2 + H 2 O 2. Axit: - Axit + Kim loại: * Axit + Kim loại -> Muối + H 2 (HCl; H 2 SO 4 loãng ) (đứng trước H) * Axit + Kim loại -> Muối + sp khử + H 2 O (HNO 3 ; H 2 SO 4 đặc) (Hóa trị cao nhất) * HNO 3 đặc nguội; H 2 SO 4 đặc nguội không tác dụng với Al; Fe - Axit + Oxit bazơ -> Muối + Nước. - Axit + Bazơ -> Muối + Nước. - Axit + Muối -> Muối mới + Axit mới (sp: h ; i ) 3. Bazơ: - dd bazơ + Oxit axit -> Muối trung hòa + H2O - dd bazơ + Oxit axit -> Muối axit. - Bazơ + Axit -> Muối + Nước. - dd bazơ+dd muối->Muối mới + Bazơ mới. (sp: h ; i ) - Bazơ không tan t 0 > Oxit bazơ + H 2 O. - dd bazơ + Oxit lưỡng tính -> Muối + H 2 O - Dd bazơ + Bazơ lưỡng tính -> Muối + H 2 O NaOH + Al(OH) 3 -> NaAlO 2 + 2H 2 O 4. Muối: - dd Muối + Kim loại -> Muối mới + kim loại mới. (Kim loại mạnh hơn kim loại trong muối) - Dd Muối + axit -> muối mới + axit mới. (sp: h ; i ) - Dd muối+dd bazơ ->muối mới + bazơ mới (sp: h ; i ) - Dd muối + dd muối -> 2 muối mới (sp: h ; i ) - Muối bị nhiệt phân (xem phần III) 5. Kim loại: - Kim loại + Phi kim -> Muối. GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 2 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 - Kim loại + oxi -> Oxit bazơ (trừ Ag, Au, Pt) - Kim loại + Axit (xem phần II.2) - Kim loại + Muối (xem phần II.4) - Kim loại lưỡng tính + dd bazơ -> Muối + H 2 VD: 2Al + 2H 2 O + 2NaOH -> 2NaAlO 2 + 3H 2 Zn + 2NaOH(dd) -> Na 2 ZnO 2 + H 2 - Kim loại kiềm + H 2 O -> Kiềm + H 2 III. Một số phương trình phản ứng đặc biệt. - 2NaAlO 2 + 3H 2 O + CO 2 t 0 > Na 2 CO 3 + 2Al(OH) 3 - NH 4 Cl + NaOH -> NaCl + NH 3 + H 2 O - Nhiệt phân muối cacbonat: + Muối cacbonat t 0 > Oxit bazơ + CO 2 (Trừ muối Na, K) + Muối hidrocacbonat t 0 > Muối cacbonat + H 2 O + CO 2 - Nhiệt phân muối nitrat: + Muối nitrat của kim loại đứng trước Mg: Muối nitrat t 0 > Muối nitrit + O 2 + Muối nitrat của kim loại từ Mg đến Cu: Muối nitrat t 0 > Oxit bazơ + NO 2 + O 2 + Muối nitrat của kim loại đứng sau Cu: Muối nitrat t 0 > Kim loại + NO 2 + O 2 - 3Cu + 4H 2 SO 4 + 2KNO 3 -> 3CuSO 4 +2NO + K 2 SO 4 + 4H 2 O - Nhiệt phân muối amoni: + Muối NH 4 chứa gốc của axit khơng có tính oxi hóa nhiệt phân tạo NH 3 VD: NH 4 Cl t 0 > NH 3 + HCl NH 4 HCO 3 t 0 > NH 3 + H 2 O + CO 2 + Muối NH 4 chứa gốc của axit có tính oxi hóa nhiệt phân tạo N 2 , N 2 O và H 2 O. VD: NH 4 NO 3 t 0 > N 2 O + H 2 O NH4NO2 t 0 > N 2 + 2H 2 O - 4Fe(OH) 2 +O 2 +2H 2 O -t 0 ->4Fe(OH) 3 (nung Fe(OH) 2 trong kk) ============================================================= ĐỐ VUI: 1. Kí hiệu 2 chất viết ra Này là thằng bé; đây là bố, cha. Tình cờ ghép lại thành ra Nước nhỏ Châu Mó, đảo xa anh hùng? 2. Tên hiệu giống dáng nước Nam Hai họ người Việt ghép làm tên riêng. Ba bậc hoá trò thật phiền Đố em yêu, đố bạn hiền: chất