BỆNH NHIỄM BỤI PHỔI SILIC NGHỀ NGHIỆP potx

23 641 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

BỆNH NHIỄM BỤI PHỔI SILIC NGHỀ NGHIỆP TÓM TẮT Đặt vấn đề: Ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Bình Dương rất quan trọng và đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, ngành này lại có nguy cơ bệnh bụi phổi silic khá cao cho người lao động. Do vậy, việc điều tra nghiên cứu về bệnh bụi phổi silic ở ngành này là hết sức cần thiết Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tình hình ô nhiễm bụi và bệnh nhiễm bụi phổi silic nghề nghiệp ở công nhân ngành xây dựng chuyên sản xuất gạch ngói, khai thác chế biến đá thuộc công ty xây dựng M - C Dĩ An Bình Dương. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả nghiên cứu: Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động và khám sức khỏe cho 470 công nhân có tiếp xúc với bụi silic cho thấy: Nồng độ bụi toàn phần và bụi hô hấp ở hầu hết các vị trí lao động đều vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép (TCVSCP) rất cao. Tại vị trí tạo hình và ra lò của công ty sản xuất gạch ngói nồng độ bụi hô hấp 16,50 -25,8 mg/ m3 (vượt TCVSCP từ 8,25 đến 13 lần), nồng độ bụi toàn phần tại khu vực khoan đá và máy xay đá từ 27,6 -46 mg/ m3 (vượt TCVSCP 4,6-7,7 lần), bụi hô hấp rất cao 19,3-31,8mg/m3 (vượt tiêu TCVSCP từ 9,7 đến 15,9 lần). Tỷ lệ bệnh bụi phổi chung là 12,0%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỉ lệ bệnh bụi phổi silic giữa nhóm công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực khai thác đá với nồng độ bụi silic cao và nồng độ bụi silic thấp ở khu vực sản xuất gạch. (p <0,05) Kết luận: Kết quả này nhằm định hướng cho các cơ quan chức năng trong tỉnh, các nhà doanh nghiệp đề ra những chính sách phù hợp cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, phòng chống bệnh bụi phổi silic cho công nhân ngành sản xuất vật liệu xây dựng tại Bình Dương ABSTRACT SURVEY ON THE STATE OF OCCUPATIONAL SILICOSIS AT SOME BUILDING MATERIALS FACTORIES OF DI AN CONSTRUCTION COMPANY IN BINH DUONG PROVINCE Huynh Thanh Ha, Trinh Hong Lan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 240 – 245 Background: Construction materials prodution in Bình Dương province is an important branch and has been growing quickly. However, the risk of suffering from silicosis is quite high for employees. Therefore, it’s necessary to do a study on silicosis among labourers working in this branch. Objectives: Determine the situation of dust pollution and silicosis for construction workers in some fields such as manufacturing bricks, quarrying of the M-C Building company in Binh Duong province. Method: A descriptive cross-sectional study design was applied. Results: The results of monitoring working environment and a check-up for 470 workers who had eposure to silicic dust show that the concentration of total and respiratory dust at most of work sites exceed the limited level in Labour Hygiene Standard. At product forming sites of brick prodution company, the concentration of respiratory dust is from 16.50 to 25.8 mg/m 3 (8.25 - 13 times higher than the limited level of Labour Hygiene Standard). At drilling and grinding rock sites, the concentration total of dust is from 27.6 to 46mg/m 3 (4.6 - 7.7 times higher than the requirements and respiratory dust is from 19.3 to 31.8mg/m 3 (9.7 - 15.9 times higher than the limited level of Labour Hygiene Standard). The prelavence of silicosis is 12%. There is a statistically significant difference of the prelavance of silicosis between the workers in high silica dust concentration at the quarrying area and the ones in low concentration at producing brick area (p<0.05). Conclusion: This result is aimed to make direction for authorities and businessmen so that they can establish appropriate policies to health care and silicosis prevention for employees in construction materials production branch in Binh Duong. ÐẶT VẤN ĐỀ Ngành sản xuất vật liệu xây dựng đóng một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, điều kiện lao động của công nhân ngành sản xuất này hiện nay còn rất nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Người lao động phải thường xuyên tiếp xúc với bụi đất đá tại các công trường sản xuất. Những yếu tố bất lợi này có ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động là khó tránh khỏi. Việc nghiên cứu đánh giá thực trạng môi trường và sức khỏe công nhân ngành xây dựng chuyên sản xuất gạch ngói và khai thác chế biến đá thuộc công ty xây dựng M-C Dĩ An Bình Dương hiện nay là rất cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu Xác định tình hình ô nhiễm bụi silic và bệnh nhiễm bụi phổi silic nghề nghiệp ở công nhân ngành xây dựng chuyên ngành khai thác chế biến đá, ngành gạch ngói thuộc công ty xây dựng M-C Dĩ An Bình Dương. ÐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ðối tượng nghiên cứu Tất cả công nhân làm việc tại công ty xây dựng M-C Bình Dương bao gồm: (bộ phận khai thác đá, nghiền đá, lò nung gạch) là những người lao động trực tiếp và gián tiếp tiếp xúc với bụi silic. Phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu nghiên cứu Chọn mẫu toàn bộ Tất cả công nhân làm việc tại các bộ phận nguy cơ bị buị phổi silic thuộc công ty xây dựng M-C Dĩ An Bình Dương đều được chọn và mẫu nghiên cứu với n= 470 công nhân. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU Tình hình chung Bảng 1: Giới tính GIỚI TÍNH SỐ LƯỢNG T Ỉ LỆ (%) Nam 328 69,74 Nữ 142 30,26 Cộng N=470 100 Qua bảng phân tích cho thấy số công nhân lao động nam chiếm tỉ lệ cao hơn nữ (69,74% / 30,26%) điều này phù hợp với ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng khá nặng nhọc và độc hại. Bảng 2: Tình trạng học vấn Trình độ học vấn Số lượng T ỉ lệ (%) Mù chữ 10 2,12 Cấp I 93 19,89 Cấp II 221 46,94 Cấp III 104 22,00 Ðại học 42 9,00 Tổng cộng N= 470 100,00 Trình độ học vấn của công nhân đa số là biết chữ.Số công nhân có trình độ cấp I-III là 69%; đại học chiếm 9,0%. Tuy nhiênsố công nhân mù chữ trong lực lượng lao động này cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ 2,12%. Bảng 3: Tuổi đời TT Tu ổi đời Số lượng T ỉ lệ (%) 1 18- 25 98 10,90 2 26- 30 136 28,84 3 31- 35 62 13,23 TT Tu ổi đời Số lượng T ỉ lệ (%) 4 36- 40 67 14,29 5 41- 45 54 11,38 6 46- 50 27 5,82 7 51- 55 17 3,70 8 >55 9 1,85 Tổng cộng n=470 100,00 Hầu hết công nhân ở tuổi lao động trẻ (8-35tuổi) chiếm 62,97% đây là lực lượng lao động chủ chốt của doanh nghiệp, và là lực lượng tạo ra của cải vật chất cho doanh nghiệp. Tuổi từ 51-60 tuổi chiếm khoảng 5%. Bảng 4: Tuổi nghề của công nhân (năm) Số năm Số lượng T ỉ lệ % 1-5 235 50,0 6-10 21 4,5 11-15 121 25,7 16-20 47 10,0 >20(30) 46 9,8 Tổng cộng N= 470 100,0 Qua bảng 4 cho thấy số công nhân có tuổi nghề 1-5 năm chiếm tỷ lệ cao nhất 50%, điều này cho thấy tình hình công nhân làm việc trong ngành xây dựng chuyên ngành khai thác đá và sản xuất gạch ngói luôn luôn thay đổi, không cố định, càng lâu năm ta thấy số công nhân làm việc chiếm tỉ lệ càng ít đi. Tuy nhiên, bảng phân tích trên cũng cho chúng ta thấy công nhân có tuổi nghề từ 20-30 năm cũng chiếm tỉ lệ khá cao 9.8% (vì đây là công ty xây dựng thuộc Nhà nước quản lý, mới cổ phần hóa từ năm 2002 đến nay). Kết quả đo đạc môi trường lao động tại các công ty Bảng 5: Kết quả đo bụi Doanh nghiệp V ị trí lấy mẫu Bụi toàn ph ần mg/m 3 Bụi hô h ấp mg/m 3 Hàm lượng SiO 2 (%) Ghi chú 1. Cơ sở Gạch ngói Nhị Hiệp Khu v ực ra lò 6.22 5.0 3.5 [...]... source not found.) Kết quả chụp X- quang phổi thẳng chẩn đoán bệnh bụi phổi silic Bảng 7: Bệnh phổi silic theo nhóm tuổi Số công nhân bị bụi phổi silic Tuổi nghề Số Tỉ lệ% người 1-5 11 22,9 6-10 03 6,3 09 18,8 1115 1606 12,5 03 6,3 11 22,9 >30 05 10,4 Tổng 48 20 2125 1630 100% cộng n=401 Bảng 8a: Xếp loại các thể bệnh bụi phổi silic theo ILO Thể bệnh Số Tỉ lệ %/TSCN 07 14,58 1,74 lượng 1/0 p/p 0/1 39 81,25... việc, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh bụi phổi nghề nghiệp và phòng chống có hiệu qủa bệnh bụi phổi silic cho người lao động chúng tôi có một số đề xuất sau: Nhà máy cần tăng cường hơn nữa trong việc tuyên truyền giáo dục về an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đặc biệt là được sử dụng phương tiện bảo hộ lao động cá nhân thường xuyên (khẩu trang, quần áo) để họ tự phòng bệnh cho bản thân Công ty... mà người lao động sử dụng chỉ là loại khẩu trang thông thường, không có khả năng lọc bụi hô hấp Do vậy, nguy cơ bị bệnh bụi phổi silic vẫn tồn tại hiện hữu ở người lao động cho dù họ thường xuyên sử dụng khẩu trang chống bụi KẾT LUẬN Qua nghiên cứu tình hình bệnh nhiễm bụi phổi silic nghề nghiệp tại một số cơ sở sản xuất thuộc công ty vật liệu xây dựng M-C Dĩ An Bình Dương có nhận xét như sau: Nam công... 11,97 p/p p/q p/q cộng (n=401) Bảng 8b: Tỉ lệ bệnh bụi phổi silic theo ngành sản xuất thuộc công ty sản xuất vật liệu Xây Dựng Bình Dương Số Bộ Tổng ca bệnh phận sảnsố Tỉ lệ công phát xuất nhân (n) hiện p Khai thác chế 245 42 17,14 biến đá  0,05 Sản xuất gạch 156 06 3,84 n=401 48 11,97 ngói Tổng cộng Kết qủa chụp XQ phổi thẳng cho thấy tỉ lệ bệnh bụi phổi chung là 11,97% (48/ 401) Trong đó ta thấy... bị nhiễm bệnh bụi phổi silíc Tại thời điểm đo vào tháng 7 trong năm tức là vào đầu mùa mưa thời tiết có phần mát mẻ hơn so với mùa nóng Tuy nhiên nồng độ bụi toàn phần trung bình tại khu vực sản xuất gạch ngói vượt TCCP 1,13 lần, bụi hô hấp trung bình vượt tiêu chuẩn cho phép là 3,9 lần Tại cơ sở sản xuất và chế biến đá tại đá núi nhỏ cho thấy nồng độ bụi toàn phần trung bình cao hơn gấp 3,78 lần, bụi. .. biến đá có tỉ lệ bệnh bụi phổi silic 17.14% lớn hơn 4,5 lần ngành sản xuất gạch ngói tương ứng với nồng độ bụi và hàm lượng SiO2 tự do của khu vực sản xuất khai thác và chế biến đá cao hơn hẳn so với khu vực sản xuất gạch ngói từ 1,5 – 3 lần, những sự khác biệt này có ý nghĩa thống kế (p  0,05) Ðiều này cũng rất phù hợp với đặc thù sản xuất của từng ngành, kết quả trên cho thấy bệnh bụi phổi ở công nhân... (tỉ lệ bệnh này là 21,0%) và thấp hơn ngành gạch ngóỉ ở Thái Lan (tỉ lệ là 9,3%) điều này có thể lý giải do đặc thù của lực lượng lao động ở Bình Dương luôn thay đổi và biến động do đây là tỉnh phát triển kinh tế mạnh và luôn thiếu lực lượng lao động từ đó có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ bệnh Kết qủa nghiên cứu của chúng tôi cũng khá phù hợp với kết qủa điều tra tình hình nhiễm bệnh nhiễm bụi phổi silic. .. cơ sở khai thác đá cao hơn nồng độ bụi toàn phần ở các cơ sở sản xuất gạch ngói 3,33 lần và bụi hô hấp cao hơn 2,11lần Ðiều đó cũng cho thấy công nhân làm việc ở ngành khai thác đá có nguy cơ bị mắc các bệnh đường hô hấp hơn đặc biệt là bệnh bụi phổi silic Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ bụi toàn phần và bụi hô hấp ở các vị trí lao động thấp hơn nhiều so với kết qủa nghiên cứu ở mỏ đá 621(là 88,2mg/m3)... Trạm cân 8.8 Doanh nghiệp Bụi Bụi Hàm Ghi toàn phầnhô hấplượng SiO2 chú mg/m3 mg/m3 (%) Vị trí lấy mẫu Khu vực 27.6 31.8 46.00 19.3 13.9 22.7 25.6 13.9 khoan đá Máy xay đá số 8 Trung bình Khi SiO2>20-50% thì bụi tổng = TCVSCP (TC3733) 4.0mg/m3, bụi hô hấp= 1.0mg/m3 Khi SiO2 . Kết quả chụp X- quang phổi thẳng chẩn đoán bệnh bụi phổi silic Bảng 7: Bệnh phổi silic theo nhóm tuổi S ố công nhân bị bụi phổi silic Tu ổi nghề Số người Tỉ lệ% 1-5 11 22,9 6-10 03. hiện nay là rất cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu Xác định tình hình ô nhiễm bụi silic và bệnh nhiễm bụi phổi silic nghề nghiệp ở công nhân ngành xây dựng chuyên ngành khai thác chế biến đá,. Tỷ lệ bệnh bụi phổi chung là 12,0%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỉ lệ bệnh bụi phổi silic giữa nhóm công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực khai thác đá với nồng độ bụi silic
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH NHIỄM BỤI PHỔI SILIC NGHỀ NGHIỆP potx, BỆNH NHIỄM BỤI PHỔI SILIC NGHỀ NGHIỆP potx, BỆNH NHIỄM BỤI PHỔI SILIC NGHỀ NGHIỆP potx

Từ khóa liên quan