Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2011

27 13,520 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 15:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……o.O.o…… ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi có 06 trang ) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ……o.O.o…… Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút hận xét : đề nói chung tương đối dễ, bám sát chương trình. Đặc biệt là phần câu hỏi lý thuyết, chỉ cần coi sơ lý thuyết sgk là có thể làm được. Phần bài tập tính toán đa phần áp dụng những cách tính toán bình thường, giải thuần thạo là có thể làm được. N Dưới đây là hướng dẫn giải chi tiết nhẳm giải đáp những thắc mắc cho các bạn. Chúc các bạn thành công ! Biên soạn : HÀ THÀNH TRUNG E Mail : mr.trungha@gmail.com 1 Mã đề thi 273 Hướng dẫn giải chi tiết Câu 1: Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO 3 ) 2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả các chất tan trong dung dịch sau điện phân là A. KNO 3 , HNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 . B. KNO 3 , KCl và KOH. C. KNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 . D. KNO 3 và KOH. Giải n KCl = 0.1 mol, n Cu(NO 3 ) 2 = 0.15 mol 2KCl + 2H 2 O  2KOH + H 2 + Cl 2 0.1 0.1 0.05 0.05 mol m dd giảm = 0.05 .2 + 0.05 .71 = 3.65 g < 10,75 g  Cu(NO 3 ) 2 tiếp tục bị điện phân 2Cu(NO 3 ) 2 + 2H 2 O  2Cu + 4 HNO 3 + O 2 x x 2x x/2 m dd giảm = 10,75 - 3.65 = 7.1 = 64x + 16x => x = 0.08875 mol n HNO 3 = 0.1775 mol, n KOH = 0.1 mol , n Cu(NO 3 ) 2 dư = 0.06125 mol  sau pư có HNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 dư , KNO 3 . Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo. B. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot. C. Tính khử của ion lớn hơn tính khử của ion D. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl. Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có một liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít khí CO 2 (đktc) và y mol H 2 O. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị x, y và V là : Giải 2 Đặt CTTQ của 2 axit là C n H 2n-4 O 4 C n H 2n-4 O 4 + 3(n-2)/2 O 2  n CO 2 + ( n-2) H 2 O 3y/2  y Áp dụng ĐLBTKL : m axit + m Oxi = m Cacbonic + m nước x + 48y = + 18y  V = Câu 4: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là A. FeCO 3 xiderit B. Fe 2 O 3 hematit C. Fe 3 O 4 manhetit D. FeS 2 pirit Câu 5: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO 3 . Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m g chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO 2 (không có sản phẩm khử khác của N +5 ). Biết lượng HNO 3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là A. 50,4. B. 40,5. C. 44,8. D. 33,6. Giải n khí = 0.25 mol; n axit = 0.7 mol m g hh Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3  m Cu = 0.7m , m Fe = 0.3m C1. Giả sử Fe pư trước  KL dư là Cu vì m Cu = 0.7m < 0.75m  Fe dư 0.05 m  Fe pư là 0.25 m Fe + 4 HNO 3  Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2 H 2 O x 4x x x Fe + 6 HNO 3  Fe(NO 3 ) 3 + 3 NO 2 + 3 H 2 O y 6y y 3y 2Fe 3+ + Fe  3Fe 2+ 0.15 0.075 0.225 => n Fe pư = 0.225 mol => m Fe pư = 12.6 g = 0.25m => m = 50.4 g C2. Giả sử Cu pư trước 3 Cu + 8 HNO 3  3 Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4 H 2 O 3 8x + 4y = 0.7 2x + 2y = 0.25 x = 0.05 y = 0.075 4x + 6y = 0.7 x +3y = 0.25 x = 0.1 y = 0.05 3x 8x 3x 2x Cu + 4 HNO 3  Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2 H 2 O y 4y y 2y Fe + Cu 2+  Fe 2+ + Cu 0.225 0.225 0.225 0.225  m Fe pư = 0.225 .56 = 12.6 g = 0.25 m  m = 50.4 g Câu 6: Hỗn hợp X [C 2 H 2 và H 2 ]có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 2 H 2 và H 2 . Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 8. Thể tích O 2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là A. 22,4 lít. B. 26,88 lít. C. 44,8 lít. D. 33,6 lít. Giải Khối lượng bình brom tăng 10,8 g = khối lượng C 2 H 4 và C 2 H 2 tham gia pư  10,8 = 26 ( a – x – y ) + 28 x Thoát ra 4,48 lit hh khí = V của H 2 và C 2 H 6  n hh khí = 0,2 = a – x – 2y + y Hh khí H 2 và C 2 H 6 có tỉ khối so với H 2 là 8  M hh = 16 =  16 = a = 0,5 0,2 = a – x – y  x = 0,2 mol 10,8 = 26 ( a – x – y ) + 28 x y = 0,1 C 2 H 2 + O 2  2CO 2 + H 2 O C 2 H 6 + O 2  2CO 2 + 3H 2 O 0,2  0,5 0,1  0,35 C 2 H 4 + 3O 2  2CO 2 + 2H 2 O 2H 2 + O 2  2H 2 O 0,2  0,6 0,1  0,05  V oxi = ( 0,5 + 0,6 + 0,35 + 0,05 ) .22,4 = 33,6 lit 4 C 2 H 2 : a mol H 2 : a mol C 2 H 2 : a – x – y mol H 2 : a – x – 2y mol C 2 H 4 : x mol C 2 H 6 : y mol C 2 H 2 + H 2  C 2 H 4 x 2x x C 2 H 2 + 2H 2  C 2 H 6 y 2y y Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO 2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là A. 2,00. B. 1,00. C. 1,25. D. 0,75. Giải 0,03 mol CO 2 + 0,025 mol NaOH ? g CaCO 3 0,0125 mol Ca(OH) 2 x x y 2y y  x + y = 0,03  x = 0,01 x + 2y = 0,05 y = 0,02 >  Câu 8: Trong các thí nghiệm sau: (1) Cho SiO 2 tác dụng với axit HF. (2) Cho khí SO 2 tác dụng với khí H 2 S. (3) Cho khí NH 3 tác dụng với CuO đun nóng. (4) Cho CaOCl 2 tác dụng với dung dịch HCl đặc. (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. (6) Cho khí O 3 tác dụng với Ag. (7) Cho dung dịch NH 4 Cl tác dụng với dung dịch NaNO 2 đun nóng. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là A. 7. B. 6. C. 5. D. 4. Giải 1. SiO 2 + 4HF  SiF 4 + 2 H 2 O 2. SO 2 + 2H 2 S  3S + 2 H 2 O 3. 2NH 3 + 3CuO 3Cu + N 2 + 3H 2 O 4. CaOCl 2 + 2 HCl  CaCl 2 + Cl 2 + H 2 O 5 5. Si + 2NaOH + H 2 O  Na 2 SiO 3 + 2H 2 6. O 3 + Ag  Ag 2 O + O 2 7. NH 4 Cl + NaNO 2  NaCl + 2H 2 O + N 2 Câu 9: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là: A. HCl, NaOH, Na 2 CO 3 . B. NaOH, Na 3 PO 4 , Na 2 CO 3 . C. KCl, Ca(OH) 2 , Na 2 CO 3 . D. HCl, Ca(OH) 2 , Na 2 CO 3 . Giải Nước cứng tạm thời có : Ca 2+ , Mg 2+ và HCO 3 – Nguyên tắc làm mềm nước cứng : làm giảm nồng độ Ca 2+ , Mg 2+ có trong nước  Làm kết tủa Ca 2+ , Mg 2+ bằng NaOH, Na 3 PO 4 , Na 2 CO 3 . Câu 10: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên? A. 7. B. 9. C. 3. D. 10. Giải Vì X phản ứng hoàn toàn với Na thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng  X chứa 2 nhóm OH mC : mH : mO = 21 : 2 : 8 = 84 : 8 : 32 = 12.7 : 1.8 : 16.2  CTPT X là C 7 H 8 O 2 Lưu ý : 2 nhóm OH cùng gắn vào 1 C thì không bền. Câu 11: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C 3 H 7 O 2 N là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Giải Có những đồng phân sau : NH 2 –CH 2 – CH 2 – COOH CH 3 –CH(NH 2 )– COOH 6 Câu 12: Khi so sánh NH 3 với NH 4 + , phát biểu không đúng là: A. Phân tử NH 3 và ion NH 4 + đều chứa liên kết cộng hóa trị. B. Trong NH 3 và NH 4 + nitơ đều có số oxi hóa - 3. C. NH 3 có tính bazơ, NH 4 + có tính axit. D. Trong NH 3 và NH 4 + nitơ đều có cộng hóa trị 3. (NH 4 + có cộng hóa trị 4) Câu 13: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C 7 H 8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? A. 2. B. 5. C. 4. D. 6. Giải C 7 H 8 có = 4  trong phân tử chứa 1 vòng / 4 lk đôi / 2 lk ba / 1 lk ba,2 lk đôi.  CTPT kết tủa : C 7 H 8 – a Ag a có M = 306  7.12 + 8 – a + 108a = 306  a = 2  trong phân tử chứa 2 lk ba đầu mạch  CTCT có thể có của C 7 H 8 là : hept – 1,6 – điin 3-metyl hex – 1,5 – điin 3 – etyl pent – 1,4 – điin 3,3 – đimetyl pent – 1,4 – điin Câu 14: Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ C x H y N là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Giải C x H y N có %N = 23,73% =  12x + y = 45  x = 3, y = 9  C 3 H 9 N Những đồng phân bậc 1 là : CH 3 –CH 2 –CH 2 – NH 2 và CH 3 –CH– NH 2 7 CH 3 Câu 15: Cho dãy các chất và ion: Fe, Cl 2 , SO 2 , NO 2 , C, Al, Mg 2+ , Na + , Fe 2+ , Fe 3+ . Số chất và ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là A. 8. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 16: Hoà tan 13,68 gam muối MSO 4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là A. 4,788. B. 4,480. C. 1,680. D. 3,920. Giải 2MSO 4 + 2H 2 O  2M + 2H 2 SO 4 + O 2 2x 2x x 2H 2 O  2H 2 + O 2 2y 2y y Quá trình trao đổi e xảy ra ở anot : 2H 2 O  O 2 + 4H + + 4e Ở thời điểm t 1 :  n M = 0,07 mol m 1 =    Ở thời điểm t 2 : m 2 =    2a = 0,14  a = 0,07 mol  x + y = 0,07  x = 0,04275 mol x + ( y + 2y ) = 0,1245 y = 0,02725    M M = 64 g/mol  M là Cu  khối lượng Cu thoát ra ở thởi điểm t : 2CuSO 4 + 2H 2 O  2Cu + 2H 2 SO 4 + O 2 0,07 0,035  m Cu = 4,48 g 8 Câu 17: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương? A. Thạch cao nung (CaSO 4 .H 2 O). B. Đá vôi (CaCO 3 ). C. Vôi sống (CaO). D. Thạch cao sống (CaSO 4 .2H 2 O). Giải Thạch cao nung CaSO 4 .H 2 O : đúc tượng, bó bột khi gãy xương. Thạch cao sống (CaSO 4 .2H 2 O: dùng sản xuất xi măng Đá vôi CaCO 3 : vật liệu xây dựng Vôi sống CaO: dùng khử chua đất Câu 18: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai? A. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH) 2 . B. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit. C. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α –amino axit. D. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Giải Protein tồn tại ở 2 dạng chính …Dạng hình sợi : keratin ( tóc, móng, sừng ), micosin ( cơ bắp), fibroin (tơ tằm, mạng nhện) : không tan trong nước. …Dạng hình cầu : anbumin (lòng trắng trứng) và hemoglobin ( máu) : tan trong nước. Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO 2 và z mol H 2 O (với z =y−x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO 3 (dư) thu được y mol CO 2 . Tên của E là A. axit oxalic. B. axit acrylic. C. axit ađipic. D. axit fomic. Giải x mol axit cacboxylic E + O 2 y mol CO 2 và z mol H 2 O x mol axit cacboxylic E + NaHCO 3 y mol CO 2 z = y − x  số mol CO 2 > số mol H 2 O  axit E là axit không no / axit 2 chức Thử với : B. Axit acrylic : CH 2 =CH-COOH C 3 H 4 O 3  3CO 2 + 2H 2 O x 3x = y 2x = z vì z = y − x  2x = 3x – x đúng CH 2 =CH-COOH + NaHCO 3  CO 2 x x loại B. Axit acrylic : CH 2 =CH-COOH A. axit oxalic : (COOH) 2 (COOH) 2  2CO 2 + H 2 O x 2x = y x = z 9 vì z = y − x  x = 2x – x đúng (COOH) 2 + 2NaHCO 3  2CO 2 x 2x 2x  nhận A. axit oxalic : (COOH) 2 Câu 20: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là A. 81,54. B. 66,44. C. 111,74. D. 90,6. Giải Ala-Ala-Ala-Ala + H 2 O  2Ala-Ala 0,1 mol 0,2 mol Ala-Ala-Ala-Ala + H 2 O  Ala + Al-Ala-Ala 0,12 mol 0,12mol 0,12 mol Ala-Ala-Ala-Ala + 3H 2 O  4Ala 0,05 mol 0,32 – 0,12 = 0,2 mol => Tổng số mol Ala-Ala-Ala-Ala = 0,1 + 0,12 + 0,05 = 0,27 mol => m = 0,27.302 = 81,54 gam. Câu 21: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau. - Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H 2 (đktc). - Cho phần 2 vào một lượng dư H 2 O, thu được 0,448 lít khí H 2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H 2 (đktc). Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là: A. 0,39; 0,54; 1,40. B. 0,78; 1,08; 0,56. C. 0,39; 0,54; 0,56. D. 0,78; 0,54; 1,12. Giải 1. ( K, Al, Fe ) KOH dư 0,035 mol H 2 2. ( K, Al, Fe ) H 2 O dư 0,02 mol H 2 , m (g) hh KL Y HCl dư 0,025 mol H 2 Từ 1 và 2  1. Al tan hết; 2. Al dư ; cả 2 phần Fe đều không pư 1. 2K  H 2 x x/2 2Al KOH dư 3H 2 y 3y/2 2. 2K  H 2 x x/2 2Al KOH thiếu 3H 2 a 3a/2 2Al dư HCl 3H 2 b 3b/2 10 z= 0,01 mol b = 0,01 mol [...]... C 5 D 4 Giải (1) 2NaOH + Ca(HCO3)2  Na2CO3+ CaCO3 + H2O (2) 4HCl + NaAlO2  NaCl + AlCl3 + 2H2O 4HCl + Na[Al(OH)4]  NaCl + AlCl3 + 4H2O (4) 3NH3 + AlCl3 + 3H2O  Al(OH)3 (5) CO2 + NaAlO2 + 2H2O  NaHCO3 + Al(OH)3 CO2 + Na[Al(OH)4]  NaHCO3 + Al(OH)3 (6) 2CH2=CH2 + + 3NH4Cl 2KMnO4 + 4H2O  3CH2OH – CH2OH + 2KOH + 2MnO2 Câu 39: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức... CH3–COO–CH2–CH2–OCOH + 2NaOH  CH3–COONa+CH2OH–CH2OH + HCOONa 0,125 0,25  m este = 0,125 132 = 16,5 g Câu 40: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin) Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần v a đủ V lít dung dịch KOH 1M Giá trị c a V là A 0,72 B 0,24 C 0,48 D 0,96 Giải naspirin =... Na2ZnO2 + 2H2O FeCl2 + NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl CuCl2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaCl Câu 42: Cấu hình electron c a ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là A [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2 B [Ar]3d74s2và [Ar]3d3 C [Ar]3d9và [Ar]3d3 D [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2 Giải Cu : [Ar]3d104s1  Cu2+ : [Ar]3d84s1  [Ar]3d74s2 Cr :[Ar]3d54s1  Cr3+ : [Ar]3d24s1  [Ar]3d14s2 Câu 43: Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 Số... kl + m gốc axit = 0,12 64 + 0,04 62 + 0,1 96 = 19,76 g Câu 33: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là A 5 B 3 C 4 Giải C6H5NH3Cl + NaOH  C6H5NH2 + NaCl + H2O C6H5CH2Cl + NaOH  C6H5CH2OH + Na Cl CH3 –CH –Cl + NaOH  CH3 –CH –OH + NaCl CH3 CH3... NaOH  CH3 C6H4ONa + H2O C6H5CH2OH + NaOH  C6H5ONa + NaOH  15 D 6 CH2=CH – CH2 – Cl + NaOH  CH2=CH – CH2 –OH + NaCl Câu 34: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O Giá trị c a y là A 0,2 B 0,3 C 0,6 D 0,8 Giải. .. 40 g/mol, dCa = 1,55 g/cm3 17 D 0,168 nm  Thể tích c a 1 mol nguyên tử Ca (phần đặc): 1 mol nguyên tử ch a nguyên tử  Vì các nguyên tử Ca hình cầu   Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) Sau phản ứng thu được 18 gam kết t a và dung dịch X Khối lượng X so với khối lượng... tấn D 3,67 tấn Giải ( C6H10O5 )n  162 2 tấn [C6H7O2(ONO2)3]n H = 60% 297  m= Câu 29: Sản phẩm hữu cơ c a phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp metyl metacrylat  điều chế thủy tinh hữu cơ B Trùng hợp vinyl xianua Tơ nitron hay tơ olon C Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit a ipic  Tơ Nilon −6,6 D Trùng ngưng axit ε-aminocaproic  Tơ Nilon – 6 hay tơ capron Câu 30:... vàng sang không màu B Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam D Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam Giải 2H+ + 2CrO42– Ta có cân bằng sau : Cr2O7 2– + OH– Màu vàng da cam X → polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 → polime Z Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng: CH ≡ CH + HCN → X; Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây? A Tơ olon và cao su... tính oxi hoá c a các ion kim loại là: 26 A Fe2+, Ag+, Fe3+ B Ag+, Fe2+, Fe3+ C Fe2+, Fe3+, Ag+ D Ag+, Fe3+, Fe2+ Giải Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2  Tính oxi h a: Fe3+ > Fe2+ AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag  Tính oxi h a: Ag+ > Fe3+ Câu 59: Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây? A Dung dịch NaOH B Dung dịch NaCl C Dung dịch... nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 (5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết t a? A 6 B 3 C 5 D 4 Giải (1) . D. 90,6. Giải Ala-Ala-Ala-Ala + H 2 O  2Ala-Ala 0,1 mol 0,2 mol Ala-Ala-Ala-Ala + H 2 O  Ala + Al-Ala-Ala 0,12 mol 0,12mol 0,12 mol Ala-Ala-Ala-Ala + 3H 2 O  4Ala 0,05 mol 0,32 – 0,12. gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị c a m là A. 81,54. B. 66,44. C. 111,74. D. 90,6. Giải Ala-Ala-Ala-Ala. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……o.O.o…… ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi có 06 trang ) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ……o.O.o…… Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút hận xét : đề nói chung tương đối dễ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2011, Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2011, Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2011

Từ khóa liên quan