0

Đề thi và đáp án casio vật lý 12 cấp tỉnh

16 4,371 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 17:09

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử RLC nối tiếp (R là biến trở, L là cuộn cảm thuần), được mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U và tần số f ổn định. Với một giá trị R ban đầu, dùng vôn kế đo điện áp hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ thì số chỉ vôn kế lần lượt UR = 30V, UL = 80V và UC = 120V 1 Sở Giáo dục vy Đyo tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Gia lai Giải toán trên máy tính casio - vinacal Đề chính thức Năm học 2011-2012 MÔN vật lý lớp 12 THPT thi gm 10 trang Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Họ v tên thí sinh: Ngy sinh: Nơi sinh: S bỏo danh: . Ban coi thi: THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: Số mật mã (Do Tr}ởn g Ban chấm thi g hi) LI DN TH SINH 1.Thớ sinh ghi rừ s t giy phi np ca bi thi vo trong khung ny. 2.Ngoi ra khụng c ỏnh s, kớ tờn hay ghi mt du hiu gỡ vo giy thi. Ch kớ giỏm kho 1 Ch kớ giỏm kho 2 S MT M (do Trng Ban chm thi ghi) IM BI THI Bng s Bng ch Qui nh: Hc sinh trỡnh by vn tt cỏch gii, cụng thc ỏp dng, kt qu tớnh toỏn vo ụ trng lin k bi toỏn. Cỏc kt qu tớnh gn ỳng, nu khụng cú ch nh c th, c ngm nh chớnh xỏc ti 4 ch s phn thp phõn sau du phy. Bi 1:(5 im). Qu cu M = 350g nm mộp bn cao 1m so vi mt t. Mt viờn n cú khi lng m = 10g c bn theo phng ngang vo tõm qu cu, xuyờn qua qu cu v ri cỏch chõn bn 12 m, cũn qu cu ri cỏch chõn bn 6m. Tớnh nhit ta ra trong va chm. n v tớnh: (J) Cỏch g ii K t q u S t: from: Cỏch Cỏc g m: D i i DAYHOCVATLI.NET (do Tr (do ET I M BIM B N LI. VA VA VAT c ỏp dỏp d d n u khụng cu khụng dd dd d u phu ph yy p bn cao bn cao g vo tõmvo tõm n 6m. Tớnn 6m. Tớn D 2 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 2: (5 ÿiӇm). Cho mҥch ÿiӋn xoay chiӅu nhѭ hình vӁ: Cuӝn dây không thuҫn cҧm, biӃt ÿiӋn trӣ thuҫn R = 80 : . Ĉһt vào hai ÿҫu A,B mӝt ÿiӋn áp xoay chiӅu u AB = 240 2 cos ()tV Z thì cѭӡng ÿӝ dòng ÿiӋn hiӋu dөng qua mҥch I = )A(3 . BiӃt u MB nhanh pha 30 o so vӟi u AB và u AN vuông pha vӟi u AB . Tính cҧm kháng và dung kháng cӫa ÿoҥn mҥch AB. Ĉ˯n v͓ tính: ( : ) Cách gi̫i K͇t qu̫ N M C L,r R B A from: DAYHOCVATLI.NET ӡӡ ng ng ÿ pha vpha v ӟ i u iu TL AT B B 3 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 3: (5 ÿiӇm). Tө xoay gӗm 8 tҩm ÿһt song song theo 2 cӕt, cách ÿӅu. DiӋn tích ÿӕi diӋn giӳa hai tҩm là S = S ( cm 2 ), khoҧng cách giӳa hai tҩm liên tiӃp là d = 5 mm. Giӳa các bҧn là không khí, riêng tҩm ngoài cùng (thuӝc cӕt cӕ ÿӏnh) bӏ dính phҫn nhӵa cӫa bҧn mҥch (ÿѭӧc xem là chҩt ÿiӋn môi có hҵng sӕ ÿiӋn môi là 2,5) chiӃm ÿúng ¼ thӇ tích không gian giӳa 2 tҩm nhѭ hình vӁ. Tө ÿѭӧc mҳc vào hai ÿҫu cuӝn thuҫn cҧm L = 5 nH. Tính bѭӟc sóng ÿiӋn tӯ mà mҥch này thu ÿѭӧc. Ĉ˯n v͓ tính: (nm) Cá ch g i̫i K ͇t q u̫ S/2 d/2 CáCá ch ch g m: DAYHOCVATLI.NET ӋӋ n gin gi ӳӳ a h khí, riêng khí, riêng Ӌ n môi cón môi có ӧ c mc m ҳҳ c vàoc v D V V CV C C D CV 4 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 4: (5 ÿiӇm). Lăng kính bҵng thӫy tinh có tiӃt diӋn thҷng là tam giác ABC vuông góc ӣ A và góc B = 75 0 . Ban ÿҫu chiӃu chùm tia ÿѫn sҳc ÿӓ rҩt hҽp (chiӃt suҩt lăng kính ÿӕi vӟi ánh sáng ÿӓ là 1,501) thӓa ÿiӅu kiӋn: tia sáng vào mһt bên AB, bӏ phҧn xҥ toàn phҫn ӣ mһt BC và ló ra mһt AC. Góc tӟi ÿѭӧc chӑn sao cho phѭѫng tia ló vuông góc phѭѫng tia tӟi. Sau ÿó giӳ lăng kính và tia tӟi cӕ ÿӏnh, thay ánh sáng ÿӓ bҵng ánh sáng trҳng (chiӃt suҩt lăng kính ÿӕi vӟi ánh sáng trҳng biӃn thiên tӯ 1,501 ÿӃ n 1,511). Xác ÿӏnh góc hӧp bӣi hai tia ló ngoài cùng. Ĉ˯n v͓ tính: (ÿ͡, phút, giây) Cách g i̫i K ͇t q u̫ from: DAYHOCVATLI.NET ng góc ng góc ӣ ӣ A h sáng sáng ÿӓÿӓ mm һһ t AC. t AC. à tia tia t ӟӟ i ci c ӕ n thiên tn thiên t ӯӯ CV OC 5 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 5: (5 ÿiӇm). Mӝt băng kép, làm bҵng mӝt lá ÿӗng và mӝt lá sҳt có cùng bӅ dày a và cùng chiӅu dài l 0 ӣ 0 0 C, ÿѭӧc hàn ӣ hai ÿҫu có mӝt khe hӣ 1 mm ӣ giӳa. Giҧ thiӃt khi ÿѭӧc nung nóng, băng kép có dҥng mӝt cung tròn. Khi nung nóng băng kép ÿӃn nhiӋt ÿӝ t = 200 0 C thì bán kính trung bình cӫa lá ngoài là 3 m. Tính bӅ dày a cӫa mӛi lá. BiӃt hӋ sӕ nӣ dài cӫa ÿӗng và sҳt tѭѫng ӭng là : 1 D = 1,7.10 -5 K -1 và 2 D = 1,2.10 -5 K -1 . Ĉ˯n v͓ tính: (m) Cách gi̫i K͇t qu̫ from: DAYHOCVATLI.NET ng ng g, bg, b ăă ng k ng ng bình cng bình c ӫӫ 1 D = 1,7.1= 1,7. AT VA 6 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 6: (5 ÿiӇm). Mӝt con lҳc ÿѫn có chiӅu dài 1m, vұt nһng là viên bi A khӕi lѭӧng 100g. Kéo con lҳc lӋch mӝt góc 0 D so vӟi phѭѫng thҷng ÿӭng rӗi thҧ nhҽ không vұn tӕc ÿҫu, bӓ qua mӑi sӭc cҧn. a. Xác ÿӏnh 0 sin D ÿӇ vұn tӕc cӫa A ÿӃn vӏ trí cân bҵng có giá trӏ 1,62m/s. b. Khi qua vӏ trí cân bҵng bi A va chҥm ÿàn hӗi xuyên tâm vào bi B ÿang ÿӭng yên có khӕi lѭӧng 50g. Tìm vұn tӕc cӫa bi A và B ngay sau khi va chҥm.(Bӓ qua sӵ tӓa nhiӋt khi va chҥm). Ĉ˯n v͓ tính: (m/s) Cách gi̫i K͇t qu̫ DAYHOCVA VATLI.NET 100g100 mm ӑӑ i si ӭӭ c c c c ҧ 62m/s. 62m/s. o bi B bi B ÿÿ anan qua squa s ӵӵ t t ӓӓ VA CV 7 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 7: (5 ÿiӇm). Mӝt vұt dao ÿӝng ÿiӅu hoà, khi vұt có li ÿӝ x 1 = 3cm thì vұn tӕc 1 20 3 /vcms S  , khi vұt có li ÿӝ 2 42 x cm thì vұn tӕc 2 20 2 /vcms S .Tìm biên ÿӝ dao ÿӝng cӫa vұt. Ĉ˯n v͓ tính: (cm) Cách g i̫i K ͇t q u̫ from: DAYHOCVATLI.NET T T 3 20 3 20 3 2020 S 0 0 v ұұ t. t. IN N N LI 8 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 8: (5 ÿiӇm). Cho khung dây dүn có kích thѭӟc nhѭ hình vӁ, a = 50cm, ÿiӋn trӣ mӝt ÿѫn vӏ chiӅu dài 0 1( / ) R m : . Khung ÿһt trong tӯ trѭӡng ÿӅu vectѫ cҧm ӭng tӯ B G vuông góc vӟi mһt phҷng khung. Cho B G tăng theo quy luұt B = kt (k =10T/s) . Tính cѭӡng ÿӝ dòng ÿiӋn qua các ÿoҥn cӫa khung. B G Ĉ˯n v͓ tính: (A) Cách gi̫i K͇t qu̫ E A B C D a a a B G from: DAYHOCVATLI.NET HO YH ET ET B NE NE a ET ET 9 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 9: (5 ÿiӇm) Mӭc cѭӡng ÿӝ âm tҥi ÿiӇm A phía trѭӟc cái loa phát thanh O mӝt khoҧng l = AO =1m là L A = 65dB. Coi loa nhѭ mӝt nguӗn phát sóng cҫu và lҩy cѭӡng ÿӝ âm chuҭn I 0 = 10 -12 W/m 2 . a) Xác ÿӏnh cѭӡng ÿӝ âm tҥi vӏ trí A. b) Xác ÿӏnh mӭc cѭӡng ÿӝ âm tҥi vӏ trí B là ÿiӇm chính giӳa cӫa AO. Ĉ˯n v͓ tính: (W/m 2 và dB) Cách g i̫i K ͇t q u̫ from: DAYHOCVATLI.NET T ӝӝ t khot kho ҧҧ ng n In I 00 = 10 = 10 -1 chính gichính g ӳӳ O HO 10 ThÝ sinh kh«n g ®}îc lm bi thi tron g p hÇn g ¹ch chÐo n y Bài 10: (5 ÿiӇm). Hai quҧ cҫu nhӓ giӕng nhau mang ÿiӋn tích q 1 , q 2 ÿһt cách nhau 10cm trong không khí. Ban ÿҫu chúng hút nhau lӵc F 1 = 1,6.10 -2 N. Cho hai quҧ cҫu tiӃp xúc vӟi nhau rӗi ÿѭa vӅ vӏ trí cNJ chúng ÿҭy nhau lӵc F 2 = 9.10 -3 N. Xác ÿӏnh q 1 , q 2 trѭӟc khi chúng tiӃp xúc. Ĉ˯n v͓ tính: (C) Cách g i̫i K ͇t q u̫ HӃt from: DAYHOCVATLI.NET 0cm 0cm tron tro ӗӗ i i ÿѭÿѭ a va v ӅӅ LI . TL [...]...Sở Giáo dục v Đ o tạo Gia lai Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Giải toán trên máy tính casio - vinacal CHNH TH C ỏp ỏn g m 06 trang Năm học 2011 - 2 012 P N V THANG I M MễN: V T Lí THPT Qui nh: H c sinh trỡnh by v n t t cỏch gi i, cụng th c ỏp d ng, k t qu tớnh toỏn vo ụ tr ng li n k bi toỏn... => v A 2 mA v A '2 mA v '2 mB vB A 0,5400m / s 2,1600m / s ' B (2) 0,75 0,75 0,75 0,75 x Bi 7 (5 i m) A v12 2 2 1 x 2 v2 2 2 2 x v12 2 1 2 2 fro 2 1 m :D AY H O C v v mB v 2 '2 B ET mA v 2 2 A ' mB vB (1) I.N mA v 'A ú: mA v A TL T ' mA v A ng VA mA v A ng l (v v ) v12 2 x2 2 ( x2 2 v2 x12 1,5 1,0 x12 ) A 8,8318cm 2,5 Bi 8 (5 i m) Gi i: Khi B thay i su t i n ng c m ng xu t hi n hai khung dõy: 1 1 t kS1... t b o ton ng l + nh lu t b o ton n ng l ng: mv = mv 2 ng : 2 0,5 mv1+Mv2 (3) v ( mv12 M 2 2 Mv Q (4) 2 2 0,5 0,5 O C + g ( (2 (2) 2h s2 AY H T (1), (2), (3), (4) suy ra : Mv2 Q= ( Mv2 2mv1 mv2 ) 2m MS 2 g ( MS 2 2mS1 mS 2 ) 1173,8560( J ) 11 = 4mh Q=1173,8560 (J) Gi n vec t ( hỡnh v ) Bi 2 nh lớ hm sin: (5 i m) U UR 120 0 sin sin 300 ( vỡ m ch cú tớnh c m khỏng) 0,5 :D 0,5 m 2,5 300 80 3 240 V 1 3 Zc... => U AD 2 R1 1 R R2 1 R1 1 R2 I.N ET LA I 0 10 10 TL IA Suy ra I A I0 65 10 12. 10 10 =3,1623.10-6W/m2 1,0 RA RB 2 H IB I R = 10 lg A 10 lg A I0 RB I0 fro m Suy ra LB = 10lg g 0,75 AY IA P 2 4 RB IB :D P ; 2 4 RA IB 1,0 O b) Ta cú: IA 2,5 C IA VA Ta cú : LA = 10lg 0,5 0,1806V Thay UAD = 0,1806V vo (1), (2)v (3) ta cú I = 0,3612A; I1 = 1,5463A; I2 = 1,1851A Bi 9 (5 i m) R2 LB = 65 20 lg 2 = 71,0206 dB... sin sin 300 ( vỡ m ch cú tớnh c m khỏng) 0,5 :D 0,5 m 2,5 300 80 3 240 V 1 3 Zc = Uc/I = 80 3 ( ) = 138,5641 ( UC A B U UR tan AMB cõn => UR = UMB = 80 3 V UL = Uc + UMBsin600 = 360 ( V ) ZL = UL/I = 120 3 ( ) = 207,8461( 1,0 M UR UL UC 1,5 ) N ) 1,0 Ur P 1,5 1 Bi 3 S (5 i m) T xoay cú i n dung Cb g m 7 t m c // trong ú 6 t C ( C 4 kd ) v t dớnh nh a C l i c xem nh b t g m 3 t C1,C2,C3 m c nh hỡnh... n t m ch thu c: LS (2 5) 267,7306 106 (nm) 2 c kd ( 3) 2,5 VA TL B C3 C2 ET V i : C1 0,5 O C Bi 4 (5 i m) fro m :D AY H B J i2 I r1 r2 i1 A S K i3 C R 2 * i v i tia ngoi cựng ( ) sini1=nsinr1 Theo gi thi t => i1 = i3= i nh lu t khỳc x t i I v K : sini3 =nsinr2 => r1= r2 =r M c khỏc : r1+i2= 750 ; i2= r2 + 150 => i2 = 450 , r = 300 => i3 = sin-1(1,501.sin30) * i v i tia ngoi cựng th hai c a chựm tr... 4.10 14 1,5 2,0 AY H O C VA q1 4 F2 R 2 k I.N q1 (q1 q2 ) 2 TL q1 q1 q2 F2 2 q2 2.10 7 (2) 2 ET q1' q1 q2 2 k R2 fro m :D Chỳ ý: + H c sinh gi i ỳng theo cỏc cỏch khỏc v n cho i m t i a h g kh + Sai ho c thi u n v tr 0,5 nh ng khụng tr quỏ 1,0 cho ton bi 6 . dục vy Đyo tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Gia lai Giải toán trên máy tính casio - vinacal Đề chính thức Năm học 2011-2 012 MÔN vật lý lớp 12 THPT thi gm 10 trang Thi gian lm bi:. góc phѭѫng tia tӟi. Sau ÿó giӳ lăng kính và tia tӟi cӕ ÿӏnh, thay ánh sáng ÿӓ bҵng ánh sáng trҳng (chiӃt suҩt lăng kính ÿӕi vӟi ánh sáng trҳng biӃn thi n tӯ 1,501 ÿӃ n 1,511). Xác ÿӏnh góc. 2 12 1 112 2 212 14 12 . .(1) 1,6.10 .(10 ) 16 10(1) 9 qq FR Fk qq RK qq K H H        Sau khi tiӃp xúc ÿiӋn tích trên hai quҧ cҫu bҵng nhau: 2 12 2 '' 2 14 12 2 12 2 12 2 7 12 4 2 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án casio vật lý 12 cấp tỉnh, Đề thi và đáp án casio vật lý 12 cấp tỉnh,