phân tích dự án đầu tư tàu blue star của công ty vận tải biển vosco vận chuyển xi măng tuyến sài gòn – singapore.thời kỳ phân tích 10 năm.

51 825 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:24

Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Li M u Hin nay, nn kinh t th gii ang cú xu hng chuyn i t i u sang i thoi, hp tỏc cựng phỏt trin. Cựng vi xu th chung ú Vit Nam cng ang ca mỡnh hi nhp cựng th gii. Vi vic i mi nn kinh t bao cp sang nn kinh t th trng cú s iu tit ca nh nc thỡ cỏc hot ng thu hỳt vn u t ca nc ngoi v cỏc hot ng khuyn khớch u t trong nc cng c c bit quan tõm. phỏt trin t nc theo xu hng thi i, ng v Nh nc ó tin hnh u t trờn tt c cỏc mt, trong ú tp trung mi nhn vo phỏt trin cỏc ngnh kinh t trng im v Vn ti bin c xem l mt ngnh rt quan trng trong h thng cỏc ngnh kinh t quc dõn. S gia tng v nhu cu vn chuyn hng hoỏ cng nh nhu cu i li l kt qu ca vic phỏt trin nh v bóo ca nn kinh t. Tỡnh hỡnh ú ũi hi ngnh vn ti khụng ngng phỏt trin v hon thin v mi mt c v quy mụ, chng loi, phng tin, cỏch thc vn chuyn ỏp ng mt cỏch tt nht nhng nhu cu ú ũi hi cỏc doanh nghip vn chuyn phi b sung cỏc phng tin vn chuyn trong ú vic b sung tu l mt trong nhng phng ỏp ng phn no nhu cu ú, tuy nhiờn vic u t ny ũi hi phi c cõn nhc mt cỏch k lng, vỡ giỏ tr ca nhng con tu l rt ln v s dng trong thi gian di, do ú ũi hi cỏc doanh nghip u t nh th no t hiu qu kinh t cao nht. hiu rừ hn vic phõn tớch v qun lý mt d ỏn u t mt cỏch kh thi em ó tin hnh nghiờn cu ti: Phõn tớch d ỏn u t tu Blue Star ca cụng ty vn ti bin VOSCO vn chuyn xi mng tuyn Si Gũn Singapore.Thi k phõn tớch 10 nm. 1 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Chơng 1: Tổng quan về dự án đầu t 1.1. Một số vấn đề lý luận về quản trị dự án đầu t 1.1.1. Khái niệm đầu t - Đầu t là một quá trình sử dụng vốn đầu t nhằm sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, của địa phơng, của ngành, của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. - Theo khoản 1 điều 3 Luật đầu t: Đầu t là việc nhà đầu t bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành lên tài sản, tiến hành các hoạt động đầu t theo quy định của pháp luật. - Nh vậy, đầu t là sự bỏ ra một lợng vốn để tạo ra một tài sản để tài sản này có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất nối tiếp nhau để đạt đợc mục đích của ngời bỏ vốn. Nói cách khác, đầu t là hoạt động bỏ vốn dài hạn vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời trong tơng lai. - Một hoạt động đầu t phải thoả mãn 3 điều kiện: Lợng vốn bỏ ra phải đủ lớn. Thời gian vận hành kết quả đầu t tơng đối dài. Hoạt động đầu t phải đem lại lợi ích cho chủ đầu t. - Những lợi ích mà hoạt động đầu t đem lại là: Lợi ích về kinh tế tài chính. Lợi ích về chính trị xã hội. 1.1.2. Mục đích của đầu t Đầu t nói chung là sự hy sinh các nguồn lực trong hiện tại nhằm mục đích tiến hành các hoạt động trong tơng lai nhằm thu về các kết quả nhất định trong tơng lai mà các kết quả thu về trong tơng lai phải lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để thu về các kết quả đó. Các nguồn lực hy sinh bao gồm: tiền, tài nguyên, nguồn lực con ngời Các kết quả thu đợc trong tơng lai bao gồm: Sự tăng lên về tài chính Sự tăng thêm về tài sản, vật chất 2 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Sự tăng thêm về tài sản trí tuệ cùng với đó là sự tăng thêm về nguồn nhân lực có đủ sức để làm việc với năng suất, chất lợng cao. Trong các kết quả trên tài sản vật chất, trí tuệ, nhân lực đơc tăng thêm có vai trò quan trọng mọi lúc, mọi nơi đối với ngời bỏ vốn cũng nh toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu của mọi công cuộc đầu t là phải đạt kết quả lớn hơn so với sự hy sinh mà ngời đầu t phải gánh chịu khi thực hiện nó. Do đó đối với từng cá nhân, từng doanh nghiệp, nhà đầu t là sự quyết định sự ra đời, tồn tại, tiếp tục phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đối với nền kinh tế, đầu t là yếu tố quyết định sự phát triển nền sản xuất xã hội, là chìa khoá của sự tăng trởng. 1.1.3. Khái niệm dự án đầu t - Theo hình thức: Dự án đầu t là một tập hồ sơ dự án đầu t trình bày một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động chi phí theo kế hoạch nhằm đạt đợc kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tơng lai. - Theo góc độ quản lý: Dự án đầu t là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật t, lao động để tạo ra kết quả tài chính, kinh tế xã hội trong một thời gian dài. - ở góc độ khoa học: Dự án đầu t là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu t cho sản xuất kinh doanh, đồng thời làm tiền đề cho việc ra quyết định đầu t và tài trợ cho dự án. - Về mặt nội dung: Dự án đầu t là một tập hợp các dự án có liên quan với nhau đợc kế hoạch hoá nhằm đạt đợc mục tiêu bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định. 1.1.4. Đặc điểm của dự án đầu t Một dự án kinh doanh không chỉ đơn thuần là một ý tởng mà nó hoàn toàn thể hiện tính cụ thể với một mục tiêu xác định nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định. Dự án kinh doanh không phải là những nghiên cứu trừu tợng hay ứng dụng mà nó phải cấu trúc lên một thực thể mới mà thực thể mới này trớc đây cha có hoặc không sao chép một nguyên bản những cái đã có. Dự án khác với dự báo ở chỗ: Ngời làm công tác dự báo không có ý định can thiệp vào các yếu tố xảy ra. Đối với dự án đòi hỏi phải có sự tác động tích cực của bên tham gia. Dự án đợc xác định trên cơ sở dự báo kế hoạch. Hoạt động dự án là hoạt động trong tơng lai và theo thời gian có nhiều yếu tố xảy ra không xét đến hoặc xét đến cha đầy đủ, và vì vậy tất cả các dự án đều ở trạng thái không ổn định và đều có thể gặp rủi ro. 1.1.5. Vai trò của dự án đầu t 3 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t - Góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của Nhà nớc, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội, vào mức tăng trởng của nền kinh tế. - Do mở rộng các hoạt động kinh doanh mới nên tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút nhiều lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh xã hội. - Công cụ để thực hiện mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân c và khu vực. - Có những tác dụng tích cực tới môi trờng, đó là nó tạo ra một môi trờng năng động, đẩy mạnh giao lu kinh tế giữa các vùng, các địa phơng. - Góp phần thực hiện những mục tiêu khác của nền kinh tế nh việc hình thành, củng cố, nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hớng tích cực. 1.1.6 Các chỉ tiêu của tàu STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Blue Star Lan Hạ 1 Trọng tải M 3 11000 9500 2 Tốc độ khai thác Km/giờ 20 22 3 Tiêu hao nhiên liệu chạy M 3 /ngày chạy 21 19 4 Tiêu hao nhiên liệu đỗ M 3 /ngày đỗ 2,0 1,9 5 Chi phí ở 2 cảng Triệu VNĐ/chuyến 25 23 6 Chi phí lơng cho thuyền viên Tỷ VNĐ/năm 1,4 1,2 7 Giá trị tàu Tỷ đồng /chiếc 105 80 8 Thời gian đỗ 2 cảng Ngày/chuyến 5 3,5 9 Hàng hoá Tấn 5000 6000 4 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Chơng 2 :phân tích các yếu tố Về Dự áN ĐầU TƯ 2.1. Phõn tớch doanh nghip Cụng ty c phn Vn ti bin VN (VOSCO) c thnh lp ngy 01/7/1970. VOSCO l mt trong nhng cụng ty vn ti bin hng u ca Vit Nam, phc v ụng o khỏch hng trong v ngoi nc. T khi thnh lp n nay, VOSCO luụn khụng ngng n lc m rng, phỏt trin v i mi i tu. i tu hin ti ca VOSCO rt a dng gm cỏc tu ch hng ri, tu du sn phm hin i hot ng khụng hn ch trờn cỏc tuyn trong nc v quc t. VOSCO cung cp lc lng thuyn viờn nng lc v kinh nghim cho cỏc ch tu trong nc v quc t. Bờn cnh ú, VOSCO cng thc hin sa cha tu ti cỏc khu vc cú cng bin quc t ln ca Vit Nam v nc ngoi. i ng cỏn b, thuyn viờn, cụng nhõn sa cha ca VOSCO cú y nng lc ỏp ng cỏc yờu cu ca khỏch hng trong nc v quc t. 2.2 Phõn tớch th trng Thị trờng là nhân tố quyết định việc lựa chọn mục tiêu và quy mô dự án. Mục đích nghiên cứu thị trờng nhằm xác định các vấn đề: - Thị trờng cung cầu sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại của dự án, tiểm năng phát triển của thị trờng này trong tơng lai. - Đánh giá mức độ cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh thị trờng của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại có sẵn hoặc các sản phẩm ra đời sau nay. 5 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t - Các chính sách tiếp thị và phân phối cần thiết để có thể giúp việc tiêu thụ sản phẩm của dự án - Ước tính giá bán và chất lợng sản phẩm(Có so sánh với các sản phẩm cùng loại có sẵn và các sản phẩm có thể ra đời sau này). - Dự kiến thị trờng thay thế khi cần thiết. Việc nghiên cứu thị trờng cần thông tin, tài liệu về tình hình quá khứ, hiện tại, tơng lai của xã hội. Trờng hợp thiếu thông tin hoặc thông tin không đủ độ tin cậy, tuỳ thuộc vào mức độ mà có thể sử dụng các phơng pháp khác nhau để dự đoán nh ngoại suy từ các trờng hợp tơng tự, từ tình hình của qúa khứ, sử dụng các thông tin gián tiếp có liên quan, tổ chức điều tra phỏng vấn hoặc khảo sát. Nhiều trờng hợp việc nghiên cứu thị trờng còn đòi hỏi có các chuyên gia có kiến thức về sản phẩm của dự án, về những sản phẩm có thể thay thế, về quy luật và cơ chế hoạt động của thị trờng, pháp luật, thơng mại, chính trị, xã hội . để có thể lựa chọn phân tích và rút ra đợc kết luận cụ thể, xác đáng. 2.2.1, Phõn tớch tỡnh hỡnh hng húa Xi măng là loại vật liệu rất háo nớc nên cần có chế độ bảo quản đúng quy định cụ thể nh sau: - Trên phơng tiện vận chuyển sàn khô, có bạt che ma. - Kho chứa phải khô, sạch, có tờng bao và mái che. - Các bao xi măng phải kê trên nền cao hoặc đặt trên Balette cách mặt đất ít nhất 30cm và xếp cách tờng ít nhất 20 cm.Mi chng khụng quỏ 10 bao,riờng theo tng