218 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình (64tr)

64 117 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 17:28

218 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình (64tr) [...]... thực hiên công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp hoà bình I Đặc điểm tổ chức hạch toán CFSX tại công ty cổ phần xây lắp hoà bình 1 Đặc điểm Đặc điểm của tình hình tổ chức ảnh hởng tổ chức công tác kế toán Trong doanh nghiệp xây lắp chủ yếu biểu hiện trong kinh doanh, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm trong xây lắp - Chí phí sản xuất trong... hạng mục công trình, công trờng xây dựng, bộ phận khu vực thi công - Đối tợng giá thành sản phẩm : Là từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành, các giai đoạn công việc đã hoàn thành, các khối lợng xây lắp có thiết kế tính dự toán riêng đã hoàn thành Bình 2 Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây lắp Hoà Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XDCB, công ty xây lắp có... cha hoàn thành Đánh giá sản phẩm dở dang là tính toán phần chi phí sản xuấtsản phẩm dở dang là tính toán phần chi phí sản xuấtsản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu để từ đó xác định giá thành sản phẩm xây lắp trong kỳ Thông thờng để đánh giá sản phẩm dở dang một cách hợp lý, trứơc hết phải tổ chức kiểm kê chính xác mức độ hoàn thành của khối lợng xây lắp dở dang Tuy nhiên, đối với công ty Xây Lắp, ... trên sổ chi phí sản xuất kinh doanh để đối chi u Đối với từng công trình, thời điển tính giá thành là khi công trình hoàn thành Đã có biên bản nghiệm thu công trình đợc quyết toán Do công ty hạch toán thẳng vào TK154 nên việc tính giá thành rất đơn giản nhanh chóng Tổng cộng số d cuối kỳ của công trình hoàn thành chính là giá thành sản xuất của công trình đó Sau khi tính đợc giá thành sản xuất của... vụ TK1544 :Chi phí bảo hành xây lắp b Phơng pháp kế toán Căn cứ vào phơng pháp nội dung lập dự toán công trình xây lắp Dự toán thờng đợc lập cho công trình, hạng mục công trình theo từng khoản mục chi phí. Vì vậy để so sánh kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí nên kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cũng đợc phân tích theo các khoản mục chi phí * Kế toán chi phí nguyên... chặt chẽ vật t Mặt khác, nó chi phối đến toàn bộ hoạt động hạch toán kế toán của công ty, đặc biệt là công tác hoạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm 3 Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất a Tài khoản sử dụng : Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau: - TK621 "Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp"... trình cho từng đội trên sổ chi tiết chi phí Chi phí dở dang cuối tháng D cuối kỳ = D đầu kỳ Chi phí dở dang đầu tháng + Phát sinh tăng + Chi phí phát sinh trong tháng - Phát sinh giảm Chi phí dở dang cuối tháng của từng công trình đó chính là chi phí sản phẩm dở dang 2 Tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành Tính giá cho sản phẩm hoàn thànhcông tác cuối cùng của quá trình tập hợp chi phí sản xuất. .. doanh nghiệp xây lắp : Là toàn bộ chi phí về lao động lao đọng vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp theo công dụng kinh tế chí phí của doanh nghiệp xây lắp đợc phân loại thành các khoản mục sau: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu... thi công Chi phí khấu hao TSCĐ không phải là máy thi công sử dụng ở đội Chi phí dịch vụ mua ngoài Nợ TK627 CóTK214,334,152,153,331 - Khi phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đối tợng: Nợ TK154(1541) Có TK627 4 Tài khoản sử dụng để hạch toán của công ty : Do đặc điểm sản xuất của công ty, đợc sự cho phép của Công Ty CP XL Hoà Bình, để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty. .. toàn bộ chi phí sản xuất để hoàn thành khối lợng xây lắp theo quy định - Giá dự toán: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí tính theo dự toán để hoàn thành khối lợng xây lắp hoàn thành công trình, hạng mục công trình đợc xác định theo định mức kinh tế kỹ thuật khung giá quy định Ap dụng theo từng vùng từng lãnh thổ, giá thành dự toán nhỏ hơn giá trị dự toán ở phần lãi định mức - Giá thành kế 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 218 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình (64tr), 218 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình (64tr), 218 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình (64tr), Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty., Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình, Tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành, Việc sử dụng các tài khoản để tập hợp chi phí: Phơng pháp quản lý và hoạch toán chi phí:, Về công tác kế toán quản trị: Về việc áp dụng máy tính cho công tác kế toán:

Từ khóa liên quan