0

SKKK lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho ban chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học

20 1,537 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:45

Trong nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Với nhiều hoạt động phong phú dưới sự điều hành của Ban Chỉ huy Đội đã nâng cao chất lượng hoạt động của Đội, rèn luyện các em thực hiện theo Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cao quí: Cháu ngoan Bác Hồ và tập thể Liên chi đội vững mạnh góp phần giáo dục toàn diện cho đội viên, học sinh SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Tên tác giả: Lê Duy Sang Đơn vị công tác: Trường tiểu học Bồng Sơn A. MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề 1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết: Trong nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Với nhiều hoạt động phong phú dưới sự điều hành của Ban Chỉ huy Đội đã nâng cao chất lượng hoạt động của Đội, rèn luyện các em thực hiện theo Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cao quí: Cháu ngoan Bác Hồ và tập thể Liên- chi đội vững mạnh góp phần giáo dục toàn diện cho đội viên, học sinh. Đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đòi hỏi các em nhất là Ban chỉ huy có ý thức tự giác, tự quản, tự làm chủ bản thân, tích cực, chủ động sáng tạo, tự phát huy sáng kiến và tài năng để tự quyết định lấy công việc của mình cũng như đề xuất những sáng kiến cùng với ban phụ trách Đội đề ra phương pháp làm việc có hiệu quả, giúp nhau rèn luyện trong tập thể Đội. Do đó cần thiết phải Lựa chon và bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho Ban chỉ huy Liên,Chi đội ở trường tiểu học. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới: - Ngay từ đầu cấp tiểu học đã hình thành cho các em có thói quen, kỹ năng trong công tác quản lý hoạt động của tổ chức mình có hiệu quả và khoa 1 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học học nhất để đem lại kết quả giáo dục các kỹ năng Đội, sao nhi đồng có hiệu quả. - Qua đây giáo dục lòng yêu mến công việc, hăng say tích cực với nhiệm vụ được giao, dần hình thành nhân cách phát triển toàn diện cho các em nhất là khả năng lãnh đạo nhóm, tập thể. 3. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trong Liên đội trường tiểu học Bồng Sơn; đối tượng là Đội viên. II. Phương pháp tiến hành: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đè tài. 1.1. Cơ sở lý luận: Mục tiêu của hoạt động Đội luôn bám sát mục tiêu giáo dục và đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa của Đảng ta. Mục tiêu hoạt động Đội thống nhất với mục tiêu giáo dục nhà trường phổ thông. Điều 27 khoản 1 Luật giáo dục năm 2005 nêu rõ: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên và đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khoá VIII thông qua ngày 25/7/2003 (sữa đổi năm 2008) đã xác định nguyên tắc tự quản của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như sau: “Tự quản của Đội TNTP Hồ Chí Minh là thể hiện tính đặc trưng của Đội và cũng là yếu tố khẳng định tổ chức Đội là của chính các em đội viên, đồng thời cũng thể hiện rõ khả năng làm chủ của các em. Phương 2 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học châm đối với đội viên là tự giáo dục là chính, nhưng cần có sự hướng dẫn của phụ trách và công tác giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động”. 1.2. Cơ sở thực tiễn: Chúng ta thấy rằng, để làm tốt được công tác Đội, đẩy mạnh phong trào Đội trong nhà trường, ban chỉ huy Đội phải phát huy được vai trò tự quản, chủ động trong mọi công tác. Việc tập huấn chỉ huy Đội giữ một vai trị quyết định nhằm giúp các thành viên Ban chỉ huy liên chi đội nắm bắt nội dung chương trình, nhiệm vụ của từng năm học. Song trong thực tế đối với các em học sinh tiểu học lớp 4-5 còn quá nhỏ nên việc tiếp thu kiến thức chậm ; chưa vận dụng được một các linh hoạt vào trong quản lý, điều hành. Các em còn hạn chế nhiều trong kỹ năng làm việc. 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp. - Tiến hành khảo sát, phân tích, lựa chọn nhân tố, tổ chức tập huấn, xây dựng các hệ thống chương trình bồi dưỡng; thời gian, nội dung, địa điểm cũng như hình thức bồi dưỡng. Thời gian trong 2 năm học 2012-2013 và 2013-2014. B. NỘI DUNG I. Mục tiêu: 1. Bồi dưỡng kiến thức xây dựng được Ban chỉ huy liên đội vững vàng về mặt chuyên môn, nắm bắt được các quy định trong các hoạt động điều hành liên đội cũng như phụ trách Sao nhi đồng hiệu quả. 2. Xây dựng tính mạnh dạn, linh hoạt của các em đồng thời phát huy tính kế thừa để đảm bảo tính liên tục và bền vững trong liên đội. 3 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học II. Mô tả giải pháp của đề tài: 1. Thuyết minh tính mới: 1.1. Lựa chọn đội ngũ Ban chỉ huy : 1.1 .1.Một số căn cứ để lựa chọn Ban chỉ huy: Để lựa chọn Ban chỉ huy chúng ta cần căn cứ theo Điều lệ Đội và các chỉ dẫn về công tác tổ chức của Đội, đồng thời cũng phải căn cứ vào yêu cầu khả năng cụ thể của từng đơn vị để lựa chọn cho thích hợp với tình hình và căn cứ và yêu cầu chất lượng năng lực chung cần có những tố chất sau : - Có ý thức tổ chức kỉ luật, đạo đức tốt, luôn gương mẫu, học lực từ khá trở lên. Có khả năng tổ chức điều hành các hoạt động của Đội được bạn bè tín nhiệm. - Hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tính tình vui vẻ, cởi mở, nhanh nhẹn, có năng khiếu, ham hoạt động, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, hoàn cảnh gia đình thuận tiện. - Tự chủ công bằng trong từng hoạt động, yêu mến Đội TNTP Hồ Chí Minh. - Lựa chọn Ban chỉ huy không phải là sự tiếp nhận những cái đã có ở các em vì có những phẩm chất năng lực chỉ có thể có được trong quá trình rèn luyện. Điều quan trọng hơn là cần phải rút ngắn khoảng cách giữa cái hiện có và cái cần có. Do vậy lựa chọn bao giờ cũng đi đôi với bồi dưỡng. 1.1.2. Hướng dẫn cho các em lựa chọn Ban chỉ huy: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của các em. Vì vậy cần phải tôn trọng quyền lựa chọn Ban chỉ huy của các em, song do các em chưa nhận thức được đầy đủ, chưa biết nhìn nhận và đánh giá con người một cách khách 4 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học quan và toàn diện nên người phụ trách cần giúp các em lựa chọn cho mình một Ban chỉ huy có phẩm chất và năng lực. Phát hiện nòng cốt để chọn Ban chỉ huy bằng cách thông qua các hoạt động Đội, qua các cuộc giao tiếp để tìm những em có năng lực cần thiết hoặc qua việc trao đổi với phụ trách chi đội năm trước để tìm hiểu thêm đội ngũ nòng cốt. Chọn chỉ huy vừa là trách nhiệm vừa là nhiệm vụ của đội viên do vậy đội viên cần nghiêm túc suy nghĩ và cân nhắc trước khi lựa chọn, giúp đội viên nắm được tiêu chuẩn để đội viên lựa chọn đối tượng thích hợp nhất. 1.2. Các biện pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội Sau khi có đội ngũ Ban chỉ huy Đội, muốn cho các em phát huy được sở trường, tư chất của mình, đưa hoạt động của Đội vào nề nếp, khoa học, có hiệu quả thì người phụ trách Đội phải tiến hành bồi dưỡng cho các em. Bồi dưỡng Ban chỉ huy là việc làm thường xuyên, cần thiết của người phụ trách. Ban chỉ huy là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động đội. Bồi dưỡng cho các em là phát huy hết những mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy những tiềm năng còn tiềm ẩn trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất, năng lực cần có của người chỉ huy. Ngay từ đầu năm, Liên đội trưởng cùng với Tổng phụ trách Đội tổ chức tập huấn cho các bạn là thành viên Ban chỉ huy liên đội, Ban chỉ huy ở các chi đội nhằm giúp các bạn hiểu thế nào là công tác tự quản: Đó là rèn luyện cho các bạn các phương pháp tổ chức, tự phân công điều hành công việc, cách vận động Đội viên tham gia tốt các phong trào do liên đội phát động. 5 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học Để các công việc của liên đội được tiến hành đồng bộ, Phụ trách Đội cần hướng dẫn Ban chỉ huy Liên Đội lập ra các Ban để phụ trách từng mảng công tác: Ban thi đua, Ban tuyên truyền, Ban nghi lễ, Ban kỹ năng và Ban xây dựng Đội. Tại mỗi Ban có Ban chỉ huy liên đội làm trưởng ban, các thành viên là những đội viên nòng cốt tích cực, có năng lực tự chủ động các công tác theo kế hoạch chung của liên đội. Song song đó, liên đội sẽ phát huy vai trò của Chi đội trưởng ở các chi đội. Ban chỉ huy Liên đội sẽ có điều kiện cùng Tổng phụ trách Đội phổ biến các nội dung công tác, hướng dẫn các biện pháp thực hiện các phong trào, bồi dưỡng kỹ năng cho Ban chỉ huy chi Đội để chi đội trưởng truyền tải đến từng đội viên, đây là một bước trực tiếp phát huy vai trò của chỉ huy chi đội. 1.3. Nội dung bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên chi đội 1.3.1. Bồi dưỡng phương pháp công tác của Ban chỉ huy Liên chi đội - Bồi dưỡng cách ghi chép văn bản, thực hiện các sổ sách của đội, dự thảo nghị quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết - Phương pháp tổ chức họp Ban chỉ huy Đội - Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, tuần,kế hoạch thi đua) - Phương pháp tổ chức và điều khiển sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể (sinh hoạt chi đội-liên đội, đại hội Đội,… ) - Phương pháp kiểm tra đánh giá phong trào, dựa vào tiêu chuẩn, có mức độ đánh giá, hình thức đánh giá, … - Phương pháp chỉ đạo điểm và tổng kết kinh nghiệm. 6 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học 1.3.2. Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của Ban chỉ huy Liên chi đội. Bồi dưỡng các thủ tục, nghi lễ của đội và phương pháp tổ chức: Lễ kết nạp đội viên, lễ trưởng thành, lễ phát động chủ đề, sinh hoạt đội. Cụ thể như : * Sinh hoạt Đội: Bằng hình thức thi đua sôi nổi, hấp dẫn giáo dục đội viên, hấp dẫn giáo dục đội viên theo mục tiêu của Đội. Sinh hoạt đội có nhiều hình thức như: sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất, sinh hoạt vui chơi. Ban phụ trách có thể bồi dưỡng những kỹ năng như: Cách tập hợp, điểu khiển một buổi sinh hoạt Đội. Cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho đơn vị thực hiện tốt nội dung chương trình đề ra. Cách hướng dẫn đơn vị hoạt động, vui chơi, văn nghệ tập thể. Cách nhận xét, đánh giá. * Hoạt động lớn của Đội: Là những nội dung sinh hoạt mang màu sắc của Đội, được diễn ra trong thời gian dài như: Phát động chủ đề, hoạt động thi đua. Mục đích là để tập hợp đội viên, tạo phong trào thi đua cho đội viên rèn luyện theo chủ đề. Có thể bồi dưỡng những nội dung sau: + Công tác chuẩn bị cho hoạt động: Họp ban chỉ huy, định hướng nội dung và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, phổ biến nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ tới từng người trong ban chỉ huy. +Tổ chức hoạt động: Theo như nội dung đã bàn, cần biết lựa chọn các hình thức phù hợp với nội dung, biết huy động và phối hợp các đội viên nòng cốt để tổ chức tốt hoạt động. Trong hoạt động có kiểm tra đánh giá. 7 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học + Sơ, tổng kết nội dung hoạt động: Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức điều hành các hoạt động, kết quả hoạt động, … 1.3.3. Bồi dưỡng tác phong của Ban chỉ huy Liên cho đội Để người chỉ huy có tác phong chuẩn mực. Ban phụ trách cần bồi dưỡng những nội dung như sau: - Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công: Giúp các em thạo việc, hiểu người trong hoạt động chuyên môn và hoạt động chung, có bản lĩnh trong giao tiếp và phối hợp với người khác. - Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lí một cách toàn diện, khoa học. - Bồi dưỡng BCH trở thành một cán bộ mẫu mực có kỹ năng nghiệp vụ ,có uy tín trong tập thể. 1.3.4. Bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ Đội; Sao Một trong những nội dung quan trọng cần thiết của Ban chỉ huy là rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ Đội. Các nội dung cần bồi dưỡng là: - Thực hành các động tác nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức - Các phương pháp tổ chức trò chơi, dạy hát, dạy múa, tổ chức trại, hoạt động xã hội, tham quan. - Các bài hát điệu múa, trò chơi, nút dây, dấu đi đường. Khi bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ Đội cần chú ý các loại hình cho phù hợp như: Đầu tiên là tập luyện cho đội nòng cốt sau đó thực hiện tập luyện chung, cuối cùng là tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bằng hội thi. 8 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học Tóm lại nội dung bồi dưỡng Ban chỉ huy nhằm giúp cho các em thạo việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, có khả năng tổ chức và quản lí hoạt động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh trong giao tiếp để trở thành một cán bộ mẫu mực có năng lực và có uy tín. Từ những nội dung bồi dưỡng đã nêu trên, trong quá trình bồi dưỡng bản thân đã rút ra được 3 nhiệm vụ cơ bản mà người phụ trách cần rèn luyện. 1.4. Hình thức bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên chi đội 1.4.1 Bồi dưỡng định kì: Tổng phụ trách cần có kế hoạch định kỳ để bồi dưỡng BCH vào đầu năm học, giữa năm học và cuối năm học * Đầu năm học: Cần tổ chức phương pháp cách tổ chức điều khiển đại hội các cấp, phương pháp cách điều khiển Đại hội các cấp, phương pháp xây dựng, kế hoạch hoạt động, dự thảo nghị quyết, báo cáo, ghi chép sổ sách… * Giữa năm học: Bồi dưỡng cho Ban chỉ huy kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội như nghi thức múa hát trò chơi …và phương pháp hướng dẫn tổ chức điều khiển sinh hoạt tập thể…. * Cuối năm học: Hướng dẫn phương pháp tổng hợp đánh giá thi đua, kiểm tra công nhận Liên- Chi đội mạnh. 1.4.2. Bồi dưỡng thường xuyên Tổng phụ trách cần có chương trình bồi dưỡng Ban chỉ huy trong kế hoạch hoạt động của liên đội ngay từ đầu năm học, theo các nhiệm vụ liên quan tới chức năng chuyên môn của từng uỷ viên và của từng cấp Đội. Xếp lịch bồi dưỡng thường xuyên theo tuần, tháng, học kỳ. 9 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học - Ban chỉ huy liên đội: Hai đợt một học kì: Nội dung hoạt động, biện pháp tiến hành. - Ban chỉ huy chi đội: Hai tháng một lần: Hướng dẫn nội dung yêu cầu cách tổ chức sinh hoạt Đội theo chủ điểm, chuyên đề, định kỳ, 1.4.3. Bồi dưỡng theo chuyên đề Có thể tổ chức bồi dưỡng theo nhiệm vụ của từng cấp chỉ huy hoặc Ban chỉ huy ở các khối lớp nhằm trao đổi rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động của các khối lớp, tổ chức cho ban chỉ huy tham quan dự các giờ sinh hoạt hoặc hoạt động của các Chi đội. 1.4.4. Bồi dưỡng thông qua việc tổ chức các hoạt động lớn Bằng các hoạt động chung của liên đội, cần thu hút và phân công ban chỉ huy các chi đội tham gia các hội thi như: thi chỉ huy đội giỏi, thi nét đẹp đội viên, hôi trại, hội thi nghi thức…Qua các hoạt động, với công việc được phân công, được tham gia quan sát, ban chỉ huy tự rút ra nhiều bài học thực tiễn quý giá trong quá trình hoạt động. 1.5. Phương pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy liên chi đội: Công tác bồi dưỡng Ban chỉ huy chính là quá trình tổ chức học đi đôi với hành, do đó phải kết hợp nhiều phương pháp bồi dưỡng khác nhau để đạt được mục tiêu, chất lượng BCH tại mỗi đơn vị. Có hai phương pháp chủ yếu sau : 1.5.1. Phương pháp mở lớp Lớp tập trung theo đợt ngắn hay dài ngày (trong năm học hoặc trong dịp hè) cần chú ý: - Chương trình cụ thể cho từng loại lớp, từng loại đối tượng. 10 [...]... nghị:………………………………………………………… Trang 10 16 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học ỦY BAN NHÂN DÂN HUY N HOÀI NHƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ‫٭٭٭٭٭٭٭‬ Người thực... TIỂU HỌC ‫٭٭٭٭٭٭٭‬ Người thực hiện: Lê Duy Sang Tổng phụ trách Đội Đơn vị công tác: Trường tiểu học Bồng Sơn, huy n Hoài Nhơn Bồng Sơn, tháng 03/2014 18 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học 19 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học 20 ... thiện tốt hơn 2.2 Có khả năng thay thế giải pháp hiện có 12 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học Với cách làm mà bản thân tôi đã chọn và nêu trên góp phần thêm vào trong quá trình xây dựng hoàn thiện công tác lựa chọn, bồi dưỡng cho Ban chỉ huy liên đội thực hiện tốt công tác của mình trong liên đội 2.3 Khả năng áp dụng ở đơn vị hoặc trong ngành.. .SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học - Tài liệu hướng dẫn cho các em học tập, Tổng phụ trách phải có phương pháp giảng dạy về công tác Đội tức là vừa dạy kiến thức, vừa hướng dẫn cách tổ chức thực hành để rèn kĩ năng công tác Đội cho chỉ huy như phương pháp trực quan, luyện tập, ghi nhớ - Các loại hình lớp phù hợp với khả năng tổ chức... hội nghị nhằm giúp chỉ huy 11 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học Đội rèn luyện năng lực tự quản và người phụ trách có thể hiểu rõ trình độ nhận thức của các em để có điều kiện bồi dưỡng cụ thể hơn *Bồi dưỡng qua công tác thực tế - Giao nhiệm vụ đến từng uỷ viên trong Ban chỉ huy liên đội, chi đội, có hướng dẫn cụ thể để các em hoàn thành tốt... tạo điều kiện cho Ban chỉ huy liên đội hoạt động Tổng phụ trách Đội sẽ theo dõi,cố vấn góp ý và điều chỉnh kịp thời giúp Ban chỉ huy Liên chi Đội nhìn ra những hạn chế mà khắc phục./ Bồng Sơn, ngày 08 tháng 3 năm 2014 Người viết 14 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học MỤC LỤC A.Mở đầu:………………………………………………………………………….Trang 1 I Đặt vấn đề:………………………………………………………………... bị làm việc và hoạt động của liên đội 13 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học 2 Những triển vọng trong việc vận dụng và phát triển giải pháp Với những kinh nghiệm trên ứng dụng vào những năm tiếp theo dần hoàn thiện tạo thành một bài học thường xuyên được giảng dạy, bồi dưỡng cho các em từ ngay mỗi đầu năm học để các em th ực hi ện có hi ệu... liên đội 3 Đề xuất, kiến nghị 1 Đối với Hội Đồng Đội: Cần tổ chức tập huấn bồi dưỡng và tạo điều kiện hơn nữa cho Ban chỉ huy các liên đội giao lưu học tập kinh nghiệm Hội Đồng đội các cấp cần cung cấp nhiều hơn nữa sách báo, tài liệu, những kiến thức có liên quan đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường, những nội dung cần thiết để bồi dưỡng Ban chỉ huy, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban. .. hình chỉ đạo thi đua chung của liên đội, chi đội có ý chỉ đạo và giải quyết của Ban chỉ huy liên đội đối với những hoạt động lớn phải có ý kiến của Tổng phụ trách Ngoài ra có thể có những cuộc hội ý ngắn, tranh thủ vào các giờ ra chơi, giờ nghỉ, cuối buổi học khi có công tác đột xuất hoặc cần hội ý thống nhất một số vấn đề Tổ chức các cuộc họp ban chỉ huy, hội nghị nhằm giúp chỉ huy 11 SKKK: Lựa chọn và. .. 2 15 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học 2 Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp:…………………… Trang 2 B NỘI DUNG: ……………………………………………………………………Trang 3 I Mục tiêu:…………………………………………………………………………Trang 3 II Mô tả giải pháp của đề tài:………………………………………………… Trang 3 1.Thuyết minh tính mới: ……………………………………………………… Trang 3 2 Khả năng áp dụng:…………………………………………………………….Trang . SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Tên. 18 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học 19 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu. 6 SKKK: Lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho bạn chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học 1.3.2. Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của Ban chỉ huy Liên chi đội. Bồi dưỡng các thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKK lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho ban chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học, SKKK lựa chọn và bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn cho ban chỉ huy liên, chi đội ở trường tiểu học,

Từ khóa liên quan