Tài liệu bồi dưỡng về hệ phương trình lớp 9

11 1.8K 6
Tài liệu bồi dưỡng về hệ phương trình lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai.Luyện tập hệ thức lượng.Các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai.Luyện tập hệ thức giữa cạnh và góc.Luyện tập về rút gọn biểu thức chứa CBH.Luyện tập về các hệ thức lượng trong tam giác vuông.Ôn tập rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

I.Các hệ phương trình cơ bản A. Hệ phương trình đối xứng : Dạng ( ) () ,0 ,0 fxy gxy =    =   mà ở đó vai trò của , xy như nhau. Tức là (,)(,). (,)(,). fxyfyx gxygyx =   =  Cách giải: • Thông thường người ta đặt ẩn phụ: Sxy =+ hay Sxy =− Pxy = ⇒ ( ) () ,0 ,0 fSP gSP =    =   sau đó tìm được , SP và tìm được các nghiệm (,) xy Ví dụ: Giải hệ 22 6 5 xyxy xyxy  +=  ++=  Như đã nói ở trên, ta hãy đặt ; SxyPxy =+= và hệ đã cho trở thành 62S=3 hay 53P=2 SPS SPP ==  ⇒  +==  Từ đây ta dễ dàng tìm được các nghiệm (,) xy sau: (,)(1,2);(2,1) xy = • Nhưng để phương pháp trên áp dụng hữu hiệu thì ta nên biến đổi một chút các ẩn số để sau khi đặt ẩn phụ, ta được những phương trình nhẹ nhàng hơn Ví dụ 1: ()() 33 5 1135 xyxy xy ++=    +++=   Đặt ( ) ( ) ( ) ( ) 11;11 SxyPxy =+++=++ ta sẽ có hệ phương trình sau () 2 6 53x=2 hay 335 62y=3 P Sx SSP Py =  ==   ⇒⇒  −= ==    Ví dụ 2: 22 8 (1)(1)12 xyxy xyxy  +++=  ++=  Ở đây theo thông lệ chúng ta hãy thử đặt Sxy Pxy =+   =  , ta thu được hệ sau: 2 S28 (1)12 SP PPS  +−=  ++=  Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản chút nào. Tuy nhiên có lẽ các bạn cũng sẽ nhận ra sự tinh tế trong bài tóan, đó là ở bậc của mỗi phương trình. Phương trình đầu tiên bậc 2 có lẽ chứa P. Thể nhưng nó không ở một dạng tích thuận tiện nào,trong khi phương trình thứ hai lại ở dạng tích và bậc 4,gấp đôi bậc 2. Nếu các bạn nhìn trong biểu thức S và P,bậc của P gấp đôi bậc của S,như vậy phải chăng phương trình thư nhất là S,thứ hai là P. Nếu vậy thì các giá trị x và y trong P là gì. Quan sát phương trình thứ hai các bạn có thể dễ dàng nhận ra sự tinh tế này, đó là (1) xx + và (1) yy + . Từ ý tưởng này ta đặt: (1) (1) axx byy =+ =+ Hệ đã cho tương đương với: 86a=2 hay 122b=6 aba abb +==  ⇒  ==   Như vậy (,) xy là nghiệm của các phương trình sau: 2 12 2 33 ) 21 2 )62 3 itttt iitttt +=⇒=∨=− +=⇒=∨=− Tóm lại nghiệm của hệ đã cho là: (,)(1,2);(2,1);(2,3);(3,2) xy =−−−− B. Phương trình đối xứng lọai 2: (,)0. (,)0. fxy fyx =   =  Đối với dạng hệ phương trình này, ta có thể đưa về một dạng hệ tương đương sau: (,)(,)0 (,)(,)0. fxyfyx fxyfyx −=   +=  Hệ phương trình mới mà các bạn thu được là một hệ đối xứng hay nửa đối xứng mà ta đã xét ở phần trên. Thật vậy nếu đặt (,)(,)(,) (,)(,)(,) hxyfxyfyx gxyfxyfyx =−   =+  . Ta sẽ đưa hệ về dạng: (,)0 (,)0 hxy gxy =   =  . Ở đó (,)(,) (,)(,). hxyhyx gxygyx =−   =  Có thể các bạn thấy rằng (,) hxy không đối xứng hòan tòan (nửa đối xứng). Tuy nhiên ở đây có thể chấp nhận được bởi lẽ hệ ta ở dạng (,)0. hxy = (Nếu các bạn vẫn thấy ray rứt vì điều này thì các bạn hãy viết dưới dạng 2 (,)0 hxy = ,chẳng phải 2 (,) hxy đối xứng đó sao .Chú ý thêm là tác giả chỉ muốn các bạn nắm bắt mối quan hệ của sự đối xứng và nửa đối xứng một cách rõ ràng hơn, chứ trong lúc giải bài tập các bạn chớ bình phương lên nhé. J) C. Phương trình đẳng cấp. (,)(1) (,)(2) fxya gxyb =   =  mà ở đó : (,)(,) (,)(,) k k ftxtytfxy gtxtytgxy  =  =  Ở đây điều kiện thứ hai các bạn có thể hiểu một cách đơn giản là các đơn thức trong các hàm f và g là đồng bậc (bậc của đơn thức hai biến x,y là tổng các bậc của x và y). Nhận xét này sẽ giúp cho các bạn nhận biết được phương trình đẳng cấp một cách dễ dàng hơn. Cách giải tổng quát ở đây là đưa về phương trình: (,)(,)0 bfxyagxy −= ,ở dó , ab không đồng thời bằng 0. Nếu a,b đồng thời bằng 0. Ta giải riêng các phương trình (,)0;(,)0 fxygxy == và so sánh nghiệm. Cách giải tương tự như phương trình (,)(,)0 bfxyagxy −= nên các bạn có thể tham khảo bên dưới. Ta xét 2 trường hợp. )0 ix = là nghiệm của hệ phương trình. Điều này thì các bạn chỉ cần thế 0 x = và giải phương trình một biến theo y. Trường hợp này ta thu được nghiệm 1 (,)(0,) xyy = ) ii Trường hợp này ta sẽ tìm các nghiệm khác 1 (0,) y Chia hai vế cho k x trong đó k là bậc của f . Đặt x t y = . Ta đưa về phương trình theo ẩn t . Giải phương trình này ta tìm được tỉ số x y .Sau đó thay x thành ty trong (1) . Giải phương trình này theo ẩn y, ta sẽ rút ra được các nghiệm của bài toán 0 (,) o tyy . Ví dụ: 22 22 3227 638 xxyy xxyy  −+=  +−=−  Giải: Hệ đã cho tương đương với: 22 22 24161656 7422156 xxyy xxyy  −+=  +−=−  22 22 24161656 312650(*) xxyy xxyy  −+= ⇔  +−=  Ta giải (*). 22 312650 (315)()0(**) 3150(1) 0(2) xxyy xyxy xy xy +−= ⇔−+= −=  ⇔  +=  Từ đây ta có thể dễ dàng giải được bằng cách thế vào hệ phương trình ban đầu II.Các phương pháp giải hệ không mẫu mực: A.Dùng bất đẳng thức : Dấu hiệu cho phép ta sử dụng phương pháp này là ta sẽ thấy số phương trình trong hệ ít hơn số ẩn . Ví dụ1 Giải hệ phương trình nghiệm dương : ()()() () 3 3 3 1111 xyz xyzxyz ++=    +++=+   Giải: 1() VTxyzxyyzzxxyz =+++++++≥ () ( ) 3 2 3 33 1331 xyzxyzxyzxyz +++=+ Suy ra dấu bằng xảy ra khi xyz == =1 Ví dụ 2: Giải hệ phương trình : 22 135135 80 xxxyyy xyxy  +++++=−+−+−   +++=   Giải: Đk: 1;5 xy ≥−≥ Giả sử 6 6 xyVTVP xyVTVP >−⇒> <−⇒< Suy ra 6 xy =− Đến đây bạn đọc có thể tự giải Ví dụ 3: Giải hệ : 9342 342 1 111 8.1 xyz xyz xyz  ++=  +++   =  Giải: -Bài tóan này có số ẩn nhiều hơn số phương trình vì vậy ta sẽ sự dụng bất đẳng thức -Nhận xét : bậc của x,y,z khác nhau nên ta sử dụng Cauchy sao cho xuất hiện bậc giống hệ Ta có: 1242 1111 xyz xxyz =++ ++++ Áp dụng Cauchy 8 số: 1 1 x = + ()()() 242 8 242 8 11111111 111 xxyyyyzzxyz xxyyyyzz xyz +++++++≥ ++++++++ +++ Hòan tòan tương tự : ()()() ()()() 332 8 332 341 8 341 1 8 1 111 1 8 1 111 xyz y xyz xyz z xyz ≥ + +++ ≥ + +++ Từ các bất đẳng thức thu được ta có: ()()() ()()() 243216 9 8 342243216 9342 111 8 111111 81 xyz xyzxyz xyz ≥ ++++++ ⇒≤ dấu bằng xảy ra ⇔ 11 11198 xyz xyz xyz ===⇔=== +++ Ví dụ 4: giải hệ: 42 22 697 81 3440 xy xyxyxy  +=    ++−−+=  Giải: -Ví dụ này chúng tôi muốn giới thiệu công cụ xác định miền giá trị của x,y nhờ điều kiện có nghiệm của tam thức bậc hai -Xét phương trình bậc hai theo x: ( ) ()()()() 22 22 3440 7 342013701 3 xxyyy yyyyy +−+−+= =−−−≤⇔−−≤⇔≤≤ Tương tự xét phương trình bậc hai theo y thì ta có 4 0 3 x ≤≤ Suy ra: 42 42 47697 3381 xy  +≤+=   4 3 x ⇒= và 7 3 y = .Tuy nhiên thế vào hệ thì bộ nghiệm này không thỏa Vì vậy hệ phương trình vô nghiệm Ví dụ 5: Giải hệ: 542 542 542 22 22 22 xxxy yyyz zzzx  −+=  −+=   −+=  Ý tưởng của bài tóan này là ta phải đóan nghiệm của hệ là 1 xyz === ,sau đó chứng minh là 1 x > hay 1 x < đều vô nghiệm Nếu 1 x > ( ) ( ) 5425424 2220122 zzzxzzzzzz ⇒=−+>−+⇒>−++ Do 4 22 zz ++ luôn dương nên 1 z > Tương tự 11 yx ⇒>⇒<⇒ Vô lí Tương tự 1 x <⇒ vô lí.Vậy 111 xyz =⇒=⇒= Bài tập luyện tập Giải các hệ: 1) 2 2 24 xyz xyz ++=   −=  2) ( ) ( ) ()() ()() 2 2 2 12 12 12 xyz yzx zxy  =−+   =−+   =−+   3) 2 2 2 2161988 2161988 2161988 y y x z z y x x z  +=    +=    +=   4) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 x y x y z y z x z  =  +   =  +   =  +  5) 222 222 3 9 xyz xyz yzx  ++=   ++=   B.Đặt ẩn phụ: Đôi khi bài tóan sẽ phức tạp nếu ta giải hệ với ẩn (x,y,z,…) nhưng chỉ sau một phép đặt (),(),(), afxbfycfz === Ví dụ 1:Giải hệ 12 5 18 5 36 13 xy xy yz yz xz xz  =  +   =  +   =  +  Hướng dẫn: Đặt 111 ,,. abc xyz === Ví dụ 2: Giải hệ: 22222 22222 22222 ()(31) ()(41) ()(51) xyzxxyz yxzyyxz zxyzzxy  +=++  +=++   +=++  Nếu 0 x = dễ dàng suy ra được: 0 yz == .Như vậy (,,)(0,0,0) xyz = là một nghiệm của hệ. Ta tìm các nghiệm khác ( ) 0,0,0 Chia hai vế cho 222 xyz ta thu được hệ tương đương: 2 2 2 2 2 2 11 3 11 4 11 5 yz yzxx xz xzyy xy xyzz   + =++      +   =++       +  =++     Ta lại đặt 111 ;;abc xyz === ta nhận được: 22 22 22 ()5(1) ()3(2) ()4(3) abcc bcaa acbb  +=++  +=++   +=++  Lấy ( ) (2)(3)()2()11 (1)(2)()(2()1)1 ababc bcabc −⇒−+++= −⇒−+++= Từ đây suy ra abbc −=− 2 acb ⇒+= Thay vào (2) ta được 2 340 bb −+= . Từ đây các bạn có thể dễ dàng giải tiếp bài toán. Ví dụ 3: Giải hệ 3 3 (621)1 (6)21 xy xy  +=  −=  Nếu giải hệ với ẩn (,) xy thì ở đây ta thật khó để thấy đwocj hướng giải. Nhưng mọi chuyện sẽ rõ ràng khi ta đặt 1 . x z = 3 3 216 216 zy yz  =+  =+  Đây là hệ đối xứng mà ta có thể dễ dàng tìm ra đước hướng giải. J Sau đây là bài tập áp dụng dành cho bạn đọc: Bài tập luyện tập. Bài 1: Giải hệ: 22 2226 (1)4 xxy xyxyxy  +++=  +++=  Bài 2: Giải hệ: 33 33 33 33 ()12 ()12 ()12 ()12 xyzt yztx ztxy txyz  ++=  ++=   ++=   ++=  C.Tính các đại lượng chung Ý tưởng của phương pháp này là tính các đại lượng trong đó. Ví dụ 1:Giải hệ: 224 236(*) 35 xyyx yzzy xzzx +++=   ++=   ++=  (1)(2)6 (*)(2)(3)12(1)(2)(3)24 (3)(1)8 xy yzxyz zx ++=   ⇔++=⇒+++=±   ++=  Từ đây các bạn có thể có thể giải tiếp một cách dễ dàng. Ví dụ 2:Giải hệ: 22 33 2(1) 3(2) 5(3) 9(4) uv uxvy uxvy uxvy +=   +=   +=   +=  Giải: Nhân xy + vào (3) 3322 5() 935() uxvyuxyvxyxy xyxy ⇒+++=+ ⇒+=+ Nhân xy + vào (2) 2()3 uyvxxy ⇒+=+− Nhân 22 xy + vào (2) [ ] 22 3()9()92()3 xyxyuyvxxyxy +=++=++− Đặt ; axybxy =+= . Đến đây các bạn có thễ dễ dàng giải tiếp J. Bài tập luyện tập Bài 1: Giải hệ 2222 2222 50 24 0. xyzt xyzt xzyt xyzt  +++=  −+−=−   =   −++=  Bài 2:Giải hệ 2 2 2 yxzb zxyc xyza  −=  −=   −=  ( ,, abc là những hằng số) Bài 3:Giải hệ 2 2 2 () () () axbyxy byczyz czaxzx  +=−  +=−   +=−  ( ,, abc là những hằng số) Bài 4:Giải hệ. 32 32 32 ()2 ()30 ()16 xxyz yyzx zzxy  +−=  +−=   +−=  D.Nhân liên hợp. Phương pháp này chủ yếu bỏ dâu căn thức đễ dễ tính toán hay để xuất hiện những đại lượng có thể đặt ẩn phụ. Ví dụ 1:Giải hệ: 4 (1) 556 xy xy  +=   +++=   Giải: Ta có: 5513 (1) 552 5513 55 2 55 xxyy xxyy xxyy xxyy  +++++=  ⇔  +−++−=    +++++=  ⇔  +=  ++++  Đặt 5 5 uxx vyy =++ =++ Ta suy ra: 10 112 5 10 25 52. uv uv uv uv uvxy +=    +=   +=  ⇒  =  ⇒==⇒== Ví dụ 2: Giải hệ: 5 324 42 5 32 42 y yx x yx   −=   +     +=   +   Giải: Từ hệ ta suy ra điều kiện: ,0 xy > Hệ đã cho tương đương với: 22 42 6 2 1024 42 2 1512 42 15(2)(42) 25840 (3)(28)0 3 280 yx yx xy yxxy xyyxyx yxyx xyyx xy yx  +=     =−  +  ⇒=− + ⇒=−+ ⇒+−= ⇒−+= =  ⇒  +=  Trường hợp thứ hai ta loại do không thỏa điều kiện ,0 xy > . Thay vào hệ ban đầu ta thu được nghiệm sau: 526526 (,), 279 xy  ++ =    Bài tập luyện tập Bài 1: Giải hệ 615 165 xy xy  +++=   +++=   [...]... + y = 5  x 4 + x 2 y 2 + y 4 = 21 b)  2 2  x − xy + y = 7 Bài 2: Giải hệ phương trình sau:  x + y + x2 + y 2 = 8   x( x + 1) + y ( y + 1) = 12 Bài 3:Giải hệ phương trình sau:  x + y + x 3 + 2 x 2 y + 2 xy 2 + y 3 = 0   x y = −2   Bài 4:Giải hệ phương trình sau:  x− y =6  3 3  x − y = 126 Bài 5:Giải hệ phương trình sau:  x 2 + y 2 = 2a   2 xy + 1 = 2a ... Giải hệ  − x + y + xy + 1 = 5 − 2  ( x − 1)( y − 1) = 1   Bài 3: Giải hệ x y  = y +1 + y −  x +1 + x − 2 2   y + x + 2 ( x + 1)( y + 1) = 0  Kết thúc bài viết là phần bài tập tổng hợp các mục về hệ phương trình mà ta đã xem xét: III)Bài tập tổng hợp Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:  x 2 y + xy 2 = 6 a)   xy + x + y = 5  x 4 + x 2 y 2 + y 4 = 21 b)  2 2  x − xy + y = 7 Bài 2: Giải hệ . thế vào hệ phương trình ban đầu II.Các phương pháp giải hệ không mẫu mực: A.Dùng bất đẳng thức : Dấu hiệu cho phép ta sử dụng phương pháp này là ta sẽ thấy số phương trình trong hệ ít hơn. 22 8 (1)(1)12 xyxy xxyy  +++=  +++=  Bài 3:Giải hệ phương trình sau: 3223 220 2. xyxxyxyy xy  +++++=   =−   Bài 4:Giải hệ phương trình sau: 33 6 126 xy xy −=   −=  Bài 5:Giải hệ phương trình sau: 22 2 212 xya xya  +=  +=  . nghiệm của hệ đã cho là: (,)(1,2);(2,1);(2,3);(3,2) xy =−−−− B. Phương trình đối xứng lọai 2: (,)0. (,)0. fxy fyx =   =  Đối với dạng hệ phương trình này, ta có thể đưa về một dạng hệ tương

Ngày đăng: 02/09/2014, 15:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan