ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CỦA BỘ GIÁO DỤC [FULL]

273 766 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 15:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NA Ê M 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN (Đề t h i gồm 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề −−−−−−−−−−−− Câu 1 (1 ,0 đie å m). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thò của hàm số y = x 3 − 3x. Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trò lớn nhất và giá trò nhỏ nhất của hàm số f(x) = x+ 4 x trên đoạn [1; 3]. Câu 3 (1 ,0 đie å m). a) Cho số phức z thỏa mãn (1 − i) z − 1 + 5i = 0. Tìm phần thực và phần ảo của z. b) Giả i phương trình log 2 (x 2 + x + 2) = 3. Câu 4 (1 ,0 đie å m). Tính tích phân I = 1  0 (x − 3)e x dx. Câu 5 (1 ,0 điểm). Trong không gian với hệ to ï a độ Oxyz, cho các điểm A(1; −2; 1), B(2; 1; 3) và mặt phẳng (P ) : x − y + 2z − 3 = 0. Viết phương trình đườ ng t hẳ ng AB và tìm tọa độ giao điểm của đươ ø ng t hẳ ng AB với mặt phẳng (P ). Câu 6 (1 ,0 đie å m). a) Tính giá t rò của biểu thức P = (1 − 3 cos 2α)(2 + 3 cos 2α), biết sin α = 2 3 . b) Trong đợt ứng phó dòch MERS-CoV, Sở Y tế thành phố đã chọn ngẫu nhiên 3 đội phòng chống dòch cơ đo ä ng trong số 5 đội của Trung tâm y tế dự phòng thành phố và 20 độ i của các Trung tâm y t e á cơ sở đ e å kiểm tra công tác chuẩn bò. Tính xác suất để có ít nhất 2 đội của các Trung tâm y tế cơ sở đươ ï c chọn. Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặ t phẳng (ABCD), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 45 ◦ . Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB, AC. Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu vuông góc cu û a A trên cạnh BC; D là điểm đối xứng của B qua H; K là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AD. Giả sử H(−5; −5), K(9; −3) và trung điểm của cạnh AC thuộc đ ư ơ ø ng t hẳ ng x − y + 10 = 0. Tìm tọa độ đi e å m A. Câu 9 (1 ,0 đie å m). Giải phư ơ ng t rình x 2 + 2x − 8 x 2 − 2x + 3 = (x + 1)  √ x + 2 − 2  trên tậ p số thực. Câu 1 0 (1 ,0 đie å m). Cho các số thực a, b, c thuộc đoạn [1; 3] và thỏa mãn điều kiệ n a + b + c = 6. Tìm gi á trò lớn nhấ t của biểu thư ù c P = a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 + 12abc + 72 ab + bc + ca − 1 2 abc. −−−−−−−−Hết−−−−−−−− Thí sinh kho â n g được sử dụ n g tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THA NG ĐIỂM Môn thi: TOÁN (Đáp án - Thang điểm gồm 03 trang) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Câu Đáp án (Trang 01) Điểm 1 (1,0đ) • Tập xác đònh: D = R. • Sự biến thiên: - Chiều biến thiên: y  = 3x 2 − 3; y  = 0 ⇔ x = ±1. 0,25 Các khoảng đồng biến: (−∞; −1) và (1; +∞); khoảng nghòch biến: (−1; 1). - Cực t rò: Hàm số đạt cực đại tại x = −1, y CĐ = 2; đạt cực tiểu tại x = 1, y CT = −2. - Giới hạn tại vô cực: lim x→−∞ y = −∞; lim x→+∞ y = +∞. 0,25 • Bảng biến thiên: x −∞ −1 1 +∞ y  + 0 − 0 + y −∞ 2 −2 +∞ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟✯ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍❥ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟✯ 0,25 • Đồ thò: x y O −2 1 −1 2 0,25 2 (1,0đ) Ta có f(x) xác đònh và liên tục trên đoạn [1; 3 ]; f  (x) = 1 − 4 x 2 . 0,25 Với x ∈ [1; 3], f  (x) = 0 ⇔ x = 2. 0,25 Ta có f(1) = 5, f(2) = 4, f(3) = 13 3 . 0,25 Giá trò l ơ ù n nhất và giá trò nhỏ nhấ t của f(x) trên đoạn [1; 3] lần lượt là 5 và 4. 0,25 3 (1,0đ) a) Ta có (1 − i)z −1 + 5 i = 0 ⇔ z = 3 − 2i. 0,25 Do đó số phức z có phần thư ï c bằng 3, phần ảo bằng −2. 0,25 b) Phương trình đ ã cho tương đương với x 2 + x + 2 = 8 0,25 ⇔  x = 2 x = −3. Vậy nghiệm của phương trình là x = 2; x = −3. 0,25 Câu Đáp án (Trang 02) Điểm 4 (1,0đ) Đặt u = x − 3; dv = e x dx. Suy ra du = dx; v = e x . 0,25 Khi đó I = (x − 3)e x    1 0 − 1  0 e x dx 0,25 = (x −3)e x    1 0 − e x    1 0 0,25 = 4 −3e. 0,25 5 (1,0đ) Ta có −−→ AB = ( 1; 3; 2). 0,25 Đường thẳng AB có phương trình x − 1 1 = y + 2 3 = z −1 2 . 0,25 Gọi M l à giao điểm của AB và (P ) . Do M thuo ä c AB nên M(1 + t; −2 + 3t; 1 + 2t). 0,25 M thuộc (P) nên 1 + t −(−2 + 3t) + 2(1 + 2t) − 3 = 0, suy ra t = −1. Do đó M(0; −5; −1). 0,25 6 (1,0đ) a) Ta có cos 2α = 1 − 2 sin 2 α = 1 9 . 0,25 Suy ra P =  1 − 1 3  2 + 1 3  = 14 9 . 0,25 b) Số phầ n tư û của không gian mẫu là C 3 25 = 2300. 0,25 Số kết quả thuận lợi cho biến cố “có ít nhất 2 đội của các Trung tâm y tế cơ sở” là C 2 20 .C 1 5 + C 3 20 = 2090. Xác su ấ t cần tính là p = 2090 2300 = 209 230 . 0,25 7 (1,0đ) A B C D S d M H Ta có  SCA =  (SC, (ABCD)) = 45 ◦ , suy ra SA = AC = √ 2 a. 0,25 V S.ABCD = 1 3 SA.S ABCD = 1 3 . √ 2 a.a 2 = √ 2 a 3 3 . 0,25 Kẻ đường thẳng d qua B và song song AC. Gọi M là hình chiếu vuông góc của A trên d; H là hình chiếu vuông góc của A trên SM. Ta có SA⊥BM, MA⊥BM nên AH⊥BM . Suy ra AH⊥(SBM). Do đó d(AC, SB) =d(A, (SBM )) =AH. 0,25 Tam giác SAM vuông tại A, có đường cao AH, nên 1 AH 2 = 1 SA 2 + 1 AM 2 = 5 2a 2 . Vậy d(AC, SB) = AH = √ 10 a 5 . 0,25 8 (1,0đ) A B C H D K M Gọi M l à trung điểm AC. Ta có MH = MK = AC 2 , nên M thuộc đường trung t rư ï c của HK. Đường trung trực của HK có phương trình 7x + y −10 = 0, nên tọa độ của M t ho û a mãn hệ  x − y + 10 = 0 7x + y −10 = 0. Suy ra M (0; 10). 0,25 Ta có  HKA =  HCA =  HAB =  HAD, nên ∆AHK cân tại H, suy ra HA = HK. Mà MA = M K, nên A đối xứng với K qua M H. 0,25 Ta co ù −−→ MH = (5; 15); đường thẳng MH có phương trình 3x − y + 10 = 0. Trung điểm AK thuộc MH và AK⊥MH nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ  3  x + 9 2  −  y −3 2  + 10 = 0 (x − 9) + 3(y + 3) = 0. 0,25 Suy ra A(−15; 5). 0,25 Câu Đáp án (Trang 03) Điểm 9 (1,0đ) Điều kiện: x  −2. Phương trình đã cho tương đương với (x − 2)(x + 4) x 2 − 2x + 3 = (x + 1)(x − 2) √ x + 2 + 2 ⇔  x = 2 x + 4 x 2 − 2x + 3 = x + 1 √ x + 2 + 2 (1). 0,25 Ta có (1) ⇔ (x + 4)( √ x + 2 + 2) = (x + 1)(x 2 − 2x + 3) ⇔ ( √ x + 2 + 2)[( √ x + 2) 2 + 2] = [(x −1) + 2][ (x − 1) 2 + 2] (2) Xét hàm số f(t) = (t + 2)(t 2 + 2). Ta có f  (t) = 3t 2 + 4t + 2, suy ra f  (t) > 0, ∀t ∈ R, nên f(t) đồng biến trên R. 0,25 Do đó (2) ⇔ f( √ x + 2) = f(x − 1) ⇔ √ x + 2 = x − 1 ⇔  x  1 x 2 − 3x − 1 = 0 0,25 ⇔ x = 3 + √ 13 2 . Đối chiếu điều kiện, ta được nghiệm của phương trình đã cho là x = 2; x = 3 + √ 13 2 . 0,25 10 (1,0đ) Đặt t = ab + bc + ca. Ta có 36 = (a + b + c) 2 = 1 2  (a − b) 2 + (b − c) 2 + (c − a) 2  + 3t  3t. Suy ra t  12. Mặt khác, (a −1)(b −1)(c − 1)  0, nên abc  ab + bc + ca − 5 = t − 5 ; và (3 −a)(3 −b)(3 −c)  0, nên 3t = 3(ab + bc + ca)  abc + 27  t + 22. Suy ra t  11. Vậy t ∈ [11; 12]. 0,25 Khi đó P = a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 + 2abc(a + b + c) + 72 ab + bc + ca − abc 2 = (ab + bc + ca) 2 + 72 ab + bc + ca − abc 2  t 2 + 72 t − t − 5 2 = t 2 + 5t + 144 2t . 0,25 Xét hàm số f(t) = t 2 + 5t + 144 2t , với t ∈ [11; 12]. Ta có f  (t) = t 2 − 144 2t 2 . Do đó f  (t)  0, ∀t ∈ [11; 12], nên f(t) nghòch biến trên đoạn [11, 12]. Suy ra f (t)  f(11) = 160 11 . Do đó P  160 11 . 0,25 Ta có a = 1, b = 2, c = 3 thỏa mãn điều kiện của bài toán và khi đó P = 160 11 . Vậy giá trò lớn nhất của P bằng 160 11 . 0,25 −−−−−−−−Hết−−−−−−−− BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Chúng tôi đứng đây trần trụi giữa trời Cho biển cả không còn hoang lạnh Đứa ở đồng chua Đứa vùng đất mặn Chia nhau nỗi nhớ nhà Hoàng hôn tím ngát xa khơi Chia nhau tin vui Về một cô gái làng khểnh răng, hay hát Vầng trăng lặn dưới chân lều bạt Hắt lên chúng tôi nhếnh nhoáng vàng Chúng tôi coi thường gian nan Dù đồng đội tôi, có người ngã trước miệng cá mập Có người bị vùi dưới cơn bão dữ tợn Ngày mai đảo sẽ nhô lên Tổ quốc Việt Nam, một lần nữa nối liền Hoàng Sa, Trường Sa Những quần đảo long lanh như ngọc dát Nói chẳng đủ đâu, tôi phải hát Một bài ca bằng nhịp trái tim tôi Đảo à, đảo ơi! Đảo Thuyền Chài, 4 - 1982 (Trích Hát về một hòn đảo - Trần Đăng Khoa, Trường Sa, NXB Văn học, 2014, tr.51) Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Câu 2. Cuộc sống gian khổ và hiểm nguy trên đảo của người lính được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh nào? Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: Những quần đảo long lanh như ngọc dát. Câu 4. Đoạn thơ đã gợi cho anh/chị tình cảm gì đối với những người lính đảo? (Trình bày khoảng 5 đến 7 dòng) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 5 đến câu 8: Hội chứng vô cảm hay nói cách khác là căn bệnh trơ cảm xúc trước niềm vui, nhất là nỗi đau của người khác, vốn là một mặt trong hai phương diện cấu trúc bản chất Con - Người của mỗi sinh thể người. Tính “con” và tính “người” luôn luôn hình thành, phát triển ở mỗi con người từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cái thiện và cái ác luôn luôn song hành theo từng bước đi, qua từng cử chỉ, hành vi của mỗi con người trong mối quan hệ với cộng đồng, với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, bà con làng xóm, đồng bào, đồng loại. Trong cuộc hành trình lâu dài, gian khổ của một đời người, cái mất và cái được không phải đã được nhận ra một cách dễ dàng. Mất một đồng xu, một miếng ăn, mất một phần cơ thể, mất một vật sở hữu, con người nhận biết ngay. Nhưng có những cái mất, cái được nhiều khi lại không dễ gì cảm nhận được ngay. Nhường bước cho một cụ già cao tuổi, nhường chỗ cho bà mẹ có con nhỏ trên tàu xe chật chội, biếu một vài đồng cho người hành khất, có mất có được nhưng không phải ai cũng đã nhận ra cái gì mình đã thu được; có khi là sự thăng hoa trong tâm hồn từ thiện và nhân ái. Nói như một nhà văn lớn, người ta chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần. Tôi muốn đặt vấn đề là cùng với sự báo động những hiểm họa trông thấy, cần báo động cả hiểm họa không trông thấy hay khó trông thấy. Hiện nay đã có quá nhiều dấu hiệu và sự kiện trầm trọng của hiểm họa vô cảm trong xã hội ta, nhất là trong tuổi trẻ. 1/2 Bạo lực đã xuất hiện dữ dằn những tháng ngày gần đây báo hiệu nguồn gốc sâu xa ở sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân văn, về bệnh vô cảm. (Trích Nguồn gốc sâu xa của hiểm họa, Bài tập Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, tr.36-37) Câu 5. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Câu 6. Theo tác giả, nguồn gốc sâu xa của nạn bạo lực xuất hiện gần đây là gì? Câu 7. Tác giả đã thể hiện thái độ gì khi bàn về hiểm họa vô cảm trong xã hội hiện nay? Câu 8. Anh/Chị suy nghĩ như thế nào khi có những người “chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần”? (Trình bày khoảng 5 đến 7 dòng) II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu 1 (3,0 điểm) Có ý kiến cho rằng: Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức. Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề trên. Câu 2 (4,0 điểm) Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình: - Giá tôi đẻ ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn, từ ngày cách mạng về đã đỡ đói khổ chứ trước kia vào các vụ bắc, ông trời làm động biển suốt hàng tháng, cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối - Lão ta trước hồi bảy nhăm có đi lính ngụy không? - Tôi bỗng hỏi một câu như lạc đề. - Không chú à, cũng nghèo khổ, túng quẫn đi vì trốn lính - bỗng mụ đỏ mặt - nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá, mà thuyền lại chật. - Vậy sao không lên bờ mà ở - Đẩu hỏi. - Làm nhà trên đất ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới vó? Từ ngày cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho nhưng chẳng ai ở, vì không bỏ nghề được! - Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? - Tôi hỏi. - Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu Giá mà lão uống rượu thì tôi còn đỡ khổ Sau này con cái lớn lên, tôi mới xin được với lão đưa tôi lên bờ mà đánh - Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được! - Đẩu và tôi cùng một lúc thốt lên. - Là bởi vì các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông - Phải, phải, bây giờ tôi đã hiểu, - bất ngờ Đẩu trút một tiếng thở dài đầy chua chát, - trên thuyền phải có một người đàn ông dù hắn man rợ, tàn bạo? - Phải - Người đàn bà đáp - Cũng có khi biển động sóng gió chứ chú? Lát lâu sau mụ lại mới nói tiếp: - Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được! Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó! - Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười - vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ. - Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? - Đột nhiên tôi hỏi. - Có chứ, chú! Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no (Trích Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.75-76) Cảm nhận của anh/chị về nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích trên. Từ đó, bình luận ngắn gọn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: 2/2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Môn thi: NGỮ VĂN (Đáp án - Thang điểm gồm có 02 trang) Phần Câu Nội dung Điểm ĐỌC HIỂU 3,0 1 Đoạn thơ được viết theo thể thơ tự do. 0,25 2 Cuộc sống gian khổ và hiểm nguy trên đảo của người lính được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh: trần trụi giữa trời, lều bạt, gian nan, có người ngã trước miệng cá mập, có người bị vùi dưới cơn bão dữ tợn 0,25 3 - Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ là so sánh. (0,25 điểm) - Hiệu quả: làm nổi bật vẻ đẹp của những quần đảo; thể hiện tình yêu, niềm tự hào về biển đảo. (0,25 điểm) 0,50 4 Bày tỏ được tình cảm chân thành, sâu sắc dành cho những người lính đảo. 0,50 5 Phương thức biểu đạt chính là nghị luận. 0,25 6 Theo tác giả, nguồn gốc sâu xa của nạn bạo lực xuất hiện gần đây là do bệnh vô cảm, do sự xuống cấp nghiêm trọng về ý thức nhân văn. 0,25 7 Thái độ của tác giả khi bàn về hiểm họa vô cảm: lo ngại, trăn trở 0,50 I 8 Thể hiện được suy nghĩ chân thành, sâu sắc trước hiện tượng: có những người “chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần”. 0,50 LÀM VĂN 1 Viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ về vấn đề: Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức 3,0 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 0,25 Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 0,50 Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức. c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động II - Giải thích: Từ việc giải thích khái niệm kĩ năng sống và kiến thức, thí sinh nêu khái quát nội dung ý kiến. - Bàn luận + Khẳng định ý kiến nêu ra là đúng hay sai, hợp lí hay không hợp lí. + Bày tỏ thái độ, suy nghĩ về ý kiến bằng những lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, có sức thuyết phục. 0,25 1,25 1 2 Phần Câu Nội dung Điểm - Bài học nhận thức và hành động: Rút ra bài học phù hợp cho bản thân. 0,25 d. Sáng tạo 0,25 Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. e. Chính tả, dùng từ, đặt câu 0,25 Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 2 Cảm nhận về nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích. Từ đó, bình luận ngắn gọn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa 4,0 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 0,25 Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 0,50 Nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích; cách nhìn nhận cuộc sống và con người của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng - Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích và nhân vật người đàn bà hàng chài. - Cảm nhận về nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích: cuộc đời, số phận (nghèo khổ, bất hạnh ); tính cách, phẩm chất (cam chịu, giàu đức hi sinh, thấu trải lẽ đời ); nghệ thuật xây dựng nhân vật - Bình luận về cách nhìn cuộc sống và con người của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa: + Khám phá bản chất cuộc sống và con người ở góc độ thế sự bằng cái nhìn đa diện, nhiều chiều (cuộc sống của người dân chài còn nhiều nghịch lí, nhân vật người đàn bà vừa nhẫn nhục đến mức phi lí vừa có những phẩm chất đẹp đẽ ). + Đánh giá về cách nhìn cuộc sống và con người của nhà văn trong tác phẩm. 0,50 1,25 0,75 d. Sáng tạo 0,50 Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. e. Chính tả, dùng từ, đặt câu 0,25 Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II = 10,00 điểm Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 194 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SECTION A (8 points) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. deal B. teach C. break D. clean Question 2: A. supported B. approached C. noticed D. finished Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. recipe B. candidate C. instrument D. commitment Question 4: A. conceal B. contain C. conserve D. conquer Question 5: A. advantageous B. oceanic C. compulsory D. influential Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 6: The receptionist, ______ answered the phone, told me that the director was out. A. whose B. whom C. who D. that Question 7: Changes have been made in our primary schooling program. As a result, young children ______ do homework any more. A. needn’t B. oughtn’t C. couldn’t D. haven’t Question 8: ______ the salesman promised to exchange the defective CD player for a new one, they insisted on getting a refund. A. Despite B. Although C. And D. But Question 9: The headmaster has decided that three lecture halls ______ in our school next semester. A. will build B. will be built C. are being built D. will be building Question 10: Although MERS (Middle East Respiratory Syndrome) spreads through close contact with sick people, not through the air, many people still avoid ______ to crowded places. A. to go B. having gone C. gone D. going Question 11: Students will not be allowed into the exam room if they ______ their student cards. A. produced B. hadn’t produced C. didn’t produce D. don’t produce Question 12: A large number of inventions and discoveries have been made ______ accident. A. at B. on C. in D. by Question 13: When asked about their preference for movies, many young people say that they are in favour ______ science fiction. A. in B. for C. of D. with Question 14: A molecule of water is ______ of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. A. composed B. created C. included D. consisted Question 15: Jane really loves the ______ jewelry box that her parents gave her as a birthday present. A. nice brown wooden B. brown wooden nice C. nice wooden brown D. wooden brown nice Question 16: Global warming will result ______ crop failures and famine. A. of B. to C. in D. from Question 17: John has finally found a new job after being ______ for three months. A. out of order B. out of mind C. out of work D. out of reach Question 18: Nguyen Thi Anh Vien performed so well in the 28 th Sea Games women’s 200m butterfly that none of her rivals could ______ her. A. catch up with B. look up to C. come up to D. put up with Trang 1/6 - Mã đề thi 194 Question 19: After the new technique had been introduced, the factory produced ______ cars in 2014 as the year before. A. twice many as B. as twice many C. as many twice D. twice as many Question 20: It is ______ of businessmen to shake hands in formal meetings. A. familiar B. typical C. ordinary D. common Question 21: Such characters as fairies or witches in Walt Disney animated cartoons are purely ______. A. imaginary B. imagining C. imaginative D. imaginable Question 22: ______ at school yesterday when we were informed that there was no class due to a sudden power cut. A. We had arrived hardly B. We have hardly arrived C. Hardly we had arrived D. Hardly had we arrived Question 23: Mike and Lane are university students. They are talking about Lane’s upcoming high-school reunion. Select the most suitable response to fill in the blank. Mike: “So, you have your fifth high-school reunion coming up?” Lane: “______” A. Oh, the school reunion was wonderful. B. The food at the reunion was excellent. C. Yeah. I’m really looking forward to it. D. No. You’re in no mood for the event. Question 24: Ken and Tom are high-school students. They are discussing where their study group will meet. Select the most suitable response to fill in the blank. Ken: “Where is our study group going to meet next weekend?” Tom: “______” A. We are too busy on weekdays. B. The library would be best. C. Why don’t you look at the atlas? D. Studying in a group is great fun. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 25: When Susan invited us to dinner, she really showed off her culinary talents. She prepared a feast – a huge selection of dishes that were simply mouth-watering. A. concerning nutrition and health B. involving hygienic conditions and diseases C. relating to medical knowledge D. having to do with food and cooking Question 26: Suddenly, it began to rain heavily, so all the summer hikers got drenched all over. A. very tired B. refreshed C. completely wet D. cleansed Question 27: “It’s no use talking to me about metaphysics. It’s a closed book to me.” A. an object that I really love B. a book that is never opened C. a subject that I don’t understand D. a theme that I like to discuss Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 28: It is common knowledge that solar heating for a large office building is technically different A B C from a single-family home. D Question 29: The number of homeless people in Nepal have increased sharply due to the recent A B C severe earthquake. D Question 30: All the candidates for the scholarship will be equally treated regarding of their age, sex, A B C or nationality. D Question 31: Since poaching is becoming more seriously, the government has imposed stricter laws A B C to prevent it. D Question 32: Reminding not to miss the 15:20 train, the manager set out for the station in a hurry. A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 194 [...]... knowledge - Improving language - Relaxing THE END Trang 6/6 - Mã đề thi 194 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 362 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SECTION A (8 points) Mark the letter A, B, C, or... knowledge - Improving language - Relaxing THE END Trang 6/6 - Mã đề thi 362 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 425 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SECTION A (8 points) Mark the letter A, B, C, or... knowledge - Improving language - Relaxing THE END Trang 6/6 - Mã đề thi 425 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 582 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SECTION A (8 points) Mark the letter A, B, C, or... knowledge - Improving language - Relaxing THE END Trang 6/6 - Mã đề thi 582 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 796 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SECTION A (8 points) Mark the letter A, B, C, or... amounts of food Trang 4/6 - Mã đề thi 425 In developed countries such as the United States, Japan, and the countries of Western Europe, overpopulation generally is not considered a major cause of poverty These countries produce large quantities of food through mechanized farming, which depends on commercial fertilizers, large-scale irrigation, and agricultural machinery This form of production provides... twice as many C as twice many D twice many as A as many twice Question 17: It is of businessmen to shake hands in formal meetings B ordinary C common A typical D familiar Trang 1/6 - Mã đề thi 362 Question 18: Nguyen Thi Anh Vien performed so well in the 28th Sea Games women’s 200m butterfly that none of her rivals could her B come up to C look up to D put up with A catch up with Question 19: Global... produced cars in 2014 as the year before B as twice many C twice as many D twice many as A as many twice Trang 1/6 - Mã đề thi 582 Question 19: John has finally found a new job after being for three months B out of order C out of reach D out of work A out of mind Question 20: Nguyen Thi Anh Vien performed so well in the 28th Sea Games women’s 200m butterfly that none of her rivals could her B look... amounts of food Trang 4/6 - Mã đề thi 582 In developed countries such as the United States, Japan, and the countries of Western Europe, overpopulation generally is not considered a major cause of poverty These countries produce large quantities of food through mechanized farming, which depends on commercial fertilizers, large-scale irrigation, and agricultural machinery This form of production provides... amounts of food Trang 4/6 - Mã đề thi 194 In developed countries such as the United States, Japan, and the countries of Western Europe, overpopulation generally is not considered a major cause of poverty These countries produce large quantities of food through mechanized farming, which depends on commercial fertilizers, large-scale irrigation, and agricultural machinery This form of production provides... Question 17: Global warming will result crop failures and famine B of C from A to D in th Question 18: Nguyen Thi Anh Vien performed so well in the 28 Sea Games women’s 200m butterfly that none of her rivals could her B come up to C look up to D catch up with A put up with Trang 1/6 - Mã đề thi 796 Question 19: A molecule of water is of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen B composed C . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NA Ê M 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN (Đề t h i gồm 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề −−−−−−−−−−−− Câu. THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THA NG ĐIỂM Môn thi: TOÁN (Đáp án - Thang điểm gồm 03 trang) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Câu Đáp án (Trang 01) Điểm 1 (1,0đ) •. - Mã đề thi 194 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan