SKKK lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho ban chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học

20 1.6K 3
SKKK lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho ban chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Với nhiều hoạt động phong phú dưới sự điều hành của Ban Chỉ huy Đội đã nâng cao chất lượng hoạt động của Đội, rèn luyện các em thực hiện theo Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cao quí: Cháu ngoan Bác Hồ và tập thể Liên chi đội vững mạnh góp phần giáo dục toàn diện cho đội viên, học sinh

SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Tên tác giả: Lê Duy Sang Đơn vị công tác: Trường tiểu học Bồng Sơn A MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải quyết: Trong nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Với nhiều hoạt động phong phú điều hành Ban Chỉ huy Đội nâng cao chất lượng hoạt động Đội, rèn luyện em thực theo Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành ngoan, trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cao quí: Cháu ngoan Bác Hồ tập thể Liên- chi đội vững mạnh góp phần giáo dục tồn diện cho đội viên, học sinh Đáp ứng yêu cầu việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đòi hỏi em Ban huy có ý thức tự giác, tự quản, tự làm chủ thân, tích cực, chủ động sáng tạo, tự phát huy sáng kiến tài để tự định lấy cơng việc đề xuất sáng kiến với ban phụ trách Đội đề phương pháp làm việc có hiệu quả, giúp rèn luyện tập thể Đội Do cần thiết phải Lựa chon bồi dưỡng kỹ chuyên môn cho Ban huy Liên,Chi đội trường tiểu học Ý nghĩa tác dụng giải pháp mới: - Ngay từ đầu cấp tiểu học hình thành cho em có thói quen, kỹ cơng tác quản lý hoạt động tổ chức có hiệu khoa SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học học để đem lại kết giáo dục kỹ Đội, nhi đồng có hiệu - Qua giáo dục lịng u mến cơng việc, hăng say tích cực với nhiệm vụ giao, dần hình thành nhân cách phát triển toàn diện cho em khả lãnh đạo nhóm, tập thể Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu Liên đội trường tiểu học Bồng Sơn; đối tượng Đội viên II Phương pháp tiến hành: Cơ sở lý luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đè tài 1.1 Cơ sở lý luận: Mục tiêu hoạt động Đội bám sát mục tiêu giáo dục đào tạo người xã hội chủ nghĩa Đảng ta Mục tiêu hoạt động Đội thống với mục tiêu giáo dục nhà trường phổ thông Điều 27 khoản Luật giáo dục năm 2005 nêu rõ: “ Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ nhằm hình thành nhân cách người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh Hội nghị lần thứ BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khố VIII thơng qua ngày 25/7/2003 (sữa đổi năm 2008) xác định nguyên tắc tự quản Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sau: “Tự quản Đội TNTP Hồ Chí Minh thể tính đặc trưng Đội yếu tố khẳng định tổ chức Đội em đội viên, đồng thời thể rõ khả làm chủ em Phương SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học châm đội viên tự giáo dục chính, cần có hướng dẫn phụ trách công tác giáo dục Đội TNTP Hồ Chí Minh thơng qua hoạt động” 1.2 Cơ sở thực tiễn: Chúng ta thấy rằng, để làm tốt công tác Đội, đẩy mạnh phong trào Đội nhà trường, ban huy Đội phải phát huy vai trị tự quản, chủ động cơng tác Việc tập huấn huy Đội giữ vai trị định nhằm giúp thành viên Ban huy liên chi đội nắm bắt nội dung chương trình, nhiệm vụ năm học Song thực tế em học sinh tiểu học lớp 4-5 nhỏ nên việc tiếp thu kiến thức chậm ; chưa vận dụng linh hoạt vào quản lý, điều hành Các em hạn chế nhiều kỹ làm việc Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp - Tiến hành khảo sát, phân tích, lựa chọn nhân tố, tổ chức tập huấn, xây dựng hệ thống chương trình bồi dưỡng; thời gian, nội dung, địa điểm hình thức bồi dưỡng Thời gian năm học 2012-2013 2013-2014 B NỘI DUNG I Mục tiêu: Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Ban huy liên đội vững vàng mặt chuyên môn, nắm bắt quy định hoạt động điều hành liên đội phụ trách Sao nhi đồng hiệu Xây dựng tính mạnh dạn, linh hoạt em đồng thời phát huy tính kế thừa để đảm bảo tính liên tục bền vững liên đội SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học II Mô tả giải pháp đề tài: Thuyết minh tính mới: 1.1 Lựa chọn đội ngũ Ban huy : 1.1 1.Một số để lựa chọn Ban huy: Để lựa chọn Ban huy cần theo Điều lệ Đội dẫn công tác tổ chức Đội, đồng thời phải vào yêu cầu khả cụ thể đơn vị để lựa chọn cho thích hợp với tình hình và yêu cầu chất lượng lực chung cần có tố chất sau : - Có ý thức tổ chức kỉ luật, đạo đức tốt, gương mẫu, học lực từ trở lên Có khả tổ chức điều hành hoạt động Đội bạn bè tín nhiệm - Hiểu biết Đội TNTP Hồ Chí Minh Tính tình vui vẻ, cởi mở, nhanh nhẹn, có khiếu, ham hoạt động, chủ động sáng tạo hoạt động, hồn cảnh gia đình thuận tiện - Tự chủ công hoạt động, yêu mến Đội TNTP Hồ Chí Minh - Lựa chọn Ban huy khơng phải tiếp nhận có em có phẩm chất lực có q trình rèn luyện Điều quan trọng cần phải rút ngắn khoảng cách có cần có Do lựa chọn đôi với bồi dưỡng 1.1.2 Hướng dẫn cho em lựa chọn Ban huy: Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức em Vì cần phải tơn trọng quyền lựa chọn Ban huy em, song em chưa nhận thức đầy đủ, chưa biết nhìn nhận đánh giá người cách khách SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học quan toàn diện nên người phụ trách cần giúp em lựa chọn cho Ban huy có phẩm chất lực Phát nịng cốt để chọn Ban huy cách thơng qua hoạt động Đội, qua giao tiếp để tìm em có lực cần thiết qua việc trao đổi với phụ trách chi đội năm trước để tìm hiểu thêm đội ngũ nịng cốt Chọn huy vừa trách nhiệm vừa nhiệm vụ đội viên đội viên cần nghiêm túc suy nghĩ cân nhắc trước lựa chọn, giúp đội viên nắm tiêu chuẩn để đội viên lựa chọn đối tượng thích hợp 1.2 Các biện pháp bồi dưỡng Ban huy Đội Sau có đội ngũ Ban huy Đội, muốn cho em phát huy sở trường, tư chất mình, đưa hoạt động Đội vào nề nếp, khoa học, có hiệu người phụ trách Đội phải tiến hành bồi dưỡng cho em Bồi dưỡng Ban huy việc làm thường xuyên, cần thiết người phụ trách Ban huy yếu tố định chất lượng hoạt động đội Bồi dưỡng cho em phát huy hết mặt mạnh sẵn có em, đồng thời khơi dậy tiềm tiềm ẩn em, giúp em vươn tới phẩm chất, lực cần có người huy Ngay từ đầu năm, Liên đội trưởng với Tổng phụ trách Đội tổ chức tập huấn cho bạn thành viên Ban huy liên đội, Ban huy chi đội nhằm giúp bạn hiểu cơng tác tự quản: Đó rèn luyện cho bạn phương pháp tổ chức, tự phân công điều hành công việc, cách vận động Đội viên tham gia tốt phong trào liên đội phát động SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học Để công việc liên đội tiến hành đồng bộ, Phụ trách Đội cần hướng dẫn Ban huy Liên Đội lập Ban để phụ trách mảng công tác: Ban thi đua, Ban tuyên truyền, Ban nghi lễ, Ban kỹ Ban xây dựng Đội Tại Ban có Ban huy liên đội làm trưởng ban, thành viên đội viên nịng cốt tích cực, có lực tự chủ động công tác theo kế hoạch chung liên đội Song song đó, liên đội phát huy vai trò Chi đội trưởng chi đội Ban huy Liên đội có điều kiện Tổng phụ trách Đội phổ biến nội dung công tác, hướng dẫn biện pháp thực phong trào, bồi dưỡng kỹ cho Ban huy chi Đội để chi đội trưởng truyền tải đến đội viên, bước trực tiếp phát huy vai trò huy chi đội 1.3 Nội dung bồi dưỡng Ban huy Liên chi đội 1.3.1 Bồi dưỡng phương pháp công tác Ban huy Liên chi đội - Bồi dưỡng cách ghi chép văn bản, thực sổ sách đội, dự thảo nghị quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết - Phương pháp tổ chức họp Ban huy Đội - Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, tuần,kế hoạch thi đua) - Phương pháp tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội, hoạt động tập thể (sinh hoạt chi đội-liên đội, đại hội Đội,… ) - Phương pháp kiểm tra đánh giá phong trào, dựa vào tiêu chuẩn, có mức độ đánh giá, hình thức đánh giá, … - Phương pháp đạo điểm tổng kết kinh nghiệm SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học 1.3.2 Bồi dưỡng kỹ tổ chức điều hành Ban huy Liên chi đội Bồi dưỡng thủ tục, nghi lễ đội phương pháp tổ chức: Lễ kết nạp đội viên, lễ trưởng thành, lễ phát động chủ đề, sinh hoạt đội Cụ thể : * Sinh hoạt Đội: Bằng hình thức thi đua sơi nổi, hấp dẫn giáo dục đội viên, hấp dẫn giáo dục đội viên theo mục tiêu Đội Sinh hoạt đội có nhiều hình thức như: sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất, sinh hoạt vui chơi Ban phụ trách bồi dưỡng kỹ như: Cách tập hợp, điểu khiển buổi sinh hoạt Đội Cách điều khiển, tổ chức hướng dẫn cho đơn vị thực tốt nội dung chương trình đề Cách hướng dẫn đơn vị hoạt động, vui chơi, văn nghệ tập thể Cách nhận xét, đánh giá * Hoạt động lớn Đội: Là nội dung sinh hoạt mang màu sắc Đội, diễn thời gian dài như: Phát động chủ đề, hoạt động thi đua Mục đích để tập hợp đội viên, tạo phong trào thi đua cho đội viên rèn luyện theo chủ đề Có thể bồi dưỡng nội dung sau: + Công tác chuẩn bị cho hoạt động: Họp ban huy, định hướng nội dung sở vật chất phục vụ hoạt động, phổ biến nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ tới người ban huy +Tổ chức hoạt động: Theo nội dung bàn, cần biết lựa chọn hình thức phù hợp với nội dung, biết huy động phối hợp đội viên nòng cốt để tổ chức tốt hoạt động Trong hoạt động có kiểm tra đánh giá SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học + Sơ, tổng kết nội dung hoạt động: Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức điều hành hoạt động, kết hoạt động, … 1.3.3 Bồi dưỡng tác phong Ban huy Liên cho đội Để người huy có tác phong chuẩn mực Ban phụ trách cần bồi dưỡng nội dung sau: - Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn phân công: Giúp em thạo việc, hiểu người hoạt động chuyên môn hoạt động chung, có lĩnh giao tiếp phối hợp với người khác - Bồi dưỡng khả tổ chức quản lí cách tồn diện, khoa học - Bồi dưỡng BCH trở thành cán mẫu mực có kỹ nghiệp vụ ,có uy tín tập thể 1.3.4 Bồi dưỡng kĩ nghiệp vụ Đội; Sao Một nội dung quan trọng cần thiết Ban huy rèn luyện kỹ nghiệp vụ Đội Các nội dung cần bồi dưỡng là: - Thực hành động tác nghi thức phương pháp hướng dẫn nghi thức - Các phương pháp tổ chức trò chơi, dạy hát, dạy múa, tổ chức trại, hoạt động xã hội, tham quan - Các hát điệu múa, trò chơi, nút dây, dấu đường Khi bồi dưỡng kĩ nghiệp vụ Đội cần ý loại hình cho phù hợp như: Đầu tiên tập luyện cho đội nịng cốt sau thực tập luyện chung, cuối tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hội thi SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học Tóm lại nội dung bồi dưỡng Ban huy nhằm giúp cho em thạo việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ phân cơng, có khả tổ chức quản lí hoạt động Đội cách toàn diện, khoa học có lĩnh giao tiếp để trở thành cán mẫu mực có lực có uy tín Từ nội dung bồi dưỡng nêu trên, trình bồi dưỡng thân rút nhiệm vụ mà người phụ trách cần rèn luyện 1.4 Hình thức bồi dưỡng Ban huy Liên chi đội 1.4.1 Bồi dưỡng định kì: Tổng phụ trách cần có kế hoạch định kỳ để bồi dưỡng BCH vào đầu năm học, năm học cuối năm học * Đầu năm học: Cần tổ chức phương pháp cách tổ chức điều khiển đại hội cấp, phương pháp cách điều khiển Đại hội cấp, phương pháp xây dựng, kế hoạch hoạt động, dự thảo nghị quyết, báo cáo, ghi chép sổ sách… * Giữa năm học: Bồi dưỡng cho Ban huy kỹ nghiệp vụ công tác Đội nghi thức múa hát trò chơi …và phương pháp hướng dẫn tổ chức điều khiển sinh hoạt tập thể… * Cuối năm học: Hướng dẫn phương pháp tổng hợp đánh giá thi đua, kiểm tra công nhận Liên- Chi đội mạnh 1.4.2 Bồi dưỡng thường xun Tổng phụ trách cần có chương trình bồi dưỡng Ban huy kế hoạch hoạt động liên đội từ đầu năm học, theo nhiệm vụ liên quan tới chức chuyên môn uỷ viên cấp Đội Xếp lịch bồi dưỡng thường xuyên theo tuần, tháng, học kỳ SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học - Ban huy liên đội: Hai đợt học kì: Nội dung hoạt động, biện pháp tiến hành - Ban huy chi đội: Hai tháng lần: Hướng dẫn nội dung yêu cầu cách tổ chức sinh hoạt Đội theo chủ điểm, chuyên đề, định kỳ, 1.4.3 Bồi dưỡng theo chuyên đề Có thể tổ chức bồi dưỡng theo nhiệm vụ cấp huy Ban huy khối lớp nhằm trao đổi rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động khối lớp, tổ chức cho ban huy tham quan dự sinh hoạt hoạt động Chi đội 1.4.4 Bồi dưỡng thông qua việc tổ chức hoạt động lớn Bằng hoạt động chung liên đội, cần thu hút phân công ban huy chi đội tham gia hội thi như: thi huy đội giỏi, thi nét đẹp đội viên, hôi trại, hội thi nghi thức…Qua hoạt động, với công việc phân công, tham gia quan sát, ban huy tự rút nhiều học thực tiễn quý giá trình hoạt động 1.5 Phương pháp bồi dưỡng Ban huy liên chi đội: Công tác bồi dưỡng Ban huy q trình tổ chức học đơi với hành, phải kết hợp nhiều phương pháp bồi dưỡng khác để đạt mục tiêu, chất lượng BCH đơn vị Có hai phương pháp chủ yếu sau : 1.5.1 Phương pháp mở lớp Lớp tập trung theo đợt ngắn hay dài ngày (trong năm học dịp hè) cần ý: - Chương trình cụ thể cho loại lớp, loại đối tượng 10 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học - Tài liệu hướng dẫn cho em học tập, Tổng phụ trách phải có phương pháp giảng dạy cơng tác Đội tức vừa dạy kiến thức, vừa hướng dẫn cách tổ chức thực hành để rèn kĩ công tác Đội cho huy phương pháp trực quan, luyện tập, ghi nhớ - Các loại hình lớp phù hợp với khả tổ chức đơn vị: Lớp tập huấn sinh hoạt chủ đề, lớp bồi dưỡng chuyên đề, lớp bồi dưỡng định kỳ … - Tổ chức lớp: Lên kế hoạch, xây dựng nội dung, chuẩn bị biên chế lớp, tổ chức kiểm tra đánh giá, tổng kết khen thưởng, rút kinh nghiệm 1.5.2 Phương pháp bồi dưỡng qua thực tế Phương pháp quan trọng, phong phú nội dung biện pháp thực Thông qua thực tế hoạt động Ban huy mà Tổng phụ trách có phương pháp bồi dưỡng cho phù hợp * Bồi dưỡng qua họp Ban huy - Họp định kỳ: trì họp theo lịch qui định Nội dung họp phải đảm bảo việc kiểm tra thực nghị quyết, đánh giá tình hình thi đua, bàn bạc nhiệm vụ thời gian tới phân công nhiệm vụ tới uỷ viên Mỗi lần họp cần phải có ý kiến phụ trách chi Tổng phụ trách, thành viên phải có ý kiến tham gia - Họp giao ban cấp liên đội: Nội dung để nắm tình hình đạo thi đua chung liên đội, chi đội có ý đạo giải Ban huy liên đội hoạt động lớn phải có ý kiến Tổng phụ trách Ngồi có hội ý ngắn, tranh thủ vào chơi, nghỉ, cuối buổi học có cơng tác đột xuất cần hội ý thống số vấn đề Tổ chức họp ban huy, hội nghị nhằm giúp huy 11 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học Đội rèn luyện lực tự quản người phụ trách hiểu rõ trình độ nhận thức em để có điều kiện bồi dưỡng cụ thể *Bồi dưỡng qua công tác thực tế - Giao nhiệm vụ đến uỷ viên Ban huy liên đội, chi đội, có hướng dẫn cụ thể để em hoàn thành tốt nhiệm vụ giao song đảm bảo vừa sức, phù hợp với đối tượng - Tổng phụ trách làm mẫu để em rút kinh nghiệm từ việc xếp lên kế hoạch, đến việc tổ chức thực liên đội liên đội khác Khi có hoạt động mới, mời ban huy tham gia - Kiểm tra kĩ năng, thao tác Ban huy cách điều hành, hướng dẫn tổ chức hoạt động cách giao nội dung hoạt động cho ban huy Bồi dưỡng qua cơng tác thực tế địi hỏi tổng phụ trách phải giúp em biết vận dụng kiến thức hướng dẫn vào thực tiễn đơn vị Do cần có phối hợp chặt chẽ tổng phụ trách với phụ trách chi đội, cần có kết hợp cơng tác bồi dưỡng phụ trách với tự bồi dưỡng Ban huy Khả áp dụng: 2.1 Thời gian áp dụng thử nghiệm có hiệu quả: Trong năm học qua áp dụng vào công việc trường, thực tế Ban huy liên đội bước hoạt động có hiệu năm sau cao năm trước Cụ thể: em mạnh dạn, tự tin, điều khiển cơng việc hồn thiện tốt 2.2 Có khả thay giải pháp có 12 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học Với cách làm mà thân chọn nêu góp phần thêm vào q trình xây dựng hồn thiện công tác lựa chọn, bồi dưỡng cho Ban huy liên đội thực tốt cơng tác liên đội 2.3 Khả áp dụng đơn vị ngành Bản thân tổng phụ trách đội thiết nghĩ với việc làm tơi nêu lên kinh nghiệm áp dụng cho đồng nghiệp khác đơn vị khác cách hiệu Lợi ích kinh tế - xã hội - Những năm học vừa qua Liên đội đạt Danh hiệu Liên đội xuất sắc; tham gia Hội thi kỹ Đội viên cấp huyện đ ều đạt giải n ăm học 2010-2011 em liên đội trưởng đạt giải Nhì huy giỏi C KẾT LUẬN Những điều kiện, kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp Tổng phụ trách đội phải nổ, nhiệt tình cơng vi ệc; có tính sáng tạo cơng việc giao, linh hoạt, nhạy bén tham mưu đề xuất Lựa chọn vào Ban huy em học giỏi, đ ạo đức tốt, có nhi ều khiếu để tạo uy tín tốt q trình hoạt động lãnh đạo liên đội Ban giám hiệu nhà trường quan tâm mức thời gian, điều kiện c sở vật chất, trang thiết bị làm việc hoạt động liên đội 13 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học Những triển vọng việc vận dụng phát triển giải pháp Với kinh nghiệm ứng dụng vào năm dần hoàn thiện tạo thành học thường xuyên giảng dạy, bồi dưỡng cho em từ đầu năm học để em th ực hi ện có hi ệu qu ả công việc giao liên đội Đề xuất, kiến nghị Đối với Hội Đồng Đội: Cần tổ chức tập huấn bồi dưỡng tạo điều kiện cho Ban huy liên đội giao lưu học tập kinh nghiệm Hội Đồng đội cấp cần cung cấp nhiều sách báo, tài liệu, kiến thức có liên quan đến công tác Đội phong trào thiếu nhi nhà trường, nội dung cần thiết để bồi dưỡng Ban huy, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban phụ trách cơng tác bồi dưõng em tự tìm hiểu thêm, tự bồi dưõng thêm kiến thức cho thân q trình tham gia hồn thành nhiệm vụ Đối với Ban giám hiệu nhà trường: Cần tin mạnh dạn giao nhiệm vụ cho tổ chức Đội tự tổ chức hoạt động mà cầu nối thông qua Tổng Phụ Trách Đối với chi đồn Thanh niên: Chi đồn khuyến khích động viên tạo điều kiện cho Ban huy liên đội hoạt động Tổng phụ trách Đội theo dõi,cố vấn góp ý điều chỉnh kịp thời giúp Ban huy Liên chi Đội nhìn hạn chế mà khắc phục./ Bồng Sơn, ngày 08 tháng năm 2014 Người viết 14 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học MỤC LỤC A.Mở đầu:………………………………………………………………………….Trang I Đặt vấn đề:……………………………………………………………… …….Trang 1 Thực trạng vấn đề địi hỏi phải có giải pháp để giải quyết: ……………………………………………………………………… Trang Ý nghĩa tác dụng giải pháp mới:……………………………………Trang Phạm vi nghiên cứu:………………………………………………………… Trang II Phương pháp tiến hành:…………………………………………………… Trang 1 Cơ sở lý luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài:……………………………………………………………………Trang 1.1.Cơ sở lý luận:…………………………………………………… Trang 1.2 Cơ sở thực tiễn:………………………………………………………………Trang 15 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp:…………………… Trang B NỘI DUNG: ……………………………………………………………………Trang I Mục tiêu:…………………………………………………………………………Trang II Mô tả giải pháp đề tài:………………………………………………… Trang 1.Thuyết minh tính mới: ……………………………………………………… Trang Khả áp dụng:…………………………………………………………….Trang 2.1 Thời gian áp dụng thử nghiệm có hiệu quả:………………………Trang 2.2 Có khả thay giải pháp có:…………………………………Trang 2.3 Khả áp dụng đơn vị ngành: …………………………Trang Lợi ích kinh tế xã hội:……………………………………………… Trang C KẾT LUẬN:……………………………………… ………………………… Trang 10 Những điều kiện, kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp:………… Trang 10 Những triển vọng việc vận dụng phát triển giải pháp:……….Trang 10 Đề xuất, kiến nghị:………………………………………………………… Trang 10 16 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒI NHƠN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ‫٭٭٭٭٭٭٭‬ Người thực hiện: Lê Duy Sang Tổng phụ trách Đội Đơn vị công tác: Trường tiểu học Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn Bồng Sơn, tháng 03/2014 18 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học 19 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học 20 ... 16 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học ỦY BAN NHÂN DÂN HUY? ??N HỒI NHƠN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy. .. kinh nghiệm SKKK: Lựa chọn bồi dưỡng kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học 1.3.2 Bồi dưỡng kỹ tổ chức điều hành Ban huy Liên chi đội Bồi dưỡng thủ tục, nghi lễ đội phương pháp... kĩ chuyên môn cho bạn huy liên, chi đội trường tiểu học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ‫٭٭٭٭٭٭٭‬ Người thực hiện:

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan