Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part2 docx

21 237 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Bng 4: Biu phớ bo him tai nn lỏi ph xe v ngi ngi trờn xe ti Pjico. (n v: ng) Loi xe S ngi Phớ bo him I. Xe khụng kinh doanh vn ti. Xe 4 ch 4 40,000 Xe 5 ch 5 50,000 Xe 6 ch 6 60,000 Xe 7 ch 7 70,000 Xe 11 ch 11 110,000 Xe 12 ch 12 120,000 Xe 16 ch 16 160,000 Xe 24 ch 24 240,000 Xe 25 ch 25 250,000 Xe 32 ch 32 320,000 Xe 48 ch 48 480,000 II. Xe buýt. Xe 24 ch 24 360,000 Xe 25 ch 25 375,000 Xe 32 ch 32 480,000 Xe 48 ch 48 720,000 III. Xe kinh doanh vn ti. Xe 4 ch 4 60,000 Xe 5 ch 5 75,000 Xe 6 ch 6 90,000 Xe 7 ch 7 105,000 Xe 8 ch 8 120,000 Xe 9 ch 9 135,000 Xe 10 ch 10 150,000 Xe 11 ch 11 165,000 Xe 12 ch 12 180,000 Xe 13 ch 13 195,000 Xe 14 ch 14 210,000 Xe 15 ch 15 225,000 Xe 16 ch 16 240,000 Xe 17 ch 17 255,000 Xe 18 ch 18 270,000 Xe 19 ch 19 285,000 Xe 20 ch 20 300,000 Xe 21 ch 21 315,000 Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Xe 22 ch 22 330,000 Xe 23 ch 23 345,000 Xe 24 ch 24 360,000 Xe 25 ch 25 375,000 Xe 26 ch 26 390,000 Xe 32 ch 32 480,000 Xe 36 ch 36 540,000 Xe 42 ch 42 630,000 Xe 48 ch 48 720,000 IV. Xe taxi. Xe 4 ch 4 60,000 Xe 5 ch 5 75,000 Trờn 6 ch Tớnh phớ bh bng phớ bh xe kd vn ti cựng s ch ngi (Ngun: Cụng ty Pjico) 5. Bo him TNDS ca ch xe i vi hng hoỏ chuyờn ch trờn xe. a. i tng bo him: Loi hỡnh bo him ny ch ỏp dng cho nhng xe cú giy phộp kinh doanh vn ti hng hoỏ. Khi nhn hng hoỏ chuyờn tr, ch xe phi cú ngha v a hng hoỏ n im giao cui cựng mt cỏch y v nguyờn vn do vy ch xe phi chu trỏch nhim v nhng thit hi ca hng hoỏ m h nhn chuyờn ch xy ra do li ca h hoc ngi lm cụng cho h. Vỡ vy, i tng c bo him l TNDS ca ch xe c gii i vi thit hi ca hng hoỏ c vn chuyn trờn xe theo hp ng vn chuyn gia ch xe v ch hng, c phỏp lut quy nh ti th l vn chuyn hng hoỏ bng ụtụ ban hnh kốm theo Quyt nh s 1690/Q- VT ngy 15/09/1990 ca B giao thụng vn ti v Bu in. Hng hoỏ õy l hng hoỏ thụng thng khụng thuc nhúm hng cm kinh doanh, vn chuyn theo quy nh ca phỏp lut. Cũn i vi nhng hng hoỏ c bit nh vng bc, ỏ quý, c, tranh c, hi c, tin ch c bo him khi cú tho thun riờng gia ch hng vi bờn nhn bo him. b. Phm vi bo him: Formatted: Font: (Default) Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Phm vi bo him õy l TNDS ca ch xe i vi hng hoỏ vn chuyn trờn xe; l s tin ch xe phi chu trỏch nhim bi thng cho ch hng khi cú tai nn lm thit hi v hng hoỏ vn chuyn trờn xe theo hp ng vn chuyn. Ngoi ra, nh bo him cũn thanh toỏn cho ch xe cỏc chi phớ hp lý v cn thit nhm: - Ngn nga, gim nh tn tht cho hng hoỏ. - Bo qun, xp d, lu kho, lu bói hng hoỏ trong quỏ trỡnh vn chuyn do hu qu ca tai nn. - Chi phớ giỏm nh tn tht thuc trỏch nhim bo him. Cỏc iu khon loi tr: Nh bo him khụng nhn bo him v bi thng cho nhng thit hi hng hoỏ trong nhng trng hp sau: - Vi phm cỏc iu khon loi tr trong bo him TNDS ca ch xe c gii i vi ngi th ba. - Hng hoỏ lu thụng trỏi phộp. - Tin, cỏc loi n ch, húa n cú giỏ tr nh tin, c, trang nh quý him, thi hi, hi ct, vng bc, ỏ quý - Mt cp, trm cp. - Tn tht hng húa do bt gi ca c quan chc nng Nh Nc. - Tn tht hng húa do b xụ lch, va p trong quỏ trỡnh vn chuyn m khụng phi do va p, lt . - Xe ụtụ khụng thớch hp vi loi hng hoỏ chuyờn ch. c. S tin bo him: i vi bo him TNDS ca ch xe c gii i vi hng hoỏ chuyờn ch trờn xe, cỏc cụng ty bo him thng gii hn mc trỏch nhim ca mỡnh i vi mt tn trng ti ng ký bo him trong mt v tai nn. C th: S tin bo him = Mc trỏch nhim x S tn trng ti ng ký bo him. d. Phớ bo him: Phớ bo him trong bo him TNDS ch xe c gii i vi hng hoỏ vn chuyn trờn xe c tớnh theo cụng thc sau: P = R x M x G Trong ú: P- Phớ bo him R- T l phớ bo him M- Mc trỏch nhim bo him / tn Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted G- S tn trng ti ng ký bo him Biu phớ c th cụng ty Pjico ỏp dng t ngy 18/04/2003 nh sau: Bng 5: Biu phớ bo him TNDS i vi hng hoỏ chuyờn ch trờn xe ti Pjico. (n v: ng) Loi xe Tn Phớ bo him VAT Xe ch hng kinh doanh vn ti, xe ch hng ụng lnh. T i 0,5 t n 0,5 27.273 2.727 Ti 1 tn 1 54.545 5.455 Ti 1,5 tn 1,5 81.818 8.182 Ti 2 tn 2 109.091 10.909 Ti 2,5 tn 2,5 136.364 13.636 Ti 3 tn 3 163.636 16.364 T i 5 t n 5 272.727 27.273 T i 7 t n 7 381.818 38.182 T i 8 t n 8 436.364 43.636 T i 9 t n 9 490.909 49.091 T i 10 t n 10 545.455 54.545 (Ngun: Cụng ty Pjico) IV. VN TRC LI TRONG BO HIM XE C GII. 1. Khỏi nim trc li bo him. Cựng vi s ln mnh ca th trng bo him, s lng ngi tham gia bo him xe c gii ngy cng nhiu, th trng bo him xe c gii ngy cng m rng. Bờn cnh nhng ngi thc s mun tham gia bo him bo v, n nh cuc sng ca mỡnh khi khụng may gp ri ro, thỡ ó xut hin khụng ớt khỏch hng li dng bo him lm li cho bn thõn mỡnh mt cỏch phi phỏp. ú chớnh l hnh vi trc li bo him. Vy: Trc li bo him l tt c cỏc hnh vi c tỡnh gian di, la o cú th cú ch ý ngay t khi tham gia bo him hoc phỏt sinh sau khi ó xy ra ri ro cho i tng c bo him nhm chim ot mt s tin t doanh nghip bo him m ỏng lý ra h khụng c hng. Trc li bo him cũn c quan nim l gian ln trong bo him. Trờn th gii, hin tng ny c bit n nh l mt vn nhc nhi i vi cỏc doanh nghip bo him. Nhiu doanh nghip bo him ó phi b ra khỏ nhiu tin khc phc vn trc li bo him, song s v gian ln Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted vn tng theo thi gian v hỡnh thc ngy cng tinh vi, th on ngy cng sc so. Trc li bo him din ra hu ht cỏc nghip v bo him v bt c nc no ó trin khai bo him thng mi thỡ nc ú s cú trc li bo him. Theo Hip hi cỏc hóng bo him chõu u, hng nm h b thit hi vỡ trc li bo him khụng di 10 t USD, chim gn 2,5% s phớ bo him, trong ú trc li bo him xe c gii l nhiu nht. 2. Tỡnh hỡnh trc li bo him xe c gii mt s nc trờn th gii. T khi ra i cho n nay, hot ng ca ngnh bo him ó v ang tip tc phỏt trin v khng nh v trớ quan trng ca mỡnh i vi s phỏt trin kinh t ca mi quc gia. ng thi cựng vi xu hng phỏt trin chung ca nn kinh t th gii, th trng bo him th gii cng ngy mt phỏt trin v hỡnh thnh nờn nhng tp on bo him ln v quy mụ cng nh tim lc kinh t vi s vn khng l nh th trng bo him Lloyd, th trng bo him Bermula i ụi vi s phỏt trin mnh m ca th trng bo him thỡ hin tng gian ln, la o ca khỏch hng trờn th gii cng ngy mt tng v ngy cng tr nờn nghiờm trng. Theo thụng tin ca hip hi bo him Anh quc (ABT), nm 2003 s tin chi phớ cho cỏc v bi thng gian ln lờn ti 1,1 t USD tng 8% so vi nm 2002. Trong ú: - Bo him xe c gii l 481 triu USD, tng 10 ln so vi nm 2002. - Bo him tai nn con ngi, du lch l 287 triu USD, tng 20% so vi nm 2002. - Bo him ti sn (trong lnh vc kinh doanh) l 74 triu USD, tng 20% so vi nm 2002. Cũn ti M, Cụng ty Infoglige bang Texas a ra s liu v la o bo him i vi xe c gii t 16 t USD/nm. Ti Phỏp ch riờng cỏc yờu cu gian ln v chỏy, mt cp xe hi v mt trm ti nh, cỏc hóng bo him Phỏp ó phi tr gn 12 t FR. Cũn s ny Canada l 1,3 - 2 t USD. (Theo tp chớ : Ti chớnh quc t nm 2004). 3. Cỏc hỡnh thc ca trc li bo him xe c gii Vit Nam. Trc li bo him ó tr thnh mt hin tng ph bin, nú cú tt c cỏc cụng ty bo him trong nhiu nghip v nhng ph bin nht vn l trong bo him xe c gii. Mc v cỏch thc trc li trong nghip v ny Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted ngy cng tinh vi v a dng hn. Cỏc biu hin ca trc li bo him xe c gii thng gp l: a. Hp lý hoỏ ngy tai nn v hiu lc bo him: Cú th do vụ tỡnh hay c ý, ch xe ó khụng mua bo him v khi tai nn xy ra, ch xe phi i mt vi khú khn v ti chớnh nờn ó hỡnh thnh ý gian ln c nhn tin bi thng. Tai nn xy ra nm ngoi thi hn bo him, ngi trc li s tỡm mi cỏch hp lý hoỏ ngy tai nn v hiu lc bo him. Cú hai cỏch thc hin: Ghi li ngy tai nn: - B tai nn ri mi mua hp ng bo him: trong h s ngy xy ra tai nn s c ghi sau so vi ngy thc t. - B tai nn khi ó ht hn hp ng bo him: trong h s ngy xy ra tai nn s c ghi trc so vi ngy b tai nn thc t. Trong c hai trng hp trờn ngi trc li bo him thng thụng ng hoc tỡm mi cỏch mua chuc nhõn viờn c quan chc nng ghi sai ngy xy ra tai nn trong cỏc biờn bn tai nn. Ghi lựi ngy trờn giy chng nhn bo him: L hnh vi ngi trc li bo him thụng ng vi ngi bỏn bo him ghi lựi ngy bỏn bo him v trc trờn giy chng nhn bo him, do ú qun lý ngi bỏn bo him l nhim v chớnh. b. Thay i tỡnh tit v tai nn: - Thay i ngi lỏi xe cú giy phộp lỏi xe hp l (tai nn do lỏi xe khụng cú bng lỏi hoc bng lỏi khụng cú hiu lc). - Sa cha hiu lc bng lỏi (do ht hn hoc khụng phự hp vi loi xe c lỏi). - Thay i li, nguyờn nhõn trong v tai nn. c. To hin trng gi: - a xe t ni xy ra tai nn n ni khỏc lp biờn bn. - Thay i bin s xe khụng b tai nn ó mua bo him vo xe b tai nn khụng mua bo him chp nh, khỏm nghim, lp biờn bn. S tin nhm trc li hỡnh thc ny thng ln. d. Khai tng s tin tn tht: i vi bo him TNDS: Khai tng s tin tn tht hoc s tin phi bi thng cho ngi th ba, a ti sn hoc hng húa h hng (i vi bo him TNDS i vi hng hoỏ) khụng do tai nn vo hin trng tai nn hoc biờn bn tai nn. Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted i vi bo him vt cht thõn xe: - a bỏo giỏ sa cha cao hn so vi thc t, thỳc ộp cụng ty bo him chp nhn phng ỏn khc phc hu qu bt hp lý nh thit hi b phn xe nh nhng ũi thay mi. - Khụng thit hi, khụng sa cha nhng cng kờ khai a vo hp ng sa cha. - Sa cha, thay th ngay c nhng b phn h hang khụng do tai nn hoc b tai nn t trc khi bo him. - Thay th nhng vt t c, ch li, nhng kờ khai thay mi. - Ly cp ph tựng xe (kớnh, gng), ti sn, hng hoỏ ch trờn xe thay vo ó h hng. e. Lp h s khiu ni nhiu ln: - Khỏch hng mua bo him trựng cú th thu c s tin bi thng nhiu hn giỏ tr thit hi. - Hai xe õm va vi nhau, ch xe ó c ch xe cú li bi thng nhng vn tip tc khiu ni ũi bi thng. - Hai xe cựng cú li gõy thit hi cho ngi th ba, c hai ch xe u lp h s v cựng quy li ton b thuc v mi xe c bi thng v TNDS. f. C ý gõy tai nn: Hỡnh thc ny thng xy ra vi cỏc ch xe ang trong thi k khú khn v ti chớnh, h lp ra mn kch thu tin bi thng chi tr n nn hay ly s tin u t vo mt phng thc kinh doanh khỏc. Vớ d: t t xe, cho xe lao xung vc, hu ton b xe, khi xe ó b tai nn thỡ phỏ hu mt s b phn khỏc c thay mi 4. Nguyờn nhõn v hu qu ca trc li bo him. a. Nguyờn nhõn: Nguyờn nhõn sõu xa thỳc y hnh vi gian ln bo him l xut phỏt t lũng tham ca con ngi, h cú th tỡm mi cỏch kim li cho mỡnh k c nhng hnh vi vi phm phỏp lut. S d h cú th thnh cụng l do cú mt s nguyờn nhõn sau: Nguyờn nhõn khỏch quan: - Nguyờn nhõn khỏch quan u tiờn phi k n l s thiu cht ch ca h thng hnh lang phỏp lý ó khin cỏc c quan chc nng ni lng trong vic ngn chn cỏc hnh vi gian ln bo him, do cha cú mt quy Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted nh rừ rng, y khi ký kt hp ng bo him hoc do trong quỏ trỡnh thc hin cha c nghiờm minh, ch xe s thc hin hnh vi gian ln ca mỡnh nu h bit c rng cú th lỏch qua k h ca phỏp lut cng nh h ngh rng nu b phỏt hin cng khụng b s trng tr ca phỏp lut. - Do s qun lý lng lo ca cỏc c quan chc nng thiu s kim tra, kim soỏt v x lý. Theo nguyờn tc cỏc xe ang lu hnh bt buc phi cú giy chng nhn bo him TNDS ca ch xe i vi ngi th ba, nhng khụng my khi cnh sỏt giao thụng hi ti giy t ny do ú s to ra s yờn tõm cho ch xe khi khụng tham gia bo him, õy cng l c hi giỳp cho cỏc ch xe tin hnh trc li bo him. - Khụng gian a lý cng l mt nguyờn nhõn phỏt sinh hnh vi gian ln bo him. Nh ta ó bit xe c gii cú tớnh c ng cao tham gia hot ng trờn nhiu a bn, nhiu khu vc trong c nc. Do ú i vi nhng v tai nn xy ra xa, hoang vng, ớt ngi qua li khú cú th gi nguyờn hin trng, s thay i tỡnh tit hin trng cú li cho ngi tham gia bo him l d xy ra. M giỏm nh kp thi thng phi nh cỏc cụng ty khỏc