0

Bài giảng Luật xây dựng Chương 4: Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

38 846 12
  • Bài giảng Luật xây dựng  Chương 4: Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 09:53

Kết cấu chương 4 Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình thuộc bài giảng Luật xây dựng nêu các nội dung chính những quy định chung, trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia KSXD, trình tự thực hiện và quản lý chất lượng TKXDCT, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia TKXDCT. 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.1 Những quy định chung 4.1.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD 4.1.3 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia KSXD 4.2 Thiết kế xây dựng công trình 4.2.1 Những quy định chung 4.2.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng TKXDCT 4.2.3 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia TKXDCT 4.3 Các văn bản pháp luật liên quan CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.1. Những quy định chung 4.1.1.1 Khái niệm - Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, KS địa chất công trình, KS địa chất thủy văn, KS hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng. - KSXD chỉ được tiến hành theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt. 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.1. Những quy định chung (tt) 4.1.1.2 Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng - Nhiệm vụ KS phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế; - Bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế; - Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với KSXD phải phù hợp với nhiệm vụ KS, quy chuẩn, tiêu chuẩn; - Đối với KS địa chất công trình còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có KS quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình XD và sử dụng; - Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD (1) Lập và phê duyệt nhiệm vụ KSXD (2) Lựa chọn nhà thầu KSXD (3) Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật KSXD (4) Thực hiện KSXD (5) Giám sát công tác KSXD (6) Nghiệm thu kết quả khảo sát XD (7) Lưu trữ kết quả KSXD 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.2. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD (tt) 4.1.2.1 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng - Lập nhiệm vụ khảo sát Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: a) Mục đích khảo sát xây dựng; b) Phạm vi khảo sát xây dựng; c) Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng (nếu cần); d) Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến); đ) Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng. 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.2. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD (tt) 4.1.2.1 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng (tt) - Bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được bổ sung trong các trường hợp sau đây: a) Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế; b) Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện tài liệu khảo sát không đáp ứng yêu cầu thiết kế; c) Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố khác thường so với tài liệu khảo sát có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình. 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.2. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD (tt) 4.1.2.2 Điều kiện đối với tổ chức thực hiện KSXD - Có đăng ký hoạt động khảo sát xây dựng; - Có đủ năng lực khảo sát xây dựng; - Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Các cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao; - Máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường. * Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận. 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.2. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD (tt) 4.1.2.3 Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng Phương án kỹ thuật KSXD phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: a) Phù hợp với nhiệm vụ KSXD được chủ đầu tư phê duyệt; b) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng. 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.2. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD (tt) 4.1.2.3 Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (tt) Nội dung phương án kỹ thuật KSXD: a) Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; b) Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng; c) Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng; d) Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng; đ) Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng; e) Tiến độ thực hiện; g) Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát; h) Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải ); i) Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng. 4.1 Khảo sát xây dựng 4.1.2. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD (tt) 4.1.2.4 Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 1. Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng. 2. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình. 3. Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện. 4. Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích. 5. Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có). 6. Kết luận và kiến nghị. 7. Các phụ lục kèm theo. [...]... được áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư XD và có quy mô lớn, phức tạp 4.2 Thiết kế xây dựng công trình 4.2.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình 1 Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình 2 Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình 3 Lập thiết kế xây dựng công trình 4 Thẩm định thiết kế của chủ đầu tư, thẩm tra thiết kế của cơ quan quản... Phê duyệt thiết kế xây dựng công trình 6 Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình 4.2 Thiết kế xây dựng công trình 4.2.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng TKXDCT (tt) 4.2.2 1 Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình 1 Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định nhiệm vụ thiết kế hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ TKXDCT Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo... vụ thiết kế xây dựng công trình (tt) 3 Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình bao gồm: a) Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế; b) Mục tiêu xây dựng công trình; c) Địa điểm xây dựng; d) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình; đ) Các yêu cầu về quy mô và tuổi thọ của công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu khác đối với công trình 4.2 Thiết kế xây dựng công. .. duyệt Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng công trình Chủ đầu tư có thể mời tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết kế khi thấy cần thiết 2 Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình có thể được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình 4.2 Thiết kế xây dựng công trình 4.2.2 Trình tự thực... nghề, có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng; - Có đăng ký hành nghề hoạt động thiết kế xây dựng công trình 4.2 Thiết kế xây dựng công trình 4.2.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng TKXDCT (tt) 4.2.2 2 Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế xây dựng công trình (tt) 3 Đối với việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ: - Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250 m2, từ... công trình 4.2.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng TKXDCT (tt) 4.2.2 2 Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế xây dựng công trình 1 Tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây: - Có đăng ký hoạt động thiết kế xây dựng công trình; - Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình; - Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, ... nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình 4.2 Thiết kế xây dựng công trình 4.2.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng TKXDCT (tt) 4.2.2 2 Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế xây dựng công trình (tt) 2 Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các... 4.2 Thiết kế xây dựng công trình 4.2.2 Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng TKXDCT (tt) 4.2.2.4 Yêu cầu về việc tự kiểm soát chất lượng thiết kế và quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình (Đ 14 – TT 10/2013/BXD) 4.2.2.5 Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế xây dựng công trình sau thiết kế cơ sở (Đ 20 – NĐ 15/2013) 4.2.2.6 Thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. .. chuẩn liên quan; đối với những công trình công cộng phải bảo đảm thiết kế theo tiêu chuẩn cho người tàn tật; - Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình; đồng bộ với các công trình liên quan 4.2 Thiết kế xây dựng công trình 4.2.1 Những quy định chung 4.2.1.1 Yêu cầu đối với thiết kế XDCT (tt) Đối với công trình dân dụng và công trình công nghiệp, ngoài các yêu cầu... thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện; - Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình . vụ khảo sát Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: a) Mục đích khảo sát xây dựng; b) Phạm vi khảo sát xây dựng; c) Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây. đăng ký hoạt động khảo sát xây dựng; - Có đủ năng lực khảo sát xây dựng; - Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và có chứng. Hợp đồng khảo sát xây dựng; b) Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt; c) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng. - Thành phần nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Luật xây dựng Chương 4: Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình, Bài giảng Luật xây dựng Chương 4: Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình, Bài giảng Luật xây dựng Chương 4: Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

Từ khóa liên quan