0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

trị của trờng tiêu đề To và From

Một phần của tài liệu GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP.DOC (Trang 39 -40 )

® Nếu Call - ID hiện có, yêu cầu đó là dành cho cuộc gọi hiện tại. Nếu các giá trị To, From, Call - ID và CSeq thực sự phù hợp với các yêu cầu nhận đợc trớc đó ( kể cả các thẻ Tag ) thì yêu cầu đó là một yêu cầu phát lại.

® Nếu không có sự phù hợp với bớc trớc đó, trờng To và From tơng phản với Call - leg hiện tại và địa chỉ xa. Nếu nh có sự phù hợp và giá trị Cseq trong yêu cầu lớn hơn giá trị CSeq nhận đợc trong leg trớc đây, yêu cầu đó là một giao dịch

mới cho Call - leg hiện tại.

3.5 Hoạt động của SIP Proxy và Redirect Server

3.5.1 Redirect Server

Một Redirect Server không thể phát ra các yêu cầu SIP cho chính nó. Sau khi nhận đợc một yêu cầu khác yêu cầu CANCEL, nó thu thập danh sách các vị trí thay đổi và trả lại một đáp ứng cuối cùng loại 3xxx hoặc là từ chối yêu cầu. Với các yêu cầu CANCEL có khuôn dạng hợp lệ, nó có thể trả lại một đáp ứng 2xx. Đáp ứng này sẽ kết thúc phiên giao dịch SỊP. Redirect Server sẽ duy trì trạng thái giao dịch trong suốt phiên giao dịch SP.

3.5.2 UAS

UAS hoạt động giống nh Ridiect Server, chúng có thể chấp nhân các yêu cầu và gửi lại một đáp ứng loại 2xx.

3.5.3 Proxy Server

3.5.3.1 Proxy Rcquesf

Để tránh lặp lại, một Server phải kiểm tra xem địa chỉ của nó có thực sự nằm

trong trờng tiêu đề Via của yêu cầu đến không. Các giá trị của trờng To, From, Call -ID và Contact đều đợc sao chép chính xác từ yêu cầu gốc. Proxy có thể thay đổi trờng Request - URI để thông báo cho Server nơi nó muốn gửi yêu cầu đến. Một Proxy Server bao giờ cũng chèn một trờng tiêu đề Via chứa địa chỉ của chính nó vào các yêu cầu. Các Proxy bao giờ cũng đa vào các thông số branch.

3.5.3.2 Proxy Rcspone

Proxy chỉ xử lý một đáp ứng khi mà trờng Via cao nhất phù hợp với một trong các địa chỉ của nó. Nếu không đáp ứng đó sẽ dừng lại ( không đợc xử lý ).

3.5.3.2 Stateless Proxy

Một Stateless Proxy sẽ loại bỏ trờng Via của chính nó và kiểm tra địa chỉ trờng Via tiếp theo. Trong trờng hợp giao thức truyền là UDP, đáp ng đợc gửi đến danh sách địa chỉ trong thẻ địa chỉ maddar hay received nếu chúng có mặt và cuối cùng đến địa chỉ trong trờng “sent - by”. Proxy vẫn giữ nguyên trạng thái statefull khi thiết lập yêu cầu nhận thông qua TCP. Stateless Proxy không đợc phát ra yêu cầu tạm thời.

3.5.3.3 Statcfull Proxy ( nhận yêu câu )

Khi một Stateful Proxy nhận đợc một yêu cầu, nó sẽ kiểm tra trờng To - From, Call

-ID và CSeq dựa vào bảng yêu cầu hiện tại. Nếu “ Tuple” không có mặt yêu, cầu tơng ứng với một giao dịch mới và yêu cầu đợc uỷ quyền.

Một Sfatefull Proxy Server có thể phát đáp ứng tạm thời lxx.

3.5.3.4 Statcful Proxy ( nhận ACK )

Khi nhận đợc một yêu cầu ACK, Statefull Proxy có thể xử lý cục bộ hay uý

Một phần của tài liệu GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP.DOC (Trang 39 -40 )

×