0

Giao thức khởi tạo phiên SIP.doc

42 1,963 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:23

Giao thức khởi tạo phiên SIP Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPCHƯƠNG IIIGIAO thức khởi tạo phiên sip3.1 Giới thiệu giao thức SIP3.1.1 Chức năng của SIPSIP là một giao thức điều khiển tầng ứng dụng có thể thiết lập, duy trì và giải tỏa các cuộc gọi hoặc các phiên truyền thông. Các phiên truyền thông có thể là điện thoại hội nghị, học từ xa, điện thoại Internet và các ứng dụng tơng tự khác. SIP có thể đem lại cho các thành viên cả các phiên đơn hớng và đa hớng (đơn phát hoặc đa phát). Ngời bắt đầu không cần thiết phải là một thành viên của phiên truyền thông. Phơng tiện và các thành viên có thể bổ sung vào phiên hiện tại. SIP cũng có thể đợc dùng để bắt đầu các phiên cũng nh mời các thành viên tới phiên hội thoại mà đã đợc thông báo và thiết lập bởi các phơng tiện khác. SIP hỗ trợ các dịch vụ ánh xạ tên và các dịch vụ gián tiếp một cách trong suốt. Vì thế nó cho phép thi hành một cách đầy đủ các dịch vụ trên ISDN, mạng thoại thông minh và hỗ trợ các cuộc gọi di động của ngời dùng có địa chỉ không cố định.SIP hỗ trợ 5 dịch vụ trong việc thiết lập và kết thúc các phiên truyền thông: - Định vị ngời dùng: Xác định vị trí của ngời dùng tiến hành hội thoại.- Năng lực ngời dùng: Xác định các phơng thức (phơng tiện) và các tham số t-ơng ứng trong hội thoại.- Xác định những ngời sẵn sàng tham gia hội thoại.- Thiết lập các tham số cần thiết cho cuộc gọi.- Điều khiển cuộc gọi: Bao gồm cả quá trình truyền và kết thúc cuộc gọi.SIP là một phần trong bộ giao thức chuẩn cho truyền dòng tin đa phơng thức do IETF khuyến nghị nh RSVP ( giao thức giữ trớc tài nguyên ), RTP ( giao thức truyền tải theo thời gian thực ), RTSP ( giao thức phân phối dòng tin đa phơng thức ), SAP ( giao thức thông báo phiên ), SDF ( giao thức mô tả phiên ). Tuy nhiên SIP hoạt động độc lập với các giao thức trên.SIP cũng có thể kết hợp với các giao thức báo hiệu và thiết lập cuộc gọi khác. Theo cách đó, một hệ thống đầu cuối dùng SIP để xác định địa chỉ hợp lệ của một hệ thống và giao thức từ một địa chỉ gửi đến là giao thức độc lập. Ví dụ, SIP có thể dùng Lữ Văn Thắng, D2001VT56Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPđể chỉ ra rằng ngời tham gia có thể thông qua H323, cổng H245, địa chỉ ngời dùng rồi dùng H225 để thiết lập cuộc gọi.3.1.2 Các thành phần của hệ thống SIP 3.1.2.1 Các định nghĩa Call: Một cuộc gọi gồm tất cả các thành viên trong phiên đợc mời bởi một tài nguyên chung. Một cuộc gọi SIP đợc nhận biết bởi Call - ID. Call leg: Call leg đợc nhận biết bởi sự kết hợp của Call - ID, To and from. Client: Là một chơng trình ứng dụng gửi đi những yêu cầu SIP. Client có thể ảnh hởng trực tiếp hoặc không đến ngời sử dụng. Client đợc chứa trong các Proxy và Uers Agent. Conference: Hội nghị là một phiên hội thoại đa phơng. Một hội nghịh có thể không có hoặc có nhiều thành viên và bao gồm các trờng hợp nh hội nghị đa phơng, hội nghị nhiều mắt lới ( full mesh ), cuộc gọi hai thành viên, . Một vài cuộc gọi có thể tạo ra một hội nghị. Downstream: là yêu cầu gửi trực tiếp từ phía gọi đến ngời nghe ( từ UAC đến UAS ). Final Respone: là đáp ứng kết thúc một phiên giao dịch SIP, bao gồm các đáp ứng sau: 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx. Invitation: Là yêu cầu gửi từ User hoặc Service đề nghị tham gia vào một phiên hội thoại. Một lời mời đầy đủ gồm một yêu cầu INVITE ngay sau một yêu cầu ACK. Parallel search: Trong một quá trình tìm kiếm song song một Proxy đa ra một vài yêu cầu tới ngời dùng hiện tại trong khi nhận một yêu cầu đến. Provisional Respone: Đáp ứng tạm thời là đáp ứng đợc Server dùng để thông báo tiến trình gọi nhng cha kết thúc một phiên giao dịch SIP, đáp ứng 1xx là một Provisional Respone. Server: Là một chơng trình ứng dụng có nhiệm vụ nhận các yêu cầu hợp lệ từ các dịch vụ và gửi trả lại các đáp ứng. Server có thể là Proxy, Redirect, UAS, Registrars. Session: Theo đặc tả của SDP thì một phiên đa truyền thông là tập hợp những ngời gửi và nhận cùng với dòng dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận. Nó đợc xác Lữ Văn Thắng, D2001VT57Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPđịnh bởi chuỗi các tên User, Session ID, kiểu mạng, kiểu địa chỉ và địa chỉ các phần tử trong trờng nguồn. SIP transaction: là quá trình xảy ra giữa một Client và một Server gồm tất cả các bản tin từ yêu cầu đầu tiên gửi đi từ client đến server cho đến đáp ứng cuối cùng từ Server gửi trả lại Client. Nó đợc nhận biết bởi số thứ tự CSeq. Yêu cầu ACK có cùng số CSeq với yêu cầu INVITE tơng ứng nhng chứa một giao dịch của riêng nó. Upstream: Đáp ứng gửi trực tiếp từ UAS đến UAC. URL - encoded: Là chuỗi ký tự mã hoá theo chuẩn RFC 1738.3.1.2.2 Các thành phần của kiến trúc SIPXét trên quan điểm khách hàng / phục vụ ( Client /Server ), các thành phần chính của một hệ thống SIP đợc mô tả bởi hình vẽ sau: Trong hình trên User Agent là thiết bị đầu cuối trong mạng SIP, có thể là một máy điện thoại SIP, có thể là máy tính chạy phần mềm đầu cuối SIP.Proxy Server là phần mềm trung gian hoạt động cả nh server và client để thực hiện các yêu cầu thay mặt các đầu cuối khác. Tất cả các yêu cầu đợc xử lý tại chỗ bởi Proxy Server nếu có thể, hoặc đợc chuyển cho các máy chủ khác. Trong trờng hợp Proxy Server không trực tiếp đáp ứng các yêu cầu này thì Proxy Server sẽ thực hiện khâu chuyển đổi hoặc dịch sang khuôn dạng thích hợp trớc khi chuyển đi.Lữ Văn Thắng, D2001VT58Hình 3.1 Cấu trúc của một hệ thống SIPĐồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPLocation Server là phần mềm định vị thuê bao, cung cấp thông tin về những vị trí có thể của phía bị gọi cho các phần mềm Proxy Server và Redirect Server.Redirect Server là phần mềm nhận yêu cầu SIP và chuyển đổi địa chỉ SIP sang một số địa chỉ khác và gửi lại cho đầu cuối. Không giống nh Proxy Server, Redirect Server không bao giờ hoạt động nh một đầu cuối, tức là không gửi đi bất cứ yêu cầu nào. Redirect Server cũng không nhận hoặc huỷ cuộc gọi.Registrar Server là phần mềm nhận các yêu cầu đăng ký REGISTER. Trong nhiều trờng hợp Registrar Server đảm nhiệm luôn một số chức năng an ninh nh xác nhận ng-ời sử dụng. Thông thờng Registrar Server đợc cài đặt cùng với Proxy hoặc Rredirect Server hoặc cung cấp dịch vụ định vị thuê bao. Mỗi lần đầu cuối đợc bật lên ( thí dụ máy điện thoại hoặc phần mềm SIP ) thì đầu cuối lại đăng ký với Server. Nếu đầu cuối cần thông báo cho Server về địa điểm của mình thì bản tin REGISTER cũng đợc gửi đi. Nói chung, các đầu cuối đều thực hiện việc đăng ký lại một cách định kỳ.3.1.3 Khái quát về hoạt động của SIPTrong hội thoại SIP, mỗi bên tham gia ( bên gọi và bị gọi ) đợc gắn một địa chỉ SIP hay còn gọi là SIP URL. Ngời sử dụng phải đăng ký vị trí của họ với SIP server. Để tạo một cuộc gọi SIP, phía gọi định vị tới máy phục vụ thích ứng và sau đó gửi đi một yêu cầu SIP. Hoạt động SIP thờng xuyên nhất là mời các thành viên tham gia hội thoại. Thành phần Registrar đóng vai trò tiếp nhận các yêu cầu đăng ký từ UA ( User Agent ) và lu trữ các thông tin này tại một dịch vụ bên ngoài SIP ( Non SIP ).3.1.3.1 Địa chỉ SIPCác thành viên tham gia hội thoại đợc định danh bởi một địa chỉ SIP gọi là SIP URL. SIP URL đợc dùng trong các bản tin SIP để thông báo về nơi gửi ( from ), đích hiện thời ( Request URI ) và nơi nhận cuối cùng ( to ) của một yêu cầu SIP và chỉ rõ địa chỉ gián tiếp. Một SIP URL có thể gắn vào một trang Web hoặc những hyperlink khác để thông báo rằng ngời dùng hoặc dịch vụ có thể gọi thông qua SIP.3.1.3.2 Giao dịch SIPKhi có địa chỉ IP của SIP server yêu cầu đợc gửi đi theo tầng vận chuyển ( giao thức ) TCP hay UDP. Khách hàng gửi một hàng nhiều yêu cầu SIP tới SIP server và nhận các phúc đáp từ Server. Một yêu cầu cùng với những phúc đáp ứng cho những Lữ Văn Thắng, D2001VT59Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPnhu cầu đó tạo nên một giao dịch SIP. Tất cả các đáp ứng cho một yêu cầu phải chứa cùng các giá trị trong trờng Call - ID Cseq, To và From. Điều đó làm cho các đáp ứng phù hợp với các yêu cầu. Mỗi cuộc gọi trong SIP đợc định danh bởi một bộ định danh cuộc gọi ( Call - ID ).Yêu cầu đợc gửi đi từ đâu ( From ) tới đâu ( To ). Trờng From và To đều theo khuôn dạng SIP - URL. Trờng CSeq lu trữ thông tin về phơng thức sử dụng trong phiên, có dạng:CSeq="CSeq": "DIGIT Method"DIGIT là số nguyên không dấu 32 bit. Nếu giao thức TCP đợc sử dụng, các yêu cầu và đáp ứng trong một giao dịch SIP đơn giản đều đợc truyền qua cùng một kết nối TCP. Một số yêu cầu SIP từ cùng một khách hàng đến cùng một Server có thể dùng một kiểu nối TCP hoặc có thể dùng một kiểu kết nối mới cho mỗi yêu cầu. Nếu khách hàng gửi yêu cầu thông qua giao thức UDP đơn hớng, các đáp ứng sẽ đợc gửi đến các địa chỉ nằm trong trờng mào đầu "Via" của đáp ứng nếu yêu cầu đợc gửi qua giao thức UDP đa hớng thì các đáp ứng sẽ đợc đa tới cùng một điạ chỉ quảng bá và cổng đích. Khuôn dạng bản tin SIP không phụ thuộc vào giao thức truyền.3.1.3.3 Lời mời SIPMột lời mời SIP gồm hai yêu cầu INTIVE và ACK. Yêu cầu INTIVE mời thành viên tham gia hội thoại khi phía bị gọi đồng ý tham gia, bên gọi xác nhận đã nhận đợc đáp ứng đó bằng cách gửi một yêu cầu ACK. Nếu phía gọi không muốn mời thành viên tham gia cuộc gọi nữa nó sẽ gửi yêu cầu BYE thay cho ACK.Thông điệp INTIVE chứa thành phần mô tả phiên ( SDP ) và phơng thức tiến hành trao đổi ứng với phiên đó. Với các phiên đa hớng, "mô tả phiên" liệt kê kiểu và khuôn dạng của các phơng tiện để phân phối cho phiên hội thoại. Với một phiên đơn hớng, "mô tả phiên" liệt kê kiểu và khuôn dạng của các phơng tiện mà phía gọi muốn sử dụng và nơi những dữ liệu muốn gửi đi.Trờng hợp máy phục vụ muốn uỷ quyền ( PS: Proxy Server ). Tiến trình xảy ra nhsau: Proxy Server tiếp nhận lời mời INTIVE PS tra cứu thông tin ở dịch vụ định vị ngoài SIPLữ Văn Thắng, D2001VT60Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIP PS nhận về thông tin để tạo ra địa chỉ chính xác PS tạo lại INTIVE trong trờng Request - URI và chuyển tiếp UAS ( User Agent Server ) cảnh báo phía bị gọi PS nhận đáp ứng chấp nhận 200 OK từ UAS PS trả về kết quả thành công cho phía gọi Phía gọi gửi thông báo xác nhận ACK Yêu cầu xác nhận đợc chuyển tiếp qua PS.Chú ý: Một ACK có thể đợc gửi trực tiếp đến ngời đợc gọi qua Proxy. Tất cả các yêu cầu và đáp ứng phải có cùng Call - ID.Trờng hợp máy phục vụ gián tiếp. Tiến trình xảy ra nh sau: PS tiếp nhận lời mời INTIVE Liên lạc với dịch vụ định vị Trả lời địa chỉ phía gọi Phía gọi gửi thông báo xác nhận ACK đến PS Phía gọi tạo một yêu cầu mới với cùng một Call - ID nhng có CSeq cao hơn tới địa chỉ trả lời bởi Server đầu tiên Phía bị gọi gửi đáp ứng chấp nhận 200 OK Phía gọi gửi thông báo xác nhận ACK.3.1.3.4 Định vị ngời dùngNgời đợc gọi có thể di chuyển giữa các hệ thống đầu cuối khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Những vị trí đó đợc đăng kí với SIP server. Một máy định vị ( Location Server ) có thể sử dụng một hay nhiều giao thức nh finger ( RFC1288[17] ), rwhois (RFC2167[18]), LDAP(RFC1777[19], multicast - based[[20], . để xác định hệ thống đầu cuối mà User có thể tới. Một Location Server có thể trả lại vài vị trí mà User đã đăng kí đồng thời tại nhiều Host hoặc bởi Location Server có lỗi. SIP server sẽ tổng kết các kết quả để đa ra danh sách các vị trí.Đối với các loại SIP server thì hoạt động sau khi nhận đợc các vị trí là khác nhau. Một SIP Redirect Server sẽ trả lại danh sách cho khách hàng với tiêu đề Contact. Một SIP Proxy Server có thể liên tục thử các địa chỉ cho đến khi cuộc gọi thành công hay ngời đợc gọi từ chối cuộc gọi với cách thử tuần tự các địa chỉ. Một Proxy Server có thể thực hiện một dịch vụ "anycast". Nếu Proxy Server gửi một yêu cầu SIP, nó phải bổ sung thêm địa chỉ của chính nó vào phần đầu danh sách của "forwardes noted" trong Lữ Văn Thắng, D2001VT61Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPtiêu đề Via. Dấu hiệu Via đảm bảo rằng bản tin trả lời có thể lấy ra từ cùng một đờng ( hớng ). ở hớng đáp ứng, mỗi Host phải gỡ bỏ tiêu đề Via của chính nó, vì thế thông tin đợc truyền nội bộ sẽ "ẩn " đối với phía bị gọi và mạng bên ngoài. Proxy Server phải kiểm tra xem nó có phát yêu cầu tới danh sách Host (host listed) chứa trong các tham số Via rent - by, Via received hay Via - maddr.3.1.3.5 Thay đổi một phiên hiện tạiTrong một vài trờng hợp cần phải thay đổi các thông số của một phiên hội thoại hiện tại. Việc đó đợc thực hiện bởi việc phát lại các INTIVE. Các INTIVE đó có cùng trờng Call - ID nhng có trờng tiêu đề và thân bản tin khác để mang những thông tin mới. Các bản tin INVITE đó phải có CSeq cao hơn các yêu cầu trớc.Ví dụ: Có hai thành viên đang hội thoại và muốn có thêm một ngời thứ ba. Một trong các thành viên sẽ mời thành viên thứ ba tham gia với một địa chỉ "multicast" mới và đồng thời gửi một bản tin INTIVE đến thành viên thứ hai với trờng miêu tả phiên multicast nhng có Call - ID cũ.3.1.4 Các loại bản tin SIPSIP là giao thức dạng TEXT sử dụng bộ kí tự ISO 10646 trong mã hoá. Điều này tạo cho SIP tính linh hoạt và mở rộng dễ thi hành các ngôn ngữ lập trình cấp cao nh Java, Tol, Perl. Cú pháp của SIP gần giống với giao thức HTTP, cho phép dùng lại mã và đơn giản hoá sự liên kết của các máy phục vụ SIP với các máy phục vụ Web.Một bản tin SIP có thể là một yêu cầu từ khách hàng tới một Server hay một đáp ứng từ Server gửi lại khách hàng. Cả hai loại bản tin này đều sử dụng chung một định dạng cơ bản đợc quy định trong RFC 2822 với cấu trúc gồm một dòng khởi đầu ( start - line ), một số trờng tiêu đề và và một phần thân bản tin tùy chọn. Cấu trúc này đợc tóm tắt nh sau:generic - message = start - line *message - header CRLF [message - body]Trong đó: Start - line = Request - line/Status - line (general - header)Lữ Văn Thắng, D2001VT62Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPMessage - header = /Request - header /Respone - header/(entity - header)Dòng khởi đầu, các dòng tiêu đề hay dòng trống phải đợc kết thúc bằng một kí tự xuống dòng ( CRLF ) và phải lu ý rằng dòng trống vẫn phải có để ngăn cách phần tiêu đề và thân của bản tin ngay cả khi phần thân bản tin là rỗng.3.1.4.1 Bản tin RequestCác bản tin SIP đợc phân biệt với nhau dựa vào dòng đầu tiên ( Start - line ). Trong đó, các bản tin yêu cầu có dòng khởi đầu là một dòng yêu cầu ( Request - line ). Dòng này chứa tên phơng thức, một Request - URI, và một số phiên bản giao thức. Các thành phần đợc ngăn cách với nhau bằng một kí tự trắng ( SP ). Cũng nh các dòng khác, dòng khởi đầu đợc kết thúc bằng một kí tự xuống dòng CRLF.Khuôn dạng bản tin Request:Request = Request - line ( general - header/Request - header/entity - header ) CLRF [ message - body ]Request - line = Method SP Request - URIP SIP - Version CRFa) Methods (Các chỉ thị)SIP định nghĩa 6 chỉ thị sau:Methods = INTIVE/ACK/OPTION/BYE/CANCEL/REGISTER INTIVEChỉ thị INTIVE thông báo rằng User hoặc dịch vụ đợc mời tham gia vào một phiên hội thoại. Một Server sẽ tự động trả lời một lời mời tham gia hội thoại nếu User đã sẵn sàng tham gia bằng đáp ứng 200 OK - Respone. Nếu nh một UA ( User Agent ) nhận đợc một yêu cầu INVITE cho Call leg với số CSeq cao hơn các INVITE trớc có cùng Call - ID, nó sẽ kiểm tra các từ định danh Version thì nội dung của phần miêu tả phiên sẽ đợc xem xét nếu nó muốn thay đổi và UA phải xem xét các trờng tiêu đề cho việc thay đổi. Nếu nh có một sự thay đổi, UA phải cập nhật những trạng thái nội bộ hoặc những thông tin phát ra nh kết quả của tiêu đề đó. Nếu miêu tả phiên thay đổi, UAS phải điều chỉnh lại các thông số phiên hội thoại cho phù hợp sau khi yêu cầu User xác nhận. Chỉ thị này đợc đa ra bởi SIP Proxy, Redirect Server và UAS cũng nh khách hàng.Lữ Văn Thắng, D2001VT63Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIP ACKYêu cầu ACK xác nhận rằng khách hàng đã nhận đợc đáp ứng cuối cùng cho yêu cầu INVITE ( ACK chỉ sử dụng cho yêu cầu INVITE ). Khi UAC chấp nhận đáp ứng 2xx, tất cả các đáp ứng cuối cùng khác của Proxy đầu tiên hay của UAC đều nhận đợc trả lời. Trờng Via đợc đa vào Host để phát ra yêu cầu ACK sau khi UAC nhận đợc một đáp ứng 2xx hoặc Proxy đầu tiên nhận đợc một đáp ứng non - 2xx.Yêu cầu ACK có thể chứa một thân bản tin ( message body ) với phần miêu tả phiên cuối cùng dùng cho ngời đợc gọi. Nếu nh thân bản tin ACK rỗng, ngời đợc gọi sẽ sử dụng phần miêu tả phiên trong yêu cầu INVITE.Một Proxy Server nhận một yêu cầu ACK sau khi gửi đi các đáp ứng 3xx,4xx,5xx hay 6xx phải quyết định ACK là của nó hay là cho các UA hoặc Proxy Server phía bên kia. Quyết định đó dựa vào việc xem xét thẻ địa chỉ trong trờng To. Nếu thẻ địa chỉ trong trờng tiêu đề To của ACK phù hợp với thẻ địa chỉ trong trờng tiêu đề To của đáp ứng và các trờng tiêu đề From, Call - ID, CSeq của đáp ứng phù hợp với các trờng của ACK thì chứng tỏ rằng ACK là dành cho Proxy Server. Chỉ thị này phải đợc đa ra bởi SIP Proxy, Redirect Server, UA cũng nh khách hàng. OPTIONChỉ thị OPTION dùng để hỏi về khả năng của SIP Server. Nếu một Server có khả năng liên lạc với User có thể đáp ứng lại yêu cầu OPTION bằng một tập hợp các khả năng của nó. Chỉ thị này đợc đa ra bởi SIP Proxy, Redirect Server, UA, Register, Client. BYEUAC sử dụng chỉ thị BYE để thông báo cho Server rằng nó muốn giải phóng cuộc gọi. Yêu cầu BYE cũng giống nh một yêu cầu INTIVE chứa một tiêu đề Contact, ngời đợc gọi phải gửi yêu cầu BYE tới địa chỉ. Chỉ thị này phải đợc đa ra bởi một Proxy Server và không hỗ trợ bởi Redirect Server và UAS. CANCELYêu cầu CANCEL đợc dùng để huỷ bỏ một yêu cầu sắp đợc thực hiện với cùng giá trị trong các trờng Call - ID, From, To và CSeq của yêu cầu đó.UAC hay Proxy khách hàng có thể phát ra một yêu cầu CANCEL tại mọi lúc. Proxy trong trờng hợp đặc biệt có thể gửi một yêu cầu CANCEL tới đích mà không trả Lữ Văn Thắng, D2001VT64Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPlại một đáp ứng cuối cùng sau khi nó đã nhận đợc các đáp ứng 2xx hay 6xx cho một hay nhiều yêu cầu tìm kiếm song song ( paralled seach ).Các trờng Call - ID, CSeq, To, From trong CANCEL đều giống nh trong yêu cầu gốc ( yêu cầu mà nó muốn huỷ bỏ ). Tuy nhiên để khách hàng phân biệt đợc các đáp ứng cho CANCEL với các đáp ứng cho yêu cầu gốc thì thành phần CSeq Method sẽ đ-ợc thiết lập trong CANCEL.Khi một UAS nhận đợc yêu cầu CANCEL, nó không phải phát ra một đáp ứng 2xx cho yêu cầu huỷ bỏ.Redirect Server và UAS khi nhận đợc một yêu cầu CANCEL sẽ đáp ứng bằng một trạng thái là 200 nếu nh tồn tại giao dịch SIP và trạng thái là 481 nếu không tồn tại giao dịch . REGISTERChỉ thị REGISTER đợc dùng để đăng kí danh sách địa chỉ của ngời dùng trong tr-ờng tiêu đề To với SIP server. Nh vậy chỉ thị này dùng để đăng kí thông tin ngời dùng.b) Request - URI Trờng Request - URI có khuôn dạng theo SIP URL. Nó thông báo cho ngời dùng hoặc dịch vụ về địa chỉ hiện tại. Khác với trờng To, Request - URI có thể đợc ghi lại bởi Proxy (máy phục vụ uỷ quyền). Khi sử dụng nh một Request - URI, SIP URL phải chứa các tham số transport - param, maddr - param, ttl - param và các thành phần tiêu đề. Một Server khi nhận đợc một SIP URL, địa chỉ SIP với những thành phần đó sẽ huỷ bỏ chúng trớc khi tiến hành xử lí.Điển hình là, UAS thiết lập trờng Request - URI và trờng To trong cùng một SIP URL coi nh không thay đổi trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nh UAC dành cho phía bị gọi nhiều hớng trực tiếp, từ trờng tiêu đề Contact của một đáp ứng cho yêu cầu trớc đó, trờng To sẽ vẫn chứa các thông số long - term, địa chỉ "public" trong khi Request - URI có thể thiết lập các địa chỉ dự phòng. Proxy Server và Redirect Server dùng những thông tin chứa trong trờng Request - URI và trờng tiêu đề của yêu cầu để quản lí các yêu cầu và ghi lại trờng Request - URI.Host - port của Request - URI điển hình phù hợp với một trong các "host name" của Server nhận. Nếu không, Server phải uỷ quyền cho yêu cầu tới địa chỉ "Indicate" hoặc trả lại đáp ứng 404 ( not found: không tìm thấy ) nếu nó không muốn hay không thể thực hiện đợc.Lữ Văn Thắng, D2001VT65[...]... chuẩn cho truyền dòng tin đa phơng thức do IETF khuyến nghị nh RSVP ( giao thức giữ trớc tài nguyên ), RTP ( giao thức trun t¶i theo thêi gian thùc ), RTSP ( giao thức phân phối dòng tin đa phơng thức ), SAP ( giao thức thông báo phiên ), SDF ( giao thức mô tả phiên ). Tuy nhiên SIP hoạt động độc lập với các giao thức trên.SIP cũng có thể kết hợp với các giao thức báo hiệu và thiết lập cuộc gọi... D2001VT58Hình 3.1 Cấu trúc của một hệ thèng SIP Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPCHƯƠNG III GIAO thức khởi tạo phiên sip3.1 Giới thiệu giao thức SIP3.1.1 Chức năng của SIPSIP là một giao thức điều khiển tầng ứng dụng có thể thiết lập, duy trì và giải tỏa các cuộc gọi hoặc các phiên truyền thông. Các phiên truyền thông có thể là điện thoại hội nghị, học từ xa, điện thoại Internet... cầu. Với các yêu cầu CANCEL có khuôn dạng hợp lệ, nó có thể trả lại một đáp ứng 2xx. Đáp ứng này sẽ kết thúc phiên giao dịch SIP. Redirect Server sẽ duy trì trạng thái giao dịch trong suốt phiên giao dịch SIP.Lữ Văn Thắng, D2001VT94 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPTrờng tiêu đề chung Organization hoặc truyền tên của tổ chức mà thực thể đa ra yêu cầu hoặc đáp ứng... thèng vµ giao thøc tõ mét địa chỉ gửi đến là giao thức độc lập. Ví dụ, SIP có thể dùng Lữ Văn Thắng, D2001VT56 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPơng tiện để phân biệt các đáp ứng từ mỗi chủ gọi. Trờng Tag trong trờng tiêu đề To dùng để phân biệt đáp ứng ở UAC.14) Tiêu đề User - AgentTrờng tiêu đề chung User - Agent chứa thông tin về Agent User Client khởi tạo yêu... D2001VT93 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPUA liên lạc thành công nhng một số mặt của miêu tả phiên nh các yêu cầu về ph-ơng tiện, băng thông hay kiểu địa chỉ không đợc chấp nhận. Đáp ứng 606 có nghĩa là User muốn giao tiếp nhng không đợc chấp nhận miêu tả phiên thích hợp. Đáp ứng này gồm một danh sách các nguyên nhân tại sao mô tả phiên không đợc hỗ trợ chứa trong trờng... cuộc gọi nữa nó sẽ gửi yêu cầu BYE thay cho ACK.Thông điệp INTIVE chứa thành phần mô tả phiên ( SDP ) và phơng thức tiến hành trao đổi ứng với phiên đó. Với các phiên đa hớng, "mô tả phiên& quot; liệt kê kiểu và khuôn dạng của các phơng tiện để phân phối cho phiên hội thoại. Với một phiên đơn hớng, "mô tả phiên& quot; liệt kê kiểu và khuôn dạng của các phơng tiện mà phía gọi muốn sử dụng và... có thể gọi thông qua SIP.3.1.3.2 Giao dịch SIPKhi có địa chỉ IP của SIP server yêu cầu đợc gửi đi theo tầng vËn chun ( giao thøc ) TCP hay UDP. Kh¸ch hàng gửi một hàng nhiều yêu cầu SIP tới SIP server và nhận các phúc đáp từ Server. Một yêu cầu cùng với những phúc đáp ứng cho những Lữ Văn Thắng, D2001VT59 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPthể trả lời một yêu cầu... đề yêu cầu Accept - Language cho phép Client thông báo cho Server ngôn ngữ nó mong muốn để nhận reason phrases, Lữ Văn Thắng, D2001VT72 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPnhu cầu đó tạo nên một giao dịch SIP. Tất cả các đáp ứng cho một yêu cầu phải chứa cùng các giá trị trong trờng Call - ID Cseq, To và From. Điều đó làm cho các đáp ứng phù hợp với các yêu cầu. Mỗi... Server kh«ng hiểu chỉ thị mở rộng giao thức trong trờng tiêu ®Ị Required hay Proxy - Require.17) 480 Temporarily Unavaiable HƯ thống đầu cuối bị gọi đà liên lạc thành công nhng phía bị gọi lại không sẵn sàng. Đáp ứng này chỉ ra một thời gian tốt hơn để cho cuộc gọi trong tiêu đề Retry - Lữ Văn Thắng, D2001VT86 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPgửi một yêu cầu ACK còn... mUnsupported R o o o o o oUnsupported 420 o o o o o oUser - Agent g o o o o o oVia gc acmr m m m m m mLữ Văn Thắng, D2001VT71 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIP PS nhận về thông tin để tạo ra địa chỉ chính xác PS tạo lại INTIVE trong trêng Request - URI vµ chun tiÕp UAS ( User Agent Server ) cảnh báo phía bị gọi PS nhận đáp ứng chấp nhận 200 OK từ UAS PS trả về kết . Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIPCHƯƠNG IIIGIAO thức khởi tạo phiên sip3 .1 Giới thiệu giao thức SIP3 .1.1 Chức năng của SIPSIP là một giao thức điều. thực ), RTSP ( giao thức phân phối dòng tin đa phơng thức ), SAP ( giao thức thông báo phiên ), SDF ( giao thức mô tả phiên ). Tuy nhiên SIP hoạt động độc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao thức khởi tạo phiên SIP.doc, Giao thức khởi tạo phiên SIP.doc, , Proxy Request Proxy Respone Stateless Proxy Statefull Proxy nhận yêu cầu Stateful Proxy nhận ACK Staeful Proxy nhận một đáp ứng, Phía gọi phát yêu cầu Intive yêu cầu Phía bị gọi phát đáp ứng Phía gọi nhận đợc đáp ứng ban đầu, Server Failure 5xx Global Farlures 6xx, Request Failure 4xx Mã trạng thái, Informational 1xx Successful 2xx Redirection 3xx, Các trờng tiêu đề yêu cầu, Các trờng tiêu đề thực thể, Khuôn dạng trờng tiêu đề Các trờng tiêu đề chung, B¶n tin Respones, Khuôn dạng thoả thuận Comfact From, B¶n tin Request, Định vị ngời dùng Thay đổi một phiên hiện tại, Các định nghĩa, §Þa chØ SIP Giao dÞch SIP Lêi mêi SIP, Chức năng của SIP, Yêu cầu Đáp ứng

Hình ảnh liên quan

Trong hình trên User Agent là thiết bị đầu cuối trong mạng SIP, có thể là một máy điện thoại SIP, có thể là máy tính chạy phần mềm đầu cuối SIP. - Giao thức khởi tạo phiên SIP.doc

rong.

hình trên User Agent là thiết bị đầu cuối trong mạng SIP, có thể là một máy điện thoại SIP, có thể là máy tính chạy phần mềm đầu cuối SIP Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3.1 Tóm tắt các trờng tiêu đề (tiếp) - Giao thức khởi tạo phiên SIP.doc

Bảng 3.1.

Tóm tắt các trờng tiêu đề (tiếp) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 3.1 Tóm tắt các trờng tiêu đề - Giao thức khởi tạo phiên SIP.doc

Bảng 3.1.

Tóm tắt các trờng tiêu đề Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 3.1 Tóm tắt các trờng tiêu đề (tiếp) - Giao thức khởi tạo phiên SIP.doc

Bảng 3.1.

Tóm tắt các trờng tiêu đề (tiếp) Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan