0

Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2008

17 1,590 1
  • Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 15:21

Sở GD & ĐT Bắc Kạn Giải chi tiết đề thi khối A môn Hoá năm học 2007-2008 ( Mã đề 794) Câu 1: Cho các phản ứng: (1) Cu(NO 3 ) 2 (2) NH 4 NO 2 (3) NH 3 + O 2 (4) NH 3 + Cl 2 (5) NH 4 Cl (6) NH 3 + CuO Các phản ứng đều tạo khí N 2 là: A. (2), (4), (6). B. (1), (2), (5). C. (1), (3), (4). D. (3), (5), (6). Giải : Các phn ng: (1) 2Cu(NO 3 ) 2 o t 2CuO + 4NO 2 + O 2 (2) NH 4 NO 2 o t N 2 + 2H 2 O (3) 4NH 3 + 5O 2 o Pt , 850 C 4NO + 6H 2 O (4) 2NH 3 + 3Cl 2 o t N 2 + 6HCl (5) NH 4 Cl o t NH 3 + HCl (6) 2NH 3 + 3CuO o t 3Cu + N 2 + 3H 2 O Vậy đáp án A là đáp đúng. Câu 2: Cho các chất : Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, , (NH 4 ) 2 CO 3 . Số chất đều phản ứng đựơc với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là: A. 7. B. 6. C. 4. D. 5. Giải: Các chất lần lợt l : Al, Al 2 O 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, (NH 4 ) 2 CO 3 . Vậy đáp án D là đáp đúng. Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 ( ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH) 2 0,2 M , sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của M là: A. 9,85. B. 11,82. C.17,73. D. 19,70 Giải: nCO 2 = 0,2 ; nOH - = 0,25 => ta có : 2 nCO n OH > 1 => PƯ tạo ra 2 muối CO 2 + 2OH - CO 2 3 +H 2 O (1) BĐ: 0,2 0,25 PƯ: 0,125 0,25 0,125 sau PƯ: 0,075 0 0,125 CO 2 + CO 2 3 + H 2 O 2HCO 3 (2) BĐ : 0,075 0,125 PƯ: 0,075 0,075 0,15 Sau pƯ: 0 0,05 0,15 CO 3 2- + Ba 2+ BaCO 3 0,05 0,05 0,05 => m = 0,05 .197 = 9,85 g. Vậy đáp án A là đáp đúng. Câu 4: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 ( trong đó số mol FeO bằng số mol Fe 2 O 3 ), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là: A. 0,16. B.0,18. C.0,08. D.0,23. Giải: Fe 3 O 4 là hỗn hợp của FeO và Fe 2 O 3 Vì n FeO = n Fe 2 O 3 => cho nên ta coi hn hp ch cú Fe 3 O 4 . Vy n 3 4 Fe O = 2,32 : 232 = 0,01 mol. Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 1 t 0 t 0 T850 0 C,Pt t 0 t 0 t 0 Sở GD & ĐT Bắc Kạn Phn ng : Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O 0,01 mol 0,08 mol Vậy đáp án C là đáp đúng. Câu 5: Cho Cu vào dung dịch H 2 SO 4 loãng tác dụng với chất X ( một loại phân bón hoá học), thấy khí thoát ra không màu hoá nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì khí có mùi khai thoát ra. Chất X là: A. Ure. B. amoni nitrat. C. amophot. D. Natri nitrat Giải: X + Cu + H 2 SO 4 NO => X cú gc nitrat. Mt khỏc X + NaOH NH 3 => X cú gc amoni. Vậy đáp án B là đáp đúng. Câu 6: Phát biểu không đúng là: A. Trong dung dịch, H 2 N-CH 2 -COOH còn tồn tại dạng ion lỡng cực H 3 N + -CH 2 -COO - B. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nớc va có vị ngọt. C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. D. Hợp chất H 2 N-CH 2 -COOH 3 N-CH 3 là este của glyxin (glixin). Giải: H 2 N-CH 2 -COOH 3 N-CH 3 l sn phm ca phn ng gia glyxin v metyl amin. H 2 N CH 2 COOH + CH 3 -NH 2 H 2 N-CH 2 -COOH 3 N-CH 3 Vậy đáp án D là đáp đúng. Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, ngời ta điều chế oxi bằng cách : A. Nhiệt phân KClO 3 có xúc tác MnO 2 B. Nhiệt phân Cu(NO 3 ) 2 C. điện phân nớc. D. Chng cất phân đoạn không khí lỏng Giải : Vậy đáp án A là đáp đúng. Câu 8: : Cho m gam hn hp X gm hai ru (ancol) no, n chc, k tip nhau trong dóy ng ng tỏc dng vi CuO (d) nung núng, thu c mt hn hp rn Z v mt hn hp hi Y (cú t khi hi so vi H2 l 13,75). Cho ton b Y phn ng vi mt lng d Ag2O (hoc AgNO3) trong dung dch NH 3 un núng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giỏ tr ca m l A. 7,8. B. 7,4 C. 9,2 D. 8,8 Giải : Ru n chc tỏc dng CuO cú t l mol 1:1 Cụng thc tớnh M 2 cht 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 n M n M M M M khi n n M n n + + = = = + thỡ Hay M l trung bỡnh cng.V ngc li khi M l trung bỡnh cng thỡ s mol 2 cht bng nhau. Phn ng trỏng gng HCHO 4Ag Gi cụng thc phõn t ca ru l C n H 2n + 1 OH x mol Phn ng: C n H 2n+1 OH + CuO C n H 2n O + Cu + H 2 O x x x x x Vy hn hp Z gm C n H 2n O (x mol) v H 2 O x (mol). S mol bng nhau Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 2 Sở GD & ĐT Bắc Kạn Z 18 + (14n + 16) M = 2 = 13,75.2 = 27,5.(s mol bng nhau thỡ M l trung bỡnh cng). => n = 1,5. Vy 2 ru l CH 3 OH v C 2 H 5 OH v n = 1,5 l trung bỡnh cng ca 1 v 2 nờn s mol ca 2 ru phi bng nhau = x/2 mol. v anehit l HCHO v CH 3 CHO - Phn ng vi Ag 2 O. HCHO 4 Ag ; v CH 3 CHO 2 Ag x/2 2x x/2 x (mol) Vy n Ag = 2x + x = 3x = 0,6 => x = 0,2 (mol).=> m = 0,2.(14n + 18) = 0,2.(14.1,5+18) = 7,8g. Vậy đáp án A là đáp đúng. Câu 9: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C 8 H 10 là: A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. Giải: Cỏc ng phõn ln lt l CH 2 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 Vậy đáp án D là đáp án đúng Câu 10: Trn ln V ml dung dch NaOH 0,01M vi V ml dung dch HCl 0,03 M c 2V ml dung dch Y. Dung dch Y cú pH l A. 4. B. 2 C. 3 D. 1. Giải: S mol OH = 0,01V mol S mol H + = 0,03V mol H + + OH - = H 2 O 0,03V 0,01V H + d 0,02 mol => [H + ] = V V 2 02,0 2 0,02 [ ] 0,01 10 2 H M + = = = pH = 2 Vậy đáp án B là đáp án đúng. Cõu 11: un núng V lớt hi anehit X vi 3V lớt khớ H 2 (xỳc tỏc Ni) n khi phn ng xy ra hon ton ch thu c mt hn hp khớ Y cú th tớch 2V lớt (cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit , ỏp sut). Ngng t Y thu c cht Z; cho Z tỏc dng vi Na sinh ra H2 cú s mol bng s mol Z ó phn ng. Cht X l anehit A. khụng no (cha mt ni ụi C=C), hai chc. B. khụng no (cha mt ni ụi C=C), n chc Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 3 Sở GD & ĐT Bắc Kạn C. no, hai chc. D. no, n chc. Giải: Hn hp ban u cú th tớch l 4V, sau phn ng hn hp Y cú th tớch 2V gim 2V chớnh l th tớch H 2 phn ng. Th tớch andehit l 1V , th tớch th tớch H 2 phn ng l 2V andehit cú 2 liờn kt . Ru Z + Na H 2 cú s mol H 2 = s mol Z Z cú 2 nhúm OH. andehit cú 2 nhúm CHO Vậy đáp án C là đáp án đúng. Câu 12: Cho cân bằng há học : 2SO 2 (k) + O 2 (k) 2SO 3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu đúng là: A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O 2 D. Cân bằng chuyển dịch theo chièu nghịch khi giảm nồng độ SO 3 . Giải: Theo nguyờn lớ L-sa-t-lie khi gim nng mt cht cõn bng dch chuyn theo chiu lm tng nng cht ú. Vậy đáp án C là đáp án đúng. Cõu 13: Cho hn hp bt gm 2,7 gam Al v 5,6 gam Fe vo 550 ml dung dch AgNO 3 1M. Sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton, thu c m gam cht rn. Giỏ tr ca m l (bit th t trong dóy th in húa : Fe 3+ /Fe 2+ ng trc Ag + /Ag) A. 64,8 B. 54,0 C. 59,4 D. 32,4 Giải: sau phn ng vi Al, Ag + cũn 0,55 0,3 = 0,25 mol dựng phn ng vi Fe Fe + 2 Ag + Fe 2+ + 2Ag 0,1 0,2 0,1 0,2 D Ag + = 0,25 0,2 = 0,05 mol Fe 2+ + Ag + Fe 3+ + Ag 0,05 0,05 Sau cỏc phn ng cht rn l Ag cú s mol 0,3 + 0,2 + 0,05 = 0,55 mol. Khi lng Ag = 0,55. 108 = 59,4 gam Vậy đáp án C là đáp án đúng. Câu 14: Este có đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo CO 2 và H 2 O có số mol bằng nhau; -Thuỷ phân X trong môi trờng axit đợc chất Y ( tham gia phản ứng tráng gơng) và chất Z (có Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 4 Sở GD & ĐT Bắc Kạn số nguyên tử cac bon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X ) Phát biểu không đúng là : A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức. B. Chất Y tan vô hạn trong nớc. C. Đun Z với dung dịch H 2 SO 4 đặc ở 170 0 C thu đợc anken. D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sả phẩm gồm 2 mol CO 2 và 2 mol H 2 O. Giải: Dựa vào các dữ kiện của đầu bài - t chỏy hon ton X to thnh CO 2 v H 2 O cú s mol bng nhau => X l este no n chc - Thy phõn X thu c Y phn ng trỏng gng => Y phi l axit fomic. => E l este ca axit fomic. Z cú s C bng mt na ca X vy s C ca Z phi bng ca axit fomic => Z l CH 3 OH. Tỏch nc t CH 3 OH khụng thu c anken. Vậy đáp án C là đáp án đúng. Câu 15: Khi điện phân NaCl nóng chảy ( điện cực trơ) tại catôt xảy ra : A. Sự khử ion Na + B. Sự khử ion Cl - C. Sự oxi hóa ion Cl - D. Sự oxi hoá ion Na + Giải : đáp án A là đáp án đúng. Cõu 16: Trung ho 5,48 gam hn hp gm axit axetic, phenol v axit benzoic, cn dựng 600 ml dung dch NaOH 0,1M. Cụ cn dung dch sau phn ng, thu c hn hp cht rn khan cú khi lng l A. 6,84 gam. B. 4,9 gam. C. 6,8 gam. D. 8,64 gam. Gii: Vỡ phn ng ch xy ra nhúm -OH nờn cú th thay hn hp trờn bng ROH. Ta cú. ROH + NaOH RONa + H 2 O Phn ng : H + + OH - = H 2 O =>S mol NaOH = s mol OH - = 0,06 mol = s mol H 2 O Theo LBTKL: Axớt + NaOH = Mui + H 2 O 5,48 + 0,06.40 = Mui + 0,06.18 Mui = 6,8 gam . Vậy đáp án A là đáp án đúng. Cõu 17: Cho 3,6 gam anehit n chc X phn ng hon ton vi mt lng d Ag 2 O (hoc AgNO 3 ) trong dung dch NH 3 un núng, thu c m gam Ag. Ho tan hon ton m gam Ag bng dung dch HNO3 c, sinh ra 2,24 lớt NO2 (sn phm kh duy nht, ktc). Cụng thc ca X l A. C 3 H 7 CHO. B. HCHO. C. C 2 H 5 CHO. D. C 4 H 9 CHO. Gii: Dựng phng phỏp bo ton electron cho phn ng oxi húa kh: Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 5 Sở GD & ĐT Bắc Kạn C +1 2e C +3 v N +5 + 1e N +4 Bo ton e : n anehit = 0,05 mol => 3,6 72 0,05 RCHO M = = => R = 72 29 = 43. 12x + y = 43 x 1 2 3 y 31 19 7 loại loại Vy anehit l C 3 H 7 CHO => đáp án A là đáp án đúng. Câu 18: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C 4 H 8 O 2 là: A. 6. B. 4. C. 5. D. 2. Giải: C 4 H 8 O 2 l este no n chc. Cỏc ng phõn l HCOOCH 2 CH 2 CH 3 ; HCOOCH(CH 3 ) 2 ; CH 3 COOCH 2 CH 3 ; CH 3 CH 2 COOCH 3 Vậy đáp án B là đáp án đúng. Câu 19: Dãy gồm các chất đợc xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A. CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, C 2 H 6 , CH 3 COOH. B. C 2 H 6 , C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, CH 3 COOH. C. C 2 H 6 , CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH D. CH 3 COOH, C 2 H 6 , CH 3 CHO, C 2 H 5 OH. Đáp án C là đáp án đúng. Cõu 20: Cho 11,36 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe 2 O 3 v Fe 3 O 4 phn ng ht vi dung dch HNO3 loóng (d), thu c 1,344 lớt khớ NO (sn phm kh duy nht, ktc) v dung dch X. Cụ cn dung dch X thu c m gam mui khan. Giỏ tr ca m l A. 49,09. B. 34,36. C. 35,50 D. 38,72 Gii: Dựng LBTKL cho cht v cho nguyờn t. Biết : S mol NO = 0,06 mol M (Fe(NO 3 ) 3 ) = 242 t x = s mol mui khi lng mui = 242x S mol N (trong HNO 3 ) = 3x + 0,06 = s mol HNO 3 khi lng HNO 3 = (3x + 0,06)63 S mol H 2 O = 3 0,06 2 x + khi lng H 2 O = 3 0,06 18 2 x + Theo LBTKL: Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 6 FeO Fe 2 O 3 Fe 3 O 4 + HNO 3 + NO + H 2 O Fe Fe(NO 3 ) 3 Sở GD & ĐT Bắc Kạn 11,36 + (3x + 0,06)63 = 242x + 3 0,06 18 2 x + x = 0,16 khi lng mui = 242. 0,16 = 38,72 gam Vậy đáp án D là đáp án đúng. Câu 21: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: Li 3 , O 8 , F 9 , Na 11 đợc xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là: A. Li, Na, O, F. B. F, O, Li, Na. C. F, Li, O, Na. D. F, Na, O, Li. Giải : Ta cú cu hỡnh e ca : 3 Li : 1s 2 2s 1 ; 8 O: 1s 2 2s 2 2p 4 ; 9 F: 1s 2 2s 2 2p 5 ; 11 Na : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 T cu hỡnh e nhn thy : Na chu kỡ 3 nờn bỏn kớnh ln nht. Li, O, F cựng chu kỡ 2 nờn khi in tớch ht nhõn tng thỡ bỏn kớnh nguyờn t gim. => th t: F, O, Li, Na Vậy đáp án B là đáp án đúng. Cõu 22: Cho hn hp gm Na v Al cú t l s mol tng ng l 1 : 2 vo nc (d). Sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton, thu c 8,96 lớt khớ H 2 ( ktc) v m gam cht rn khụng tan. Giỏ tr ca m l A. 43,2 B. 5,4. C. 7,8. D. 10,08. Gii: Gi s mol cua Na v Al ln lt l x v 2x. Phn ng Na + H 2 O NaOH + 1/2H 2 (1) x x 0,5x (mol) Al + NaOH + H 2 O NaAlO 2 + 3/2H 2 (2) x x 1,5x (mol) Sau phn ng cũn cht rn chng t sau phn ng (2) Al vn cũn d. => n H 2 = 0,5x + 1,5x = 2x = 8,96 22,4 = 0,4 (mol) => x = 0,2 mol. => n Na = 0,2 mol v n Al = 0,4 mol Theo (2) s mol Al phn ng l x =0,2 mol => s mol Al d l 0,4 0,2 = 0,2 mol Khi lng Al (cht rn sau phn ng) = 0,2.27 = 5,4 gam Vậy đáp án B là đáp án đúng. Cõu 23: Khi lng ca mt on mch t nilon-6,6 l 27346 vC v ca mt on mch t capron l 17176 vC. S lng mt xớch trong on mch nilon-6,6 v capron nờu trờn ln lt l Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 7 Sở GD & ĐT Bắc Kạn A. 113 v 152. B. 113 v 114. C. 121 v 152. D. 113 v 114. Gii: T nilon-6,6: [- HN (CH 2 ) 6 NH CO (CH 2 ) 4 CO-] n cú M = 226n = 27346 => n = 27346 226 = 121 T capron : [ - HN-(CH 2 ) 5 -CO - ] m cú M = 113m = 17176 => m = 152 Vậy đáp án C là đáp án đúng. Câu 24: Từ 2 muối X và Y thực hiện các phản ứng: X o t X 1 + CO 2 X 1 + H 2 O X 2 X 2 + Y X+ Y 1 + H 2 O X 2 + 2Y X+ Y 2 + 2H 2 O Hai muối tơng ứng X và Y là: A. CaCO 3, NaHCO 3. B. MgCO 3, NaHCO 3. C. CaCO 3, NaHSO 4 D. BaCO 3, Na 2 CO 3 Giải : CaCO 3 o t CaO + CO 2 (X) (X 1 ) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 (X 1 ) (X 2 ) Ca(OH) 2 + NaHCO 3 CaCO 3 + NaOH + H 2 O (X 2 ) (Y) (X) (Y 1 ) Ca(OH) 2 + 2NaHCO 3 CaCO 3 + Na 2 CO 3 + 2H 2 O (X 2 ) (Y) (X) (Y 2 ) Vậy đáp án A là đáp án đúng Câu 25: Có các dung dịch riêng biệt sau: C 6 H 5 -NH 3 Cl( phenylamoni clorua), H 2 N-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COOH, ClH 3 N-CH 2 -COOH, HOOC-CH 2 -CH(NH 2 )-COOH, H 2 N-CH 2 -COONa. Số lợng các dung dịch có pH < 7 là: A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Giải : Cỏc cht ú l: C 6 H 5 -NH 3 Cl, ClH 3 N-CH 2 -COOH, HOOC-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )- COOH. Vậy đáp án B là đáp án đúng. Cõu 26: Cho V lớt dung dch NaOH 2M vo dung dch cha 0,1 mol Al2(SO4)3 v 0,1 mol H2SO4 n khi phn ng hon ton, thu c 7,8 gam kt ta. Giỏ tr ln nht ca V thu c lng kt ta trờn l A. 0,35. B. 0,25. C. 0,45. D. 0,05. Gii: V max khi Al(OH) 3 to thnh ti a ri b hũa tan mt phn. Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 8 Sở GD & ĐT Bắc Kạn Theo bi ra ta cú: 2 4 2 4 3 H SO Al (SO ) n = 0,1 mol n = 0,1 mol => + 3+ 2- 4 H Al SO n = 0,2 mol n = 0,2 mol n = 0,4 mol v n 3 Al(OH) = 0,1 mol Khi cho NaOH vo phn ng xy ra theo th t: H + + OH - H 2 O 0,2 mol 0,2 mol v Al 3+ + 3OH - Al(OH) 3 ; Al 3+ + 4OH - AlO - 2 + H 2 O 0,1 mol 0,3 mol ơ 0,1 mol 0,1 mol 0,4 mol n NaOH = - OH n = 0,2 + 0,3 + 0,4 = 0,9 mol => V max = 0,9 : 2 = 0,45 lớt Cõu 27: Hn hp X cú t khi so vi H 2 l 21,2 gm propan, propen v propin. Khi t chỏy hon ton 0,1 mol X, tng khi lng ca CO 2 v H 2 O thu c l A. 18,60 gam. B. 18,96 gam. C. 20,40 gam. D. 16,80 gam. Gii: Bin i Phn ng: C 3 H y 3CO 2 + y/2 H 2 O 0,1 0,3 0,1.0,5y X M = 21,2. 2 = 42,4 = 12.3 + y => y = 6,4 => m CO 2 + m H 2 O = 0,3.44 + 0,1.0,5.6,4.18 =18,96g Vậy đáp án B là đáp án đúng. Cõu 28: Ho tan hon ton 0,3 mol hn hp gm Al v Al 4 C 3 vo dung dch KOH (d), thu c a mol hn hp khớ v dung dch X. Sc khớ CO 2 (d) vo dung dch X, lng kt ta thu c l 46,8 gam. Giỏ tr ca a l A. 0,60. B. 0,55. C. 0,45. D. 0,40. Gii: Gii theo bo ton khi lng nguyờn t. : Cỏc phn ng : Al + KOH + H 2 O KAlO 2 + 3/2 H 2 Al 4 C 3 + HOH 3CH 4 + Al(OH) 3 Al(OH) 3 + KOH KAlO 2 + 2H 2 O Ton b lng Al ban u u nm trong KAlO 2 Sc khớ CO 2 vo CO 2 + KAlO 2 + 2H 2 O Al(OH) 3 + KHCO 3 . Ton b lng Al ban u u nm trong kt ta Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 9 Sở GD & ĐT Bắc Kạn S mol kt ta 78 8,46 = 0,6 mol t x = s mol Al ; y = s mol Al 4 C 3 Ta cú: S mol hn hp: x+ y = 0,3 S mol Al : x+ 4y = 0,6 S mol H 2 = 0,3 mol , s mol CH 4 = 0,3 mol S mol 2 khớ 0,6 mol Vậy đáp án A là đáp án đúng. Câu 29: Khi tách nớc từ rợu (ancol) 3-metylbutanol-2( hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu đợc là: A. 2-metylbuten-3( hay 2-metylbut-3-en) B. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en) C. 3-metylbuten-1( hay 3-metylbut-1-en) D. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) Giải: Tách nớc theo quy tắc Zai xep CH 3 CH CH CH 3 CH 3 C CH CH 3 + H 2 O CH 3 OH CH 3 1 2 3 4 1 2 3 4 3-metylbutanol-2 2-metylbuten-2 Vậy đáp án D là đáp án đúng. Câu 30: Hợp chất có liên kết ion là: A. HCl. B. NH 3 . C. H 2 O. D. NH 4 Cl Giải: liờn kt gia ion Cl - v NH 4 + Vậy đáp án D là đáp án đúng. Cõu 31: Cho V lớt hn hp khớ ( ktc) gm CO v H 2 phn ng vi mt lng d hn hp rn gm CuO v Fe 3 O 4 nung núng. Sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton, khi lng hn hp rn gim 0,32 gam. Giỏ tr ca V l A. 0,112. B. 0,560 C. 0,448. D. 0,224 Gii: Theo bi: Khi lng rn gim 0,32 gam chớnh l khi lng O trong oxit S mol O trong oxớt = 0,32 / 16 = 0,02 mol = s mol hn hp (CO + H 2 ) Vy th tớch hn hp (CO + H 2 ) = 0,02 . 22,4 = 0,448 lớt Vậy đáp án C là đáp án đúng. Câu 32: Cho các phản ứng: 4HCl + MnO 2 MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O . 2HCl + Fe FeCl 2 + H 2 . 14HCl + K 2 Cr 2 O 7 2KCl + 2CrCl 3 +3Cl 2 + 7H 2 O. 6HCl + 2KMnO 4 2kCl +2MnCl 2 + 5Cl 2 + 8 H 2 O. Số phản ứng thể hiện tính ôxi hoá là: A. 2. B.1. C. 4. D. 3. Giải : 2HCl + Fe FeCl 2 + H 2 v 6HCl + 2Al 2AlCl 3 + 3H 2 Vậy đáp án A là đáp án đúng Câu 33: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng: Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 10 => x = 0,2 mol ; y = 0,1mol [...]... Kạn A Hoà tan Cu(OH)2 B thuỷ phân C trùng ngng D tráng gơng Đáp án B là đáp án đúng Câu 34: Phát biểu đúng là: A tính axit c a phenol yếu hơn tính axit c a rợu (ancol) B Cao su thi n nhiên là sản phẩm trùng hợp c a isopren C tính bazơ c a anilin mạnh hơn tính bazơ c a amoniac D Các chất eilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp Đáp án B là đáp án đúng Câu 35: Cho glixerin trioleat ( hay... ktc) Giỏ tr ca m l A 22,75 B 21,40 C 29,40 D 29,43 Gii: Fe Al p1 0,1375 mol (H2) (1) 0,0375 mol H2 (2) Al2O3 Fe2O3 Al d P2 Phn ng : H2SO4loãng d 2Al + Fe2O3 NaOH d 2Fe + Al2O3 Sau phn ng cú Al cũn d v Al d phn ng (1) v (2) u to cựng s mol H2 Theo (2) Al 3 H2 2 s mol Al d = 0, 0375 2 = 0, 025 mol 3 Theo (1) s mol H2 do Fe sinh ra = 0,1375 0,0375 = 0,1 mol = s mol Fe sau phn ng Vy sau phn ng nhit... = s mol Al phn ng Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 14 Sở GD & ĐT Bắc Kạn Cú 0,025.2 = 0,05 mol Al d Vy hn hp ban u cú s mol Al = 0,2 + 0,05 = 0,25 mol Al hay 0,25.27 = 6,75 gam Cú Fe2O3 0,1 mol hay 0,1.160 = 16 gam Khi lng hn hp ban u = 16 + 6,75 = 22,75 gam Đáp án đúng là :A Câu 46: Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hoá đợc Sn Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn đợc nối với nhau bằng dây... natri ca axit v Z cú phn ng trỏng gng nờn X l HCOONa => Cụng thc ca este l HCOOCH=CH 2 v Y l CH3CHO Đáp án đúng là :D Cõu 45: Nung núng m gam hn hp Al v Fe2O3 (trong mụi trng khụng cú khụng khớ) n khi phn ng xy ra hon ton , thu c hn hp rn Y Chia Y ta thnh hai phn bng nhau: Phn 1 tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng ( d) sinh ra 3,08 lớt khớ H2 ( ktc) Phn 2 tỏc dng vi dung dch NaOH (d) , sinh ra 0,84... chất có đồng phân hình học là: A 4 B.1 C 2 D 3 Giải : Điều kiện để có đông phân hình học là: c d a C=C b => ab cd Vì vậy ch cú cht CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 cú ng phõn hỡnh hc CH2 CH CH2CH3 CH2 CH H C C C C CH2CH3 H H H cis- pentađien-1,3 trans- pentađien-1,3 Đáp án đúng là :A Câu 49: Trong các loại quặng sắt , quặng có hàm lợng sắt cao nhất là: A hematit đỏ B xiđerit C hematit nâu D manhetit Đáp án đúng là... 80 Vậy đáp án B là đáp án đúng Th tớch khớ thi n nhiờn = Cõu 38: Cho 2,13 gam hn hp X gm ba kim loi Mg, Cu v Al dng bt tỏc dng hon ton vi oxi thu c hn hp Y gm cỏc oxit cú khi lng 3,33 gam Th tớch dung dch HCl 2M va phn ng ht vi Y l A 90 ml B 57ml C 75 ml D 50 ml Gii: 3 kim loi + O 2,13 gam 3 oxit 3,33 gam Khối lợng sau PƯ lch 3,33 2,13 = 1,2 gam = gam O (O trong oxit) nO (trong oxit ) = 1, 2... Vậy đáp án C là đáp án đúng Câu 39: Gluxit ( cacbohiđrat) chỉ ch a hai gốc glucozơ trong phân tử là: A xenlulozơ B tinh bột C saccarozơ Đáp án đúng là :D D Mantozơ Cõu 40: un núng hn hp khớ gm 0,06 mol C2H2 v 0,04 mol H2 vi xỳc tỏc Ni, sau mt Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 12 Sở GD & ĐT Bắc Kạn thi gian thu c hn hp khớ Y Dn ton b hn hp Y li t t qua bỡnh ng dung dch brom (d) thỡ cũn li 0,448 lớt... :D Câu 50: iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối a thu đợc Trờng THPT Na Rỳ Th.S Nông thị Hiền 15 Sở GD & ĐT Bắc Kạn là: A 3 B 5 C 4 Đáp án đúng là :C Câu 51: Lợng glucozơ cần để tạo ra 1,82 g sobitol với hiệu suất 80% là: A 2,25gam B 1,82 gam C 1,44 gam Giải: D 2 D 1,8 gam Ni, t HOCH2-[CH(OH)]5-CHO + H2 HOCH2-[CH(OH)]5-CH2OH Có thể tính nhanh: C6H12O6 C6H14O6... nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4 Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lợng : A Điện cực Zn giảm còn điện cực Cu tăng B cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm C cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng D Điên cực Zn tăng còn điện cực Cu giảm Đáp án đúng là :A Câu 54: tác nhân chủ yếu gây ma axit là: A CO và CO2 B SO2 và NO2 C CH4 và NH3 D CO và CH4 Đáp án đúng là: B... ống nghiệm ch a riêng biệt : Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là: A 5 B 4 C 3 D 2 Giải: glixerin trioleat l este ca glixerin v axit oleic ( axit béo không no có một liên kết đôi) có cu to: CH2 - COO - (CH2)7 - CH=CH -(CH2)7-CH3 CH - COO - (CH2)7 - CH=CH -(CH2)7-CH3 CH2 - COO - (CH2)7 - CH=CH -(CH2)7-CH3 => cú phn ng vi Br2 v NaOH Vậy đáp . biểu đúng là: A. tính axit c a phenol yếu hơn tính axit c a rợu (ancol). B. Cao su thi n nhiên là sản phẩm trùng hợp c a isopren. C. tính bazơ c a anilin mạnh hơn tính bazơ c a amoniac. D. Các chất. 2H 2 O Hai muối tơng ứng X và Y là: A. CaCO 3, NaHCO 3. B. MgCO 3, NaHCO 3. C. CaCO 3, NaHSO 4 D. BaCO 3, Na 2 CO 3 Giải : CaCO 3 o t CaO + CO 2 (X) (X 1 ) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 . Sở GD & ĐT Bắc Kạn Giải chi tiết đề thi khối A môn Hoá năm học 2007 -2008 ( Mã đề 794) Câu 1: Cho các phản ứng: (1) Cu(NO 3 ) 2 (2) NH 4 NO 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2008, Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2008, Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2008