Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part1 pdf

21 192 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Chng I: Lí LUN CHUNG V BO HIM XE C GII V TRC LI BO HIM XE C GII. I. THC TRNG V TèNH HèNH XE C GII TI VIT NAM HIN NAY. Xe c gii: L tt c cỏc loi xe tham gia giao thụng trờn ng b bng ng c ca chớnh chic xe ú, tr xe p mỏy. Theo Lut giao thụng ng b: ti iu 3, Mc 13, 15. Phng tin giao thụng c gii ng b (sau õy gi l xe c gii) gm: xe ụtụ, mỏy kộo, xe mụ tụ hai bỏnh, xe mụ tụ ba bỏnh, xe gn mỏy v cỏc loi xe tng t k c xe c gii dnh cho ngi tn tt. Xe mỏy chuyờn dựng gm xe mỏy thi cụng, xe mỏy nụng nghip, lõm nghip cú tham gia giao thụng ng b. 1. c im hot ng ca xe c gii ti Vit Nam hin nay. Trong quỏ trỡnh hot ng xe c gii cú mt s c im sau liờn quan n quỏ trỡnh bo him: - S lng u xe tham gia giao thụng ng b ngy cng tng v cú nhng thi k tng t bin lm cho tai nn cú nhng thi k xy ra ngy cng nhiu v cng nghiờm trng. Nm 1995 s lng ụtụ l 340.779 chic, xe mỏy 3.578.156 chic nhng n nm 2004 (ch 10 nm sau) s lng ụtụ ó l 735.000 chic v xe mỏy 12.859.000 chic. Vy ch trong 10 nm s lng ụtụ ó tng 2,2 ln v s lng xe mỏy ó tng 3,6 ln. - Xe c gii cú tớnh ng c cao, tớnh vit dó tt v nú tham gia trit vo quỏ trỡnh vn chuyn vỡ vy xỏc xut ri ro l rt ln. - Xe c gii tham gia giao thụng ng b ph thuc rt ln vo c s h tng, thi tit khớ hu, a hỡnh Nm 1995 cú 112.996 km ng b, nhng ch cú 19,8% ng ri nha v bờ tụng. Cho n nm 2004 cú 127.678 km, trong ú 38% l ng ri nha v bờ tụng. Hin nay nc ta cú 109 ốo dc nguy him cỏc loi. - Xe c gii tham gia giao thụng ng b chu s chi phi ca mt s b lut ca quc gia. Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Do nhng c im trờn cú tớnh c thự nờn tt c cỏc nc khi ó cú bo him thỡ bao gi cng trin khai nghip v bo him xe c gii. V Vit Nam thỡ nghip v ny cng ó c trin khai ph bin v rng rói. bit c th s lng xe c gii ti Vit Nam hin nay xem bng sau: Bng 1: S lng xe c gii tham gia giao thụng ng b ti Vit Nam hin nay. Ch tiờu Nm Tng s ụtụ + xe mỏy ễtụ Xe mỏy S l ng T c tng (%) S l ng T c tng (%) S l ng T c tng (%) 1995 3.918.935 17,6 340.779 03,3 3.578.156 19,3 1996 4.494.250 14,7 386.976 13,5 4.208.274 17,6 1997 5.244.978 16,7 417.768 07,9 4.827.210 14,7 1998 5.643.000 07,6 443.000 06,0 5.200.000 07,7 1999 6.051.000 07,2 465.000 04,9 5.586.000 07,4 2000 6.965.562 15,1 486.608 04,6 6.478.954 15,9 2001 8.916.134 28,0 557.092 14,5 8.389.042 29,5 2002 10.880.401 22,0 607.401 09,0 10.273.000 22,4 2003 12.054.000 10,8 675.000 11,1 11.379.000 10,7 2004 13.594.000 12,7 735.000 08,8 12.859.000 13,0 (Ngun: cụng ty Pjico). 2. Tỡnh hỡnh tai nn giao thụng ng b ti Vit Nam. Tai nn giao thụng núi chung v tai nn giao thụng ng b núi riờng ang l thỏch thc i vi tt c cỏc quc gia trờn th gi. Hin nay tai nn giao thụng Vit Nam ang gia tng rt ỏng lo ngi v cng l mi quan tõm hng u ca d lun Xó hi, ca ng v ca Chớnh Ph. Tai nn giao thụng xy ra thng li hu qu rt nng l v hin ny nú ang l bi toỏn khụng cú li gii i vi mng li giao thụng nc ta. Qua s liu thng kờ cho thy s v tai nn giao thụng ngy mt tng c v s lng v quy mụ. ũi hi tt c cỏc ngnh cỏc cp cú liờn quan phi sm vo cuc tỡm ra li gii cho bi toỏn ny vỡ tai nn giao thụng lm mt i ca ci ca xó hi, mt n nh xó hi, nghiờm trng hn l hu qu ca nú li. S v tai nn giao thụng nc ta cú chiu hng ngy mt tng cao, nm 1995 xy ra 15.376 v, n nm 2002 s v tai nn xy ra ó gp 1,8 ln s v nm 1995 (xy ra 27.134 v). Riờng 2 nm tr li õy s v tai nn cú chiu hng chng li do s u t, nõng cp c s h tng v ý thc Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted chp hnh lut l an ton giao thụng ca ngi dõn ó c nõng lờn ỏng k. c bit nm 2003 tc tng tai nn giao thụng mang du õm (-28,2%) õy l du hiu ỏng mng cng do trong nm ny cỏc c quan chc nng ó cú nhiu bin phỏp nhm hn ch tỡnh hỡnh tai nn giao thụng nh: gii to ch ln chim lũng ng va hố, hp ch trỏi phộp cho ti nhng bin phỏp mnh tay nh: bn tc , kim tra nng cn cng trong nm ny rt nhiu d ỏn an ton giao thụng ó c a vo hot ng v cú tỏc dng tớch cc. Tai nn giao thụng khụng ch gia tng v s lng m nguy him hn ú l quy mụ ca tai nn. T nm 1995 s ngi cht do tai nn giao thụng l 5.431 n nm 2004 con s ny ó gp 2,3 ln (s ngi cht do tai nn giao thụng nm 2004 l 12.644 ngi) trong ú khụng ớt ngi l nhng lao ng chớnh trong gia ỡnh, tr ct trong gia ỡnh m s ra i quỏ t ngt ca h l mt cỳ sc ln i vi gia ỡnh ú v ngy hụm sau con em h s sng ra sao? Nguy him hn trong s nhng nn nhõn ú cú khụng ớt nhng thanh niờn tr tui (ngun lao ng tng lai ca t nc) h va l nn nhõn nhng cng ng thi l nguyờn nhõn chớnh dn n tai nn ch vỡ mt phỳt thiu suy ngh, bng bt, õy l iu ỏng tic nht m chỳng ta phi lờn ỏn v phi cú nhng bin phỏp can thip thớch hp ngay t u trc khi tai nn ỏng tic xy ra. Quy mụ ca tai nn cũn c th hin qua s ngi b thng do tai nn giao thụng. Nm 1995 cú 16.921 ngi b thng do tai nn giao thụng n nm 2004 con s ny ó l 21.728 ngi. õy l nguyờn nhõn chớnh dn n tỡnh trng quỏ ti cỏc bnh vin t TW n a phng v trong s nhng ngi b thng s cú khụng ớt ngi tr thnh tn tt vnh vin (ngi thc vt) sng da vo thu nhp v kh nng chm súc ca ngi khỏc. Thit hi v ngi trong tai nn giao thụng l thit hi vụ giỏ m khụng ai mun gp phi do vy, hn ch ti mc thp nht thit hi do tai nn giao thụng gõy ra ph thuc vo ý thc v hnh ng ca tt c mi ngi. bit c th tỡnh hỡnh tai nn giao thụng Vit Nam qua cỏc nm xem bng sau: Bng 2:Tỡnh hỡnh tai nn giao thụng ng b Vit Nam t nm 1995-2004. Ch tiờu Nm S v tai nn S ngi cht S ngi b thng T l s ngi cht trờn 10.000 xe c gii S v (v ) T c tng (%) S ngi (ngi) T c tng (%) S ngi (ngi) T c tng (%) Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted 1995 15.376 +17,2 5.431 +19,3 16.921 +29,5 13,8 1996 19.075 +24,0 5.581 +2,7 21.556 +27,3 12,1 1997 19.159 +0,4 5.681 +1,8 21.905 +1,6 10,8 1998 19.975 +4,3 6.067 +6,8 22.723 +3,7 10,7 1999 20.773 +3,8 6.671 +9,9 23.911 +5,2 10,9 2000 22.486 +8,5 7.501 +12,4 25.401 +6,2 10,7 2001 25.041 +11,3 10.477 +39,6 29.188 +14,9 11,7 2002 27.134 +8,3 12.801 +22,2 30.733 +5,3 11,8 2003 19.852 -28,2 11.319 -9,4 20.401 -35,2 9,4 2004 20.944 +5,5 12.644 +11,7 21.728 +6,5 9,3 (Ngun: Cụng ty Pjico) Tỡnh hỡnh tai nn giao thụng tng mt cỏch ỏng lo ngi nh vy l bi cỏc nguyờn nhõn sau: Nguyờn nhõn khỏch quan: - Xut phỏp t c im ca xe c gii l cú tớnh ng c cao v tham gia trit vo quỏ trỡnh vn chuyn vỡ vy, xỏc xut ri ro ln hn cỏc loi hỡnh giao thụng vn ti khỏc. - Nc ta nm trong vựng khớ hu nhit i núng m, ma nhiu, thng xuyờn gp phi hn hỏn, l lt, a hỡnh him tr 3/4 din tớch l i nỳi gõy khú khn cho vic i li vn chuyn. Nguyờn nhõn ch quan: - Do nhu cu vn chuyn, i li cng vi giỏ thnh xe c gii ngy cng h lm cho s lng xe c gii tham gia giao thụng tng t bin. Hin nay c nc cú 735.000 xe ụtụ v 12.859.000 xe mỏy. Trong ú tc gia tng ca xe ụtụ hng nm l 8-9% (khong 50.000 chic/nm) cũn tc gia tng ca xe mỏy l 20-30% (khong 1,5- 2 triu chic/nm). S gia tng quỏ nhanh ca cỏc phng tin c gii trong khi c s h tng cha ỏp ng kp lm cho mt cỏc phng tin trờn ng tng lờn cng ng ngha vi vic tng xỏc xut gõy tai nn giao thụng. - C s h tng phc v giao thụng ng b trong nhng nm qua ó c ci thin ỏng k nhng vn cha ỏp ng c vi tc gia tng ca cỏc phng tin nht l ti cỏc thnh ph ln nh H Ni v Tp. HCM. - Nguyờn nhõn trc tip v ch yu ca cỏc v tai nn giao thụng xut phỏt t ngi iu khin phng tin trong ú, ý thc ca ngi iu khin phng tin l nguyờn nhõn chớnh. Thng kờ nguyờn nhõn gõy tai nn giao thụng ca nhiu nm qua u cho thy t 70- 80% cỏc v tai nn giao thụng l do ngi tham gia giao thụng khụng chp hnh ỳng cỏc quy nh v trt t an ton giao thụng (vi phm tc chim 30%, trỏch vt sai quy nh Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted chim 21%, say ru bia chim 7,3%). Tng s xe c gii ng b l 13.594.000 xe nhng ch cú 5.863.857 ngi cú giy phộp lỏi xe chim 43,1%. iu ny cho thy cũn nhiu ngi khụng cn hc lut, khụng cn thi giy phộp lỏi xe nhng vn ngang nhiờn iu khin phng tin, coi thng phỏp lut. - í thc nghiờm chnh chp hnh lut l giao thụng ca ngi dõn Vit Nam cũn kộm. Hin tng ln chim lũng ng, va hố lm ni buụn bỏn, kinh doanh, hp ch xy ra ph bin, hin tng coi ng quc l l sõn phi, ni tp kt vt liu xõy dng, ni chi th thao tim n nhiu nguy c dn n mt an ton giao thụng. II. S CN THIT KHCH QUAN V TC DNG CA BO HIM XE C GII. 1. u im ca loi hỡnh giao thụng ng b ti Vit Nam. - Xe c gii cú tớnh ng c cao, linh hot vi s tham gia ụng o ca cỏc loi xe: xe ti, xe khỏch, xe con, xe mỏy hot ng trong phm vi rng k c a hỡnh phc tp, cú th vn chuyn ngi v hng hoỏ ti nhng ni m cỏc loi hỡnh vn ti khỏc khụng th n c. - Tc vn chuyn ca loi hỡnh vn ti ny nhanh vi chi phớ va phi. Tin vn u t mua sm phng tin, xõy dng bn bói ớt tn kộm hn cỏc hỡnh thc khỏc, phự hp vi hon cnh t nc v thu nhp ca ngi dõn Vit Nam. - Vic s dng cỏc phng xe c gii cng n gin v thun tin hn cỏc loi phng tin khỏc. Vi u im trờn s lng xe c gii ti Vit Nam hin nay ang phỏt trin nh v bóo. 2. S cn thit khỏch quan ca bo him xe c gii. Tỡnh trng tai nn giao thụng ngy cng tng c v s v v mc nghiờm trng. Mt khỏc, cú ti 70% s ngi i trờn cỏc phng tin giao thụng l ngi ch, ngi tr ct trong gia ỡnh cng nh cỏc doanh nghip nờn khi tai nn giao thụng xy ra thỡ thit hi khụng ch bú hp trong phm vi v tai nn m cũn lm mt thu nhp cho c gia ỡnh, nh hng n quỏ trỡnh sn xut kinh doanh v hu qu cho nn Kinh t quc dõn. Bờn cnh ú, cú nhng ch xe gõy tai nn ri b trn. Vic gii quyt bi thng tr nờn khú khn, li ớch ca ngi b nn khụng c bo m, gõy nh hng tiờu cc trong d lun xó hi. Bi vy, nhu cu lp qu chung bự Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted p tn tht l mt yu t khỏch quan. ú l lý do c bn cho thy s cn thit khỏch quan cho s ra i ca bo him xe c gii. Khi tai nn giao thụng xy ra, ngi cú li phi cú trỏch nhim bi thng nhng thit hi do anh ta gõy ra bao gm: - Thit hi v ngi v ti sn ca ngi th ba v hnh khỏch vn chuyn trờn xe. - Thit hi v hng hoỏ vn chuyn trờn xe. - Thit hi v ngi v ti sn cng nh thit hi do giỏn on kinh doanh ca chớnh ch xe. Trờn thc t vic gii quyt hu qu ca nhng v tai nn giao thụng thng rt phc tp v mt nhiu thi gian vỡ mt s lý do: - Sau khi gõy tai nn mt phn do hong s, mt phn do thiu trỏch nhim, lỏi xe ó b trn mc cho nn nhõn phi chu hu qu. - Lỏi xe quỏ nghốo, khụng kh nng ti chớnh bi thng thit hi cho ngi th ba cng nh cho ch xe v hng hoỏ trờn xe. - Sau tai nn lỏi xe b thit mng khụng th bi thng cho nn nhõn c. Vy m bo bự p nhng thit hi sau nhng v tai nn, thỡ vic tham gia bo him xe c gii l hon ton cn thit. Nh bo him s bự p cỏc thit hi ca chớnh ch xe cng nh thay mt ch xe bi thng cho ngi th ba, giỳp h nhanh chúng khc phc hu qu tai nn v sm n nh sn xut kinh doanh, n nh cuc sng. 3. Tỏc dng ca bo him xe c gii. Hot ng ca nghip v bo him xe c gii ó em li cho cỏ nhõn, t chc, xó hi nhng tỏc dng to ln sau: - i vi cỏ nhõn: Ri ro l yu t ngu nhiờn khụng lng trc c, cú th xy ra cho bt c cỏ nhõn, bt c phng tin giao thụng no v hon ton nm ngoi ý mun ch quan ca con ngi. Thờm vo ú xe c gii dự l xe mỏy cng l mt ti sn cú giỏ tr ln. Do vy bo him xe c gii ra i gúp phn n nh ti chớnh, khc phc nhng hu qu khú khn v vt cht cng nh tinh thn cho ngi b nn, giỳp h nhanh chúng khụi phc sau ri ro tai nn. ng thi, nú cng giỳp ch phng tin trỏch c nhng khon chi phớ bt thng lm mt cõn i ti chớnh, m bo cho ngi b thit hi c thc hin nghiờm tỳc ngha v dõn s ca ch trỏch nhim. Nh cú qu tp chung ca nh bo him, khi cú tai nn xy ra nh bo him gii quyt bi thng nhanh chúng, kp thi gúp phn xoa du bt cng thng gia ch xe v nn nhõn. - i vi xó hi: Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Vic trin khai nghip v bo him xe c gii ó gúp phn m bo an ninh v an ton xó hi. Thụng qua cụng tỏc thng lng, ho gii lm gim bt bc sỳc cng thng gia ch xe v ngi b thit hi trong v tai nn. Nú cng giỳp lỏi xe luụn cú ý thc chp hnh lut l an ton giao thụng gúp phn ngn nga tn tht. - i vi Nh Nc: Nghip v bo him xe c gii ra i cng gúp phn gim bt gỏnh nng cho ngõn sỏch Nh Nc ng thi lm tng thu cho ngõn sỏch Nh Nc, tng thu ngoi t cho Nh Nc. Phớ bo him l ngun ti chớnh ỏng k, ngoi vic c dựng bi thng thit hi v phũng hn ch tn tht, nú cũn c dựng nõng cp v xõy dng c s h tng giao thụng, mt mt gúp phn thỳc y tng trng kinh t, mt khỏc hn ch tai nn giao thụng xy ra v to thờm cụng n vic lm cho ngi lao ng. III. MT S NGHIP V BO HIM XE C GII. 1. Bo him TNDS ca ch xe c gii i vi ngi th ba. Bo him TNDS ca ch xe c gii i vi ngi th ba õy l hỡnh thc bo him bt buc i vi tt c cỏc ch xe c gii, bi vỡ: - Xe c gii l mt ngun nguy him cao cú th gõy tai nn bt c lỳc no m con ngi khụng th lng trc c. t nc ngy cng phỏt trin, mng li giao thụng ngy cng dy c thỡ tai nn do xe c gii gõy ra ngy cng nhiu. - Bo him TNDS ca xe c gii l mt bin phỏp kinh t m cỏc ch xe cú trỏch nhim úng gúp v mt ti chớnh hỡnh thnh nờn qu bo him do cỏc doanh nghip bo him qun lý. Qu ny nhm m bo bi thng nhanh chúng, khc phc hu qu kp thi, bo v quyn v li ớch chớnh ỏng hp phỏp ca nhng ngi b thit hi v thõn th v ti sn do xe c gii gõy ra. c bit l trong trng hp ngi gõy tai nn khụng cú kh nng v kinh t n bự thit hi hoc ngi ú cng ó t vong trong chớnh v tai nn ú. - Thụng qua qu ny, cỏc doanh nghip bo him thc hin vic bi thng, bự p cho ch xe khi gp phi ri ro s c tai nn xy ra, giỳp ch xe khc phc c hu qu ti chớnh, n nh sn xut, gúp phn n nh kinh t xó hi. - Ngoi ra qu ny cũn c sa dng mt phn vo vic phũng v hn ch tn tht thụng qua vic úng gúp xõy dng nhng cụng trỡnh phc v an ton giao thụng nh cỏc ng thoỏt nn, cỏc bin bỏo nguy him Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted v t chc cỏc chin dch tuyờn truyn rng rói v lut giao thụng, giỏo dc ý thc chp hnh phỏp lut ca mi ngi khi tham gia giao thụng. a. i tng bo him: Ngi tham gia bo him thụng thng l ch xe, cú th l cỏ nhõn hay i din cho mt tp th. Ngi bo him ch nhn bo him cho phn TNDS ca ch xe phỏt sinh do s hot ng v iu khin xe c gii ca ngi lỏi xe. Nh vy, i tng c bo him l phn TNDS ca ch xe c gii i vi ngi th ba. Trỏch nhim dõn s ca ch xe c gii i vi ngi th ba l trỏch nhim hay ngha v bi thng ngoi hp ng ca ch xe hay lỏi xe cho ngi th ba do vic lu hnh xe gõy nờn. i tng c bo him khụng c xỏc nh trc. Ch khi no vic lu hnh xe gõy ra tai nn cú phỏt sinh TNDS ca ch xe i vi ngi th ba thỡ i tng ny mi c xỏc nh c th. Cỏc iu kin phỏt sinh TNDS ca ch xe i vi ngi th ba bao gm: - iu kin th nht: Cú thit hi v ti sn, tớnh mng hoc sc kho ca bờn th ba. - iu kin th hai: Ch xe (lỏi xe) phi cú hnh vi trỏi phỏt lut. Cú th do vụ tỡnh hay c ý m lỏi xe vi phm lut giao thụng ng b, hoc vi phm cỏc quy nh khỏc ca Nh nc - iu kin th ba: Phi cú mi quan h nhõn qu gia hnh vi trỏi phỏt lut ca ch xe (lỏi xe) vi nhng thit hi ca ngi th ba. - iu kin th t: Ch xe (lỏi xe) phi cú li. Thc t ch cn ng thi xy ra ba iu kin th nht, th hai, th ba l phỏt sinh TNDS i vi ngi th ba ca ch xe (lỏi xe). Nu thiu mt trong ba iu kin trờn TNDS ca ch xe s khụng phỏt sinh, v do ú khụng phỏt sinh trỏch nhim ca bo him. iu kin th t cú th cú hoc khụng, vỡ nhiu khi tai nn xy ra l do tớnh nguy him cao ca xe c gii m khụng hon ton do li ca ch xe (lỏi xe). Vớ d: Xe ang chy b n lp, lỏi xe mt kh nng iu khin nờn ó gõy ra tai nn. Trong trng hp ny, TNDS vn cú th phỏt sinh nu cú ba iu kin u tiờn. Chỳ ý rng, bờn th ba trong bo him TNDS ch xe c gii l nhng ngi trc tip b thit hi do hu qu ca v tai nn nhng loi tr: - Lỏi, ph xe, ngi lm cụng cho ch xe. - Nhng ngi lỏi xe phi nuụi dng nh cha, m, v, chng, con cỏi - Hnh khỏch, nhng ngi cú mt trờn xe. b. Phm vi bo him: Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Ngi bo him nhn bo m cho cỏc ri ro bt ng khụng lng trc gõy ra tai nn v lm phỏt sinh TNDS ca ch xe. C th, cỏc thit hi nm trong phm vi trỏch nhim ca ngi bo him bao gm: - Tai nn gõy thit hi v tớnh mng v tỡnh trng sc kho ca bờn th ba; - Tai nn gõy thit hi v ti sn, hng hoỏ ca bờn th ba; - Tai nn gõy thit ti sn lm nh hng n kt qu kinh doanh hoc gim thu nhp; - Cỏc chi phớ cn thit v hp lý thc hin cỏc bin phỏp ngn nga hn ch thit hi; cỏc chi phớ thc hin bin phỏp xut ca c quan bo him (k c bin phỏp khụng em li hiu qu). - Nhng thit hi v tớnh mng, sc kho ca nhng ngi tham gia cu cha, ngn nga tai nn, chi phớ cp cu v chm súc nn nhõn. Cỏc ri ro c loi tr: Ngi bo him khụng chu trỏch nhim bi thng thit hi ca cỏc tai nn mc dự cú phỏt sinh TNDS trong cỏc trng hp sau: - Hnh ng c ý gõy thit hi ca ch xe, lỏi xe v ngi b thit hi. - Xe khụng iu kin k thut v thit b an ton tham gia giao thụng theo quy nh ca iu l trt t an ton giao thụng vn ti ng b. - Ch xe hoc lỏi xe vi phm nghiờm trng trt t an ton giao thụng ng b nh: + Xe khụng cú giy phộp lu hnh, giy chng nhn kim nh an ton k thut v mụi trng. + Lỏi xe khụng cú bng lỏi hoc bng lỏi b tch thu, bng khụng hp l. + Lỏi xe b nh hng ca cỏc cht khớch thớch nh: ru, bia, ma tuý + Xe ch cht chỏy, n trỏi phộp. + Xe s dng tp lỏi, ua th thao, ua xe trỏi phộp, chy th sau khi sa cha. + Xe i vo ng cm, khu vc cm, xe i ờm khụng cú ốn chiu sỏng hoc ch cú ốn bờn phi. + Xe khụng cú h thng lỏi bờn phi. - Thit hi do chin tranh, bo ng. - Thit hi giỏn tip do tai nn nh gim giỏ tr thng mi, lm ỡnh tr sn xut kinh doanh. - Thit hi i vi ti sn b cp, b mt cp trong tai nn. - Tai nn xy ra ngoi lónh th quc gia (tr khi cú tho thun khỏc). Ngoi ra, ngi bo him cng khụng chu trỏch nhim bi thng thit hi i vi nhng ti sn c bit nh: Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted + Vng bc, ỏ quý. + Tin, cỏc loi giy t cú giỏ tr nh tin. + c, tranh nh quý him. + Thi hi, hi ct. c. Phớ bo him: Phớ bo him c tớnh theo u phng tin. Ngi tham gia bo him úng phớ bo him TNDS ch xe c gii i vi ngi th ba theo s lng u phng tin ca mỡnh. Mt khỏc, cỏc phng tin khỏc nhau v chng loi, v ln cú xỏc xut gõy ra tai nn khỏc nhau. Do ú, phớ bo him c tớnh riờng cho tng loi phng tin (hoc nhúm phng tin) tu theo mi u phng tin. Phớ bo him tớnh cho mi u phng tin i vi mi loi phng tin (thng tớnh theo nm) l: P = f + d Trong ú: P Phớ bo him / u phng tin f - Phớ thun d Ph phớ Phớ thun c tớnh theo cụng thc: n Si x Ti i = 1 f= n Ci i=1 Trong ú: Si S v tai nn xy ra cú phỏt sinh TNDS ca ch xe c bo him bi thng trong nm th i. Ti S tin bi thng bỡnh quõn 1 v tai nn trong nm th i. Ci S u phng tin tham gia bo him trong nm th i. n S nm thng kờ, thng t 3 5 nm, i = (1,n). Nh vy, f thc cht l s tin bi thng bỡnh quõn trong thi k n nm cho mi u phng tin tham gia bo him trong thi k ú. i vi cỏc phng tin khụng thụng dng, mc ri ro ln hn nh xe kộo r moúc, xe ch hng nng thỡ tớnh thờm t l ph phớ so vi mc phớ c bn. Vit Nam hin nay thng cng thờm 30% mc phớ c bn. Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman [...]... mt s loi xe cũn cú tng thnh th 8 nh xe cu thng, xe cu ho, múc cn cu, múc kộo Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted - Cũn i vi xe mụtụ v xe mỏy ch tin hnh bo him ton b xe õy l loi hỡnh bo him ti sn vỡ vy c thc hin di hỡnh thc t nguyn Khi tham gia bo him ch xe phi lu... khụng thụng dng nh xe kộo r Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted moúc, xe ch hng nng do cú mc ri ro cao nờn phớ bo him thng c cng thờm mt t l nht nh da trờn mc phớ c bn Ging nh cỏch tớnh phớ bo him núi chung, phớ bo him phi úng cho mi u xe i vi mi loi xe c tớnh theo... III.B Xe r moúc: Tớnh bng 30% phớ bo him ca xe kộo r moúc ú Bng 3: Biu phớ TNDS ca ch xe c gii i vi ngi th ba ti Pjico Formatted: Font: (Default) Times New Roman STT LOI XE PH BO HIM NM (ng) I 1 Mễ Tễ 2 BNH: T 50cc tr xung Formatted: Font: (Default) Times New Roman 50,000 Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới. .. thng ỏp dng gim phớ bo him cho cỏc lỏi xe trờn 50 hoc 55 tui, do kinh nghim cho thy s ngi ny gp ớt tai nn hn so vi cỏc lỏi xe tr tui Tuy nhiờn, vi nhng lỏi xe quỏ ln tui (thng t 65 tui tr lờn) thng phi xut trỡnh giy chng nhn sc kho phự hp cú th lỏi xe thỡ cụng ty bo him mi nhn bo him Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted Chuyên... vt cht ca xe gõy ra bi: - Hao mũn t nhiờn, mt giỏ, gim dn cht lng, hng húc do khuyt tt hoc h hng thờm do sa cha - H hng v in hoc b phn mỏy múc, thit b, sm lp b h hng m khụng do tai nn gõy ra - Mt cp b phn xe - Vi phm cỏc trng hp loi tr trong bo him TNDS ca ch xe c gii vi ngi th ba c Giỏ tr bo him v s tin bo him: Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công... Formatted 1,860,000 Formatted 1.860.000 + 20.000 x (S ch - 25 ch) [23] B Xe ụ tụ ch hng (xe ti) Formatted [43] 1 2 3 Di 3 tn T 3 n 8 tn Trờn 8 tn Formatted [44] Formatted [45] Formatted [46] Formatted [47] Formatted [3] 380,000 740,000 1,020,000 Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]... khỏc õm vo Cỏc ri ro loi tr: Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted - B tai nn do vi phm trt t an ton giao thụng, vi phm phỏp lut (nhy tu, xe khi phng tin cha dng hn, bỏm xe, ng ngi khụng ỳng ch quy nh,... Nhng thụng thng t l hon ny l 80% Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Nu ch xe mun hu b hp ng bo him khi cha ht hn hp ng thỡ thụng thng cụng ty bo him cng hon li phớ bo him cho thi gian cũn li ú theo cụng thc trờn, nhng vi iu kin l ch xe cha cú ln no c cụng ty bo him... bo him S- S tin bo him R- T l phớ bo him N- S ch ngi trờn xe Biu phớ c th cụng ty Pjico ang ỏp dng k t ngy 18/04/2003 nh sau: Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico ... 50 cc XE LAM, XE Mễ Tễ BA BNH, XCH Lễ MY, XE LễI 55,000 140,000 [2] [4] [5] Formatted [6] Formatted 2 Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Chuyên đề thực tập [1] Formatted [7] Formatted [8] Formatted XE ễ Tễ KHễNG KINH DOANH VN TI Xe ụ tụ ch ngi Loi xe di 6 ch ngi Loi xe t 6 n 11 ch ngi Loi xe t 12 ộn 24 ch ngi Loi xe trờn 24 ch Xe ụ tụ ch hng (xe ti) Di 3 tn T 3 n 8 tn Trờn 8 tn Xe va . Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Chng I: Lí LUN CHUNG V BO HIM XE C GII V TRC LI BO HIM XE. BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted [1] Formatted [2] Formatted [3] 2 Trờn 50 cc 55,000 II XE LAM, XE Mễ. Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted p tn tht l mt yu t khỏch quan. ú l lý do c bn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part1 pdf, Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part1 pdf, Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part1 pdf

Từ khóa liên quan