NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 8: CƠ CẤU CAM VÀ CƠ CẤU KHÁC ppt

24 702 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:21

CH NG 8:ƯƠ CH NG 8:ƯƠ C C U CAM VÀ C C U KHÁCƠ Ấ Ơ Ấ C C U CAM VÀ C C U KHÁCƠ Ấ Ơ Ấ NGUYÊN LÝ MÁY NGUYÊN LÝ MÁY Đ I H C CÔNG NGHI P TP.H CHÍ MINHẠ Ọ Ệ Ồ Đ I H C CÔNG NGHI P TP.H CHÍ MINHẠ Ọ Ệ Ồ KHOA CO KHÍ KHOA CO KHÍ Ch ng 8:ươ CƠ C U CAMẤ I. Đ i cạ ươ ng II.Phân tích đ ng h c c c u camộ ọ ơ ấ III.Phân tích l c c c u camự ơ ấ IV.Các c c u khácơ ấ I Đ i c ngạ ươ I Đ i c ngạ ươ 1 Đ nh nghĩaị 1 Đ nh nghĩaị C c u cam là c c u có khâu b d n đ c ơ ấ ơ ấ ị ẫ ượ C c u cam là c c u có khâu b d n đ c ơ ấ ơ ấ ị ẫ ượ n i v i khâu d n b ng kh p cao và có ố ớ ẫ ằ ớ n i v i khâu d n b ng kh p cao và có ố ớ ẫ ằ ớ chuy n đ ng đi v theo qui lu t nh t ể ộ ề ậ ấ chuy n đ ng đi v theo qui lu t nh t ể ộ ề ậ ấ đ nhị đ nhị C nầ Cam Biên d ng camạ 2. Phân l ai c c u camọ ơ ấ 2. Phân l ai c c u camọ ơ ấ  Theo chuy n đ ng khâu d n : cam quay và cam ể ộ ẫ Theo chuy n đ ng khâu d n : cam quay và cam ể ộ ẫ t nh ti n(g,h)ị ế t nh ti n(g,h)ị ế  Theo chuy n đ ng c a c n: c n t nh ti n, c n ể ộ ủ ầ ầ ị ế ầ Theo chuy n đ ng c a c n: c n t nh ti n, c n ể ộ ủ ầ ầ ị ế ầ l c , c n chuy n đ ng song ph ng (i)ắ ầ ể ộ ẳ l c , c n chuy n đ ng song ph ng (i)ắ ầ ể ộ ẳ  Theo hình d ng đáy c n: c n đáy nh n, c n ạ ầ ầ ọ ầ Theo hình d ng đáy c n: c n đáy nh n, c n ạ ầ ầ ọ ầ đáy con lăn, c n đáy b ngầ ằ đáy con lăn, c n đáy b ngầ ằ  Theo m t ti p xúc gi a cam và đ u c n: làm ặ ế ữ ầ ầ Theo m t ti p xúc gi a cam và đ u c n: làm ặ ế ữ ầ ầ vi c m t tr ngoài và m t tr trong(h9.3). ệ ặ ụ ặ ụ vi c m t tr ngoài và m t tr trong(h9.3). ệ ặ ụ ặ ụ Hình 9-3 Cam không gian Cam không gian II Phân tích đ ng h c c c u camộ ọ ơ ấ II Phân tích đ ng h c c c u camộ ọ ơ ấ 1 Cam c n l c đáy nh nầ ắ ọ 1 Cam c n l c đáy nh nầ ắ ọ Xác đ nh m i quan h ị ố ệ Xác đ nh m i quan h ị ố ệ φ φ i i và và Ψ Ψ i i a- Ph ng pháp chuy n đ ng th cươ ể ộ ự a- Ph ng pháp chuy n đ ng th cươ ể ộ ự  Ch n đi m Bọ ể Ch n đi m Bọ ể i i trên biên d ng camạ trên biên d ng camạ  Quay cung tròn tâm A bán kính AB Quay cung tròn tâm A bán kính AB i i  Quay cung tròn tâm c bán kính l c nầ Quay cung tròn tâm c bán kính l c nầ  B B i i ’ là giao c a hai cung tròn: v trí ti p xúc c a Bủ ị ế ủ ’ là giao c a hai cung tròn: v trí ti p xúc c a Bủ ị ế ủ i i và đ u c nầ ầ và đ u c nầ ầ  Đo Đo φ φ i i và và Ψ Ψ i i Ph ng pháp này có nh c đi m:ươ ượ ể Ph ng pháp này có nh c đi m:ươ ượ ể  Sau khi xác đ nh Bị Sau khi xác đ nh Bị i i ’, ta ph i đo ả ’, ta ph i đo ả φ φ i i và và Ψ Ψ i i  Kh l y Bấ Kh l y Bấ i i ’ ta không kh ng ch ố ế ’ ta không kh ng ch ố ế φ φ i i nên m i góc quay ỗ nên m i góc quay ỗ φ φ i i ta đ u ph i tính và đo ề ả ta đ u ph i tính và đo ề ả đ dài trên tr c ộ ụ đ dài trên tr c ộ ụ φ φ b- Ph ng pháp đ i giá ươ ổ b- Ph ng pháp đ i giá ươ ổ [...]... chỉ phụ thuộc vào hình dáng hình học của biên dạng cam nghĩa là sau khi chế tạo các góc này không đổi Góc định kỳ phụ thuộc vào biên dạng cam và vị trí tương đối giữa cam và cần, chiều dài cần 2 Quy luật vận tốc và gia tốc  Cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn A- phương pháp chuyển động thực B- Phương pháp đổi giá III Phân tích lực cơ cấu cam 1- Xét cam cần đẩy đáy nhọn + Lực kỹ thuật Q + Lực từ cam lên cần:... giá trị đủ lớn để φ + φ’ + α = 900 tức là P/Q = ∞ nghĩa là để thắng tải trọn Q thì cam phải tác dụng lực lớn đến ∞, nhgĩa là cần không thể chuyển động được – cơ cấu cam tự hãm IV Các cơ cấu khác  Cơ cấu mant Khớp các đăng Khớp các đăng kép Cơ cấu Các đăng ... đối giữa cần và giá không đổi trong hai trường hợp: - Cam quay quanh A theo chiều ω1, giá đứng yên - Cam đứng yên, giá quay quanh A ngược chiều ω1  Việc phân tích được tiến hành như sau: + Vẽ vòng tròn tâm A, bán kính AC + Chia vòng tròn thành nhiều phần và đánh dấu thứ tự (Ci ) theo ngược chiều ω1  + Vẽ cung tròn tâm Ci bán kính l cắt biên dạng cam tại Bi Đây là vị trí tiếp xúc giữa cam và đầu cần... góc quay của cam ứng với bốn giai đoạn chuyển động này được gọi là góc định kỳ φđi, φxa, φvề, φgần Góc công nghệ  Về hình dạng hình học, cam được đặc trưng bằng góc công nghệ Góc hợp bởi hai vectơ xác định vị trí hai điểm bất kỳ trên biên dạng cam tính từ tâm quay gọi là góc mặt cam giữa hai điểm đó Trên biên dạng cam có 4 góc công nghệ γđi ,γxa ,γvề ,γgần Khi cam quay góc φđi thì măt cam và đầu cần... Lực từ cam lên cần: Áp lực N từ cam lên cần Lực ma sát F + Lực từ giá lên cần: N’, masát F’  Ba lực P, Q, S tác dụng lên cần cân bằng tạo thành tam giác lực ( ) P sin 90 + ϕ ' cos ϕ ' = = Q sin ( 90 − ( α + ϕ + ϕ ') ) cos( α + ϕ + ϕ ') 0 φ và φ’ có giá trị xác định(1 0-: -1 2), nếu α có giá trị đủ lớn để φ + φ’ + α = 900 tức là P/Q = ∞ nghĩa là để thắng tải trọn Q thì cam phải tác dụng lực lớn đến ∞,... cần Ψi = ACiBi φi = CACi * Vậy với cách này ta không cần đo các góc φi và hoàn toàn chủ động chọn các giá trị φi theo ý Các giai đoạn chuyển động của cần  Một chu kỳ chuyển động của cần ứng với một vòng quay của cam  Khi đầu cần tiếp xúc với biên dạng cam là cung tròn có tâm trùng với A thì vị trí cần không đổi Vị trí xa nhất và gần nhất của cần khi cần tiếp xúc với hai cung này  Một chu kỳ chuyển . CH NG 8: Ơ CH NG 8: Ơ C C U CAM VÀ C C U KHÁCƠ Ấ Ơ Ấ C C U CAM VÀ C C U KHÁCƠ Ấ Ơ Ấ NGUYÊN LÝ MÁY NGUYÊN LÝ MÁY Đ I H C CÔNG NGHI P TP.H CHÍ MINHẠ Ọ Ệ. nhị đ nhị C nầ Cam Biên d ng cam 2. Phân l ai c c u cam ơ ấ 2. Phân l ai c c u cam ơ ấ  Theo chuy n đ ng khâu d n : cam quay và cam ể ộ ẫ Theo chuy n đ ng khâu d n : cam quay và cam ể ộ ẫ t. đ nh kỳ ph thu c vào biên d ng cam và ị ụ ộ ạ Góc đ nh kỳ ph thu c vào biên d ng cam và ị ụ ộ ạ v trí t ng đ i gi a cam và c n, chi u dài ị ươ ố ữ ầ ề v trí t ng đ i gi a cam và c n, chi u dài
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 8: CƠ CẤU CAM VÀ CƠ CẤU KHÁC ppt, NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 8: CƠ CẤU CAM VÀ CƠ CẤU KHÁC ppt, NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 8: CƠ CẤU CAM VÀ CƠ CẤU KHÁC ppt