0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Tiêu đề Warning

Một phần của tài liệu GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP.DOC (Trang 27 -29 )

Trờng tiêu đề đáp ứng Warning đợc sử dụng để mang các thông tin bổ sung về trạng thái của đáp ứng. Một Server bất kỳ có thể bổ sung tiêu đề Warning vào đáp ứng Proxy Server phải đặt tiêu đề Warning bổ sung vào trớc tiêu đề nhận thức bất kỳ.

3.2.2 Mã trạng thái

Mã đáp ứng ( Respone - Code ) của SIP đợc mở rộng từ mã đáp ứng trong HTTP/1.1, chỉ có những mã phù hợp của HTTTP /1.1 mới đợc đa vào trong SỊP.

3.2.2.1 Informational Íxx

Đáp ứng Informational cho biết Server hoặc Proxy liên lạc đang thực hiện vài hoạt

động và vẫn cha nhận đợc một đáp ứng cuối cùng. Khách hàng phải đợi một đáp ứng xa hơn từ Server. Server gửi một đáp ứng lxx nếu nh nó muốn đợi một khoảng thời gian lớn hơn hoặc bằng 200ms để nhận đợc một đáp ứng cuối cùng. Một Server có thể phát ra nhiều đáp ứng 1xx. Chú ý rằng, đáp ứng 1xx không có độ tin cậy truyền dẫn, có nghĩa là nó không phải là nguyên nhân khiến cho khách hàng gửi một ARC. Các Server có thể tự do phát lại các đáp ứng Informational và khách hàng có thể kiểm tra

trạng thái hiện tại của việc xử lý gọi bằng cách gọi lại các yêu cầu.

I) 100 TryIing

Một số hoạt động không xác định sẽ đợc đại diện cho cuộc gọi nhng Ủser không đợc định vỊ.

2) 150 Ringing ( báo chuông )

UAS sẽ đợc đặt vào một vị trí nơi mà Uset đăng ký gần đây và cố gắng báo chuông cho User.

3) 181 Call Is Being Forwarded ( Cuộc gọi sắp tới )

Một Proxy Server dùng mã trạng thái để thông báo là cuộc gọi sắp tới đích

4) 152 Queued

Phía gọi tạm thời không sẵn sàng, phía bị gọi sẽ quyết định xếp hàng các cuộc gọi thay cho bỏ chúng đi. Khi bị gọi sẵn sàng, nó sẽ trả lại l đáp ứng trạng thái cuối cùng thích hợp. Server có thể phát ra một số đáp ứng 182 để cập nhật phía gọi vào trạng thái của hàng đợi gọi.

3.2.2.2 Successful 2xx

Yêu cầu đã đợc thành công ( hoàn thành ) và kết thúc một tìm kiếm

200 OK

Yêu cầu đã đợc thành công. Thông tin đợc trả lại với đáp ứng tuỳ thuộc vào chỉ thị dùng trong yêu cầu. Ví dụ:

® BYE: Cuộc gọi đã kết thúc. Thân bản tin rỗng.

® CANCEL: Tìm kiếm bị huỷ bỏ. Thân bản tin rỗng.

® INVITE: Ngời đợc gọi đồng ý tham gia hộ thoại, thân bản tin cho biết khả năng của ngời đợc gọi.

Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng III. Giao thức khởi tạo phiên SIP

® OPTIONS: Bị gọi đồng ý chia sẻ khả năng, miêu tả trong thân bản tin.

® REGISTER: Việc đăng ký đã thành công. Client xử lý thân bản tin theo Conftent - Type.

3.2.2.3 Redirection 3xx

Các đáp ứng 3xx đa ra thông tin về vị trí mới của User, hoặc về dịch vụ để hoàn

thành cuộc gọi. Chúng có thể kết thúc tìm kiếm hiện tại và có thể tạo ra một tìm kiếm mới nếu nó phù hợp.

I1) 300 Multiple choIces

Địa chỉ trong yêu cầu có thể có vài lựa chọn ứng với các vị trí cụ thể của nó, và

User hay UA có thể lựa chọn một địa chỉ u tiên trong đó để gửi lại yêu cầu. Đáp ứng gồm một thực thể chứa danh sách về đặc điểm nguồn và vị trí mà từ đó User hay ƯA

có thể lựa chọn một vị trí thích hợp nhất để đăng ký. Khuôn dạng của thực thể đợc chỉ

Một phần của tài liệu GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP.DOC (Trang 27 -29 )

×