giỏm nh hoc phi nh vo biờn bn ca cụng an, cnh sỏt khu vc, m trong nhng biờn bn ny vỡ nhiu lý do cú th khụng chớnh xỏc, khụng trung thc - Trỡnh lỏi xe rt cao h am hiu v xe c, a hỡnh i li h cú th to ra nhng v tai nn ỏnh lc hng c quan bo him ly tin bi thng ca cụng ty bo him. - Do giỏ tr ca xe c gii l rt ln do ú khi xy ra tai nn s lm cho ch xe b kit qu v ti chớnh, gim hoc thm chớ mt kh nng kinh doanh tip, vỡ vy õy l ng c ln dn n hin tng cỏc ch xe trc li bo him. - Bờn cnh nhng nguyờn nhõn khụng nm trong tm kim soỏt ca con ngi thỡ cũn cú nhng nguyờn nhõn cú th phỏt sinh t ý chớ ca con ngi nhng vn khụng th ngn chn c trit . Nguyờn nhõn ch quan: - Nguyờn nhõn ch quan u tiờn phi k n ú l hin tng cnh tranh khụng lnh mnh gia cỏc doanh nghip bo him trờn th trng bng mi th on. Trong vũng mt nm, mc phớ bo him bỡnh quõn ó h ti 40%, c bit cú nhng mt hng phớ bo him gim ti 70-80%. Trong khi ú hoa hng ó tng gp t 3- 4 ln mc quy nh ca B ti chớnh. Mt s cụng ty bo him ó m rng iu kin mt cỏch thoỏi quỏ, trỏi vi thụng l bo him quc t m nhng ri ro ny thuc v ngi bỏn bo him. (Thi bỏo kinh t Vit Nam s 209- th Hai- 13/12/2004). - Do cỏc doanh nghip luụn hot ng trong mụi trng cnh tranh gay gt, khc lit nờn cỏc doanh nghip bo him luụn phi gi bớ mt thụng Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted tin. Vic trao i nhng thụng tin cn thit v khỏch hng gia cỏc doanh nghip bo him hu nh khụng cú. Vỡ vy, khi cú tai nn xy ra cỏc cụng ty bo him cng tin hnh bi thng m khụng xem xột tỡnh hỡnh cỏc doanh nghip khỏc dn n ch xe cú th c hng nhiu ln tin bi thng cỏc cụng ty khỏc nhau do h bo him trựng, m theo nguyờn tc khụng c bo him trựng trong bo him ti sn. - Cng do iu kin hot ng trong mụi trng cnh tranh gay gt, nõng cao doanh thu phớ cỏc cụng ty ó n gin hoỏ nhiu th tc khi ký kt hp ng cng nh khi xy ra tn tht hoc khi ỏnh giỏ ri ro xột nhn bo him, n gin th tc xột bi thng ó to nhiu iu kin cho cỏc ch xe li dng. - Nhn thc ca ngi dõn v phỏp lut cũn nhiu yu kộm, nht l nhng vn bn phỏp quy v bo him. Nhiu ngi dõn nhn thc rt m h v bo him v h cho rng qu bo him ging nh qu phỳc li. Cho nờn ó cú nhng trng hp núi sai s tht giỳp nn nhõn nhn quyn li bo him - i vi nhng trng hp khiu ni gian ln b cụng ty bo him phỏt hin, cỏc cụng ty cha cú bin phỏp s lý ớch ỏng m ch mi dng li mc t chi bi thng, iu ny s lm cho cỏc ch xe suy ngh theo mt hng tiờu cc l c lp h s khiu ni nu qua c thỡ nhn tin bi thng cũn nu khụng c thỡ cng khụng phi np pht - Trong cụng tỏc phũng chng gian ln bo him cỏc i lý khai thỏc v nhõn viờn giỏm nh cú mt vai trũ ht sc quan trng. Cụng vic ca hai chc danh ny nh hng n vic ngn nga v phỏt hin hnh vi gian ln c khi ký kt hp ng cng nh khi gii quyt bi thng. Do ú nhng ngi lm trong hai b phn ny phi l nhng ngi cú tõm huyt vi ngh, phm cht o c tt, cú nng lc thc s Tuy nhiờn mt thc t hin nay l vic tuyn dng i lý cũn tng i d dng, qua loa, ch yu l do quen bit do ú nhiu nhõn viờn i lý cng cú hnh vi gian ln bo him cựng vi khỏch hng nu iu ny xy ra thỡ s gõy hu qu nghiờm thng cho cụng ty bo him. - Trỡnh ca nhõn viờn bo him cũn hn ch. c bit i vi ngnh bo him Vit Nam thỡ õy cũn l mt iu trn tr, vỡ th trng bo him Vit Nam cũn non tr, vic o to cho nhõn viờn cha c coi trng, cỏc nhõn viờn cũn ớt kinh nghim trong cụng tỏc phũng v chng gian ln bo him. Do nhiu nhõn viờn chy theo mc doanh thu phớ m quờn mt iu quan trng l khi tn tht xy ra thỡ s tin bi thng s rt ln so vi mc phớ thu c nu nh khi ký hp ng h coi nh khõu ỏnh giỏ ri ro d dng ký c hp ng. õy l mt iu tt cho cỏc ch xe lm li bt chớnh Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted - Do t cỏch phm cht ca mt s b phn nhõn viờn trong cụng ty b thoỏi hoỏ, coi trng ng tin hn c trỏch nhim ngh nghip. H cú th ỏnh giỏ cao mc tn tht hoc vch ng i nc bc cho khỏch hng li dng cỏc k h v giy t, v th tc giỏm nh, bi thng trc li Nhng ngi ny d b cỏc ch xe li dng, mua chuc tip tay cho hnh vi gian ln ca ch xe. Nu ch xe c bi thng h s c hng mt s tin nht nh, s vic ny c din ra thỡ cỏc ch xe trc li bo him ngy cng nhiu v do ú cụng ty bo him cng ngy cng phi chi nhng khon bt thng lm cho doanh thu gim ỏng k. - Do s thụng ng gia nhng ngi tham gia bo him cú hnh vi gian ln vi nhng ngi cú liờn quan nh: y, bỏc s, nhng ngi lm chng trong cỏc v tn tht Vớ d, mua chuc bỏc s dng lờn bnh, lm gi hoc kờ nhng n thuc t tin ũi c s tin bo him nhiu hn. b. Hu qu ca trc li bo him: Hu qu trc li bo him xe c gii ngy cng tr lờn ph bin vi mc ngy cng tinh vi, hỡnh thc ngy cng a dng. Chớnh vỡ th m hu qu ca trc li bo him li cú xu hng ngy cng nng n v trm trng, khụng ch i vi cỏc cụng ty bo him m cũn i vi c xó hi. i vi doanh nghip bo him: - Ta cú th nhn thy nu khụng ngn chn c hnh vi trc li bo him s lm gim li nhun ca cụng ty bo him. M mc tiờu quan trng nht ca hu ht cỏc doanh nghip trong c ch th trng l li nhun. Li nhun = Tng thu Tng chi. Trong ú: Tng chi = Chi bi thng + Chi qun lý + Chi khỏc. - Nu hnh vi trc li bo him khụng b phỏt hin thỡ nú s lm tng chi bi thng. Nu cỏc hnh vi ú b phỏt hin thỡ nú s lm tng chi qun lý bi l chi phớ cho mt cuc iu tra trc li thng rt ln. Thm chớ cú trng hp nghi ng cụng ty t chc iu tra nhng khụng c s t chi bi thng. Nh vy c chi bi thng v chi qun lý u lm tng chi phớ iu ny lm gim li nhun, hiu qu kinh doanh ca cụng ty bo him b hn ch. - Do hnh vi trc li bo him ngy cng tng nờn cụng ty bo him phi tng cng cụng tỏc giỏm nh, iu tra, kim tra, thanh tra. iu ny lm tng thi gian gii quyt bi thng, nh hng n quỏ trỡnh phc hi ti chớnh, sn xut kinh doanh ca khỏch hng. Do ú nh hng xu n cht lng sn phm, lm gim tớnh cnh tranh sn phm ca cụng ty trờn th trng. Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman [...]... bng xó hi Vỡ vy, phũng chng gian ln trong bo him núi chung v bo him xe c gii núi riờng l hon ton cn thit v mang tớnh tt yu khỏch quan Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh... trin thnh cỏc hnh vi ti phm cú t chc ng thi s to ra tõm lý coi thng k cng phỏp lut i vi khỏch hng: Khỏch hng l nhng ngi trung thc s b thit thũi v quyn li Bi vỡ, phớ bo him m h phi np li dựng chi tr cho nhng khon tin gian ln khụng c phỏt hin ra Do vy, nhng doanh nghip bo Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted: Font: Times New Roman... gii phỏp phự hp vi hon cnh thc tin l iu rt cn thit i vi cỏc nc i sau trong ú cú Vit Nam Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Chng II THC TRNG V TèNH HèNH TRC LI BO HIM XE C GII V BIN PHP HN CH TI CễNG TY PJICO I S LC S HèNH THNH PHT TRIN V HOT NG CA CễNG TY PJICO Formatted:... Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Tng giỏm c; Cỏc phú giỏm c; Cỏc phũng ban nghip v: - Phũng t chc cỏn b; - Phũng tng hp; - Phũng th trng v qun lý nghip v; - Ban thanh tra phỏp ch; - Phũng bo him hng hi; -... him phi hng hi: - Bo him xe c gii; - Bo him kt hp con ngi; - Bo him hc sinh, sinh viờn, giỏo viờn; - Bo him bi thng cho ngi lao ng; - Bo him khỏch du lch; Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên... khỏc nhau, kim tra tớnh hp phỏp ca chỳng, lu ý nhng thụng tin trỏi ngc v nhng s kin khụng phự hp vi tng trng hp: - Nhng ngi tham gia vo nhiu loi bo him khỏc nhau Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted... dch dõn s l hnh vi c Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted ý ca mt bờn nhm lm cho bờn kia hiu sai lch v ch th, tớnh cht ca i tng hoc ni... cụng ty bo him khỏc vi cỏc hỡnh thc s hu khỏc nhau, cú th k n cỏc cụng ty sau: - Cụng ty c phn bo him Petrolimex (PJICO); - Cụng ty c phn bo him Nh Rng (Bo Long); Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted... bo him Canada do vn phũng bo him Canada (IBC) ng u Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted IBC t chc ỏnh giỏ, tng kt kinh nghim chng gian ln bo him ca tt c cỏc cụng ty... c cỏc bin phỏp khụi phc cỏc khon chi tr bt hp phỏp - Thnh lp ban iu tra hoc bt buc cỏc cụng ty bo him hp tỏc vi c quan iu tra c bit ca cỏc hóng bo him Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted - Hp tỏc vi chớnh quyn v cỏc yờu cu bo him khụng c thanh toỏn gian ln Mun t . BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Xe 22 ch 22 330,000 Xe 23 ch 23 345,000 Xe 24 ch. BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Bng 4: Biu phớ bo him tai nn lỏi ph xe v ngi ngi trờn xe. Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Phm vi bo him õy l TNDS ca ch xe i vi hng hoỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part2 docx, Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part2 docx, Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part2 docx