Đáp án lý thuyết hóa vô cơ trong các đề thi đại học môn Hóa học từ năm 2007 đến 2014

20 1,747 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 15:22

LÝ THUYẾT VÔ CƠ TỪ NĂM 2007-2014 Họ và tên: ………………………. 1. Dạng 1: Phản ứng hóa học Câu 1: Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp electron FeS + HNO 3 + H 2 O → Fe(NO 3 ) 3 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + NH 4 NO 3 FeS 2 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + H 2 SO 4 + NO 2 + H 2 O Cu 2 S + HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + CuSO 4 + NO + H 2 O Al + HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + NO + N 2 O + H 2 O Fe x O y + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 O M + HNO 3 → M(NO 3 ) n + NH 4 NO 3 + H 2 O M + HNO 3 → M(NO 3 ) 3 + N x O y + H 2 O M + HNO 3 → M(NO 3 ) n + N x O y + H 2 O Câu 2: Cho phương trình hoá học: Mg + HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + NO + N 2 O + H 2 O Nếu tỉ lệ số mol NO : N 2 O = 2:1 . Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên thì hệ số tối giản của HNO 3 là: A. 30. B. 28. C. 18. D. 20 Câu 3: (ĐH A 07) Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO 3 đặc, nóng là: A. 10. B. 11. C. 8. D. 9. Câu 4: (CĐ10)Cho phản ứng: Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 → Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O. Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là A. 27. B. 47 C. 31. D. 23 Câu 5: (ĐH A 09) Cho phương trình hoá học: Fe 3 O 4 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + N x O y + H 2 O Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO 3 là A. 13x - 9y. B. 46x - 18y. C. 45x - 18y. D. 23x - 9y. Câu 6: (ĐH A 10) Trong phản ứng: K 2 Cr 2 O 7 + HCl →CrCl 3 + Cl 2 + KCl + H 2 O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là A. 3/14. B. 4/7. C. 1/7. D. 3/7. Câu 7: (CĐ11)Cho phản ứng : 6FeSO 4 + K 2 Cr 2 O 7 + 7H 2 SO 4 → 3Fe 2 (SO 4 ) 3 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 +7H 2 O Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là A. FeSO 4 và K 2 Cr 2 O 7 . B. K 2 Cr 2 O 7 và FeSO 4 . C. H 2 SO 4 và FeSO 4 . D. K 2 Cr 2 O 7 và H 2 SO 4 Câu 8:(ĐH B 11)Cho phản ứng C 6 H 5 -CH=CH 2 + KMnO 4  C 6 H 5 -COOK + K 2 CO 3 + MnO 2 + KOH + H 2 O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là: A. 27 B. 31 C. 24 D. 34 Câu 9: (ĐH A 07) Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 lần lượt phản ứng với HNO 3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 10: (ĐH B 10) Cho dung dịch X chứa KMnO 4 và H 2 SO 4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl 2 , FeSO 4 , CuSO 4 , MgSO 4 , H 2 S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là A. 6. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 11: (ĐH A 10)Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO 2 vào dung dịch KMnO 4 . (II) Sục khí SO 2 vào dung dịch H 2 S. (III) Sục hỗn hợp khí NO 2 và O 2 vào nước. (IV) Cho MnO 2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.(V) Cho Fe 2 O 3 vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng. (VI) Cho SiO 2 vào dung dịch HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là A. 6. B. 5. C. 4. D. 3 Câu 12: (ĐH B 08) Cho các phản ứng: Ca(OH) 2 + Cl 2 → CaOCl 2 + H 2 O 2H 2 S + SO 2 → 3S + 2H 2 O 2NO 2 + 2NaOH → NaNO 2 + NaNO 3 + H 2 O 4KClO 3 → KCl + 3KClO 4 Số phản ứng oxi hoá khử là O 3 → O 2 + O. A. 5. B. 4. C. 2. D. 3 Câu 13: (ĐH A 10) Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe + S (r), (2) Fe 2 O 3 + CO (k), (3) Au + O 2 (k), (4) Cu + Cu(NO 3 ) 2 (r), (5) Cu + KNO 3 (r), (6) Al + NaCl (r). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là: A. (1), (3), (6). B. (2), (5), (6). C. (2), (3), (4). D. (1), (4), (5). LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 t 0 t 0 Câu 14: (ĐH A 07) Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO 3 (đặc, nóng) → b) FeS + H 2 SO 4 (đặc, nóng) → c) Al 2 O 3 + HNO 3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl 3 → e) CH 3 CHO + H 2 → f) glucozơ + AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 → g) C 2 H 4 + Br 2 → h) glyxerol + Cu(OH) 2 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g. C. a, b, c, d, e, h. D. a, b, c, d, e, g. Câu 15: (ĐH A 07)Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO 3 ) 2 , Fe(OH) 3 và FeCO 3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là: A. Fe 3 O 4 . B. FeO. C. Fe. D. Fe 2 O 3 . Câu 16: (CĐ08)Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH) 2 , FeSO 4 , Fe 3 O 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , Fe 2 O 3 . Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc, nóng là: A. 6. B. 3. C. 5. D. 4 Câu 17: (CĐ11)Cho các chất : KBr, S, SiO 2 , P, Na 3 PO 4 , FeO, Cu và Fe 2 O 3 . Trong các chất trên, số chất có thể oxi hoá bởi dung dịch axit H 2 SO 4 đặc nóng là: A. 4 B. 5 C. 7 D. 6 Câu 18: (CĐ09) Trong các chất : FeCl 2 , FeCl 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 . Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 19: (ĐH A 09)Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO 2 , N 2 , HCl, Cu 2+ , Cl - . Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là: A. 7. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 20: (ĐH B 08) Cho dãy các chất và ion: Cl 2 , F 2 , SO 2 , Na + , Ca 2+ , Fe 2+ , Al 3+ , Mn 2+ , S 2- , Cl - . Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là: A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. Câu 21: (ĐH A 11) Cho dãy các chất và ion: Fe, Cl 2 , SO 2 , NO 2 , C, Al, Mg 2+ , Na + , Fe 2+ , Fe 3+ . Số chất và ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là: A. 6. B. 4. C. 5. D. 8. Câu 22: (CĐ10) Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl 3 , (2) FeCl 2 , (3) H 2 SO 4 , (4) HNO 3 , (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO 3 . Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là: A. (1),(3),(4) B. (1),(4),(5) C. (1),(2),(3) D. (1),(3),(5) Câu 23: (ĐH B 11) Cho dãy các oxi sau: SO 2 , NO 2 , NO, SO 3 , CrO 3 , P 2 O 5 , CO, N 2 O 5 , N 2 O. Số oxit trong dãy tác dụng được với H 2 O ở điều kiện thường là: A. 5 B. 6 C. 8 D. 7 Câu 24: (CĐ11) Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc , nguội là: A. Fe, Al, Cr B. Cu, Fe, Al C. Fe, Mg, Al D. Cu, Pb, Ag Câu 25: (CĐ11)Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là A. Cr 2+ , Au 3+ , Fe 3+ . B. Fe 3+ , Cu 2+ , Ag + . C. Zn 2+ , Cu 2+ , Ag + . D. Cr 2+ , Cu 2+ , Ag + . Câu 26: (CĐ07) SO 2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với A. dung dịch NaOH, O 2 , dung dịch KMnO 4 . B. O 2 , nước Br 2 , dung dịch KMnO 4 . C. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . D. H 2 S, O 2 , nước Br 2 . Câu 27: (CĐ10)Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào sau đây: A. S + 2Na → Na 2 S B. S + 3F 2 → SF 6 C. 4S + 6NaOH(đặc) → 2Na 2 S + Na 2 S 2 O 3 + 3H 2 O D. S + 6HNO 3 → H 2 SO 4 + 6NO 2 + 2H 2 O Câu 28: (ĐH B 07) Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H 2 SO 4 loãng và NaNO 3 , vai trò của NaNO 3 trong phản ứng là: A. chất xúc tác. B. chất oxi hoá. C. môi trường. D. chất khử. Câu 29: (ĐH B 09) Cho các phản ứng sau: (a) 4HCl + PbO 2 → PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O (b) HCl + NH 4 HCO 3 → NH 4 Cl + CO 2 + H 2 O. (c) 2HCl + 2HNO 3 → 2NO 2 + Cl 2 + 2H 2 O (d) 2HCl + Zn → ZnCl 2 + H 2 . Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử: A. 2. B. 3. C. 1 D. 4. Câu 30: (ĐH A 08) Cho các phản ứng sau: 4HCl + MnO 2 → MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 14HCl + K 2 Cr 2 O 7 → 2KCl + 2CrCl 3 + 3Cl 2 + 7H 2 O 6HCl + 2Al → 2AlCl 3 + 3H 2 . 16HCl + 2KMnO 4 → 2KCl + 2MnCl 2 + 5Cl 2 + 8H 2 O. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là: A. 2. B. 1. C. 4. D. 3 Câu 31: (CĐ11)Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven: A. HCHO. B. H 2 S. C. CO 2 . D. SO 2 . Câu 32: (ĐH B 11)Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl 2 là: A. Bột Mg, dung dịch NaNO 3 , dung dịch HCl B. Bột Mg, dung dịch BaCl 2 , dung dịch HNO 3 C. Khí Cl 2 , dung dịch Na 2 CO 3 , dung dịch HCl D. Khí Cl 2 , dung dịch Na 2 S, dung dịch HNO 3 Câu 33: (ĐH B 11) Cho các phản ứng: (a) Sn + HCl (loãng) (b) FeS + H 2 SO 4 (loãng) (c) MnO 2 + HCl (đặc) (d) Cu + H 2 SO 4 (đặc) LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 (e) Al + H 2 SO 4 (loãng) (g) FeSO 4 + KMnO 4 + H 2 SO 4 Số phản ứng mà H + của axit đóng vai trò oxi hóa là: A. 3 B. 6 C. 2 D. 5 Câu 34: (ĐH B 11)Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO 3 (b) Nung FeS 2 trong không khí (c) Nhiệt phân KNO 3 (d) Cho dung dịch CuSO 4 vào dung dịch NH 3 (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO 4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl 3 (dư) (h) Nung Ag 2 S trong không khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO 4 (dư) Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 35: (ĐH B 11) Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag và Cu (hỗn hợp X): (a) Cho X vào bình chứa một lượng dư khí O 3 (ở điều kiện thường) (b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO 3 (đặc) (c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O 2 ) (d) Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl 3 Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là: A. (a) B. (b) C. (d) D. (c) Câu 36: (ĐH A 11) Trong các thí nghiệm sau: (1) Cho SiO 2 tác dụng với axit HF. (2) Cho khí SO 2 tác dụng với khí H 2 S. (3) Cho khí NH 3 tác dụng với CuO đun nóng. (4) Cho CaOCl 2 tác dụng với dung dịch HCl đặc. (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. (6) Cho khí O 3 tác dụng với Ag. (7) Cho dung dịch NH 4 Cl tác dụng với dung dịch NaNO 2 đun nóng. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là: A. 7. B. 4. C. 6. D. 5 Câu 37: (ĐH B 12) cho các thí nghiệm sau: (a) Đốt khí H 2 S trong O 2 dư (b) nhiệt phân KClO 3 (xúc tác MnO 2 ) (c) dẫn khí F 2 vào nước nóng (d) đốt P trong O 2 dư (e) khí NH 3 cháy trong O 2 dư (g) dẫn khí CO 2 vào dung dịch Na 2 SiO 3 Số thí nghiệm tạo ra chất khí là: A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 38:(ĐH A 11) Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo. (2) Cho FeO vào dung dịch HNO 3 (loãng, dư). (3) Cho Fe vào dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 . (4) Cho Fe vào dung dịch H 2 SO 4 (loãng, dư). (5) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 Câu 39: (ĐH A 12) cho các phản ứng sau: (a) H 2S + SO 2 (b) Na 2 S 2 O 3 + dung dịch H 2 SO 4 (loãng) (c) SiO 2 + Mg (d) Al 2 O 3 + dung dịch NaOH (e) Ag + O 3 (g) SiO 2 + dung dịch HF Số phản ứng tạo ra đơn chất: A. 5 B. 4 C. 6 D. 3 Câu 40: (ĐH A 12) thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường) (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 Câu 41:(ĐH B 11) Phát biểu nào sau đây là sai? A. Tinh thể nước đá, tinh thể iot đều thuộc loại tinh thể phân tử. B. Trong tinh thể NaCl, xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu gần nhất. C. Tất cả các tinh thể phân tử đều khó nóng chảy và khó bay hơi. D. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. Câu 42: (ĐH B 07) Cho các phản ứng: (1) Cu 2 O + Cu 2 S (2) Cu(NO 3 ) 2 (3) CuO + CO (4) CuO + NH 3 Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là: A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. Câu 43: (ĐH B 09) Cho các phản ứng hóa học sau: (1) (NH 4 ) 2 SO 4 + BaCl 2 → (2) CuSO 4 + Ba(NO 3 ) 2 → (3) Na 2 SO 4 + BaCl 2 → (4) H 2 SO 4 + BaSO 3 → LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 t o t o t o t o (5) (NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 → (6) Fe 2 (SO 4 ) 3 + Ba(NO 3 ) 2 → Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6) Câu 44: (ĐH B 09) Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, nguội. (II) Sục khí SO 2 vào nước brom. (III) Sục khí CO 2 vào nước Gia-ven. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 45: (ĐH B 11) Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nung NH 4 NO 3 rắn. (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H 2 SO 4 (đặc) (c) Sục khí Cl 2 vào dung dịch NaHCO 3 . (d) Sục khí CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư). (e) Sục khí SO 2 vào dung dịch KMnO 4 . (g) Cho dung dịch KHSO 4 vào dung dịch NaHCO 3 . (h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng). (i) Cho Na 2 SO 3 vào dung dịch H 2 SO 4 (dư) , đun nóng. Số thí nghiệm sinh ra chất khí là: A. 2 B. 6 C. 5 D.4 Câu 46: (ĐH B 08) Cho phản ứng sau: H 2S + O 2(dư) Khí X + H 2 O NH 3 + O 2(dư) Khí Y + H 2 O NH 4 HCO 3 + HCl loãng → Khí Z + NH 4 Cl + H 2 O Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là: A. SO 2 , N 2 , NH 3 . B. SO 2 , NO, CO 2 . C. SO 3 , NO, NH 3 . D. SO 3 , N 2 , CO 2 . Câu 47: (CĐ08) Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): NaOH Fe(OH) 2 Fe 2 (SO4) 3 BaSO 4 Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là: A. FeCl 3 , H 2 SO 4 (đặc, nóng), BaCl 2 . B. FeCl 2 , H 2 SO 4 (đặc, nóng), BaCl 2 . C. FeCl 3 , H 2 SO 4 (đặc, nóng), Ba(NO 3 ) 2 . D. FeCl 2 , H 2 SO 4 (loãng), Ba(NO 3 ) 2 Câu 48:(C Đ 07) Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO 3 → (Y) → NaNO 3 . X và Y có thể là A. Na 2 CO 3 và NaClO. B. NaOH và NaClO. C. NaClO 3 và Na 2 CO 3 . D. NaOH và Na 2 CO 3 . Câu 49: (ĐH A 08) Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: X X 1 + CO 2 X 1 + H 2 O → X 2 X 2 + Y → X + Y 1 + H 2 O X 2 + 2Y → X + Y 2 + 2H 2 O Hai muối X, Y tương ứng là A. CaCO 3 , NaHCO 3 . B. MgCO 3 , NaHCO 3 . C. CaCO 3 , NaHSO 4 . D. BaCO 3 , Na 2 CO 3 Câu 50: (ĐH B 09) Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom: + KOH + (Cl 2 +KOH) + H 2 SO 4 + (FeSO 4 + H 2 SO 4 ) Cr(OH) 3 X Y Z T Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là: A. K 2 CrO 4 ; KCrO 2 ; K 2 Cr 2 O 7 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 . B. KCrO 2 ; K 2 Cr 2 O 7 ; K 2 CrO 4 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 . C. KCrO 2 ; K 2 Cr 2 O 7 ; K 2 CrO 4 ; CrSO 4 . D. KCrO 2 ; K 2 CrO 4 ; K 2 Cr 2 O 7 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 . Câu 51: (ĐH A 08) Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng: CuFeS 2 X Y Cu. Hai chất X, Y lần lượt là: A. Cu 2 S, Cu 2 O. B. Cu 2 O, CuO. C. CuS, CuO D. Cu 2 S, CuO Câu 52: (ĐH B 10) Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe 3 O 4 + dd HI (dư) → X + Y + H 2 O Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hoá. Các chất X và Y là A. FeI 2 và I 2 . B. Fe và I 2 . C. FeI 3 và FeI 2 . D. FeI 3 và I 2 . Câu 53: (ĐH B 10) Cho sơ đồ chuyển hoá: + KOH + H 3 PO 4 + KOH P 2 O 5 X Y Z LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 t o Pt, 850 o C t o + O 2 , t o + O 2 , t o + X, t o +dd Y +ddX +dd X +ddX +dd Z +ddX Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. KH 2 PO 4 , K 3 PO 4 , K 2 HPO 4 . B. KH 2 PO 4 , K 2 HPO 4 , K 3 PO 4 . C. K 3 PO 4 , KH 2 PO 4 , K 2 HPO 4 . D. K 3 PO 4 , K 2 HPO 4 , KH 2 PO 4 Câu 54: (CĐ10) Cho sơ đồ chuyển hóa sau: + X + Y + Z CaO CaCl 2 Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 Công thức của X, Y, Z lần lượt là: A. HCl, HNO 3 , Na 2 CO 3 B. HCl, AgNO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 C. Cl 2 , AgNO 3 , MgCO 3 D. Cl 2 , HNO 3 , CO 2 Câu 55: (ĐH A 08) Cho các phản ứng sau: (1) Cu(NO 3 ) 2 (2) NH 4 NO 2 (3) NH 3 + O 2 (4) NH 3 + Cl 2 (5) NH 4 Cl (6) NH 3 + CuO Các phản ứng đều tạo khí N 2 là: A. (2), (4), (6). B. (1), (2), (5). C. (1), (3), (4). D. (3), (5), (6) Câu 56: (ĐH B 07) Cho 4 phản ứng: (1) Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 (2) 2NaOH + (NH 4 ) 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2NH 3 + 2H 2 O (3) BaCl 2 + Na 2 CO 3 → BaCO 3 + 2NaCl (4) 2NH 3 + 2H 2 O + FeSO 4 → Fe(OH) 2 + (NH 4 ) 2 SO 4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là A. (2), (4). B. (3), (4). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 57: (ĐH A 09) Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. Sục khí Cl 2 vào dung dịch FeCl 2 . B. Sục khí H 2 S vào dung dịch CuCl 2 . C. Sục khí H 2 S vào dung dịch FeCl 2 . D. Cho Fe vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, nguội Câu 58: (CĐ08) Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là A. 3O 2 + 2H 2 S → 2H 2 O + 2SO 2 . B. FeCl 2 + H 2 S → FeS + 2HCl. C. O 3 + 2KI + H 2 O → 2KOH + I 2 + O 2 . D. Cl 2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O. Câu 59: (CĐ10)Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO 3 là: A. Ag 2 O, NO 2 , O 2 B. Ag, NO, O 2 C. Ag 2 O, NO, O 2 D. Ag, NO 2 , O 2 Câu 60: (ĐH B 08) Phản ứng nhiệt phân không đúng là A. NaHCO 3 → NaOH + CO 2 . B. NH 4 NO 2 → N 2 + 2H 2 O. C. NH 4 Cl →NH 3 + HCl. D. 2KNO 3 → 2KNO 2 + O Câu 61: (CĐ07) Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với Fe 2 O 3 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng. C. Al tác dụng với Fe 3 O 4 nung nóng. D. Al tác dụng với axit H 2 SO 4 đặc, nóng 2. Dạng 2: Câu 1: (CĐ07)Cho dãy các chất: Ca(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , ZnSO 4 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là: A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. Câu 2: (CĐ08) Cho dãy các chất: Cr(OH) 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Mg(OH) 2 , Zn(OH) 2 , MgO, CrO 3 . Số chất trong dãycó tính chất lưỡng tính là: A. 5. B. 2. C. 4. D. 3 Câu 3: (ĐH A 11) Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH) 2 , Pb(OH) 2 , Al(OH) 3 , Cr(OH) 3 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính A. 3. B. 4. C. 2. D. 1 Câu 4: (CĐ07) Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? A. Cr(OH) 3 , Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 . B. Cr(OH) 3 , Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 . C. Cr(OH) 3 , Zn(OH) 2 , Pb(OH) 2 . D. Cr(OH) 3 , Pb(OH) 2 , Mg(OH) 2 . Câu 5: (ĐH A 08) Cho các chất: Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, K 2 SO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là: A. 7. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 6: (ĐH A 12) cho dãy các chất: Al, Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 , NaHCO 3 , Na 2 SO 4 . Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Câu 7: (ĐH B 11)Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , NH 4 Cl, Al 2 O 3 , Zn, K 2 CO 3 , K 2 SO 4 . Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 8: (CĐ09) Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là : A. NaHCO 3 , ZnO, Mg(OH) 2 B. Mg(OH) 2 , Al 2 O 3 , Ca(HCO 3 ) 2 LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 t o t o t o t o t o t o C. NaHCO 3 , MgO, Ca(HCO 3 ) 2 D. NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 , Al 2 O 3 Câu 9: (ĐH A 12) cho dãy các oxit: NO 2 , Cr 2 O 3 , SO 2 , CrO 3 , CO 2 , P 2 O 5 , Cl 2 O 7 , SiO 2 , CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 Câu 10: (ĐH B 08) Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH 3 , KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH) 2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 11: (ĐH B 07) Trong các dung dịch: HNO 3 , NaCl, Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , KHSO 4 , Mg(NO 3 ) 2 , dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO 3 ) 2 là: A. HNO 3 , NaCl, Na 2 SO 4 . B. HNO 3 , Ca(OH) 2 , KHSO 4 , Na 2 SO 4 . C. NaCl, Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 . D. HNO 3 , Ca(OH) 2 , KHSO 4 , Mg(NO 3 ) 2 . Câu 12: (ĐH A 10) Cho các chất: NaHCO 3 , CO, Al(OH) 3 , Fe(OH) 3 , HF, Cl 2 , NH 4 Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là: A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 13: (ĐH B 11)Cho dãy các chất: SiO 2 , Cr(OH) 3 , CrO 3 , Zn(OH) 2 , NaHCO 3 , Al 2 O 3 . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH( đặc, nóng) là : A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 14: (CĐ09) Các nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO 3 ? A. Zn, Cu, Mg B. Al, Fe, CuO C. Fe, Ni, Sn D. Hg, Na, Ca Câu 15: (ĐH A 10) Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO 3 là: A. MgO, Na, Ba. B. Zn, Ni, Sn. C. Zn, Cu, Fe. D. CuO, Al, Mg Câu 16: (ĐH A 09) Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: A. KNO 3 , CaCO 3 , Fe(OH) 3 . B. FeS, BaSO 4 , KOH. C. AgNO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , CuS. D. Mg(HCO 3 ) 2 , HCOONa, CuO Câu 17: (ĐH A 10)Cho 4 dung dịch: H 2 SO 4 loãng, AgNO 3 , CuSO 4 , AgF. Chất không tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là: A. NH 3 . B. KOH. C. NaNO 3 . D. BaCl 2 . Câu 18: (ĐH B 09) Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO 3 ) 3 . B. Cho dung dịch NH 3 đến dư vào dung dịch AlCl 3 C. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO 2 (hoặc Na[Al(OH) 4 ]). D. Thổi CO 2 đến dư vào dung dịch Ca(OH) 2 Câu 19: (ĐH A 11) Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO 3 ) 2 . (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO 2 (hoặc Na[Al(OH) 4 ]). (3) Sục khí H 2 S vào dung dịch FeCl 2 . (4) Sục khí NH 3 tới dư vào dung dịch AlCl 3 . (5) Sục khí CO 2 tới dư vào dung dịch NaAlO 2 (hoặc Na[Al(OH) 4 ]) (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO 4 . Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. Câu 20: (ĐH B 10) Cho dung dịch Ba(HCO 3 ) 2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl 2 , Ca(NO 3 ) 2 , NaOH, Na 2 CO 3 , KHSO 4 , Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , H 2 SO 4 , HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. 5. B. 6. C. 4. D. 7. Câu 21: (ĐH A 07) Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH 3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 22: (ĐH09)Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH 4 ) 2 SO 4 , FeCl 2 , Cr(NO 3 ) 3 , K 2 CO 3 , Al(NO 3 ) 3 . Cho dung dịch Ba(OH) 2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Câu 23: (CĐ08) Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO 3 ) 2 , SO 3 , NaHSO 4 , Na 2 SO 3 , K 2 SO 4 . Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl 2 là: A. 4. B. 2. C. 3. D. 6. Câu 24: (CĐ08) Cho dãy các chất: NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , NaCl, MgCl 2 , FeCl 2 , AlCl 3 . Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH) 2 tạo thành kết tủa là: A. 1. B. 4. C. 5. D. 3 Câu 25: (CĐ11)Tiến hành các thí nghiệm sau (1) Sục khí H 2 S vào dung dịch FeSO 4 (2) Sục khí H 2 S vào dung dịch CuSO 4 LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 (3) Sục khí CO 2 (dư) vào dung dịch Na 2 SiO 3 (4) Sục khí CO 2 (dư) vào dung dịch Ca(OH) 2 (5) Nhỏ từ từ dd NH 3 đến dư vào dd Al 2 (SO 4 ) 3 (6) Nhỏ từ từ dd Ba(OH) 2 đến dư vào dd Al 2 (SO 4 ) 3 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là: A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 26: (CĐ10)Hoà tan hỗn hợp gồm: K 2 O, BaO, Al 2 O 3 , Fe 3 O 4 vào nước (dư), thu được dung dịch X vàchất rắn Y. Sục khí CO 2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là A. K 2 CO 3 B. CaCO 3 C. Fe(OH) 3 D. Al(OH) 3 Câu 27: (ĐH B 07) Hỗn hợp X chứa Na 2 O, NH 4 Cl, NaHCO 3 và BaCl 2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H 2 O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa A. NaCl, NaOH, BaCl 2 . B. NaCl, NaOH. C. NaCl, NaHCO 3 , NH 4 Cl, BaCl 2 . D. NaCl. Câu 28:(ĐH B 08)Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe 2 O 3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. AgNO 3 (dư). B. HCl (dư). C. NH 3 (dư). D. NaOH (dư). Câu 29: (ĐH A 09) Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và FeCl 3 ; BaCl 2 và CuSO 4 ; Ba và NaHCO 3 . Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 30: (ĐH B 10) Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: (a) Fe 3 O 4 và Cu (1:1); (b) Sn và Zn (2:1); (c) Zn và Cu (1:1); (d) Fe 2 (SO 4 ) 3 và Cu (1:1); (e) FeCl 2 và Cu (2:1); (g) FeCl 3 và Cu (1:1). Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 31: (CĐ09) Chất dùng để làm khô khí Cl 2 ẩm là A. dung dịch H 2 SO 4 đậm đặc B. Na 2 SO 3 khan C. CaO D. dung dịch NaOH đặc Câu 32: (CĐ07) Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí A. NH 3 , O 2 , N 2 , CH 4 , H 2 . B. N 2 , Cl 2 , O 2 , CO 2 , H 2 . C. NH 3 , SO 2 , CO, Cl 2 . D. N 2 , NO 2 , CO 2 , CH 4 , H 2 . Câu 33: (CĐ07) Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là A. H 2 S và Cl 2 . B. Cl 2 và O 2 . C. NH 3 và HCl. D. HI và O 3 . Câu 34: (ĐH A 10) Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường? A. CO và O 2 . B. Cl 2 và O 2 . C. H 2 S và N 2 . D. H 2 và F 2 Câu 35: (CĐ10)Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. Na + , K + , OH – , HCO 3 – B. K + , Ba 2+ , OH – , Cl – C. Al 3+ , PO 4 3– , Cl – , Ba 2+ D. Ca 2+ , Cl – , Na + , CO 3 2– Câu 36: (CĐ09) Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là : A. H + , Fe 3+ , NO 3 - , SO 4 2- B. Ag + , Na + , NO 3 - , Cl - C. Mg 2+ , K + , SO 4 2- , PO 4 3- D. Al 3+ , NH 4 + , Br - , OH - 3.Dạng 3: Nhận biết, hiện tượng Câu 1: (CĐ09) Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây ? A. Zn, Al 2 O 3 , Al B. Mg, K, Na C. Mg, Al 2 O 3 , Al D. Fe, Al 2 O 3 , Mg Câu 2: (CĐ09) Để phân biệt CO 2 và SO 2 chỉ cần dùng thuốc thử là A. dung dịch Ba(OH) 2 B. CaO C. dung dịch NaOH D. nước brom Câu 3: (ĐH A 07) Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là: A. Fe. B. CuO. C. Al. D. Cu. Câu 4: (ĐH B 07) Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H 2 SO 4 (loãng) bằng một thuốc thử là A. giấy quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO 3 . Câu 5: (CĐ10)Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO 4 , HCl là A.(NH 4 ) 2 CO 3 B. BaCl 2 C. NH 4 Cl D. BaCO 3 Câu 6: (CĐ10)Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH 4 NO 3 với dung dịch (NH 4 ) 2 SO 4 là: A.kim loại Cu và dung dịch HCl B. Đồng(II) oxit và dung dịch HCl C.đồng(II) oxit và dung dịch NaOH D. dung dịch NaOH và dung dịch HCl Câu 7: (CĐ11)Để nhận ra ion NO 3 - trong dung dịch Ba(NO 3 ) 2 , người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với: A. dung dịch H 2 SO 4 loãng B. kim loại Cu và dung dịch Na 2 SO 4 LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 C. kim loại Cu và dung dịch H 2 SO 4 loãng D. kim loại Cu Câu 8: (ĐH A 09) Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm? A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 9: (ĐH B 10) Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H 2 S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch: A. NaHS. B. Pb(NO 3 ) 2 . C. NaOH. D. AgNO 3 . Câu 10: (ĐH B 10) Để đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy, người ta lấy một ít nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na 2 S vào thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm bởi ion: A. Fe 2+ . B. Cd 2+ . C. Cu 2+ . D. Pb 2+ . Câu 11: (CĐ11)Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO 3 ) 2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có khí nào sau đây? A. SO 2 B. CO 2 C. H 2 S D. NH 3 Câu 12: (ĐH A 10) Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là A. N 2 O. B. CO 2 . C. SO 2 . D. NO 2 . Câu 13: (ĐH A 07) Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3 . Hiện tượng xảy ra là A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. B. chỉ có kết tủa keo trắng. C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. D. không có kết tủa, có khí bay lên. Câu 14: (CĐ10)Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là A. CuSO 4 . B. AlCl 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 . D. Cu. Câu 15: (CĐ09) Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là: A. NH 3 B. O 3 C. SO 2 D. CO 2 Câu 16: (CĐ10) Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH 3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là A. CuO. B. Fe. C. FeO. D. Ca(HCO 3 ) 2 Câu 17: (ĐH A 08) Cho Cu và dung dịch H 2 SO 4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X A. ure. B. amoni nitrat. C. amophot. D. natri nitrat. Câu 18: (CĐ09)Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là A. H 2 SO 4 đặc B. H 3 PO 4 C. H 2 SO 4 loãng D. HNO 3 Câu 19:(ĐH A 11) Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H 2 SO 4 vào dung dịch Na 2 CrO 4 là: A. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam. B. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu. C. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. D. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam 4. Dạng 4: Điều chế và ăn mòn kim loại Câu 1: (ĐH A 07) Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là: A. Na, Ca, Al B. Na, Ca, Zn C. Na, Cu, Al D. Fe, Ca, Al Câu 2: (ĐH A 09) Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A. Fe, Cu, Ag B. Mg, Zn, Cu C. Al, Fe, Cr D. Ba, Ag, Au Câu 3 : (ĐH A 08) Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách A. nhiệt phân KClO 3 có xúc tác MnO 2 . B. nhiệt phân Cu(NO 3 ) 2 . C. điện phân nước. D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Câu 4: (ĐH A 07)Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là: A. NO. B. NO 2 . C. N 2 O. D. N 2 . Câu 5: (ĐH A 07) Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách A. điện phân nóng chảy NaCl. B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO 2 , đun nóng. C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. D. cho F 2 đẩy Cl 2 ra khỏi dung dịch NaCl. Câu 6: (ĐH B 07) Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO 3 từ A. NaNO 2 và H 2 SO 4 đặc. B. NaNO 3 và H 2 SO 4 đặc. C. NH 3 và O 2 . D. NaNO 3 và HCl đặc. Câu 7: (CĐ07) Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 C. điện phân dung dịch NaNO 3 , không có màng ngăn điện cực. D. điện phân NaCl nóng chảy. Câu 8: (ĐH B 09) Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. (II) Cho dung dịch Na 2 CO 3 vào dung dịch Ca(OH) 2 . (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. (IV) Cho Cu(OH) 2 vào dung dịch NaNO 3 . (V) Sục khí NH 3 vào dung dịch Na 2 CO 3 . (VI) Cho dung dịch Na 2 SO 4 vào dung dịch Ba(OH) 2 . Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: A. II, III và VI. B. I, II và III. C. I, IV và V. D. II, V và VI Câu 9: (ĐH A 07) Cho luồng khí H 2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe 2 O 3 , ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A. Cu, Fe, Zn, MgO B. Cu, Fe, ZnO, MgO C. Cu, Fe, Zn, Mg D. Cu, FeO, ZnO, MgO Câu 10: (CĐ07)Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al 2 O 3 , MgO, Fe 3 O 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm A. Mg, Fe, Cu. B. MgO, Fe, Cu. C. Mg, Al, Fe, Cu. D. MgO, Fe 3 O 4 , Cu. Câu 11: (CĐ11)Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là: A. FeO, CuO, Cr 2 O 3 B. PbO, K 2 O, SnO C. FeO, MgO, CuO D. Fe 3 O 4 , SnO, BaO Câu 12: (CĐ10)kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H 2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H + trong dung dịch axit loãng thành H 2 . Kim loại M là A.Mg B. Fe C. Cu D. Al Câu 13: (ĐH B 07) Để thu được Al 2 O 3 từ hỗn hợp Al 2 O 3 và Fe 2 O 3 , người ta lần lượt: A. dùng khí H 2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư). C. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng. D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO 2 (dư), rồi nung nóng Câu 14: (ĐH A 09) Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. I, II và IV. B. I, II và III. C. I, III và IV. D. II, III và IV. Câu 15: (ĐH A 08) Biết rằng ion Pb 2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì A. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá. B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. C. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. D. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. Câu 16: (CĐ11)Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hoá B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá C. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá D. sắt đóng vai trò catot và ion H + bị oxi hoá Câu 17: (CĐ07) Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn;Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 18: (ĐH B 08) Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl 3 ; - Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO 4 ; - Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl 3 ; - Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 19: (ĐH B 07) Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl 2 , c) FeCl 3 , d) HCl có lẫn CuCl 2 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 20: (ĐH B 10) Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO 4 , ZnCl 2 , FeCl 3 , AgNO 3 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 21: (ĐH B 12) trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa? A. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO 4 B. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H 2 SO 4 loãng C. đốt lá sắt trong khí Cl 2 D. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO 3 Câu 22: (CĐ07) Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO 4 vào thì LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 A. lượng bọt khí H 2 bay ra không đổi. B. bọt khí H 2 không bay ra nữa. C. lượng bọt khí H 2 bay ra ít hơn. D. lượng bọt khí H 2 bay ra nhiều hơn. Câu 23: (ĐH A 10) Phản ứng điện phân dung dịch CuCl 2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là: A. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại. B. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl – . C. Đều sinh ra Cu ở cực âm. D. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện. 5. Dạng 5: Dãy điện hóa của kim loại Câu 1: (CĐ07) Cho các ion kim loại: Zn 2+ , Sn 2+ , Ni 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là A. Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . B. Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . C. Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ . D. Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . Câu 2: (ĐH A 07) Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết cặp Fe 3+ /Fe 2+ đứng trước cặp Ag + /Ag): A. Ag + , Cu 2+ , Fe 3+ , Fe 2+ . B. Fe 3+ , Cu 2+ , Ag + , Fe 2+ .C. Ag + , Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ . D. Fe 3+ , Ag + , Cu 2+ , Fe 2+ Câu 3: (ĐH B 07) Cho các phản ứng xảy ra sau đây: (1) AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl 2 + H 2 ↑ Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là A. Mn 2+ , H + , Fe 3+ , Ag + B. Ag + , Fe 3+ , H + , Mn 2+ C. Ag + , Mn 2+ , H + , Fe 3+ D. Mn 2+ , H + , Ag + , Fe 3+ Câu 4: Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO 3 ) 3 → Fe(NO 3 ) 2 AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là: A. Ag + , Fe 3+ , Fe 2+ . B. Ag + , Fe 2+ , Fe 3+ . C. Fe 2+ , Fe 3+ , Ag + . D. Fe 2+ , Ag + , Fe 3+ Câu 5: (CĐ10) Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau: Zn 2+ /Zn; Fe 2+ /Fe; Cu 2+ /Cu; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe 2+ trong dung dịch là: A. Zn, Ag + . B. Zn, Cu 2+ . C. Ag, Fe 3+ . D. Ag, Cu 2+ . Câu 6: (ĐH A 08) Mệnh đề không đúng là: A. Fe 2+ oxi hoá được Cu. B. Fe khử được Cu 2+ trong dung dịch. C. Fe 3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu 2+ D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe 2+ , H + , Cu 2+ , Ag + Câu 7: (CĐ08) Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra A. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu 2+ . B. sự khử Fe 2+ và sự khử Cu 2+ . C. sự khử Fe 2+ và sự oxi hóa Cu. D. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. Câu 8: Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr 2 + Br 2 → 2FeBr 3 ; 2NaBr + Cl 2 → 2NaCl + Br 2 Phát biểu đúng là: A. Tính khử của Br - mạnh hơn của Fe 2+ . B. Tính khử của Cl - mạnh hơn của Br - . C. Tính oxi hóa của Cl 2 mạnh hơn của Fe 3+ . D. Tính oxi hóa của Br 2 mạnh hơn của Cl 2 . Câu 9: (CĐ08) Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau: X + 2YCl 3 → XCl 2 + 2YCl 2 ; Y + XCl 2 → YCl 2 + X. Phát biểu đúng là: A. Ion Y 2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X 2+ B. Kim loại X khử được ion Y 2+ . C. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y D. Ion Y 3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X 2 + Câu 10: (CĐ07) Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuSO 4 có thể dùng kim loại A. K. B. Na. C. Ba. D. Fe. Câu 11: (CĐ07) Để khử ion Fe 3+ trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư A. kim loại Mg. B. kim loại Ba. C. kim loại Cu. D. kim loại Ag LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 [...]... khi thải ra khí quyển thì phá hủy tầng ozon D Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà + Câu 11: (ĐHA11) Khi so sánh với NH3 với NH4 phát biểu không đúng là: + + A Trong NH3 và NH4 , nitơ đều có cộng hóa trị 3 B Phân tử NH3 và ion NH4 đều chứa liên kết cộng hóa trị + + C Trong NH3 và NH4 , nitơ đều có số oxi hóa -3 D NH3có tính bazơ , NH4 có tính axit Câu... sau đây không đúng? A Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng B Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 C Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh D Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn nhất Câu 9: (ĐHB09) Phát biểu nào... hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 A cho nhận B kim loại C ion D cộng hoá trị Câu 10: (ĐHA08) Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là A HCl B NH3 C H2O D NH4Cl Câu 11: (CĐ10)Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết A cộng hoá trị không phân cực B hiđro C cộng hoá trị phân cực D ion Câu 12: (CĐ09) Dãy gồm các. .. âm điện đều tăng C bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng D bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm Câu 18: (ĐHB09) Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12) Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A N, Si, Mg, K B K, Mg, Si, N C K, Mg, N, Si D Mg, K, Si, N Câu 19: (ĐHA08) Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li,... vào A nhiệt độ B áp suất C nồng độ Câu 2: (CĐ09)Cho cân bằng (trong bình kín) sau : CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k) LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH D chất xúc tác H . LÝ THUYẾT VÔ CƠ TỪ NĂM 2007- 2014 Họ và tên: ………………………. 1. Dạng 1: Phản ứng hóa học Câu 1: Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp electron FeS. NH 3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl 3 , thu được kết tủa trắng. LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 C. Nhỏ dung dịch NH 3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO 4 , thu được kết tủa xanh. D. Trong. 8: (CĐ09) Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là : A. NaHCO 3 , ZnO, Mg(OH) 2 B. Mg(OH) 2 , Al 2 O 3 , Ca(HCO 3 ) 2 LÝ THUYẾT VÔ CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án lý thuyết hóa vô cơ trong các đề thi đại học môn Hóa học từ năm 2007 đến 2014, Đáp án lý thuyết hóa vô cơ trong các đề thi đại học môn Hóa học từ năm 2007 đến 2014, Đáp án lý thuyết hóa vô cơ trong các đề thi đại học môn Hóa học từ năm 2007 đến 2014

Từ khóa liên quan