0

Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

70 21,569 51

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 10:12

Sau khi được tìm hiểu môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, dưới sự chỉ dạy tận tình của Thầy giáo bộ môn chúng tôi đã phần nào hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của những chính sách, đường lối đúng đắn của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt tâm đắc là những đường lối về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con đường giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, đưa nước ta trở thành một nước có nền kinh tế vững mạnh, có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu. [...]... trưởng kinh tế với cải thiện đời sống nhân dân phát triển văn hoá, giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội Nếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vì sự nghiệp phát triển con người, thì con người phải được coi là giá trị tối cao 2 Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa Trong sự nghiệp đổi mới, khi thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta thấy cần và có thể rút ngắn thời gian bằng những... máy trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thực tế cho thấy khi chúng ta phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, in-tơ-nét, mạng viễn thông kỹ thuật số, điện thoại di động , tức là phát triển một số bộ phận của kinh tế tri thức thì mặc nhiên thúc đẩy hiện đại hóa, ở trình độ cao, nhiều lĩnh vực của công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ Do đó việc kết hợp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn... dân Đồng thời phải cung cấp tri thức về tổ chức sản xuất gắn với thị trường và về xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong mọi hoạt động hiện đại hóa nông nghiệp Trong công nghiệp và xây dựng thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ gắn kết thuận lợi với phát triển kinh tế tri thức vì công nghiệp trong kinh tế thị trường là rất hiện đại dựa vào các công nghệ... cao hơn, tới năm 2020 kinh tế tri thức với công nghiệp công nghệ cao hiện đại sẽ trở thành chủ yếu Thực hiện thành công đường lối nêu trên của Đại hội X, chúng ta nhanh chóng vượt qua kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiếp cận ngay với công nghiệp có trình độ hiện đại cao của kinh tế tri thức Như vậy, đã rút ngắn đáng kể được thời gian và bắt kịp nhịp của thời đại Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn... trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và... nguồn vốn tri thức của người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại Như vậy, lý luận và thực tiễn là căn cứ vững chắc để xây dựng đường lối đúng đắn, tranh thủ thời cơ, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rút ngắn thời gian công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại Theo kinh nghiệm của nhiều nước, phát triển kinh... lượng sản xuất mới Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất mới đã thúc đẩy hình thành nền kinh tế tri thức trong nửa sau của thế kỷ XX 1.2 Những quan điểm, nhận thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức Kinh tế tri thức bắt đầu xuất hiện vào những năm 60 - 70 của thế kỷ trước tại các nước công nghiệp phát triển cao Lúc đó tại những nước này công nghiệp hiện Website:... Phát triển công nghệ, đẩy mạnh có chọn lọc việc nhập công nghệ, mua sáng chế kết hợp với công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi mới và nâng cao Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trình độ công nghệ; phát triển công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới Chúng ta chủ trương đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ theo... gia, trong công nghiệp chế biến nông sản phẩm, trong chế tạo trang thiết bị cơ - điện tử đã cho thấy kết quả tốt và đạt bước tiến nhanh rõ rệt Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh, nông nghiệp phải gắn kết với phát triển ứng dụng tri sáng tạo mới, cụ thể là: phải chuyển giao tri thức về công nghệ sinh học, tri thức về giống cây, con chất lượng và năng suất cao, về canh tác và chăn nuôi hiện đại cho... tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao.Đó là một quá trình lâu dài.Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương tập trung bàn định chủ chương, chính sách phát triển công nghiệp, công nghệ và xây dựng giai cấp công nhân, nhằm đẩy tới một bước sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, , Quan điểm cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, KẾT QUẢ, Ý NGHĨA, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 1. Kết quả và ý nghĩa, Hạn chế và nguyên nhân, Giải pháp quản lý kinh tế và các nguồn lực

Hình ảnh liên quan

Bảng các chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Năm - Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

Bảng c.

ác chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Năm Xem tại trang 29 của tài liệu.
Những hình ảnh về thành tựu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong tất cả các,lĩnh vực kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… - Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

h.

ững hình ảnh về thành tựu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong tất cả các,lĩnh vực kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… Xem tại trang 67 của tài liệu.

Từ khóa liên quan