lụ. ng thi tuõn th theo nguyờn tc :Lụ no nhp trc thỡ dựng trc. - Xi mng s gim cng sau mt thi gian bo qun.Vỡ vy xi mng pooclng ch c bo qun trong thi gian 60 ngy k t ngy sn xut,sau thi gian trờn cng s suy gim dn. - Xi mng cú cng mn cng cao cng d vún cc,ngi ta thng gi l cht giú xy ra nhanh hn so vi cỏc loi xi mng cú cng thp,nờn vic bo qun cng phi c tuõn th nghiờm ngt.Nhỡn trờn v bao,ngoi nhón hiu,ch tiờu chỏt lng xi mng theo tiờu chun,tờn cụng ty,cũn cú s lụ sn xut. Khi bờ-tụng, ngoi cỏc yờu cu v t l thnh phn, cht lng vt liu, k thut thi cụng thỡ khõu bo dng sau thi cụng l vụ cựng quan trng.Nu bo 6 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t dng khụng tt s lm bờ-tụng gim cht lng, xut hin vt r, chúng b nt, nht l bờ-tụng mỏi. Tm quan trng ca giai on bo dng: Bờ-tụng ch t cht lng tt khi nú c bo qun trong mụi trng m v khụng cú s va chm.Vỡ vy sau khi , bờ-tụng phi c gi m cng lõu cng tt . Trong mụi trng quỏ khụ, nc trong bờ- tụng bc hi nhanh d lm cho bờ-tụng b nt n. nhit cng cao, tc ụng kt ca bờ-tụng cng nhanh. Vỡ vy, nu cú iu kin bo dng bờ- tụng bng nc núng s lm cho tc ụng cng ca bờ-tụng nhanh hn. *Tính chất của xi măng: - Xi măng thuộc loại hàng nặng có tỷ khối thờng từ 1,05-1,2 m3/T - Tính bay bụi và bụi của xi măng gây ô nhiễm với ngời và môi trờng xung quanh - Tác dụng với gió và không khí làm cho cờng độ chịu lực giảm: + Nếu để xi măng3 tháng cờng độ chịu lực giảm 20% + Nếu để xi măng 6 tháng cờng độ chịu lực giảm 30% + Nếu để xi mănng 12 tháng cờng độ chịu lực giảm 60% - Tính kị nớc: Xi măng tạo thành chất keo khi gặp nớc và nó diễn ra quá trình thuỷ phân, sinh nhiệt và đông cứng - Nó tác dụng với các chất khác: + Khi gặp amôniăc thì xi măng đông kết rất nhanh + Chỉ cần 0,001% đờng thì xi măng sẽ không đông kết * Yêu cầu vận chuyển, bảo quản, xếp dỡ và giao nhận: - Tuyệt đối không nhận vận chuyển xi măng cha nguội (to>65oC), chỉ nhận vận chuyển loại xi măng có nhiệt độ dới 40oC - Trời ma không xếp dỡ xi măng. Phơng tiện xếp dỡ phải khô, sạch,phải có đệm lót cách li với sàn tầu, với nguồn nhiệt. Hầm tầu phải có nắp đậy, vải bạt cách li với gió và không khí * Các loại xi măng: - Xi măng pooclăng (silicat) + Loại đông kết nhanh : mac200, 250, 300, 400, 500, 600 + Loại kị nớc : mac300, 400, 500, 600 + Loại hoá rắn nhanh : mac300 + Loại ximăng trát 7 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t * Thành phần ximăng pooclăng : 62% CaO; 22% SiO2; 7,5% Al2O3; 2,5% Fe2O3; 2,5% MgO; 1,5% SO3 - Xi măng Oxit nhôm: + Xi măng Oxit nhôm : mac300, 400, 500, 600 + Xi măng thạch cao : mac 300, 400, 500, 600 Xi măng oxit nhôm hoá rắn nhanh hơn nhiều so với silicat và nó chống lại sự tác dụng của nơớc biển nhiều hơn. Thành phần của xi măng oxit nhôm : 40% CaO; 50% Al2O3; 10% SiO2 - Xi măng chịu axit: chịu đợc tác dụng của tất cả các loại axit trừ HCl, thành phần của loại xi măng này là hỗn hợp các thạch anh tán mịn với chất có Silicat dioxit hoạt động. 2.2.2, Phõn tớch tỡnh hỡnh bn cng. 2.2.2.1. Cảng Sài Gòn : a. Điều kiện tự nhiên Cảng Sài Gòn năm ở hữu ngạn sông Sài Gòn, có vĩ độ 10 o 48 Bắc và 106 o 42 kinh độ Đông . Cảng nằm trên một phạm vi dọc bờ dài hơn 2 km cách bờ biển 46 hảilý. Khu vực Sài Gòn có chế độ bán nhật triều, biên độ dao động của mực nớc triều lớn nhất là 3,98 mét, lu tốc dòng chảy là 1 mét/giây. Từ cảng Sài Gòn đi ta biển có 2 đờng sông : - Theo sông Sài Gòn ra vịnh Gành Ráy qua sông Lòng Tảo, sông Nhà Bè và sông Sài Gòn. Những tàu có mớn nớc khoảng 9,0 mét và chiều dài khoảng 210 mét đi lại dễ dàng theo đờng này . - Theo sông Soài Rạp, đờng này dài hơn 10 hảilý và tầu phải có mớn nớc không quá 6,5 mét. b. Cầu tầu và kho bãi: Khu Nhà Rồng có 3 bến với tổng chiều dài 39 mét. Khu Khánh Hội gồm 11 bến từ kho Ko đến K 10 với tổng chiều dài 1264 mét. Về kho bãi khu Khánh Hội có 18 kho với tổng diện tích 45396 m2 và diện tích bãi 15781 m2. Khu Nhà Rồng có diện tích kho 7225 m2 và 3500 m2 bãi. Tải trọng của kho thấp , thờng bằng 2 tân/m2 . Các bãi chứa thờng nằm sau kho , phổ biến là các bãi xen kẽ, ít có bãi liên hoàn. 8 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Ngoài hệ thống bến còn có hệ thống phao neo tàu gồm 6 phao ở hữu ngạn sông Sài Gòn và 26 phao ở tả ngạn sông Sài Gòn. Cách 10 hảilý về hạ lu cảng Sài Gòn có 12 phao neo dành cho tầu chở hàng dễ cháy, dễ nổ. 2.2.2.2 Cảng Singapore: Cảng nằm ở vĩ độ 1 0 16 Bắc và 103 0 50độ kinh Đông . Singapor án ngữ eo biển Malaca , là nơi giao lu các đờng biển từ Thái Bình Dơng sang ấn Độ Dơng và ngợc lại , vì vậy nó trở thành thơng cảng lớn thứ 2 trên thế giới . Cảng Singapor có 25 cầu tàu , 5 bến liền bờ với độ sâu 8 met đến 12 met ; bến lớn nhất là Keppel với chiều dài 5 km . Mực nớc cầu tàu lớn . Cảng có đầy đủ trang thiết bị hiện đại đảm bảo xếp dỡ tất cả mọi loại hàng , trong đó có bến Tanjonpagar là bến trung chuyển container lớn nhất trên thế giới . Cảng có 110000 m 2 kho có 26 hải lý đờng sắt với khả năng thông qua hơn 22 triệu tấn / năm và 230000 m 2 bãi .Cảng nằm ngay trên bờ biển luồng vào cảng không bị hạn chế , độ sâu luồng từ 8 đến 16met . Khả năng thông qua cảng trên 100 triệu tấn /năm . 2.3 Phõn tớch cụng ngh,iu kin sn xut Để cùng sản xuất ra một loại sản phẩm có thể sử dụng nhiều loại công nghệ và phơng pháp sản xuất khác nhau. Tuỳ mỗi loại công nghệ, phơng pháp sản xuất cho phép sản xuất ra sản phẩm cùng loại, nhng có đặc tính, chất lợng và chi phí sản xuất khác nhau. Do đó, phải xem xét, lựa chọn phơng án thích hợp nhất đối với loại sản phẩm dự định sản xuất, phù hợp với điều kiện kinh tế, tái chính, tổ chức, quản lý của từng đơn vị. Lựa chọn công nghệ và phơng pháp sản xuất Để lựa chọn công nghệ và phơng pháp sản xuất phù hợp cần xem xét các vấn đề sau đây: Công nghệ và phơng pháp sản xuất đang đợc áp dụng trên thế giới. Khả năng về vốn và lao động. Nếu thiếu vốn thừa lao động có thể chọn công nghệ kém hiện đại,rẻ tiền, sử dụng nhiều lao động và ngợc lại. Xu hớng lâu dài của công nghệ để đảm bảo tránh lạc hậu hoặc những trở ngại trong việc sử dụng công nghệ nh khan hiếm về nguyên vật liệu, năng lợng Khả năng vận hành và quản lý công nghệ có hiệu quả. Trình độ tay nghề của ngời lao động nói chung. Nội dung chuyển giao công nghệ, phơng thức thanh toán, điều kiện tiếp nhận và sự trở giúp của nớc bán công nghệ. Điều kiện về kết cấu hạ tầng, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa 9 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t phơng có thích hợp với công nghệ dự kiến lựa chọn hay không. Những vấn đề môi trờng sinh thái liên quan đến công nghệ, khả năng gây ô nhiễm. Các giải pháp chống ô nhiễm, bảo vệ môi trờng sinh thái, điều kiện và chi phí thực hiện. Máy móc thiết bị Tuỳ thuộc vào công nghệ và phơng pháp sản suất mà lựa chọn máy móc thiết bị thích hợp: Các phơng án máy móc thiết bị căn cứ vào trình độ tiến bộ kỹ thuật, chất l- ợng, giá cả, phù hợp với khả năng vận hành, sửa chữa, bảo dỡng Danh mục các thiết bị sản xuất chính,phụ, hỗ trợ, các phơng tiện khác, phụ tùng thay thế Tính năng, thông số kỹ thuật, các điều kiện bảo dỡng, sửa chữa, thay thế, điều khiển lắp đặt thiết bị, vận hành, đào tạo công nhân kỹ thuật. Tổng chi phí mua sắm thiết bị, chi phí lắp đặt và chi phí tự bảo dỡng. Lập sơ đồ công nghệ sản xuất Theo đề bài, tàu vận chuyển hàng theo tuyến Sài Gòn Singapore, ta có sơ đồ công nghệ chuyến đi nh sau: STT Tu Sơ đồ công nghệ chuyến đi 1 Blue Star Si Gũn Singapore L=644 HL 2 Lan Hạ Si Gũn Thỏi Lan L=1400 HL 10 [...]... năm * Hệ số tính chuyển 31 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t 3.8.2.5 dự tính tổng hiện giá thu nhập thuần của dự án Là tổng cộng dồn của các năm của dự án 3.8.2.6 dự tính NPV của dự án và chọn phơng án đầu t NPV = Luỹ kế hiện giá thu nhập thuần năm thứ 10 hiện giá vốn đầu t Ta có bảng tính NPV của 2 dự án: Kết quả tính toán đợc thể hiển trong bảng sau: Qua bảng tính toán trên ta thấy: Tàu A : NPV =... 16,5066 16,7586 17, 0106 17,2626 17,5146 17,7666 17,7666 41,7976 42,4456 43,0936 43,7416 44,3896 45,0376 45,6856 45,6856 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t 3.8 Phân tích tính khả thi về tài chính của dự án 3.8.1 Lựa chọn chỉ tiêu dùng để đánh giá mặt tài chính của dự án 3.8.1.1 Các chỉ tiêu dùng trong phân tích tài chính của dự án A Các chỉ tiêu đánh giá tiềm lực tàu chính của dự án không qui về cùng... Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t dự án thì dự án đợc chọn hoặc phơng án đợc chọnphải thoả mãn NPV>0 và NPV là lớn nhất Nếu có: Bti:: doanh thu hàng năm của dự án năm Cti:: vốn đàu t ban đầu của dự án, chi phí vận hành hàng năm của dự án D: Giá trị còn lại ở năm thứ n I0 : Vốn đầu t thực hiện n NPV = I 0 + i =0 Bti Cti D + (1 + r ) n (1 + r ) n b) Giá trị bằng nhau hàng năm - Chuyển các khoản tiền...Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Chơng 3: lập dự án đầu t 3.1 Tính khả năng vận chuyển của tàu Ta có công thức tính khả năng vận chuyển trong 1 năm của tàu nh sau: Qn = Qch nch (M3) Trong đó: Qch: khả năng vận chuyển chuyến đi của tàu (M3/chuyến) nch: số chuyến đi trong 1 năm (chuyến) Số chuyến đi trong năm (nch): nch = TKT tch (chuyến) TKT: thời gian khai thác tàu trong năm (ngày) TKT = 300... trị ban đầu của tàu Giá trị còn lại sau 10 năm Mức khấu hao hàng năm Blue Star 15 .109 12 .109 8,4 .109 Lan Hạ 12 .109 10. 109 6,4 .109 3.3.2 Chi phí sửa chữa lớn (Cscl) CSCL = k SCL * Kt (tỷ đồng/năm) Trong đó kSCL: Tỷ lệ khấu hao SCL theo kế hoạch, lấy k = 3,2% Kt : Giá trị ban đầu của tàu 3.3.3 Chi phí sửa chữa thờng xuyên ( CSCTX ): Sửa chữa thờng xuyên là việc duy trì tình trạng kỹ thuật của tàu ở trạng... 8,4 13,727 3 Trọng tải toàn bộ M3 11.000 9.500 4 Khả năng vận chuyển của M3/ chuyn tàu trong 1 chuyến 9900 8550 5 Số chuyến trong năm 35 22 6 Khả năng vận chuyển trong M3/ nm năm 346.500 188 .100 Chuyn 3.2 Tính nhu cầu tàu và tổng vốn đầu t ban đầu Nhu cầu tàu : nt = Qt (chic) Qn 12 Lan Hạ Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Trong đó: nt : Nhu cầu về số lợng tàu (chiếc) Qt : Nhu cầu vận chuyển trong một... đồng Tàu B : NPV = 94.832651tỷ đồng Nh vậy NPVtàu B > NPVtàu A, và phơng án mua 2 tàu B có giá trị hiện tại thuần lớn hơn dự kiến là 80 tỷ đồng do vậy phơng án đợc chọn là phơng án mua tàu 32 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t bảng tính NPV của tàu Blue Star Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 (1/1+r) 1.000 0.847 0.718 0.609 0.516 0.437 0.370 0.314 0.266 0.225 0.191 Vốn đầu. .. việc đánh giá dự án về tài chính Để xác định tỷ suất này cần suất phát từ điều kiện cụ thể của từng dự án Nếu dự án vay vốn dài hạn thi tỷ suất chiết khấu để tính chuyển là lãi suất vay vốn dài hạn r=18% 3.8.2 Tính chỉ tiêu đợc lựa chọn để phân tích tài chính 3.8.2.1 Tính hệ số tính chuyển Công thức: ( P / f , r , n) = 1 (1 + r ) n Trong đó: r: lãi suất vay vốn dài hạn n: thời kỳ phân tích, n =10 năm.. . trong một năm (M3) Qn : Khả năng vận chuyển của tàu trong 1 năm (M3) Nhu cầu tổng vốn đầu t ban đầu 3.3 Tính chi phí khai thác 3.3.1 Chi phí khấu hao tàu: Là vốn tích luỹ của chủ tàu dùng để phục hồi lại giá trị ban đầu của tàu đồng thời để tái sản xuất mở rộng Gọi A là mức khấu hao hàng năm A= GTB S N Trong đó: GTBĐ: giá trị ban đầu của tàu (đồng) S: Giá tri còn lại của tau sau khi khai thác (đồng)... phí dự kiến đợc xác định theo công thức sau: CSCTX = KTX * Kt (t ng/nm) Trong đó : 13 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Kt: Giá trị ban đầu của tàu (đồng) KTX: hệ số tính đến sửa chữa thờng xuyên, hệ số này phụ thuộc vào từng loại tàu, lấy KTX = 1% Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Giá trị ban đầu của tàu Chi phí sửa chữa lớn Chi phí sửa chữa thờng xuyên Tổng chi phí sửa chữa tàu trong 1 Blue Star 105 .109 . += dcch ttt ch KT ch t T n = Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Chơng 3: lập dự án đầu t 3.1 Tính khả năng vận chuyển của tàu. Ta có công thức tính khả năng vận chuyển trong 1 năm của tàu nh sau: Q n = Q ch . n ch . Quản trị dự án đầu t * Thành phần ximăng pooclăng : 62% CaO; 22% SiO2; 7,5% Al2O3; 2,5% Fe2O3; 2,5% MgO; 1,5% SO3 - Xi măng Oxit nhôm: + Xi măng Oxit nhôm : mac300, 400, 500, 600 + Xi măng thạch. d ỏn u t tu Blue Star ca cụng ty vn ti bin VOSCO vn chuyn xi mng tuyn Si Gũn Singapore. Thi k phõn tớch 10 nm. 1 Bài tập lớn : Quản trị dự án đầu t Chơng 1: Tổng quan về dự án đầu t 1.1. Một
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích dự án đầu tư tàu blue star của công ty vận tải biển vosco vận chuyển xi măng tuyến sài gòn – singapore.thời kỳ phân tích 10 năm., phân tích dự án đầu tư tàu blue star của công ty vận tải biển vosco vận chuyển xi măng tuyến sài gòn – singapore.thời kỳ phân tích 10 năm., phân tích dự án đầu tư tàu blue star của công ty vận tải biển vosco vận chuyển xi măng tuyến sài gòn – singapore.thời kỳ phân tích 10 năm.

Từ khóa liên quan