0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

định bởi kiểu truyền thông trong trờng tiêu đề Conten t Type Khác với HTTP, đáp

Một phần của tài liệu GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP.DOC (Trang 29 -32 )

ứng SIP có thể gồm vài Contact hay một danh sách địa chỉ trong trờng Contact. UA có thể dùng các giá trị của trờng Contact để tự động gửi lại hoặc yêu cầu User xác nhận

một sự lựa chọn.

2) 301 Moved Permanently

User không dựa trên địa chỉ trong trờng Request - URI và yêu cầu khách hàng để

thử lại một địa chỉ mới trong trờng tiêu đề Contract. Phía gọi sẽ cập nhật danh sách cục bộ, danh sách địa chỉ và vị trí User và gửi lại các yêu cầu tơng lai đến danh sách địa

chỉ.

3) 302 Moved Temporarily

Yêu cầu khách hàng thử lại yêu cầu tại một địa chỉ mới trong trờng Contract. Khoảng thời gian phát lại yêu cầu đợc trình bày trong tiêu đề Expires. Nếu nh không

có thời gian kết thúc rõ ràng thì địa chỉ đó chỉ sử dụng cho cuộc gọi hiện tại và không

đợc dùng cho các cuộc gọi tiếp theo. 4) 305 Use Proxy

Yêu cầu truy nhập tài nguyên thông qua Proxy đợc đa ra bởi trờng Contact. Trờng Contact chứa URI của Proxy. Đáp ứng này chỉ đợc phát ra bởi UAS.

Cuộc gọi cha hoàn thành nhng dịch vụ lựa chọn ( thay đổi ) đợc sử dụng. Dịch vụ

lựa chọn đợc miêu tả trong phần thân bản tin của đáp ứng. 3.2.2.4 Request Failure 4xx

Đáp ứng 4xx chỉ rõ các đáp ứng lỗi từ một Server riêng biệt. Khách hàng không thể gửi lại cùng một yêu cầu mà không có sự thay đổi. Tuy nhiên yêu cầu giống nhau từ một Server khác thì có thể vẫn thành công.

I1) 400 Bad Request

Yêu cầu không thể hiểu do sai về cú pháp.

2) 401 Unauthoried

Yêu cầu đòi hỏi xác nhận của ser 3) 402 Payment Required

Dành trớc cho sử dụng trong tơng lai

4) 403 Forbidden

Sử dụng khi Server hiểu yêu cầu nhng từ chối thực hiện nó. Yêu cầu không đợc lặp lại khi có đáp ứng này.

5) 404 Not Found

Server có thông tin dứt khoát là User không có mặt trong chỉ định vùng trọng tr- ờng Request - URI. Trạng thái này đợc trả lại khi vùng trọng trờng Request - URI không khớp với vùng nhận đợc bởi yêu cầu.

6) 405 Method Not Allowed

Chỉ thị trong Request - Line không cho phép nhận biết địa chỉ thông qua trờng Request - URI. Đáp ứng này gồm một trờng tiêu đề Allow chứa một danh sách các chỉ

thị có hiệu lực cho việc nhận biết các địa chỉ.

7) 406 Not Acceptable

Tài nguyên nhận biết bởi yêu cầu chỉ có thể tạo ra các đáp ứng chứa đặc tính không chấp nhận theo trờng tiêu đề Accept trong yêu cầu.

Š) 407 Proxy Athenficatlon Required

Đáp ứng này giống đáp ứng 401 nhng nó chỉ ra rằng khách hàng đầu tiên phải xác thực bản thân với Proxy. Proxy phải trả lại một trờng tiêu đề Proxy - Authenticate chứa một yêu cầu ứng dụng cho Proxy trong yêu cầu tài nguyên. Khách hàng có thể lặp lại yêu cầu với một trờng tiên đề Proxy - Authorization thích hợp.

9) 408 Request Timeout

Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIP

Server không thể cung cấp một đáp ứng trong vòng thời gian cho phép. Trong một tiêu đề Expires, khách hàng có thể lặp lại yêu cầu mà không cần thay đổi tại các thời điểm sau.

10) 409 Conflict

Yêu cầu không đợc hoàn thành vì sự xung đột tài nguyên. Đáp ứng này đợc trả lại nếu nh thông số hoạt động trong yêu cầu REGISTER mâu thuẫn với đăng ký hiện có.

11) 410 Gone

Yêu cầu tài nguyên không còn sẵn sàng tại Server và không có địa chỉ tới nào đợc nhận biết.

12) 4I1 Length Requrred

Server từ chối yêu cầu mà không định nghĩa Content - Length. Khách hàng có thể lặp lại yêu cầu này nếu nó muốn bổ sung một trờng tiêu đề Content - Length chứa độ đài của thân bản tin trong bản tin yêu cầu.

13) 413 Request Entity Too Large

Server từ chối xử lý một yêu cầu bởi vì yêu cầu quá dài so với năng lực xử lý của Server. Server có thể huỷ bỏ kết nối để ngăn khách hàng tiếp tục yêu cầu. Nếu đó chỉ là trạng thái tạm thời thì Server sẽ phát ra trờng Rettry - After để thông báo sau một thời gian khách hàng có thể thử lại.

14) 414 Request - URI Too Long

Server từ chối yêu cầu vì trờng Request - URI quá dài, Server không thể hiểu đợc. 15) 415 Unsupported Media Type

Server từ chối phục vụ yêu cầu vì thân của yêu cầu không thuộc một khuôn dạng

đợc hỗ trợ bởi Server. Server có thể trả lại một danh sách các dạng có thể chấp nhận đ-

ợc sử dụng các trờng tiêu đề Accept, Accept - Encoding, Accept - Language.

16) 420 Bad Extension

Server không hiểu chỉ thị mở rộng giao thức trong trờng tiêu để Required hay Proxy - Requrre.

17) 4850 Temporarily Unavaliable

Hệ thống đầu cuối bị gọi đã liên lạc thành công nhng phía bị gọi lại không sẵn sàng. Đáp ứng này chỉ ra một thời gian tốt hơn để cho cuộc gọi trong tiêu đề Retry -

After. Reson Phrase có thể chỉ ra các nguyên nhân chính xác tại sao phía bị gọi lại không sẵn sàng. Giá trị này có thể đợc thiết lập bởi UA. Đáp ứng này đợc trả lại bởi một Redirect Server nhận diện đợc User thông qua Request - URI nhng không có đợc vị trí hợp lý hiện nay của User đó.

Một phần của tài liệu GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP.DOC (Trang 29 -32 )

×