Tuyển tập đề thi đại học môn hóa học 2014

46 908 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:46

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 1  THI c 01: Chn b giy nháp, máy tính, ct ht sách v và bng tun hoàn các nguyên t hóa hc c 02: Bm th thi. c 03: Làm ht th c 04: c  tho lun li vi bn bè  ni v thc mc qua mail : bandoc@hoahoc.org   theo nhóm - t n 3  i THI GIAN BIU HC HC TI H          13h15  19h30 13h15  19h30 13h15  19h30 13h15  19h30 THI GIAN BIU HC HC TI HÀ NI          7h15  19h30 7h15  15h30 7h15  19h3 19h30 * GHI CHÚ *  Nn muc hãy liên lc vi thy qua s n thoi: 0979.817.885  a ch c ti Hà Ni: S 56/113   Mi  Thanh Xuân  Hà Ni H Ph  - TP. H LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 2   - 2014  -  Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)  H, tên  Câu 1: Cho hn hp X gm hai hp cht hc phân t C 2 H 7 NO 2 tác dng v vi dung dch c dung dch Y và 4,48 lí hn hp Z(  u làm xanh giy qu m. T khi vi H 2 bng 13,75. Cô cn dung dc khng mui khan là A. 15,7 gam B. 8,9 gam C. 16,5 gam D. 14,3 gam Câu 2: Cho dãy các cht: Ca(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , ZnSO 4 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . S cht trong dãy có tính cht ng tính là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 3: ng v 3 /NH 3  c Y, bit Y phn ng v vi 4,6 gam Na. Công thc cu to thu gn ca X là A. OHC-CHO B. HCHO C. CH 3 CH(OH)CHO D. CH 3 CHO Câu 4: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M. Sau khi phn ng xy ra hoàn toàn, cô cn dung dc cht rn khan có khng là A. 3,28 gam B. 8,56 gam C. 8,2 gam D. 10,4 gam Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hn hp Fe, Cu(t l mol 1:1) bng axit HNO 3 c V lít ( n hp khí X(gm NO và NO 2 ) và dung dch Y(ch cha hai mu khi ci vng 19. Giá tr ca V A. 4,48 B. 3,36 C. 5,60 D. 2,24 Câu 6: Cho tng oxit: Al 2 O 3 , SO 2 , Fe 3 O 4 , N 2 O 5 , Cl 2 O 7 , Cl 2 O, NO 2 , NO, CO 2 , SiO 2 , P 2 O 5 , N 2 O, ZnO vào dung dch NaOH. S ng hp có th xy ra phn ng là: A. 6 B. 7 C. 9 D. 8 Câu 7: Cho các cht sau: sec-butyl clorua; neo-pentyl clorua; benzyl clorua; 3-clobut-1-en; p-clotoluen. S cht b thy c và b thi dung dch NaOH loãng, lt là: A. 2 và 4 B. 1 và 4 C. 1 và 5 D. 2 và 3 Câu 8: t cháy hoàn toàn mn chc 8,4 lít khí CO 2 , 1,4 lít khí N 2   10,125 gam H 2 O. Công thc phân t ca X là A. C 2 H 7 N B. C 4 H 9 N C. C 3 H 7 N D. C 3 H 9 N Câu 9: Cho hn hp A gng và hn hp B gm O 2 , O 3 . Trn A vi B theo t l th tích V A :V B = 1,5 : 3,2 rt cháy. Hn hp sau phn c ch gm CO 2 và H 2  l th tích CO 2 và H 2 t t kha B so vi H 2 là 19. T kha A so vi H 2 là: A. 15 B. 13,5 C. 12 D. 11,5 Câu 10:  chng minh trong phân t i ta cho dung dn ng vi: A. AgNO 3 /NH 3 B. Cu(OH) 2 C. kim loi Na. D. Cu(OH) 2  nhi ng. Câu 11: M không  A. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 ng vi CH 2 =CHCOOOCH 3 . B. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 có th trùng hp to polime. C. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dc vi dung dch Br 2 . D. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dng vi dung di. Câu 12: Cho m gam hn hp Mg, Al vào 250 ml dung dch X cha hn hp axit HCl 1M và axit H 2 SO 4 0,5M, thu c 5,32 lít H 2 ( ch Y (coi th i). Dung dch Y có pH là: A. 7 B. 1 C. 2 D. 6 Câu 13: Trong t ng v bn: 37 17 Cl chim 24,23% tng s nguyên t, còn li là 35 17 Cl. Thành phn % theo khng ca 37 17 Cl trong HClO 4 là A. 8,79% B. 8,56% C. 8,92% D. 8,43% LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 3 Câu 14: Trong phòng thí nghi u ch mng nh khí X tinh khich amoni nitrit bão hòa. Khí X là: A. NO B. NO 2 C. N 2 D. N 2 O Câu 15:  t A. eten và but  1- en B. eten và but  2- en C. propen và but  2- en D. 2-metylpropen và but- 1- en Câu 16: Phát biu không  A. Dung dch natri phenolat phn ng vi khí CO 2 , ly kt ta va to ra cho tác dng vi dung dch NaOH li thu c natri phenolat. B. Anilin phn ng vi dung dch HCl, ly mui va to ra cho tác dng vi dung dch NaOH lc anilin. C. Phenol phn ng vi dung dch NaOH, ly mui va to ra cho tác dng vi dung dch HCl lc phenol. D. Axit axetic phn ng vi dung dch NaOH, ly dung dch mui va to ra cho tác dng vi khí CO 2 lc axit axetic. Câu 17: Dung dch CH 3  n li  = 1%, n x mol/l và pH= n. Dung dch NH 3  n li  = 0,1%, n y mol/l và pH = m. Cho m = n + 9. Mi quan h gia x và y là: A. x = 8y B. x = 1 y C. x = 9y D. x = y + 5 Câu 18: Trong phòng thí nghiu ch clo bng cách A. n phân dung d B. n phân nóng chy NaCl. C. cho dung dc tác dng vi MnO 2  D. cho F 2 y Cl 2 ra khi dung dch NaCl. Câu 19: Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dc dung dch X cha 14,59 gam cht tan. Cho dung dch X vào dung dch AgNO 3 c bao nhiêu gam kt ta A. 37,58 B. 38,65 C. 39,20 D. 40,76 Câu 20: S tripeptit mch h tn hp ch gm glyxin và alanin là: A. 8 B. 6 C. 9 D. 4 Câu 21: n ng Al và HNO 3 không to ra khí (h s i gin), h s ca H 2 O là: A. 30 B. 18 C. 9 D. 15 Câu 22: Cho lung khí H 2 n hp các oxit CuO, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , MgO nung  nhi cao. Sau phn ng hn hp rn còn li là: A. Cu, Fe, Al 2 O 3 , MgO B. Cu, FeO, Al, MgO C. CuO, FeO, Al 2 O 3 , MgO D. Cu, Fe, Al, MgO Câu 23:  phn ng: Este X( C 4 H n O 2 ) 0 NaOH tC   Y 33 0 /AgNO NH tC   Z 0 NaOH tC   C 2 H 3 O 2 Na. Công thc cu to ca X th  A. CH 2 =CHCOOOCH 3 B. CH 3 COOCH 2 CH 3 C. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 D. CH 3 COOCH=CH 2 Câu 24: M   ng hp vi axit HCl theo t l 1:1 to sn phm có thành phn kh ng clo là 45,223%. Công thc phân t ca X là A. C 3 H 4 B. C 2 H 4 C. C 4 H 8 D. C 3 H 6 Câu 25: Cho tng cht: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 ln t phn ng vi HNO 3 c, nóng. S phn ng thuc loi phn ng oxi hóa  kh là: A. 5 B. 8 C. 7 D. 6 Câu 26: Cho 4,48 lít hn hp khí X ( ch h li t t qua bình cha 1,4 lít dung dch Br 2 0,5M. Sau khi phn ng hoàn toàn, s mol Br 2 git na và khc phân t c A. C 3 H 4 và C 4 H 8 B. C 2 H 2 và C 4 H 8 C. C 2 H 2 và C 3 H 8 D. C 2 H 2 và C 4 H 6 Câu 27: Cho E 0 ()pin Zn Cu = 1,10V; E 2 0 /Zn Zn  = - 0,76V và E 0 /Ag Ag  = + 0,80V. Sung cn hóa Cu  Ag là: A. 0,46V B. 1,14V C. 0,56V D. 0,34V Câu 28: Hòa tan 5,6 gam Fe bng dung dch H 2 SO 4 c dung dch X. Dung dch X phn ng v vi V ml dung dch KMnO 4 0,5M. Giá tr ca V là A. 40 B. 80 C. 60 D. 20 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 4 Câu 29: Dãy gm các ion X  , Y  và nguyên t u có cu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 là: A. Li  , F  , Ne B. Na  , F  , Ne C. K  , Cl  , Ar D. Na  , Cl  , Ar Câu 30:  nhn bit ba ac, ngui: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 ng riêng bit trong ba l b mt nhãn, ta dùng thuc th A. Fe B. Cu C. CuO D. Al Câu 31: Hp th hoàn toàn 2,688 lít khí CO 2 ( ch Ba(OH) 2 n c 15,76 gam kt ta. Giá tr ca a là A. 0,032 B. 0,04 C. 0,048 D. 0,06 Câu 32: Hn hp X gm axit HCOOH và axit CH 3 COOH(t l mol 1:1). Ly 5,3 gam hn hp X tác dng vi 5,75 gam C 2 H 5 OH (có xúc tác H 2 SO 4 c m gam hn hp este (hiu sut ca các phn u bng 80%). Giá tr ca m là A. 16,20 B. 6,48 C. 8,10 D. 10,12 Câu 33: c t mt cht X có công thc phân t C 4 H 10 O tng phân ca nhau (tính c ng phân hình hc). Công thc cu to thu gn ca X là: A. CH 3 CH(OH)CH 2 CH 3 B. (CH 3 ) 3 OH C. CH 3 CH(CH 3 )CH 2 OH D. CH 3 OCH 2 CH 2 CH 3 . Câu 34: n phân dung dch CuCl 2 vn ct thc 0,32 gam Cu  catôt và mng khí X  anôt. Hp th ng khí X trên vào 200 ml dung dch NaOH ( nhi ng). Sau phn ng, n NaOH còn li là 0,05M (gi thit th tích dung di). N u ca dung dch NaOH là A. 0,1M B. 0,2M C. 0,5M D. 0,15M Câu 35: Cho 6,6 gam mc, mch h phn ng v 3 /NH 3 ng Ag sinh ra cho phn ng ht vi axit HNO 3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí không màu hóa nâu ngoài không khí (sn phm kh duy nh c cu to ca X là A. CH 3 CH 2 CHO B. HCHO C. CH 2 =CH-CHO D. CH 3 CHO Câu 36:  nhn bit các dung dch riêng bit, không màu: NH 3 , NaOH, BaCl 2 , NaCl, cn chn thuc th là: A. FeCl 3 B. H 2 SO 4 C. AgNO 3 D. CuSO 4 Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hn hp gm Fe 2 O 3 , MgO, ZnO trong 500 ml dung dch H 2 SO 4 0,1M (v). Sau phn ng, hn hp muc khi cô cn dung dch có khng là A. 3,81 gam B. 4,81 gam C. 6,81 gam D. 5,81 gam Câu 38: Nung hn hp các cht Fe(NO 3 ) 2 , Fe(OH) 3 và FeCO 3 n khc cht rn là: A. Fe B. FeO C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 O 3 Câu 39: Cho 15,6 gam hn hc, k ting tác dng ht vi 9,2 gam Na, c 24,5 gam cht r A. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C. C 3 H 5 OH và C 4 H 7 OH D. CH 3 OH và C 2 H 5 OH Câu 40: Cho m gam tinh bt lên men thành ancol etylic vi hiu sut 81%. Toàn b ng CO 2 c hp th hoàn toàn vào dung dch Ca(OH) 2 c 550 gam kt ta và dung d dung dc 100 gam kt ta na. Giá tr ca m là A. 650 B. 550 C. 810 D. 750 Câu 41: Nilon  6,6 là mt loi A.  B.  C. polieste D.  Câu 42: c mt polime cha 63,96% clo v khng, trung bình phân t clo phn ng vi k mt xích trong mch PVC. Giá tr ca k là A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 43: Cho t t dung dch cha a mol HCl vào dung dch cha b mol Na 2 CO 3 ng thi khuc V lít khí ( c vôi trong vào dung dch X thy có xut hin kt ta. Biu thc liên h gia V vi a, b là: A. V = 22,4(a + b) B. 11,2(a +b) C. V = 11,2(a b) D. V = 22,4(a-b) Câu 44: Dãy gm các chu tác dng vi AgNO 3 /NH 3 là: A.  2-in. B. - 1-in, etilen. C. axit fomic, vinylaxetilen, propin. D.  LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 5 Câu 45: M không  A. Tính oxi hóa c t: Fe 2 , H  , Cu 2 , Ag  . B. Fe kh c Cu 2 trong dung dch. C. Fe 2 c Cu. D. Fe 3 có tính oxi hóa m 2 . Câu 46: Hn hp g l s ng t cháy hoàn toàn hn hp trên thu c hn hp khí Y. Cho Y qua dung dch H 2 SO 4 c hn hp khí Z có t khi vng 19. Công thc phân t ca X là A. C 4 H 8 B. C 3 H 4 C. C 3 H 6 D. C 3 H 8 Câu 47: t cháy hoàn toàn mt hp cht hc 3,36 lít khí CO 2 , 0,56 lít N 2   3,15 gam H 2 O. Khi X tác dng vi dung dc sn phm có mui H 2 N-CH 2 -COONa. Công thc cu to ca X là A. H 2 NCH 2 COOC 3 H 7 B. H 2 NCH 2 COOCH 3 C. H 2 NCH 2 COOC 2 H 5 D. H 2 NCH 2 CH 2 COOH Câu 48: Thy phân hoàn toàn 444 gam mc 46 gam glixerol và hai loi axit béo. Hai lo A. C 17 H 31 COOH và C 17 H 33 COOH B. C 17 H 33 COOH và C 17 H 35 COOH C. C 17 H 33 COOH và C 15 H 31 COOH D. C 15 H 31 COOH và C 17 H 35 COOH Câu 49:  -aminoaxit X cha mt nhóm NH 2 . Cho 10,3 gam X tác dng vc 13,95 gam mui khan. Công thc cu to thu gn ca X là A. CH 3 CH(NH 2 )COOH B. CH 3 CH 2 CH(NH 2 )COOH C. H 2 NCH 2 COOH D. H 2 NCH 2 CH 2 COOH Câu 50: n ng vi dung dkhông to ra hai mui? A. C 6 H 5 COOC 6 H 5 B. CH 3 COO(CH 2 ) 2 OOCCH 2 CH 3 C. CH 3 COOC 6 H 5 D. CH 3 OOC-COOCH 3 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 6 HT : 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 7 -  (Đề thi có 04 trang)   Thời gian làm bài: 90 phút  H, tên thí sinh: Cho bit nguyên t kha các nguyên t: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1: Cho các dung dch có cùng n mol/lit: CH 3 COOH; KHSO 4 ; CH 3 COONa; NaOH. Th t sp xp các dung dch theo chin là: A. KHSO 4 ; CH 3 COOH; CH 3 COONa; NaOH. B. KHSO 4 ; CH 3 COOH; NaOH; CH 3 COONa C. CH 3 COOH; CH 3 COONa; KHSO 4 ; NaOH. D. CH 3 COOH; KHSO 4 ; CH 3 COONa; NaOH. Câu 2: Cho hn hp gm 0,01 mol Al và 0,02 mol Mg tác dng vi 100ml dung dch cha AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 , sau khi phn ng xc m gam cht rn X gm 3 kim loi, X tác dng hoàn toàn vi HNO 3 c V lít NO 2 ( t ). Giá tr ca V là: A. 1,232. B. 1,568. C. 1,904. D. 1,586. Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 2,05 gam hn hp X gm các kim loi Al, Mg, Zn vào mt v dung dch HCl. Sau phn c 1,232 lít khí  ch Y. Cô cn dung dch Y, khng mui khan thu c là: A. 4,0025g. B. 6,480g. C. 6,245g. D. 5,955g. Câu 4: Tính kh cn theo dãy A. F - , Br - , Cl - , I - . B. Cl - , F - , Br - , I - . C. I - , Br - , Cl - , F - . D. F - , Cl - , Br - , I - . Câu 5: Trong t ng v bn là 107 Ag và 109 Ag. Nguyên t khi trung bình ca Ag là 107,87. ng 107 Ag có trong AgNO 3 là A. 35,56%. B. 43,12%. C. 35,59%. D. 62,99%. Câu 6: Cho các cht sau: axit glutamic; valin, lysin, alanin, trimetylamin, anilin. S cht làm qu tím chuyn màu hi màu lt là: A. 3, 1, 2. B. 2, 1,3. C. 1, 1, 4. D. 1, 2, 3. Câu 7: Thêm 250 ml dung dch NaOH 2M vào 200 ml dung dch H 3 PO 4 1,5M. Sn phc là hn hp A. NaOH; Na 3 PO 4 . B. H 3 PO 4 ; NaH 2 PO 4 . C. NaH 2 PO 4 ; Na 2 HPO 4 . D. Na 3 PO 4 ; Na 2 HPO 4 . Câu 8: t nào trong s các tính cht sau: 1/ polisaccarit. 2/ khi tinh th không màu. 3/ khi thu phân to thành gluc 4/ tham gia phn  5/ phn ng vi Cu(OH) 2 . Nhng tính cht nào  A. 1, 2, 3, 5. B. 3, 4, 5. C. 1, 2, 3, 4. D. 2, 3, 5. Câu 9: ch có cha 36 gam hn hp cht l mol 1:1) vi mng v dung dch AgNO 3 /NH 3 thc và khng AgNO 3 cn dùng là(tính theo gam) A. 21,6; 68. B. 43,2; 34. C. 43,2; 68. D. 21,6; 34 Câu 10: Cho 0,2 mol cht X (C 2 H 8 O 3 N 2 ) tác dng vi dung dch chc cht khí làm xanh giy qu tím tt và dung dch Y. Cô cn dung dc m gam cht rn khan. Giá tr ca m là : A. 21. B. 25,5. C. 17. D. 12. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 8 Câu 11: Cho m gam butan qua xúc tác ( nhi thích hc hn hp g hn hp khí này sng dung dng brom tham gia phn ng là 25,6 gam và sau thí nghin hp khí còn li sau khi qua dung dc brom có t khi so vi metan là 1,9625. Giá tr ca m là A. 17,4. B. 9,28. C. 5,32. D. 11,6. Câu 12: Cho hn hp X gm 0,01 mol HCOOH; 0,02 mol HCHO và 0,01 mol HCOOCH 3 tác dng vi AgNO 3 /NH 3 c m gam Ag. Giá tr ca m là A. 8,64. B. 12,96. C. 4,32. D. 10,8. Câu 13: Dung dch X cha 0,01 mol Fe(NO 3 ) 3 và 0,15 mol HCl có kh  loi? (Bit NO là sn phm kh duy nht) A. 3,92 gam. B. 3,2 gam. C. 5,12 gam. D. 2,88 gam. Câu 14: Trong phòng thí nghiu ch t phn ng: NaX rn + H 2 SO c  0 t HX  + NaHSO 4  u ch  A. HCl B. HCl và HBr C. HBr D. HI Câu 15: (1) CaOCl 2 là mui kép. (2) Liên kt kim loi là liên kc hình thành gia các nguyên t và ion kim loi trong mng tinh th do s tham gia ca các electron t do. (3) Supephotphat kép có thành phn ch yu là Ca(H 2 PO 4 ) 2 . u nht.  (6) Kim loi có nhi nóng chy thp nht là thy ngân (Hg). (7) CO 2 là phân t phân cc.  A. 7. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 16: Cho các cht: Glixerol, etylen glicol, gly-ala-  anilin. S cht tác dc vi Cu(OH) 2 ( u kin thích hp) là: A. 7. B. 8. C. 6 . D. 5. Câu 17: Có các dung dch riêng bit sau: H 2 N-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COOH, HOOC-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COOH H 2 N-CH 2 -COONa, ClH 3 N-CH 2 -COOH, C 6 H 5 -NH 3 Cl. S ng các dung dch có pH < 7 là: A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 18: u ch p? lapsan t etylen glicol và axit terephtalic.  axit  -amino caproic. -6,6 t   acrilonitrin. Câu 19: n hp ru (ancol) etylic và axit axetic có H 2 SO 4 c 14,08 gam este. Nng hn hc. Hiu sut ca phn ng este hóa là: A. 70%. B. 80%. C. 75%. D. 85%. Câu 20: t cháy hoàn toàn c CO 2 và H 2 O theo t l mol là 3: 4. S ancol có th có ca X là: A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 21: Mt dung dch X có cha 0,01 mol Ba 2+ ; 0,01 mol NO 3 - ; a mol OH - và b mol Na +  trung hoà 1/2 dung di ta cn dùng 200ml dung dch HCl 0,1M. Khng cht rc khi cô cn dung dch X là: A. 4 gam B. 1,68 gam C. 13,5 gam D. 3,36 gam LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 9 Câu 22: Cho 45 gam hn hp bt Fe và Fe 3 O 4 vào V lít dung dch HCl 1M, khu các phn ng xy ra hoàn toàn, thy thoát ra 4,48 lít khí (đktc) và 5 gam kim loi không tan. Giá tr ca V là A. 1,2 lít B. 1,392 lít C. 0,4 lít D. 0,6 lít Câu 23:  phn ng sau: X  axit axetic. X có th là A. CH 3 COONa, CH 3 COOC 2 H 5 , CH 3 CH=O. B. CH 3 COONa, CH 3 COOC 2 H 5 , C 2 H 5 OH. C. CH 3 COONa, CH 3 COOC 2 H 5 , CH 3 CCl 3 . D. CH 3 COONa, CH 3 COOC 2 H 5 , CH 3 COONH 4 . Câu 24: Khi nhit phân hoàn toàn hn hp NH 4 NO 3 , Cu(NO 3 ) 2 , AgNO 3 , Fe(NO 3 ) 2 thì cht rc sau phn ng gm: A. CuO, Fe 2 O 3 , Ag B. CuO, FeO, Ag C. NH 4 NO 2 , CuO, Fe 2 O 3 , Ag D. CuO, Fe 2 O 3 , Ag 2 O Câu 25: Thy phân m gam tinh bt, sn ph sn xut ancol etylic, toàn b khí CO 2 sinh ra cho qua dung dch Ca(OH) 2 c 850 gam kt ta. Bit hiu sun thu là 85%. Giá tr ca m? A. 952,9. B. 810,0. C. 688,5. D. 497,4. Câu 26: Cho các cht: FeCO 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeSO 4 , FeS, FeS 2 , CuS. S ng cht có th có khí thoát ra khi cho vào dung d là: A. 6. B. 7. C. 5. D. 4. Câu 27: n phân 100ml dung dch Fe 2 (SO 4 ) 3 n c n I = 2,68A trong thi gian t gi thì bu có khí thoát ra  catot (hiu sut ca quá n phân là 100%). Giá tr ca t là A. 2. B. 1. C. 4. D. 6. Câu 28: Cho 15 gam hn hp bt các kim loi Fe, Al, Mg, Zn vào 100 ml dung dch hn hp H 2 SO 4 1M và HCl 1M, sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, toàn b khí sinh ra cho qua ng s ng m  Phn ng xong, trong ng còn li 17,6 gam cht rn. Vy m bng A. 20. B. 15,6. C. 13,56. D. 16,4. Câu 29: Hn hp X gm CH 3 CHO và C 2 H 3 CHO. Oxi hóa hoàn toàn m gam X bc (m + 1,6) gam hn hp 2 axit. Cho m gam X tham gia ht vào phn ng tráng bc có a gam Ag kt ta. Giá tr ca a là: A. 5,4. B. 21,6. C. 43,2. D. 10,8. Câu 30: Thi hiu suc dung dch X. Cho X tác dng vi dung dch AgNO 3 /NH 3 ng kt ta Ag là : A. 32,4 gam. B. 16,2 gam. C. 29,565 gam. D. 26,73 gam. Câu 31: Nguyên t nguyên t X có s th t là 16 trong bng tun hoàn, công thc phân t ca X vi oxi và t là: A. XO và XH 2 B. XO 3 và XH 2 . C. X 2 O và X D. X 2 O và XH 2 . Câu 32:Trong các phân t N 2 , HCl, NaCl, MgO. Các phân t có liên kt cng hóa tr là: A. NaCl và MgO B. HCl và MgO. C. N 2 và NaCl D. N 2 và HCl. Câu 33: Nguyên t R có tng s các hn là 52, s hn ln gp 1,059 ln s ht mang ng. Kt lukhông i R? A. R có s khi là 35. B. Trn cc thân. n tích ht nhân ca R là 17+. D. R là phi kim. Câu 34:  phn ng sau: Al + H 2 SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O Tng h s ti gin ca các cht tham gia phn ng là: A. 18 B. 30 C. 42 D. 45 Câu 35: Kim long vi dung dt loi mui? A. Cu B. Ag C. Fe D. Zn Câu 36: c, mch h X vi H 2 SO 4 c  nhi thích hc cht h kha Y so vi X bng 0,609. X có công thc phân t là: A. C 3 H 7 OH. B. CH 3 OH. C. C 4 H 9 OH. D. C 2 H 5 OH. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885  Ym: netthubuon  : admin@hoahoc.org  Fb: facebook.com/hoahoc.org H bit, h làm, h chung sng, hc   t khnh mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 10 Câu 37. Oxi hoá m gam etanol thu c hn hp X gm  axit axetic, c và etanol  toàn b X tác dng vi dung dch NaHCO 3 ( thu c 0,56 lít khí CO 2 (  Khi lng etanol ã b oxi hoá to ra axit là: A. 1,15 gam. B. 4,60 gam. C. 2,30 gam. D. 5,75 gam. Câu 38: t X vi dung dc 1,34 gam mt mui ca 1 axít h c Z. Công thc cu to ca X là: A. C 2 H 5 OCO-COOC 2 H 5 B. CH 2 (COOC H 3 ) 2 C. CH 3 COOC 2 H 5 D. CH 3 COOC 3 H 7 Câu 39: c to ra t c bng dung dch NaOH v c mui Y và ancol Z. Nung nóng Y vc 2,12 gam Natri cacbonat, khí CO 2 và c chia làm hai phn bng nhau. Phn 1 cho tác dng vi Na v c khí H 2 có s mol bng ½ s mol ancol phn ng và 1,36 gam mui. Phn 2 cho tác dng vc cht hn ng tráng bc. Công thc cu to ca X là: A.Etylaxetat B.Metylpropionat C.Metylaxetat D.propylfomat Câu 40: Khi xà phòng hoá 0,9 gam cht béo cn 24 ml dung dch KOH 0,25 M. Ch s xà phòng hoá ca mu ch A. 0,336 B. 336 C. 0,3733 D. 373,33 Câu 41: Dung dch có pH=4 s có n ion OH - bng: A. 10 4 B. 10 -10 C. 4 D. 10 -4 Câu 42: Nung 8,42g hn hp X gm Al, Mg, Fe trong oxi sau mt thc 11,62g hn hp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dch HNO 3 n phm kh duy nht. S mol HNO 3 phn ng là: A. 0,56 mol B. 0,64 mol C. 0,48 mol D. 0,72 mol Câu 43: Cho các cht: FeS, Cu 2 S, FeSO 4 , H 2 S, Ag, Fe, KMnO 4 , Na 2 SO 3 , Fe(OH) 2 . S cht có th phn ng vi H 2 SO 4 c nóng to ra SO 2 là: A. 9 B. 8 C. 6 D. 7 Câu 44: Ly dung dch axit có pH = 5 và dung d l  c dung dch có pH = 8? A. 9 11  axit bazo V V . B. 11 9  axit bazo V V . C. V  = V ax . c. Câu 45: Este X có CTPT C 5 H 8 O 2 khi tác dng vi NaOH to ra 2 sn phu có kh n  cht X thu kin trên là: A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Câu 46: Hòa tan a mol Fe trong dung dch H 2 SO 4 c 12,32 lít SO 2 n phm kh duy nht và dung dch X. Cô cn dung dc 75,2 gam mui khan. Giá tr ca a là: A. 0,4 B. 0,1 C. 0,3 D. 0,5 Câu 47: m các kim lou có th u ch c bt luyn: A. Zn, Mg, Ag B. Ba, Fe, Cu C. Al, Cu, Ag D. Cr, Fe, Cu Câu 48: Môt  - aminoaxit no X ch cha 1 nhóm -NH 2 và 1 nhóm -COOH. Cho 3,56 gam X tác dng va  vi HCl to ra 5,02 gam mui. Tên gi ca X là: A. Alanin B. Valin C. Lysin D. Glyxin Câu 49: Khi thy phân mt octapetit X mch h, có công thc cu to là Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr-Ala c bao nhiêu tripeptit có cha Gly? A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam cht rn X gm Cu, CuS, Cu 2 S và S bng HNO 3 y thoát ra 10,08 lít khí NO duy nhch Y. Thêm dung dch Ba(OH) 2  vào dung dc m gam kt ta. Giá tr ca m là: A. 40,775 gam. B. 57,925 gam. C. 55,475 gam. D. 14,7 gam. [...]... mình! TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Trang 34 Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 – Ym: netthubuon – : admin@hoahoc.org – Fb: facebook.com/hoahoc.org LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC (Đề thi có 05 trang)  HÓA HỌC: 0979.817.885 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: Hóa học; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề Mã đề thi 104 Cho: H... biết, học để làm, học để chung sống, học để làm ngƣời và để tự khẳng định mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƢỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU (ĐỀ CÓ 5 TRANG)  HÓA HỌC: 0979.817.885 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG-LỚP 12 NĂM HỌC: 2013 -2014 Môn : HÓA HỌC (... gam Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là A 6 B 4 C 5 D 2 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH TRƢ NG THPT NINH GIANG  HÓA HỌC: 0979.817.885 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO Đ NG LẦN I MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014 Thời gian làm bài:90 phút – không tính thời gian phát đề Mã đề thi 647 Câu 1: Hỗn hợp X gồm K và Al Cho m (g) X tác dụng với H2O dƣ thu đƣợc 0,4 mol H2 Cho m (g) X tác dụng...LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH TRƢỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang)  HÓA HỌC: 0979.817.885 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) - Thể tích các chất khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn Cho biết: H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;... người ! LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH SỞ GD&ĐT HẢI DƢƠNG TRƢỜNG THPT ĐOÀN THƢỢNG  HÓA HỌC: 0979.817.885 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: SBD: Mã đề thi 150 Câu 1: Muối X có các tính chất sau: -X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y, khí Y làm đục nƣớc vôi trong, không làm... (đkc) Tính V? TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Trang 18 Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 – Ym: netthubuon – : admin@hoahoc.org – Fb: facebook.com/hoahoc.org Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm ngƣời và để tự khẳng định mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 A... hai mệnh đề, mỗi mệnh đề nêu lên một số dự kiện hay một tính chất Mệnh đề 1: Đốt cháy 1 chất hữu cơ X chỉ sinh ra CO2 và H2O với số mol CO2 bằng số mol H2O, Mệnh đề 2: thì công thức phân tử của chất X phải có dạng tổng quát CnH2nOm với n  1 , m  0 Nhận xét nào dưới đây hoàn toàn đúng? A Mệnh đề 1 sai ,mệnh đề 2 đúng B Cả hai mệnh đề trên đều đúng,tƣơng quan nhân quả đúng C Mệnh đề 1 đúng ,mệnh đề 2 sai... CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Trang 21 Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 – Ym: netthubuon – : admin@hoahoc.org – Fb: facebook.com/hoahoc.org Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm ngƣời và để tự khẳng định mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA... tùy thuộc vào mỗi người ! LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC – LẦN 1 TRƢỜNG THPT QUỲNH LƢU 1 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút – 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 135 Họ và tên: ……………………………………………….Lớp…………… Câu 2: Nung một hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với O2... 2 C 3 D 4 TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Trang 14 Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 – Ym: netthubuon – : admin@hoahoc.org – Fb: facebook.com/hoahoc.org Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm ngƣời và để tự khẳng định mình! Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 Câu . được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người ! Trang 16 S NG NAM NG THPT NGUYN DUY HIU (ĐỀ CÓ 5 TRANG)  KIM TRA CHNG-LP 12 NĂM HỌC: 2013 -2014 Môn : HÓA HC. 2,32 gam. Câu 45: S hóa cht mà bình nhôm không th chc trong các hóa cht cho sau: LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR. u ch Anilin bng cách Nitro hóa 500 gam benzen ,hiu sut mn là LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi đại học môn hóa học 2014, Tuyển tập đề thi đại học môn hóa học 2014, Tuyển tập đề thi đại học môn hóa học 2014

Từ khóa liên quan