chi? GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 3 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 PHẦN III: TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HĨA HỌC CỦA MỘT SỐ CHẤT VƠ CƠ QUAN TRỌNG (phần nâng cao). CLO Là chất khí, màu vàng lục, độc, nặng hơn không khí 2,5 I. Tính chất hóa học: 1.Tác dụng với kim loại: 2M + nCl 2 → 2MCl n (KL) (n: hóa trò cao nhất của M ) 0 0 +1 -1 VD: 2Na + Cl 2 → 2NaCl (Natri clorua) 2Fe +3Cl 2 → 2FeCl 3 (sắt III clorua) Cu + Cl 2 → CuCl 2 (đồng clorua) 2. Tác dụng với H 2 : 0 0 +1 -1 H 2 + Cl 2 → 2HCl ↑ HCl  → OH 2 dd HCl axit clohydrit 3. Tác dụng với H 2 O: 0 -1 +1 Cl 2 + H 2 O  HCl + HClO → nước clo Axit hipolorơ HClO: axit yếu, nhưng có tính oxy hóa mạnh HClO  HCl + [O] O + O → O 2 Tổng quát: 2Cl 2 + 2H 2 O → 4HCl + O 2 4. Tác dụng với muối halogen: 0 -1 -1 0 Cl 2 + 2NaBr → 2NaCl + Br 2 0 -1 -1 0 Cl 2 + 2NaI → 2NaCl + I 2 5. Tác dụng với dd bazơ: - t 0 thường: 0 -1 +1 Cl 2 + NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O _t 0 cao: 0 -1 +5 3Cl 2 + 6KOH → 5KCl +KClO 3 +3H 2 O Kali clorat 6. Tác dụng với các chất khác Cl 2 + 2H 2 O + SO 2 -> H 2 SO 4 + 2HCl Cl 2 + 2FeCl 2 -> 2FeCl 3 . II. Điều chế: 1. Trong phòng thí nghiệm: _Chất oxy hóa mạnh: KMnO 4 , K 2 Cr 2 O 4, MnO 2 , KClO 3 … + HCl → Cl 2 +4 -1 +2 0 MnO 2 + 4HCl → MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 4 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 +7 -1 +2 0 2KMnO 4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl 2 +5Cl 2 +8H 2 O +5 -1 -1 0 KClO 3 +6HCl → KCl + 3Cl 2 + 3H 2 O 2. Trong công nghiệp: 2NaCl nóng chảy → dp 2Na + Cl 2 2NaCl +2H 2 O  → dpdd 2NaOH + H 2 + Cl 2 Hóa học vui: NGUYÊN TỬ KHỐI CÁC NGUYÊN TỐ Hidro (H) là một (1) Mười hai (12) cột Cacbon (C) Nitơ (N) mười bốn tròn (14) Oxi (O) trăng mười sáu (16) Natri (Na) hay láu táu Nhảy tót lên hai ba (23) Khiến Magiê (Mg) gần nhà Ngậm ngùi nhận hai bốn (24) Hai bảy(27) - Nhôm (Al) la lớn: Lưu huỳnh (S) giành ba hai (32)! Khác người thật là tài: Clo (Cl) ba lăm rưỡi (35,5). Kali (K) thích ba chín (39) Can xi (Ca) tiếp bốn mươi (40). Năm lăm (55) Mangan (Mn)cười: Sắt (Fe) đây rồi năm sáu (56)! Sáu tư (64) - Đồng (Cu) nổi cáu? Vì kém Kẽm(Zn) sáu lăm(65). Tám mươi(80)- Brôm(Br) nằm Xa Bạc (Ag) -một linh tám (108). Bari (Ba) buồn chán ngán: Một ba bảy (137) ích chi, Thua người ta còn gì? Thuỷ ngân (Hg) hai linh mốt (201)! Còn tôi: đi sau rốt…. GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 5 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 AXIT CLOHIĐRIC I. Tính chất hóa học: a/ Là axit mạnh: *Làm quỳ tím đổi màu. HCl → H + + Cl - Môi trường axit. *Tác dụng với kim loại đứng trước hydro, axit bazơ, bazơ và muối. 0 +1 +2 0 Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ +2 -2 +1 -1 +2 -1 +1 -2 CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O +2 -2 +1 +1 -1 +2 -1 +1 -2 Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl 2 + 2H 2 O +2 +4 -2 +1 -1 +2 -1 +1 -2 +4 -2 CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O + CO 2 ↑ b/ Tính khử: -1 -1 HCl : Cl → Cl 0 , Cl +1 , Cl +3 , Cl +5 , Cl +7 . +6 -1 0 -1 +3 K 2 Cr 2 O 7 + 14HCl → 3Cl 2 + 2KCl + 2CrCl 3 + 7H 2 O +4 -1 +2 0 PbO 2 + 4HCl → PbCl 2 + Cl 2 + H 2 O II. Điều chế hydro clorua: a/Trong phòng thí nghiệm: NaCL (tt.rắn) + H 2 SO 4 → NaHSO 4 + HCl ↑ 2NaCl tt + H 2 SO 4 → • t Na 2 SO 4 +2HCl ↑ b/Trong công nghiệp: (phương pháp tổng hợp). H 2 + Cl 2 → o t 2 HCl III. Muối clorua: a/ Công thức tổng quát: MCl n (n: hóa trò của kl M) b/ Tính tan: _Hầu hết tan, trừ{AgCl, PbCl 2 , CuCl}là ↓trắng c/ Tính chất: BaCl 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + HCl CuCl 2 + NaOH → NaCl + Cu(OH) 2 NaCl + AgNO 3 → NaNO 3 + AgCl d/ Nhận biết ion Cl - : dùng ddAgNO 3 → AgCl ↓ trắng HCl + AgNO 3 → HNO 3 + AgCl ↓ NaCl + AgNO 3 → NaNO 3 + AgCl ↓ ĐỐ VUI: Tên hiệu giống trái mãng cầu, Đây là kim loại phải đâu treo cành? Đố em, đố chị, đố anh: Là gì? Ai biết? đáp nhanh chất gì? GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 6 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 HP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO I. Nứơc Javel: 1. Điều chế: 0 -1 +1 2NaOH + Cl 2 → NaCl + NaClO + H 2 O *Điện phân dd NaCl không vách ngăn: 2NaCl + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 + Cl 2 2NaOH + Cl 2 → NaCl + NaClO + H 2 O NaCl + H 2 O → NaClO + H 2 2 . Tính chất và ứng dụng: Tẩy trắng vải sợi , giấy, sát trùng , khử mùi NaClO + H 2 O + CO 2 → NaHCO 3 + HClO 3. Clorua vôi( CaOCl 2 ): -1 Cl Ca +1 O  Cl a. Điều chế: Cl 2 + Ca(OH) 2 → CaOCl 2 + H 2 O Cl 2 + CaO → CaOCl 2 2Cl 2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl 2 + Ca(OCl) 2 + 2H 2 O b. Ứng dụng: *Xử lý chất độc. Cl / 2Ca + H 2 O + CO 2 → CaCO 3 + CaCl 2 + 2HClO \ O-Cl *Điều chế clo: CaOCl 2 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O + Cl 2 4. Muối clorat(KClO 3 ) : a. Điều chế: 0 -1 +5 3Cl 2 + 6 KOH → o 100 5KCl + KClO 3 + 3H 2 O *Điện phân dd KCl 25% , 70 – 75 0 C 6KCl + 6H 2 O → 6KOH + 3H 2 + 3Cl 2 3Cl 2 + 6KOH → 5KCl + KClO 3 + 3H 2 O KCl + 3H 2 O → KClO 3 + 3H 2 b. Ứng dụng: _Chế tạo thuốc nổ, sản xuất pháo hoa: 2KClO 3 + 3S → o t 3SO 2 + 2KCl _Điều chế oxy: KClO 3 o t MnO 2 → KCl + 3/2 O 2 4KClO 3 → 0 t KCl + 3KClO 4 GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 7 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 FLO 1. Tính chất hóa học của Flo: _Tác dụng với hầu hết kim loại. _Với hydro 0 0 +1 -1 H 2 + F 2  → − 0 250 2HF _Phân tích nước nóng -2 0 -1 0 2H 2 O + 2F 2 → 4HF + O 2 2. HF: - Điều chế: CaF 2 + H 2 SO 4 → CaSO 4 +2HF↑ (hidro florua) HF↑ → OH 2 ddHF (axit flohidric) - Axit flohidric là axit yếu và rất yếu so với HCl - Axit flohidric ăn mòn kim loại 4HF + SiO 2 → SiF 4 + 2H 2 O (Silic tetraflorua) - Muối của HF là muối florua: hầu hết đều tan, kể cả muối bạc florua (AgF). Các muối florua đều độc. c. Hợp chất chứa oxy của Flo: (OF 2 ) _Độc, chất khí không màu 2F 2 + 2NaOH → 2NaF + H 2 O + OF 2 ↑ _OF 2 có tính oxy hóa mạnh Hóa học vui: HOÁ HỌC LÀ GÌ? Là hoá học nghóa là chai với lọ Là bình to, bình nhỏ …đủ thứ bình Là ống dài, ống ngắn xếp linh tinh Là ống nghiệm, bình cầu xếp bên nhau như hình với bóng *** Là hóa học nghóa là làm phản ứng, Cho bay hơi, ngưng tụ, thăng hoa Nào là đun, gạn, lọc, trung hòa Oxi hoá, chuẩn độ, kết tủa *** Nhà Hoá học là chấp nhận “đau khổ”: Đứng run chân, tay mỏi lắc, mắt mờ Nhưng tìm ra được triệu chất bất ngờ Khiến cuộc đời nghiêng mình bên Hoá học… GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 8 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 BROM 1. Trạng thái tự nhiên: Chất lỏng, màu nâu đỏ, độc. 2. Điều chế: -1 0 -1 0 2NaBr + Cl 2 → 2NaCl + Br 2 +4 +6 +2 0 MnO 2 + 2H 2 SO 4 + 2KBr → K 2 SO 4 + MnSO 4 + Br 2 + 2H 2 O 3. Tính chất hóa học: a/ Tính oxy hóa: _Với kim loại: 0 0 +3 -1 2Fe + 3Br 2 → 2FeBr 3 0 0 +1 -1 2Al + 3Br 2 → 2AlBr 3 _Với hidro: 0 0 +1 -1 H 2 + Br 2 → 2HBr (hidro bromua) _Với muối iotua (I - ) : 0 -1 -1 0 Br 2 + 2NaI → 2NaBr - + I 2 _Các chất khử khác: brom thể hiện tính oxy hóa mạnh với các chất khử khác: +4 0 +6 -1 SO 2 + 2H 2 O + Br 2 → H 2 SO 4 + 2HBr Màu đỏ không màu b/ Tự oxy hóa khử: _Với nước : yếu hơn clo. 0 -1 +1 Br 2 + H 2 O → HBr - + HBrO (axit hipobromic) _Với dd bazơ: 0 -1 +1 Br 2 +2 NaOH → NaBr + NaBrO + H 2 O c/ Tính khử: Khi tác dụng với các chất oxy hóa mạnh 0 0 +5 -1 3Cl 2 + 6H 2 O + Br 2 → 2HBrO 3 +10HCl OXH K axit bromic 4. Hợp chất của Brom: a. Hidro Bromua- Axit Bromhidric (HBr): PBr 3 + 3H 2 O → H 3 PO 3 + 3HBr (photpho tribromua) _Khí hidro bromua (HBr) là chất khí không màu HBr↑ → OH 2 dd HBr (axit bromhidric) _Axit Bromhidric là một axit mạnh (mạnh hơn axit clohidric), có tính khử mạnh hơn axit clohdric. -1 +6 0 +4 2HBr +H 2 SO 4 đ → Br 2 + SO 2 + 2H 2 O GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 9 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 -1 0 0 -2 2HBr + ½ O 2 → Br 2 + H 2 O * Muối bromua có chứa ion Br - _Hầu hết các muối bromua đều tan trừ AgBr (kết tủa vàng nhạt) 2AgBr → as 2Ag + Br 2 b. Hợp chất chứa oxy của brom: HBrO HBrO 3 HbrO 4 a.hipobromo a.bromic a.pebromic tính axit và độ bền ↑ Hóa học vui: BÀI CA HOÁ TRỊ I Ka li (K), Iốt (I), Hidro (H), Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài Là hoá trò một (I) em ơi! Nhớ ghi cho kó kẻo hoài phân vân Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ ngân (Hg) Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc (Sn), thêm phần Bari (Ba) Cuối cùng thêm chữ Canxi (Ca) Hoá trò hai (II) nhớ có gì khó khăn? Anh Nhôm (Al) hoá trò ba lần (III) In sâu vào trí khi cần nhớ ngay. Cacbon (C), Silic (Si) này đây Là hoá trò bốn (IV) chẳng ngày nào quên. Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền? Hai (II), ba (III) lên xuống nhớ liền nhau thôi! Lại gặp Nitơ (N) khổ rồi! Một (I), hai (II), ba (III), bốn (IV) khi thời lên năm (V) Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm: Xuống hai (II), lên sáu (VI), lúc nằm thứ tư (IV) Phốt pho (P) nói đến khư khư Hỏi đến hóa trị thì ừ rằng năm (V) Em ơi cố gắng học chăm Bài ca hoá trò suốt năm cần dùng! GV: Trương Thế Thảo ĐT: 0986.860846 10 [...]... Thế Thảo 15 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 NITƠ I- TÍNH CHẤT VẬT LÝ Nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vò, hơi nhẹ hơn không khí; Hóa lỏng ở - 196 oC; Hóa rắn ở -210oC; Tan rấât ít trong nước (ở 20oC 1 lit nước hòa tan được 0,015 lit khí nitơ); Nitơ không duy trì sự cháy và sự sống II- TÍNH CHẤT HÓA HỌC - Phân tử nitơ bền, khá trơ về mặt hóa học - Ở nhiệt... được hóa lỏng dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp Nâng nhiệt độ đến - 196 oC thì N2 sôi lên và tách ra b) Trong phòng thí nghiệm: Đun nóng dung dòch bão hòa amoni nitrit hoặc dung dòch hỗn hợp NaNO2 và NH4Cl NH4NO2 → N2 + 2H2O ============================================================== GV: Trương Thế Thảo 16 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 ** *Hóa học vui: Cơ gái... Na NO3 + H2O - Tác dụng với muối tạo thành muối mới và axit mới CaCO3 + 2HNO3 →Ca(NO3)2 + H2O 2- Tính oxi hóa GV: Trương Thế Thảo 19 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 HNO3 là một trong những axit có tính oxi hóa mạnh nhất a) Tác dụng với kim loại: HNO3 oxi hóa được hầu hết các kim loại trừ vàng và bạch kim Phản ứng không giải phóng hidro • Tác dụng với kim loại... nhau 3- Cacbon vô đònh hình Than vô đònh hình gồm những tinh thể rất nhỏ có cấu tạo xốp nên có khả năng hấp phụ chất II- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1- Tính khử a) Tác dụng với oxi Cacbon cháy trong không khí tỏa nhiều nhiệt C + O2 → CO2 b) Tác dụng với hợp chất Ở nhiệt độ cao C khử được nhiều hợp chất GV: Trương Thế Thảo 23 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 Fe2O3 + 3C →... tạo, tinh chế quặng nhơm trong cơng nghiệp luyện nhơm và dùng trong cơng nghiệp chế biến dầu mỏ II – NATRI HIĐROCACBONAT 1 Tính chất vật lí: Chất rắn, màu trắng, ít tan trong nước 2 Tính chất hố học a Phản ứng phân huỷ 2NaHCO3 t0 Na2CO3 + CO2+ H2O b NaHCO3 là hợp chất lưỡng tính GV: Trương Thế Thảo 31 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ +...  Na2 SO3 : y 3 LƯU HUỲNH (VI) OXIT công thức hóa học SO3, ngoài ra còn tên gọi khác lưu huỳnh tri oxit, anhidrit sunfuric Là một ôxit axit: TÁC DỤNG VỚI H2O tạo axit sunfuric SO3 + H2O  → H2SO4 + Q SO3 tan vô hạn trong H2SO4 tạo ôleum : H2SO4.nSO3 Nếu 1< nNaOH GV: Trương Thế Thảo 13 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 → Na2SO4 + H2O TÁC DỤNG BAZƠ tạo muối: SO3... bò Clo hay Brom oxy hóa 2NaI + Br2 → 2NaBr- + I2 * Kết luận : IOT có tính oxy hóa yếu ĐỐ VUI: Huy chương đây đứng thứ ba Sao tên hiệu đặt như là bé trai Dẫn nhiệt, dẫn điện cao tài Là gì ai biết, đố ai đáp liền? GV: Trương Thế Thảo 11 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết OXI 1/ Tính chất hóa học: Oxi là chất oxi hóa mạnh to a) Tác... KI lẫn hồ tinh bột ) 2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2 GV: Trương Thế Thảo 12 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH 1 HIDRÔSUNFUA (H2S) là chất khử mạnh vì trong H2S lưu huỳnh có số oxi hoá thấp nhất (-2), tác dụng hầu hết các chất ôxihóa tạo sản phẩm ứng với s ố oxi hóa cao hơn - TÁC DỤNG OXI cóthể tạo S hoặc SO2 tùy lượng ôxi và cách tiến hành... K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O được dùng trong ngành thuộc da, cơng nghiệp giấy, chất cầm màu trong cơng nghiệp nhuộm vải, chất làm trong nước, - Phèn nhơm: M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O (M+ là Na+; Li+, NH4+) IV – CÁCH NHẬN BIẾT ION Al3+ TRONG DUNG DỊCH GV: Trương Thế Thảo 35 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch thí nghiệm, nếu thấy... Na2HPO4 H3PO4 + 3NaOH → 3H2O + Na3PO4 3- Điều chế: a Trong phòng thí nghiệm Dùng HNO3 63% oxi hóa photpho 3P + 5 HNO3 + 2 H2O → 3 H3PO4 + 5 NO b Trong công nghiệp • Phương pháp chiết : Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 → 3 H3PO4 ↓ + 3CaSO4 GV: Trương Thế Thảo 22 ĐT: 098 6.860846 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 • Phương pháp nhiệt: 4 P + 5 O2 → 2 P2O5 P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4 Axit photphoric được dùng . ++→+ +++ GV: Trương Thế Thảo ĐT: 098 6.860846 1 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Môn: Hóa học 9 PHẦN II: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ (phần cơ bản). 1. Oxit: - Oxit bazơ. Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 PHẦN I: SƠ LƯỢC PHẢN ỨNG OXI HĨA – KHỬ. I. Cách xác định hóa trị và số oxi hóa: 1 . Các xác định hóa trị: a. Điện hóa trị: Trong. 098 6.860846 15 Tài liệu bồi dưỡng HSG – phần lý thuyết Mơn: Hóa học 9 NITƠ I- TÍNH CHẤT VẬT LÝ Nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vò, hơi nhẹ hơn không khí; Hóa lỏng ở - 196 o C; Hóa

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • ĐỐ VUI:

  • OXI

  • II. MUOÁI SUNFAT

Tài liệu liên quan